6481-102 Windsensor - Naar de Busch

Transkrypt

6481-102 Windsensor - Naar de Busch
0273-1-6537
0273-1-6537
Rev. 1
12.08.2008
Befestigungsmöglichkeiten
Installation options
Możliwości mocowania
Варианты крепления
Der Wandhalter lässt sich zum
Befestigen von –5° bis zu
180°schwenken. Nach Einstellung
der Position ist diese gegen
Verstellung zu sichern (siehe
Schraube (a)).
The wall bracket can be swivelled
and fixed between –5° and 180°.
After setting the position secure it
against shifting (see screw (a)).
Uchwyt ścienny można przy
mocowaniu odchylać pod kątem – 5°
do 180°. Po ustawieniu położenia
zabezpieczyć je przed przesunięciem
(patrz śruba (a)).
При креплении настенный
держатель можно поворачивать
под углом от - 5° до 180°. После
настройки положения,
зафиксируйте его от смещения (см.
винты (а)).
6481-102 Windsensor
Pos: 1 /35x28/35 Mehrsprachig/Art und Sprache der Doku/Montageanleitung/Montageanleitung ger-eng-pol-rus @ 2\mod_1218552123390_1.doc @ 20263
GER
Montageanleitung
ENG
Installation Instructions
POL
Instrukcja montażu
RUS
Руководство по монтажу
Sorgfältig lesen und aufbewahren
Wandhalter
Wall bracket
Uchwyt
ścienny
Настенный
держатель
Read carefully and keep in a safe place
Proszę dokładnie przeczytać i zachować
Внимательно ознакомиться и сохранить
Pos: 2 /35x28/35 Mehrsprachig/Sicherheitshinweise/Sicherheitshinweise 230V/Sicherheitshinweise 230V ger-eng-pol-rus @ 2\mod_1218551895234_1.doc @ 20251
Sicherheitshinweise
Safety instructions
Wskazówki odnośnie
bezpieczeństwa
Указания по безопасности
Arbeiten am 230 V Netz dürfen
nur von Fachpersonal
ausgeführt werden! Vor
Montage, Demontage
Netzspannung freischalten!
Durch Nichtbeachtung von
Installations- und Bedienungshinweisen können Brand und
andere Gefahren entstehen!
Work on the 230 V supply
system may only be
performed by specialist staff!
De-energize mains power
supply prior to installation
and/or disassembly!
Failure to observe installation
and operating instructions
may result in fire and other
hazards!
Prace w sieci pod napięciem 230V
mogą zostać wykonywane jedynie
przez fachowców - elektryków.
Przed montażem i demontażem
odłączyć napięcie sieciowe!
Skutkiem niedostosowania się do
instrukcji instalacyjnych i obsługi
mogą być pożary i inne zagrożenia!
Работа с сетями 230 В может
осуществляться только
квалифицированными
электриками, имеющими
соответствующий допуск. Перед
монтажом и демонтажом
отключить напряжение!
При несоблюдении указаний по
монтажу и эксплуатации может
возникнуть опасность пожара и
другие опасности!
Wandhalter um –5° geschwenkt
Wall bracket swivelled by –5°
Uchwyt ścienny odchylony o –5°
Держатель повернут на –5°
Wandhalter um 180° geschwenkt
Wall bracket swivelled by 180°
Uchwyt ścienny odchylony o 180°
Держатель повернут на 180°
Wandhalter um 90° geschwenkt
Wall bracket swivelled by 90°
Uchwyt ścienny odchylony o 90°
Держатель повернут на 90°
Wandhalter bei geöffnetem Deckel
Wall bracket with open cover
Uchwyt ścienny przy otwartej pokrywie
Держатель с открытой крышкой
Pos: 3 /35x28/35 Mehrsprachig/Inhalt/xx_timer-controler-Jalousiesteuerung/6481/6481-102_ger-eng-pol-rus @ 2\mod_1218551114453_1.doc @ 20246
Technische Daten
Technical data
Dane techniczne
Технические
параметры
Temperaturbereich:
Temperature range:
Zakres temperatur:
Диапазон температур:
Erfassungswinkel:
Schutzart:
Sensing angle:
Protection:
Kąt wykrywania:
Rodzaj zabezpieczenia:
Зона действия:
Степень защиты:
Montage
Den Windsensor in der
Nähe der
Sonnenschutzanlage
waagerecht (siehe Abb.)
montieren. Achten Sie
darauf, dass der
Windsensor nicht im
Windschatten liegt.
1. Sensorarm hochstellen.
2. Deckel des Wandhalters öffnen
und abziehen siehe Abb..
3. Gerät anschließen (siehe Kap.
Anschluss)
4. Deckel wieder aufsetzen.
5. Position des Windsensors
einstellen und mit Schraube (a)
fixieren.
-25°C to +60°C;
от -25 °C до +60 °C
150°
IP43
Installation
Montaż
Монтаж
Install the wind sensor horizontally
near the sun protection system (see
illustration). Ensure that the wind
sensor is not located in a zone
sheltered from the wind.
Czujnik wiatru montować poziomo w
pobliżu instalacji przeciwsłonecznej
(patrz rys.) montieren. Zwracać
uwagę na to, by czujnik wiatru nie
znajdował się po stronie zawietrznej.
Устанавливайте датчик ветра
горизонтально рядом с
солнцезащитным
приспособлением (см. рис.).
Следите за тем, чтобы датчик не
находился с подветренной
стороны.
1. Raise the sensing arm.
2. Open and pull off the cover of the
wall bracket, see illustration.
3. Connect the unit (see chapter
Connection)
4. Replace the cover.
5. Set the position of the wind sensor
and fix it with the screw (a).
1. Przesunąć w górę ramię czujnika.
2. Otworzyć pokrywę uchwytu
ściennego i zdjąć, patrz rys.
3. Podłączyć urządzenie (patrz
rozdz. podłączenie)
4. Ponownie zamontować pokrywę.
5. Ustawić położenie czujnika wiatru i
zamocować śrubą (a).
1. Поднимите кронштейн датчика.
2. Откройте и снимите крышку
настенного держателя см. рис.
3. Подключите прибор (см. гл.
«Подключение»)
4. Установите крышку на место.
5. Отрегулируйте положение
датчика и зафиксируйте его
винтом (а).
Anschluss
Connection
Podłączenie
Подключение
Der Windsensor 6481-102 kann nur
in Kombination mit dem UP-Einsatz
6480U-102 betrieben werden.
Wind sensor 6481-102 can only be
operated in combination with the
flush-type module 6480U-102.
Czujnik wiatru 6481-102 może
pracować tylko w kombinacji z
mechanizmem podtynkowym 6480U102.
Датчик ветра 6481-102 может
работать только в комбинации с
вставкой для скрытого монтажа
6480U-102.
Die Anschlussleitungen zum
Windwächter müssen immer als
abgeschirmte Leitung ausgeführt
werden. Entweder eine getrennte
2-adrige Leitung oder eine 4-adrige
gemeinsame Leitung, z. B.
Siemens MSR Steuerung LSYCY
bzw. Fernsprechleitung JY-ST-Y 2
x 2 x 0,6.
The connecting cable to the wind
controller must always be a shielded
version. Either a separated 2-core
cable or a 4-core common cable, e.g.
Siemens MSR (Instrumentation and
Control (I&C) control LSYCY or
telephone wire JY-ST-Y 2 x 2 x 0.6.
Przewody przyłączowe do czujnika
wiatru muszą być wykonane w formie
ekranowanej. Oddzielny 2-żyłowy
przewód lub 4-żyłowy przewód
wspólny, np. sterowanie Siemens
MSR LSYCY wzgl. linia telefoniczna
JY-ST-Y 2 x 2 x 0,6.
Для подключения датчика ветра
всегда используйте
экранированные кабели. Либо
разделенный двухжильный кабель
или общий 4-жильный, например
Siemens MSR к LSYCY или кабель
для дистанционной связи JY-ST-Y
2 x 2 x 0,6.
Pos: 4 /35x28/35 Mehrsprachig/Service/Service_BJE @ 0\mod277_1.doc @ 1947
Service
Busch-Jaeger Elektro GmbH – Ein Unternehmen der ABB-Gruppe, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid
Zentraler Vertriebsservice Tel: 0180-5 66 99 00, www.BUSCH-JAEGER.de
===== Ende der Stückliste =====

Podobne dokumenty