PROFIL ASYSTENTA • osoby zagrożone ubóstwem lub

Transkrypt

PROFIL ASYSTENTA • osoby zagrożone ubóstwem lub
Załącznik numer 2
do Regulaminu Rekrutacji
PROFIL ASYSTENTA



osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym bezrobotne sprofilowane
jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy) oraz
osoby nieaktywne, wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej
rodzina ww. osób.
cechy i kompetencje:




osoba w dobrym stanie zdrowia,
osoba pełnoletnia,
podstawowe: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość,
dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy, umiejętność
samoorganizacji
pożądane: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi,
asertywność.
Wykształcenie:
 osoba, która ukończyła kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z
rozporządzeniem MEN z dn. 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w
zawodach (Dz. U. poz. 184 z późn. zm.), lub
 osoba posiadająca doświadczenie w realizacji usług asystenckich (zawodowe lub osobiste,
wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego), lub
 osoba posiadająca odpowiednie przeszkolenie, lub
 osoba, która nie posiada ani przeszkolenia, ani doświadczenia.
Przygotowanie zawodowe (np. wykształcenie w zawodach: fizjoterapia, pielęgniarstwo, opieka nad
osobami starszymi, medycyna itp.) oraz znajomość PJM będą dodatkowym atutem.
Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska
– projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Woj. Dolnośląskiego –
Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych
Biuro projektu:
Fundacja „Promyk Słońca”, ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław, tel. 71 7950951
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty