Jeszcze raz

Transkrypt

Jeszcze raz
3 maja 2011
BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK III, NUMER 128
Jeszcze raz
o. Augustyn Pelanowski OSPPE
Wiecie bowiem, że z
waszego odziedziczonego po przodkach
złego postępowania
zostaliście wykupieni
nie czymś przemijającym, srebrem lub
złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez
zmazy.
MIŁOSIERDZIE
JEST MIŁOŚCIĄ , KTÓRA KOCHA JESZCZE RAZ !
TOMASZ
ZWĄTPIŁ .
JEGO
WĄTPIENIE
OTARŁO SIĘ O REZYGNACJĘ Z OCZEKIWANIA NA MIŁOŚD , KTÓRA OBJAWIŁA SIĘ JESZCZE RAZ . ZWĄTPIENIE LEŻY PO DRUGIEJ STRONIE MIŁOSIERDZIA , JAK CIEO JEST ZAWSZE NAPRZECIWKO ŚWIATŁA . ŻADEN
GRZECH NIE POTRAFI TAK ZDEWASTOWAD DUSZY LUDZKIEJ JAK ZWĄTPIENIE . POZA NIM JEST JUŻ TYLKO
ROZPACZ .
Jezus wrócił po ośmiu dniach, gdy uczniowie byli razem wewnątrz domu. Zaznaczono, że zbierali się wewnątrz, bo byli to ludzie żyjący wewnętrznie, głęboko, duchowo.
Jezus wrócił do wspólnoty, która ciągle się zbierała i oczekiwała. Wrócił jak miłośd miłosierna, która jeszcze raz chce kochad przez przebaczenie. Możliwe, że po uzdolnieniu
uczniów we władzę przebaczania grzechów Jezus sam zademonstrował na Tomaszu, w
jaki sposób ma się dokonywad przebaczenie: wpuszczad do wnętrza serca, chodby przez
rany; ponownie dawad szansę; wierzyd w wątpiących; wyciągad ręce do tych, którzy je
1 P 1, 18 zranili gwoźdźmi; przekraczad drzwi zamknięte; ryzykowad nawet złamanie serca, przygwożdżenie, przebicie, byleby tylko pozyskad wszystkich wątpiących Tomaszów.
Miłosierdzie jest dostępne najbardziej dla tych, którzy sami go nie odmawiają swym
krzywdzicielom. Sąd nieubłagany natomiast jest dla tych, którzy innym nie czynią miłosierdzia. Łacioskie tłumaczenie Biblii (Wulgata) nazwało rany Jezusa Signa Clavoirum –
znaki gwoździ. W języku wojskowym signa oznacza chorągiew, a nawet komendę wojskową nakazującą wyruszenie na bitwę. Byd może to nieprzypadkowe skojarzenie, gdyż
prawdziwa wojna toczy się w człowieku, pomiędzy zwątpieniem a wiarą w miłosierdzie
Boga.
Jezus wolał byd skrzywdzony, niż osądzid krzywdzicieli i tych, którzy Go opuścili i
zwątpili. Zależy Bogu na nas wszystkich i jest wierny swej miłości. Niedowiarstwo Tomasza, przeniknęło nie mniej głęboko do serca Jezusa niż włócznia. Gotowy był jednak jeszcze raz odsłonid bok i poczud się dotkniętym do żywego, byleby tylko Tomasz nie pozostał
niedowiarkiem.
Jezus, ukazując się uczniom z ranami, utożsamił się ze wszystkimi napiętnowanymi
przez społeczeostwo. Niewolnicy byli napiętnowani na czole lub nosili obrożę na szyi.
Dzwonki dla trędowatych, żółta łata lub gwiazda na ubraniu dla Żydów, numery identyfikacyjne dla więźniów obozów koncentracyjnych, wilcze bilety dla „nielewomyślnych” w
czasach komunizmu, żółte włosy dla prostytutek. Ludzie są stygmatyzowani do dziś i do
dziś stygmaty Jezusa są dla nich jedyną szansą na odzyskanie godności. W żadnej religii
jednak żaden bóg czy prorok nie jawił się swoim wyznawcom jako naznaczony czy napiętnowany, oprócz Jezusa Chrystusa. Wszyscy odtrąceni, piegowaci, o rudych włosach,
Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki
przy klasztorze
OO. Bernardynów
w Rzeszowie
niezgrabni, brzydcy, rozwiedzeni, pominięci, sieroty, alkoholicy, narkomani wbijający jak
gwoździe igły w swe ręce i nogi, bezdomni, śmierdzący, zgwałceni, znieważeni pobiciem,
przestępcy, bezskutecznie szukający kogoś, kto by im zaufał i dał jakąś pracę, beznadziejni nieudacznicy, zniewoleni, okaleczeni fizycznie i moralnie mogą w naznaczonym ranami
Chrystusie zobaczyd swój obraz.
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia
10
19 – spotkanie modlitewno-formacyjne w salce
(wejście od kiosku klasztornego)
Z nauczania Kościoła
II wtorek miesiąca
1830 – przygotowanie do
Mszy świętej
1845 – Eucharystia w kaplicy
domowej klasztoru (wyłącznie dla członków Wspólnoty)
III lub IV wtorek miesiąca
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia w Bazylice
1910 – katecheza audiowizualna (od IX do VI)
Spotkania kooczą się około
g. 2130
Odpowiedzialni za
Wspólnotę
o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125
Barbara K.
lider
Wiesława M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider
Julka
animator diakonii muzycznej
Barbara S.
animator diakonii miłosierdzia
Oto Syn Człowieczy, który w swoim zmartwychwstaniu w sposób radykalny doznał
na sobie miłosierdzia: owej miłości Ojca, która jest potężniejsza niż śmierd. I zarazem ten
sam Chrystus, Syn Boży, który u kresu — a poniekąd już poza kresem — swego mesjaoskiego posłannictwa okazuje siebie jako źródło niewyczerpalne miłosierdzia: tej samej
miłości, która w dalszej perspektywie dziejów zbawienia w Kościele ma się potwierdzad
stale jako potężniejsza niż grzech. Chrystus paschalny: definitywne wcielenie miłosierdzia. Jego żywy znak: historiozbawczy i eschatologiczny zarazem. W tym też duchu liturgia okresu wielkanocnego wkłada w usta nasze słowa psalmu „Misericordias Domini in
aeternum cantabo” (por. Ps 89 [88], 2).
Słowo Boże do medytacji







