BIBLIO T EKI POLIT ECHN IKI WROC Ł A WS KIEJ

Transkrypt

BIBLIO T EKI POLIT ECHN IKI WROC Ł A WS KIEJ
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
2
Biblioteki Politechniki Wrocławskiej
2
Wybrane agendy Bibliotek PWr
3
Oddziały Centrum przy Wydziałach i Studiach
4
Korzystanie ze zbiorów drukowanych
informator dla studentów
BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Spis treści
7
Założenie konta bibliotecznego
7
Logowanie do konta bibliotecznego
8
Katalog komputerowy
9
Zamawianie i wypożyczanie zbiorów
9
Prolongata i zwrot wypożyczeń
10
Blokada konta bibliotecznego
10
Regulowanie zobowiązań
11
Udostępnianie zbiorów w czytelni
11
Korzystanie z zasobów elektronicznych
12
Źródła i narzędzia elektroniczne
12
Udostępnianie zasobów elektronicznych
13
Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych
13
Pomoc i szkolenia
13
Lokalizacja Bibliotek Politechniki Wrocławskiej
14
2
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (CWINT) zostało powołane 1 stycznia 2014
roku. W jego skład weszła dawna Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej.
Centrum
jest
ogólnouczelnianą
jednostką
organizacyjną,
prowadzącą
działalność
naukową,
badawczą, szkoleniową i usługową, w ramach której funkcjonują:






Biblioteka Klasyczna (ze zbiorami drukowanymi),
Biblioteka Elektroniczna (ze zbiorami cyfrowymi),
Oddziały zlokalizowane przy Wydziałach i Studiach,
Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką,
Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii,
Zespół Laboratoriów Naukowo-Badawczych.
Biblioteka Klasyczna i Biblioteka Elektroniczna wraz z Oddziałami Centrum zlokalizowanymi przy
Wydziałach i Studiach tworzą system biblioteczno-informacyjny Uczelni — Biblioteki Politechniki
Wrocławskiej.
Biblioteki Politechniki Wrocławskiej
Biblioteka Klasyczna
Biblioteka Klasyczna gromadzi i udostępnia tradycyjne źródła informacji, zgodnie z profilem
naukowo-dydaktycznym Uczelni. W zbiorach Biblioteki Klasycznej znajduje się ponad 520 tys.
książek (w tym podręczniki, skrypty, publikacje naukowe i do nauki języków obcych oraz literatura
beletrystyczna) i ok. 3 300 tytułów czasopism bieżących. Biblioteka gromadzi również prace
doktorskie i habilitacyjne, dokumenty kartograficzne oraz materiały audiowizualne. Zbiory Biblioteki
Klasycznej udostępniane są w odnowionych pomieszczeniach Wypożyczalni i Czytelni Głównej oraz
Wypożyczalni i Czytelni Beletrystycznej, a także w Czytelni Kowale, zlokalizowanej poza kampusem
PWr. Biblioteka Klasyczna udziela również podstawowych informacji o zbiorach i usługach Centrum
oraz oferuje stanowiska komputerowe z dostępem do katalogu i innych źródeł.
Biblioteka Elektroniczna
Biblioteka Elektroniczna zajmuje się testowaniem, gromadzeniem i udostępnianiem elektronicznych
źródeł informacji. Oferuje użytkownikom dostęp do bogatej oferty zasobów elektronicznych, w tym
ponad 100 tys. tytułów e-książek, 66 tys. e-czasopism i ok. 100 baz danych, a także zapewnia
możliwość
korzystania
z
zaawansowanych
narzędzi,
optymalizujących
przeszukiwanie
e-zasobów. Biblioteka Elektroniczna prowadzi specjalistyczną działalność informacyjną, organizuje
także szkolenia i warsztaty z zakresu korzystania z zasobów i usług Centrum. Użytkownicy
Biblioteki Elektronicznej mają do dyspozycji nowocześnie wyposażone czytelnie multimedialne oraz
przyjazne miejsca do pracy indywidualnej i grupowej, dostępne w ramach Strefy Otwartej Nauki.
Oddziały Centrum przy Wydziałach i Studiach
Oddziały Centrum przy Wydziałach i Studiach Politechniki Wrocławskiej zostały powołane w miejsce
dawnych bibliotek wydziałowych i instytutowych. Realizują one podstawowe zadania Centrum.
Oprócz działalności biblioteczno-informacyjnej, wspierają działalność Ośrodka Współpracy Nauki
z Gospodarką oraz Punktu Kontaktowego ds. Transferu Technologii.
