zawartymi w projekcie budowlanym – rysunek na str. nr 12. Ile robót

Transkrypt

zawartymi w projekcie budowlanym – rysunek na str. nr 12. Ile robót
Wolsztyn, dnia 13 sierpnia 2010 roku
IT-341-22/6.1/10
wg rozdzielnika
dot.
przetargu nieograniczonego pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
w m. K błowo”.
Zgodnie z pkt. 1 i pkt. 2 art. 38 ustawy – Prawo zamówie publicznych (t. j. z 2007 r.,
Dz. U. Nr 223, poz.1655 z pó n. zm), Urz d Miejski w Wolsztynie, przesyła tre
zapyta
dot. przedmiotowego post powania wraz z odpowiedziami w nast puj cym zakresie :
1. Pytanie:
Jaki ma by wysi g konstrukcji koszykówki jednosłupowej?
Odpowied :
Wysi g konstrukcji koszykówki jednosłupowej wykona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym – rysunek na str. nr 12.
2. Pytanie:
Ile robót budowlanych nale y wymieni w zał czniku nr 6 tj. w wykazie robót
budowlanych?
Odpowied :
Zgodnie z rozdziałem SIWZ – „III. WARUNKI ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD
WYKONAWCY, w przetargu mog
wzi
udział Wykonawcy, którzy nie podlegaj
wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełniaj warunki udziału
w post powaniu, w szczególno ci dotycz ce: pkt. 1.2) - posiadania wiedzy i do wiadczenia
Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
(strona 9 SIWZ): Wykonawca winien udokumentowa posiadanie wiedzy i do wiadczenia
poprzez wykazanie, i
zrealizował w okresie ostatnich 5 lat co najmniej: - 2 zadania
polegaj ce na wykonaniu boiska o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min.
500m2 ka de….”
Pozostałe warunki SIWZ pozostaj bez zmian.
Niniejsze pismo umieszczono równie , zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy – Prawo
zamówie publicznych na stronie internetowej Zamawiaj cego - www.bip.wolsztyn.pl.

Podobne dokumenty