śr – Dz 5,17-26
Ps 34
J 3,16-21
cz – Dz 5,27-33
Ps 34
J 3,31-36
pt – 1 Kor 15,1-8
Ps 19
J 14,6-14
so – Dz 5,34-42
Ps 33
J 6,16-21
n – Dz 2,14.22–28
Ps 16
1 P 1,17–21
Łk 24,13–35
pn – Dz 20,17-18a.28-32.36
Ps 100
Rz 8,31b-39
J 10,11-16
wt – Dz 7,51-59;8,1
Ps 31
J 6,30-35
Intencje do modlitwy
 Aby w naszej Wspólnocie panowała wzajemna miłośd i szacunek. O otwartośd na
charyzmaty Ducha Świętego.
 O dobre owoce katechez audiowizualnych i portalu żywawiara.pl
 O rozwój diakonii uwielbienia i rozpalenie charyzmatów potrzebnych do posługi
dla osób w niej posługujących.
 O wyzwolenie z sekty dla Marty.
 W intencji Sergiusza – o ochronę przed działaniem złych duchów.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
Ogłoszenia
1. Wielkanocne spotkanie naszej Wspólnoty odbędzie się 9 maja o g. 18.00 w winnicy „Maria Anna” w Wyżnem. Spotykamy się przy klasztorze OO. Bernardynów o
17.30, aby wspólnie pojechad do Wyżnego. Prosimy wszystkich o obecnośd i zaangażowanie w przygotowania!
2. Za tydzieo we wtorek odbędzie się katecheza audiowizualna, pt. „Chrystofobia”.
Gościem spotkania będzie redaktor naczelny kwartalnika „Fronda” Grzegorz Górny.
3. Zapraszamy do odwiedzania portalu www.zywawiara.pl!
Danuta M.
animator diakonii modlitwy nieustannej
www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  pogotowie wstawiennicze 884.170.280

Podobne dokumenty