3
Wybrane agendy Bibliotek PWr
agenda
kontakt
godziny otwarcia*
bud. A-1, klatka schod. „c”,
II piętro, pok. 307
tel. 71 320 23 03, 71 320 28 93
e-mail: [email protected]
poniedziałek-piątek
800-1800
bud. A-1, klatka schod. „c”,
II piętro, pok. 307a
tel. 71 320 23 03
e-mail: [email protected]
poniedziałek-piątek
800-1800
bud. A-1, klatka schod. „c”,
II piętro, pok. 313
tel. 71 320 23 76
e-mail: [email protected]
poniedziałek-piątek
800-1500
bud. A-1, klatka schod. „c”,
II piętro, pok. 308
tel. 71 320 29 57
e-mail: [email protected]
poniedziałek, środa
i piątek 900-1400
bud. U-7, ul. Kowalska 127
(dojazd autobusem nr 118 z pętli
na Sępolnie)
tel. kom. 725 253 194
e-mail: [email protected]
poniedziałek-piątek
900-1400
bud. D-21, wejście A, I i II piętro
punkty informacyjne:
poniedziałek-piątek
800-1800
Wypożyczalnia Główna




założenie i obsługa konta bibliotecznego
wypożyczanie, zwrot i prolongata książek
regulacja zobowiązań bibliotecznych
udzielanie informacji o zbiorach i zasadach
korzystania (Punkt Informacyjny)
sobota-niedziela
900-1400
Czytelnia Główna
 korzystanie ze zbiorów dostępnych na
miejscu
 wolny dostęp do czasopism naukowych
i prasy bieżącej
sobota-niedziela
900-1400
 stanowiska komputerowe i do pracy własnej
A-1
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 zamawianie i sprowadzanie materiałów,
niedostępnych w zbiorach bibliotek
wrocławskich, z innych bibliotek oraz
ośrodków naukowych w kraju i za granicą
Wypożyczalnia i Czytelnia Beletrystyczna
 wypożyczanie, zwrot i prolongata literatury
pięknej i popularnonaukowej
 korzystanie z bieżącej prasy krajowej
i czasopism popularno-naukowych
wtorek, czwartek
900-1700
Czytelnia i Magazyn Kowale
 korzystanie ze starszych zbiorów
bibliotecznych, rzadziej wykorzystywanych
i cennych
 realizacja zamówień i sprowadzanie zbiorów
do korzystania w Czytelni Głównej
Strefa Otwartej Nauki
 kilkaset stanowisk komputerowych dla

D-21




użytkowników
korzystanie z elektronicznych źródeł
informacji oraz dostępnego oprogramowania
miejsca do pracy własnej i w grupach
pomoc bibliotekarzy dyżurujących w punktach
informacyjnych
możliwość używania własnego sprzętu
komputerowego
dostęp do sieci bezprzewodowej Wi-Fi
I piętro: 71 320 47 33, 71 320 46 44
II piętro: 71 320 47 40, 71 320 47 46
e-mail: [email protected]
sobota-niedziela
900-1400
Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej
 udzielanie informacji bibliotecznych,
bibliograficznych i faktograficznych
 pomoc w wyszukiwaniu i gromadzeniu
literatury naukowo-technicznej
 poradnictwo i szkolenia w zakresie
korzystania z elektronicznych źródeł
bud. D-21, wejście A,
I piętro, pok. 101, 104
tel. 71 320 23 08, 71 320 47 80
e-mail: [email protected]
poniedziałek-piątek
800-1800
sobota-niedziela
900-1400
* godziny otwarcia mogą ulec zmianie (ze względu na organizację roku akademickiego oraz w okresie wakacji i świąt)
4
Oddziały Centrum przy Wydziałach i Studiach
Oddziały Centrum zlokalizowane przy Wydziałach pełnią funkcję dawnych bibliotek wydziałowych
i instytutowych. Gromadzą zbiory zgodnie z profilem danego Wydziału oraz udostępniają je
w swoich wypożyczalniach i czytelniach. Ponadto, Oddział Centrum przy Studium Języków Obcych,
gromadzi oraz udostępnia podręczniki i inne materiały do nauki języków obcych.
