„MATEMATYCZNY CZAR PAR CZWARTOKLASISTÓW 2009”

Transkrypt

„MATEMATYCZNY CZAR PAR CZWARTOKLASISTÓW 2009”
REGULAMIN
XIV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
„MATEMATYCZNY CZAR PAR CZWARTOKLASISTÓW 2016”
I. ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 71 w Łodzi:
Dyrektor, nauczyciel matematyki - Małgorzata Kotlicka
Nauczyciele matematyki – Aleksandra Roman i Izabella Żółtaszek
II. ADRESAT KONKURSU
Uczniowie klas czwartych łódzkich szkół podstawowych.
III. CELE KONKURSU

rozwijanie zainteresowań matematycznych;

rozbudzanie myślenia logicznego;

doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych;

kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.
IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Komisja konkursowa będzie oceniać wiedzę i umiejętności w zakresie matematyki ze szczególnym
uwzględnieniem:

dziesiątkowy system pozycyjny;

rachunek pamięciowy i pisemny;

jednostki i ich zamiana;

znaki rzymskie;

własności figur płaskich i przestrzennych.
V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs jest jednoetapowy. Ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie konkursu odbywa się
tego samego dnia.

W konkursie bierze udział jeden dwuosobowy zespół z każdej zgłoszonej szkoły.

Uczestnicy pracują parami, rozwiązują łamigłówki, krzyżówki matematyczne i zadania tekstowe,
układają tangramy i domina.

Każda para pokonuje wszystkie konkurencje, które mają określony limit punktowy i czasowy.

Sędziami poszczególnych konkurencji są uczniowie klas VI szkoły organizatora.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa jury, w skład którego wchodzą nauczyciele
matematyki startujących szkół, wybrani przed rozpoczęciem konkursu.

Jury podlicza punkty zdobyte przez poszczególne pary oraz ustala listę zwycięzców.
W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności laureatów decyduje łączny czas
wszystkich konkurencji.
VI. TERMIN KONKURSU
20 kwietnia 2016r. w godz. 9.00 – 12.30
VII. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Szkoła Podstawowa nr 71 Łodzi ul. Rojna 58c
VIII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU
Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie prosimy przesłać faksem (42 652 75 90) do dnia
29 lutego 2016r.
O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń. Do każdej zgłaszającej się szkoły
zostanie wysłane pocztą elektroniczną (na mail kontaktowy) zawiadomienie o jej udziale (bądź nie)
w konkursie.
IX. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy otrzymują drobne upominki, a trzy zwycięskie pary dyplomy i nagrody rzeczowe.
X. UWAGI

Każdy uczestnik konkursu powinien posiadać ważną legitymację szkolną.

Uczniowie przynoszą własne przybory do pisania i kreślenia oraz obuwie na zmianę.

Wyniki konkursu zostaną upowszechnione poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej
szkoły organizatora.

W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tej informacji,
możliwie jak najszybciej.

Podobne dokumenty