UCHWAŁA Nr XXI/138/16 RADY GMINY WŁODAWA z dnia 27

Komentarze

Transkrypt

UCHWAŁA Nr XXI/138/16 RADY GMINY WŁODAWA z dnia 27
UCHWAŁA Nr XXI/138/16
RADY GMINY WŁODAWA
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Różance
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 5c pkt 1, art. 58 ust.1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.), w związku
z § 1 ust. 4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja
2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 624 z późn. zm.), uwzględniając wniosek Rady Pedagogicznej,
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, uchwala się co następuje:
§ 1. Nadanie się Szkole Podstawowej w Różance imię Róży Marii Zamoyskiej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodawa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
11 czerwca 2016 r.

Podobne dokumenty