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Architektury (OCW1)
e-mail: [email protected]
www.wa.pwr.edu.pl
zbiory z zakresu architektury i urbanistyki
ul. B. Prusa 53/55
50-317 Wrocław
bud. E-4, pok. 4
tel. 71 320 62 74
poniedziałek, czwartek, piątek 900-1500
wtorek, środa 900-1700
zbiory z zakresu historii architektury, sztuki i techniki
ul. B. Prusa 53/55
50-317 Wrocław
bud. E-1, pok. 127
tel. 71 320 63 17, 71 320 64 41
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900-1500
środa 900-1800
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Budownictwa Lądowego
i Wodnego (OCW2)
pl. Grunwaldzki 13
50-377 Wrocław
bud. D-1, pok. 13
tel. 71 320 37 97
e-mail: [email protected]
www.wbliw.pwr.edu.pl
poniedziałek, piątek 900-1500
wtorek, środa, czwartek 900-1700
sobota 900-1300
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Chemicznym (OCW3)
ul. Smoluchowskiego 23
50-372 Wrocław
bud. A-3, pok. 319
tel. 71 320 35 15
e-mail: [email protected]
www.wch.pwr.edu.pl
poniedziałek-czwartek 900-1800
piątek 900-1500
sobota 900-1300
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Elektroniki (OCW4)
e-mail: [email protected]
www.weka.pwr.edu.pl
zbiory z zakresu elektroniki, elektroniki mikrosystemów i fotoniki
ul. Norwida 4/6
50-373 Wrocław
bud. C-6, pok. 60
tel. 71 320 28 27, 71 320 42 60
poniedziałek-czwartek 900-1700
piątek 900-1500
sobota 900-1300
zbiory z zakresu akustyki, teleinformatyki i telekomunikacji
ul. Janiszewskiego 9
50-372 Wrocław
bud. C-5, pok. 202-203
tel. 71 320 30 23, 71 320 30 21
poniedziałek, czwartek, piątek 900-1500
wtorek, środa 900-1600
sobota 900-1300
W soboty Oddziały są czynne w terminach zjazdów na Wydziałach. Aktualna informacja dostępna jest na stronie wydziału.
5
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Elektrycznym (OCW5)
ul. Janiszewskiego 8
50-372 Wrocław
bud. D-20, pok. 604
tel. 71 320 36 40
e-mail: [email protected]
poniedziałek-czwartek 900-1700
piątek 900-1500
sobota 900-1400
www.weny.pwr.edu.pl
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa
i Geologii (OCW6)
ul. Na Grobli 15
50-421 Wrocław
bud. L-1, pok. 148
tel. 71 320 68 14
e-mail: [email protected]
poniedziałek-czwartek 900-1600
piątek 900-1530
sobota 1000-1400
www.wggg.pwr.edu.pl
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Inżynierii Środowiska
(OCW7)
pl. Grunwaldzki 9
50-377 Wrocław
bud. D-2, pok. 5
tel. 71 320 32 61
e-mail: [email protected]
poniedziałek, środa, piątek 900-1500
wtorek, czwartek 900-1700
sobota 1000-1400
www.wis.pwr.edu.pl
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Informatyki i Zarządzania
(OCW8)
ul. Łukasiewicza 5
50-371 Wrocław
bud. B-4, pok. 3.51
tel. 71 320 35 35
e-mail: [email protected]
www.wiz.pwr.edu.pl
wypożyczalnia:
poniedziałek-czwartek 900-1800
piątek 900-1500
sobota 900-1400
czytelnia:
poniedziałek-piątek 900-1500
sobota 900-1400
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale MechanicznoEnergetycznym (OCW9)
ul. Norwida 4/6
50-373 Wrocław
bud. C-6, pok. 137
tel. 71 320 34 84
e-mail: [email protected]
poniedziałek-czwartek 900-1600
piątek 900-1500
(przerwa: 1230-1300)
sobota 900-1300
www.wme.pwr.edu.pl
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Mechanicznym (OCW10)
ul. Łukasiewicza 5
50-371 Wrocław
bud. B-4, pok. 3.51
tel. 71 320 39 59
e-mail: [email protected]
poniedziałek-czwartek 900-1800
piątek 900-1500
sobota 900-1400
www.wm.pwr.edu.pl
W soboty Oddziały są czynne w terminach zjazdów na Wydziałach. Aktualna informacja dostępna jest na stronie wydziału.
