Regulamin projektu i konkursu Szmaterlook II

Transkrypt

Regulamin projektu i konkursu Szmaterlook II
Regulamin projektu i konkursu Szmaterlook II
§1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem projektu jest Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu, ul. Rynek 1 41-500
Chorzów.
2. Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców miasta poprzez poprawę ich wizerunku osobistego.
§2 Zgłaszanie kandydatów
1. Udział w projekcie mogą wziąć kobiety w wieku 30 – 60 lat, zamieszkałe lub pracujące na terenie miasta
Chorzów.
2. Podstawą udziału w projekcie jest nadesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej. Nadesłanie zgłoszenia
jest równoznaczne z akceptacją regulaminu projektu i konkursu „Szmaterlook II”.
3. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: [email protected]
4. Zgłoszenie powinno zawierać opis kandydatki oraz co najmniej jedno zdjęcie w dowolnej rozdzielczości.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń uczestnictwa w projekcie, przysługuje mu prawo ich
zniszczenia.
§3 Przebieg projektu
1. Zgłoszenia należy nadsyłać na podany w § 2 pkt. 3 adres e-mail do dnia 20.06.2016r. do północy.
2. W dniu 21.06.2016r. odbędzie się posiedzenie komisji, składającej się z dwóch pracowników Biura
Aktywizacji Społecznej i Polityki Zdrowotnej Urzędu Miasta oraz wolontariusza Chorzowskiej Strefy
Wolontariatu , która wyłoni 5 kandydatek przechodzących do etapu finałowego oraz listę dodatkową.
3. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji, wytypowane do etapu finałowego kandydatki zostaną o tym
fakcie zawiadomione drogą mailową, na podany w zgłoszeniu adres.
4. W przypadku rezygnacji kandydatki z udziału w projekcie przed rozpoczęciem metamorfozy miejsce to
zajmuje kolejna kandydatka z listy rankingowej.
5. W dniach 23.06.2016r będzie trwała metamorfoza uczestniczek projektu, polegająca na skorzystaniu
z artystycznych usług stylistki, wizażystki, fryzjera oraz usług pielęgnacji urody w postaci spa.
6. W dniu 30.06.2016r. o godzinie 16:00 w Hotelu Diament Arsenal Palace odbędzie się finał projektu
w postaci zaprezentowania się uczestniczek projektu w dwóch odsłonach przed publicznością oraz
rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą artystyczną stylizację.
7. Metamorfozy uczestniczek oceniać będzie jury w składzie:
a) Marcin Budniok – Dyrektor Hotelu Diament Stadion Śląski
b) Arkadiusz Labocha – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Chorzowie
c) osoba wskazana przez Miasto Chorzów.
8. Uczestniczka imprezy, której artystyczna stylizacja zostanie uznana za najbardziej efektowną otrzyma
nagrodę przekazaną przez Hotele Diament Arsenal Palace. Laureatce nie przysługują roszczenia o wypłatę
wartości nagrody w formie pieniężnej.
§4 Odpowiedzialność
1. Kandydatki poprzez fakt zgłoszenia się do projektu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz wizerunku dla celów organizacji projektu oraz marketingowych.
2. Zgłaszając swój udział w projekcie i biorąc w nim udział, uczestniczka projektu czyni to na własną
odpowiedzialność i ryzyko oraz podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu projektu
i wyraża zgodę na jego treść.
3.Uczestniczki projektu wyrażają zgodę na umieszczanie i publikowanie nazwiska, fotografii
i materiałów filmowych zawierających ich wizerunek zarejestrowany podczas projektu w środkach
masowego przekazu w celach własnych Miasta, w tym celach reklamowych i marketingowych. Uczestniczki
wybrane do udziału w projekcie oświadczają, że zgoda na korzystanie z wizerunku utrwalonego na
zdjęciach, materiałach video jest całkowicie nieodpłatna oraz, że nie będą rościły prawa do wynagrodzenia w
związku z wykorzystywaniem przez organizatora praw do zdjęć.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia uczestniczki kosztami przeprowadzonej metamorfozy
w przypadku odstąpienia od udziału w projekcie przez uczestniczkę z przyczyn leżących po jej stronie.
§5 Przepisy końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad projektu, w tym treści niniejszego regulaminu
w trakcie trwania projektu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od kryteriów wyboru kandydatek w uzasadnionym
przypadku.
5. Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela Biuro Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji
Społecznej urzędu Miasta Chorzów tel. 32 416 52 15.
6. organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu projektu oraz odstąpienia od realizacji projektu bez
podania przyczyny.