6
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Podstawowych
Problemów Techniki (OCW11)
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A-1, pok. 503
tel. 71 320 28 26
e-mail: [email protected]
www.wppt.pwr.edu.pl
poniedziałek-piątek 900-1500
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Elektroniki
Mikrosystemów i Fotoniki (OCW12)
ul. Długa 65
53-633 Wrocław
bud. M-11, pok. 108
tel. 71 320 49 36
e-mail: [email protected]
www.wemif.pwr.edu.pl
poniedziałek, środa, czwartek 900-1500
wtorek, piątek 1100-1500
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Matematyki (OCW13)
ul. Janiszewskiego 14a
50-372 Wrocław
bud. C-11, pok. 0.1
tel. 71 320 31 00
e-mail: [email protected]
poniedziałek-piątek 900-1500
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Zamiejscowym Wydziale
Techniczno-Informatycznym w Jeleniej Górze (OCW14)
pl. Piastowski 27
58-560 Jelenia Góra
pok. 114
tel. 75 755 10 48 wew. 326
e-mail: [email protected]
www.jelenia-gora.pwr.edu.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900-1500
środa 900-1600
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Zamiejscowym Wydziale
Techniczno-Inżynieryjnym w Wałbrzychu (OCW15)
ul. Armii Krajowej 78
58-302 Wałbrzych
bud. A, pok. 220
tel. 74 847 86 56 wew. 219
e-mail: [email protected]
www.walbrzych.pwr.edu.pl
poniedziałek-piątek 1000-1530
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Zamiejscowym Wydziale
Techniczno-Przyrodniczym w Legnicy (OCW16)
ul. Batorego 9
59-220 Legnica
pok. 404
tel. 76 850 29 73
e-mail: [email protected]
www.legnica.pwr.edu.pl
poniedziałek-piątek 900-1500
sobota 800-1200
Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Studium Języków Obcych (OCS1)
Wyb. Wyspiańskiego 8
50-370 Wrocław
bud. H-4, pok. 514
tel. 71 320 31 33
e-mail: [email protected]
www.sjo.pwr.edu.pl
poniedziałek-czwartek 900-1700
piątek 900-1600
W soboty Oddziały są czynne w terminach zjazdów na Wydziałach. Aktualna informacja dostępna jest na stronie wydziału.
7
Korzystanie ze zbiorów drukowanych
Ze zbiorów Biblioteki Klasycznej korzystać mogą studenci, doktoranci i pracownicy Politechniki
Wrocławskiej, uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Akademickich (ZSA) PWr, jak również wszyscy
inni użytkownicy, którzy po przedłożeniu odpowiednich dokumentów i zaakceptowaniu Regulaminu
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej oraz Regulaminu udostępniania zbiorów
i świadczenia usług informacyjnych systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Wrocławskiej,
stają się pełnoprawnymi użytkownikami Centrum.
Założenie konta bibliotecznego
Konto biblioteczne można założyć wyłącznie osobiście w Wypożyczalni Głównej Biblioteki Klasycznej,
mieszącej się w budynku A-1 (klatka schodowa „c”, II piętro, pok. 307). Przy zapisie do Biblioteki
wymagane są następujące dokumenty:
studenci i doktoranci Politechniki Wrocławskiej
ważna legitymacja elektroniczna oraz karta
zobowiązań
pracownicy Politechniki Wrocławskiej
dokument tożsamości, Elektroniczna Karta
Pracownicza oraz dokument potwierdzający
aktualne miejsce zatrudnienia
słuchacze studiów podyplomowych Politechniki
Wrocławskiej i innych szkół wyższych we
Wrocławiu*
dokument tożsamości oraz karta zobowiązań
studenci innych uczelni, odbywający część
studiów w Politechnice Wrocławskiej
dokument tożsamości oraz skierowanie
z wydziału przyjmującego studenta
studenci-obcokrajowcy, studiujący w Politechnice
Wrocławskiej
ważna legitymacja elektroniczna lub paszport
oraz karta zobowiązań
studenci i doktoranci innych szkół wyższych
we Wrocławiu*
dokument tożsamości oraz karta zobowiązań
uczniowie ZSA Politechniki Wrocławskiej
ważna legitymacja szkolna oraz formularz
zapisu ucznia podpisany przez rodzica lub
opiekuna prawnego
pracownicy ZSA Politechniki Wrocławskiej
dokument tożsamości, Elektroniczna Karta
Pracownicza oraz dokument potwierdzający
aktualne miejsce zatrudnienia
pozostali użytkownicy
dokument tożsamości
* Uczelnie ujęte w Regulaminie ramowym udostępniania
zbiorów w bibliotekach uczelni Wrocławia.
Karta zobowiązań wydawana jest przez Dziekanat.
8
Przy zakładaniu konta bibliotecznego niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej, która
usprawnia kontakt Biblioteki z użytkownikiem, np. wysyłane są powiadomienia o zbliżającym się
terminie zwrotu książki. Każdy student Politechniki Wrocławskiej na czas trwania studiów posiada
adres mailowy w postaci:
[email protected]
Konto pocztowe wymaga aktywacji na stronie: student.pwr.edu.pl, a jego termin ważności jest
zgodny z planowaną datą ukończenia studiów.
Logowanie do konta bibliotecznego
Po dokonaniu niezbędnych formalności użytkownik otrzymuje dostęp do elektronicznego konta
bibliotecznego. Logowanie na konto odbywa się z poziomu katalogu Aleph (aleph.bg.pwr.wroc.pl).
Podczas logowania należy podać następujące dane:
login (ID użytkownika)
studenci szkół wyższych
we Wrocławiu*
PESEL lub numer albumu
poprzedzony kodem uczelni, np.
PWR123456, UWR1234, AM3456
doktoranci szkół wyższych
we Wrocławiu*
PESEL lub pełny numer albumu
poprzedzony kodem uczelni, np.
PWR2569/2001
pracownicy szkół wyższych
we Wrocławiu*, pracownicy
ZSA PWr oraz pozostali
użytkownicy
PESEL lub numer i seria dowodu
tożsamości, np. AB1456298
uczniowie ZSA PWr
PESEL lub numer legitymacji
szkolnej poprzedzony kodem
ZSA, np. ZSA12815
hasło
przy pierwszym logowaniu
jako hasło należy wpisać
ID użytkownika
Hasło należy zmienić
podczas pierwszego
logowania!
* Uczelnie ujęte w Regulaminie ramowym udostępniania zbiorów
w bibliotekach uczelni Wrocławia.
np. login: PWR123456, hasło: PWR123456
lub login: 95010112345, hasło: 95010112345
Po zalogowaniu się do konta bibliotecznego, użytkownik może sprawdzić:
 listę aktualnych wypożyczeń,
 datę ważności konta,
 zamówienia i terminy odbioru,
 obciążenia finansowe,
 blokady,
 historię swoich wypożyczeń
(30 ostatnich pozycji).
Ważne!
Odzyskanie zapomnianego hasła
jest możliwe wyłącznie po zgłoszeniu się
osobiście do Wypożyczalni Głównej
lub wypożyczalni dowolnego
Oddziału Centrum.
Należy mieć ze sobą dokument tożsamo
ści.
9
Katalog komputerowy
Podstawowym źródłem informacji o zbiorach bibliotecznych jest katalog komputerowy w systemie
Aleph, dostępny ze strony internetowej Bibliotek Politechniki Wrocławskiej. Podaje on informacje
o dostępności i lokalizacji wszystkich zasobów Centrum, a także umożliwia ich wyszukiwanie oraz
elektroniczne zamawianie. Informacje o udostępnianych zbiorach znajdują się w bazach:
 KSIĄŻKI i CZASOPISMA,
 BELETRYSTYKA.
Zbiory wszystkich Bibliotek PWr są widoczne w Katalogu Głównym
PWr, jednak nie w każdym Oddziale Centrum istnieje możliwość ich
elektronicznego zamawiania.
Nie ma możliwości
rezerwowania w kata
logu
książek wypożyczon
ych
przez innych
użytkowników.
Zamawianie i wypożyczanie zbiorów
Zamawianie książek, do wypożyczenia na zewnątrz lub skorzystania na miejscu w Wypożyczalni
i Czytelni Głównej, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem katalogu komputerowego.
W tym celu, korzystając z bazy KSIĄŻKI I CZASOPISMA, należy:




wyszukać interesującą publikację (według np. tytułu, autora, hasła przedmiotowego, sygnatury),
wybrać dostępny egzemplarz (zwracając uwagę na jego lokalizację),
zalogować się na swoje konto biblioteczne,
potwierdzić zamówienie.
Czas realizacji zamówienia do Wypożyczalni Głównej wynosi ok. 1 godzinę (w okresach
wzmożonego ruchu w Bibliotece może wydłużyć się do 2-4 godzin), natomiast do Czytelni Głównej
ok. 30 min. Zamówione zbiory mogą być odebrane wyłącznie osobiście przez właściciela konta
bibliotecznego.
Po złożeniu zamówienia użytkownik ma określony czas na odbiór zamówionych materiałów:
dzień zamówienia
termin odbioru
poniedziałek
środa do 1700
wtorek
czwartek do 1700
środa
piątek do 1700
czwartek
sobota do 1315
piątek
poniedziałek do 1700
sobota
wtorek do 1700
niedziela
środa do 1700
Zbiory zamówione do
Czytelni
Głównej należy odeb
rać
w tym samym dniu.
Zamówienia złożone
po godz. 1730
(w soboty i niedziele
po 13 30)
są realizowane
następnego dnia.
W okresie wakacji oraz świąt obowiązują inne terminy odbioru.
W
Oddziałach
Centrum
nie
ma
ustalonych
terminów
odbioru
zamówionych
— wszystkie zamówienia realizowane są na bieżąco w godzinach otwarcia Oddziału.
materiałów
10
W Wypożyczalni Głównej oraz Oddziałach Centrum obowiązują następujące limity wypożyczeń
i terminy zwrotu:
studenci PWr
10 woluminów na okres 6 miesięcy
pracownicy i doktoranci PWr
20 woluminów na okres 1 roku
uczniowie i pracownicy ZSA PWr
10 woluminów na okres 1 miesiąca
pracownicy, doktoranci i studenci szkół
wyższych we Wrocławiu*
5 woluminów na okres 3 miesięcy
pozostali użytkownicy
3 woluminy na okres 1 miesiąca
książki w Oddziale Centrum przy Studium Języków Obcych wypożyczane są na okres 5 miesięcy
* Uczelnie ujęte w Regulaminie ramowym udostępniania zbiorów w bibliotekach uczelni Wrocławia.
W Oddziałach Centrum zbiory wypożyczane są na zewnątrz wyłącznie studentom, doktorantom
i pracownikom PWr oraz uczniom i pracownikom ZSA PWr.
Prolongata i zwrot wypożyczeń
Użytkownik
ma
możliwość
jednorazowego
samodzielnego
przedłużenia
terminu
zwrotu
wypożyczonych książek, pod warunkiem, że:
 jest to pierwsza prolongata,
 nie został przekroczony termin zwrotu książek i nie powstały żadne zobowiązania.
Prolongaty dokonuje się po zalogowaniu na swoje konto biblioteczne, wybraniu wypożyczonej
pozycji i użyciu opcji Przedłuż. Jeśli nie ma możliwości prolongaty, pojawi się komunikat:
Przekroczony limit przedłużeń, wówczas należy zgłosić się z wypożyczonymi książkami do
Wypożyczalni Głównej lub właściwego Oddziału Centrum.
Każdy użytkownik Bibliotek PWr informowany jest
o zbliżającym się terminie zwrotu książek drogą
mailową na 10 i 3 dni przed terminem zwrotu.
Biblioteka nie odpowiada za powstałe zobowiązania
i kłopoty wynikłe z niedoręczenia powiadomień
z powodu nieaktywowania, likwidacji, przepełnienia
Zwrotu wypożyczonych
książek może dokonać każ
dy,
nie tylko właściciel
konta bibliotecznego.
czy blokady konta pocztowego.
Blokada konta bibliotecznego
Powstanie jakiegokolwiek zobowiązania wobec Bibliotek PWr powoduje blokadę konta oraz brak
możliwości zamawiania i wypożyczania książek w Wypożyczalni Głównej i Oddziałach Centrum, jak
również korzystania z Czytelni Głównej. Dzieje się tak w przypadku:
 nieodebrania zamówionych książek w terminie,
 niedotrzymania terminów zwrotów,
 nieuregulowania należności za nieterminowy zwrot lub zagubienie książki.
11
Odblokowanie konta następuje po osobistym zgłoszeniu
się użytkownika do Wypożyczalni Głównej lub Oddziału
Centrum,
W
w
przypadku
którym
powstało
powstałych
zobowiązanie.
zaległości
finansowych
konieczne jest uiszczenie stosownych opłat na wskazane
konto Politechniki
Wrocławskiej i
okazanie dowodu
wpłaty (może być przesłany mailowo).
Ważne!
Trzykrotne
nieodebranie
zamówionych
książek sku
tkuje
3-miesięczn
ą blokadą
konta biblio
tecznego.
Użytkownik
ma wtedy p
rawo
jedynie do p
rolongaty
wcześniej w
ypożyczony
ch książek.
Regulowanie zobowiązań
Jeżeli użytkownik nie dotrzyma terminu zwrotu wypożyczeń, naliczana jest opłata w wysokości
10 groszy za każdy dzień przetrzymania (od każdej książki). Należność za nieterminowy zwrot
można uregulować osobiście w Wypożyczalni Głównej (tylko za książki wypożyczone w Bibliotece
Klasycznej) lub wpłacić na konto PWr:
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Bank Zachodni WBK S.A. 16 Oddział Wrocław
37 1090 2402 0000 0006 1000 0434
Opłaty za nieterminowe zwroty książek wypożyczonych w Oddziałach Centrum przyjmowane
są w formie przelewu na podane konto PWr z odpowiednią adnotacją w tytule przelewu (np. opłata
za nieterminowy zwrot książki w OCW3) lub w formie wpłaty gotówkowej w Kasie PWr (bud. A-1).
Udostępnianie zbiorów w czytelniach
Zbiory, z których użytkownik chce skorzystać w Czytelni Głównej, należy zamówić elektronicznie
przez katalog komputerowy (za wyjątkiem księgozbioru podręcznego i prasy bieżącej, do których
jest wolny dostęp). Do Czytelni można jednorazowo zamówić 5 książek lub 5 roczników
czasopism.
Wybrane materiały udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni Głównej:





księgozbiór podręczny,
prasa codzienna i czasopisma,
zbiory zamówione z Magazynu Kowale,
materiały sprowadzone za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej,
zbiory specjalne, m.in. prace doktorskie, raporty, publikacje wydane przed 1945 rokiem.
Przy korzystaniu ze zbiorów w Czytelni wymagana jest ważna legitymacja lub inny dokument
tożsamości.
W większości czytelń zlokalizowanych w Oddziałach Centrum funkcjonuje wolny dostęp do
księgozbioru lektoryjnego, bez konieczności wcześniejszego zamawiania zbiorów w katalogu
komputerowym.
12
Korzystanie z zasobów elektronicznych
Z zasobów elektronicznych, udostępnianych przez Bibliotekę Elektroniczną, mogą korzystać wszyscy
studenci, doktoranci i pracownicy Politechniki Wrocławskiej. Licencjonowane elektroniczne źródła
informacji dostępne są w sieci komputerowej PWr, a korzystanie z nich oznacza akceptację
Regulaminu Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej oraz Regulaminu udostępniania
zbiorów i świadczenia usług informacyjnych systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki
Wrocławskiej, a w przypadku Strefy Otwartej Nauki (otwartej czytelni zbiorów elektronicznych),
także Regulaminu korzystania ze Strefy Otwartej Nauki Centrum Wiedzy i Informacji NaukowoTechnicznej. Użytkownicy spoza PWr mogą korzystać z licencjonowanych źródeł informacji (o ile
zezwalają na to licencje udzielone Centrum) wyłącznie na miejscu w wybranych agendach Centrum,
w tym w ramach Strefy Otwartej Nauki.
Źródła i narzędzia elektroniczne
Biblioteka Elektroniczna zapewnia dostęp do wielu elektronicznych źródeł informacji, zarówno
licencjonowanych, jak i ogólnodostępnych, polskich i zagranicznych. W ofercie znajdują się m.in.:
 bibliograficzne, faktograficzne i pełnotekstowe bazy
danych,
 książki i czasopisma elektroniczne,
 kolekcje zbiorów cyfrowych w ramach Dolnośląskiej
Biblioteki Cyfrowej,
 publikacje
pracowników
Uczelni
w Repozytorium Wiedzy PWr,
umieszczone
Przy poszukiwaniu lite
ratury,
warto skorzystać
z multiwyszukiwarki
zasobów
EBSCO Discovery Se
rvice,
dostępnej na stronie
Bibliotek PWr.
 serwisy Open Access.
Biblioteka Elektroniczna oferuje również dostęp do nowoczesnych narzędzi i usług informatycznych,
które wspierają i ułatwiają korzystanie z zasobów elektronicznych, takich jak:
 multiwyszukiwarka
EBSCO
Discovery
Service
(EDS),
umożliwiająca
jednoczesne
przeszukiwanie wielu źródeł elektronicznych, w tym katalogu komputerowego,
 serwer linkujący LinkSource, zapewniający szybki dostęp do wyszukanego w bazie pełnego
tekstu dokumentu, umożliwiający zlokalizowanie wersji drukowanej czasopisma w bibliotece
lub zamówienie tekstu artykułu w Wypożyczalni Międzybibliotecznej,
 narzędzie bibliograficzne RefWorks, pozwalające na wygodne i uporządkowane gromadzenie
literatury, tworzenie przypisów oraz bibliografii załącznikowych na potrzeby różnego rodzaju
prac naukowych,
 lista e-Źródła A-Z, umożliwiająca przeglądanie i wyszukiwanie pełnotekstowych czasopism
i książek elektronicznych, gromadzonych w Bibliotece Elektronicznej i dostępnych w ramach
różnych serwisów online.
13
Udostępnianie zasobów elektronicznych
Zasoby elektroniczne zakupione przez Uczelnię dostępne są w sieci komputerowej Politechniki
Wrocławskiej, obejmującej wszystkie budynki kampusu, w tym obiekty, w których zlokalizowane są
czytelnie Bibliotek PWr. Autoryzacja dostępu do elektronicznych źródeł informacji odbywa się na
podstawie adresów IP komputerów, z których mogą korzystać przede wszystkim uprawnieni
użytkownicy Uczelni, ale też inni zainteresowani (na zasadach opisanych wcześniej).
Licencjonowane zasoby elektroniczne są także dostępne w ramach otwartej sieci bezprzewodowej
PWR Wi-Fi, ale wymagana jest dodatkowa autoryzacja użytkowników zarejestrownaych w systemie
zdalnego dostępu Proxy.
Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych
Z usługi zdalnego dostępu (spoza komputerów i terminali znajdujących się w sieci PWr) do
licencjonowanych zasobów elektronicznych mogą korzystać wszyscy studenci, doktoranci
i pracownicy Politechniki Wrocławskiej po zarejestrowaniu w systemie Proxy.
Warunkiem rejestracji w systemie Proxy i uzyskania zdalnego dostępu do e-źródeł jest:
 posiadanie konta pocztowego na serwerze PWr,
 wypełnienie deklaracji użytkownika systemu
Proxy (dostępnej na witrynie Bibliotek PWr),
 zaakceptowanie zasad korzystania ze źródeł
elektronicznych.
Pytania i problemy
dotyczące Proxy należy zgł
aszać:
[email protected]
.pl
tel. 71 320 29 03
Użytkownicy nieposiadający konta pocztowego na serwerze PWr (np. obcokrajowcy, słuchacze
studiów podyplomowych), mogą uzyskać zdalny dostęp do zasobów elektronicznych, podając inny,
indywidualny adres mailowy, ale zobowiązani są do okazania dokumentu (np. legitymacji
studenckiej), który zidentyfikuje ich jako uprawnionych użytkowników.
Pomoc i szkolenia
Biblioteka Elektroniczna oferuje swoim użytkownikom bezpłatne szkolenia w zakresie korzystania
z elektronicznych źródeł informacji oraz efektywnego wyszukiwania i gromadzenia literatury naukowo-technicznej, także na potrzeby prac semestralnych i dyplomowych. Prowadzone są zarówno
zajęcia indywidulane, jak i dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym ustaleniu terminu. Możliwe
jest
również
przeprowadzenie
warsztatów
z
wyszukiwania
na
wybrany
temat,
ustalony
z zainteresowanym użytkownikiem.
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela Sekcja
Informacji Naukowo-Technicznej, mieszcząca się w budynku
D-21 (wejście A, I piętro, pok. 101 lub 104).
Studencie!
Zapisz się na szkolenie:
[email protected]
tel. 71 320 47 80
Ponadto, w punktach informacyjnych rozmieszczonych w Strefie Otwartej Nauki (bud. D-21,
wejście A, I i II piętro), codziennie dyżurują bibliotekarze, którzy udzielają podstawowych
informacji o zbiorach, pomagają w korzystaniu z katalogu komputerowego oraz elektronicznych
źródeł informacji i prowadzą krótkie szkolenia indywidualne.
Więcej informacji o zbiorach i usługach Bibliotek PWr dostępnych jest na stronie:
www.biblioteka.pwr.edu.pl
D-21
Oddział CWINT
Oddział CWINT
(OCW2): D-1
Oddział CWINT
Oddział CWINT
Oddział CWINT
Oddział CWINT
(OCW6): L-1
Oddział CWINT
C-5
D-20
C-6
C-11
Wydziale
Wydziale
Wydziale
Wydziale
Chemicznym (OCW3): A-3
Elektroniki (OCW4): C-5, C-6
Elektrycznym (OCW5): D-20
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
przy Wydziale Inżynierii Środowiska (OCW7): D-2
przy
przy
przy
przy
przy Wydziale Architektury (OCW1): E-1, E-4
przy Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego
Biblioteka Elektroniczna: D-21
Biblioteka Klasyczna: A-1
H-4
D-2
D-1
Oddział CWINT przy
B-4
Oddział CWINT przy
(OCW9): C-6
Oddział CWINT przy
Oddział CWINT przy
(OCW11): A-1
Oddział CWINT przy
(OCW12): M-11
Oddział CWINT przy
Oddział CWINT przy
A-1
L-1
E-1
M-11
E-4
Wydziale Matematyki (OCW13): C-11
Studium Języków Obcych (OCS1): H-4
Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Wydziale Mechanicznym (OCW10): B-4
Wydziale Podstawowych Problemów Techniki
Wydziale Mechaniczno-Energetycznym
Wydziale Informatyki i Zarządzania (OCW8):
A-3
B-4
14
Lokalizacja Bibliotek Politechniki Wrocławskiej
15
Miejsce na Twoje notatki
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Opracowanie: Jadwiga Wojtczak, Karolina Malamis
Przygotowanie tekstu: Karolina Malamis, Marta M. Kordas
Wrocław, 2015
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Politechnika Wrocławska
Plac Grunwaldzki 11
50-377 Wrocław
tel. 71 320 23 31, 71 328 27 07
fax: 71 328 32 45
e-mail: [email protected]
www.centrum.pwr.edu.pl
www.biblioteka.pwr.edu.pl

Podobne dokumenty