Uniwersytet Warszawski - Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii

Transkrypt

Uniwersytet Warszawski - Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii
Uniwersytet Warszawski
Należy złożyć do końca stycznia 2013 roku
Sprawozdanie roczne z działalności Uczelnianej Organizacji Studenckiej
(stan na dzień 31.12.2012 r.)
Pełna nazwa
organizacji
Wydział
Opiekun
organizacji
Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
Wydział Prawa i Administracji
Prof. UW, dr hab. Tomasz Stawecki
imię i nazwisko
Prezes organizacji
Zarząd organizacji
Kadencja Zarządu
(od – do)
E-mail organizacji
Adres kontaktowy
i telefon organizacji
Uwagi (wypełnia
prezes organizacji)
tel. kontaktowy
1. Maciej Tomecki
2. Jędrzej Maśnicki (Wiceprezes)
3. Ryszard Bobrowicz (Wiceprezes)
4. Kinga Krzyżanowska (Sekretarz)
5. Magdalena Kolczyńska (Skarbnik)
6. Mikołaj Firlej (Członek Zarządu)
15 listopada 2012 do 15 listopada 2013
[email protected]
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (Maciej Tomecki - Prezes)
e-mail
Główne przedsięwzięcia w 2011 roku:
SPOTKANIA KOŁA W 2012 ROKU
Poniżej zamieszony został harmonogram spotkań zrealizowanych w 2012 r.:
1. 7 grudnia 2012 r. – Odpowiedzialność moralna i prawna w praktyce zawodowej
prawnika, mgr Paulina Smulska (Uniwersytet Warszawski), mgr Hiacynta
Gonczaronek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);
2. 7 – 9 grudnia 2012 r. – Konferencja naukowa: IX Ogólnopolski Kongres Kół
Naukowych i Artystycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Spała), organizator: Rada
Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, referaty wygłosili członkowie
koła: Ryszard Bobrowicz ( ), Jędrzej Maśnicki (Zakres i metoda zastosowania
współczesnych teorii argumentacji prawniczej).
3. 29 listopada 2012 r. – Zasadność recepcji instytucji prawnych, prof. Michał Kulesza
(Uniwersytet Warszawski);
4. 24 – 25 listopada 2012 r. – seminarium wyjazdowe: Argumentacyjne ujęcie prawa
(Sulejów);
5. 22 listopada 2012 r. – Tekst prawny jako opis świata możliwego, dr hab. Marcin
Matczak (Uniwersytet Warszawski);
6. 15 listopada 2012 r. – Walne Zgromadzenie Członków Koła, Prezesem Zarządu
zostaje wybrany Maciej Tomecki, I Wiceprezesem: Jędrzej Maśnicki, II
Wiceprezesem: Ryszard Bobrowicz, Skarbnikiem: Magdalena Kolczyńska,
Sekretarzem: Kinga Krzyżanowska, Członkiem Zarządu: Mikołaj Firlej;
7. 15 listopada 2012 r. – Zjawisko instrumentalizacji prawa na przykładzie prawa
wyznaniowego w PRL-u, Konrad Król (Uniwersytet Warszawski);
8. 18 października 2012 r. – Prawo a prawda. Analiza wzajemnych relacji w
perspektywie sporu modernizmu z postmodernizmem, dr Michał Pełka
(Uniwersytet Warszawski);
9. 11 października 2012 r. – Wstęp do prawoznawstwa – elementarz nie musi
być nudny, prof. Tomasz Stawecki (Uniwersytet Warszawski).
Rok akademicki 2011/2012:
10. 6- 9 września 2012 r. – Konferencja naukowa: XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i
Filozofii Prawa. “Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa” (Łódź),
zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
referaty wygłosili członkowie koła: Dominika Pietrzyk (Legislacyjne zwyczaje
sejmowe), Marta Żuralska (Soft law i regulacja: nowy model zarządzania z
perspektywy interdyscyplinarnej), Jakub Karczewski (Wielojęzyczność systemu
prawnego Unii Europejskiej a niektóre problemy tworzenia i obowiązywania prawa),
Bartosz Soloch (Między anarchią a społeczeństwem. Rola prawa w „Pożodze” Zofii
Kossak – Szczuckiej), Jędrzej Maśnicki (Interdyscyplinarny wzorzec wykładni
konstytucji. Niewidzialna klatka – pół wieku później).
11. 9 maja 2012 r. – Walne Zgromadzenie Członków Koła, Prezesem Zarządu zostaje
wybrany Jędrzej Maśnicki, I Wiceprezesem: Dominika Pietrzyk, II Wiceprezesem:
Mateusz Tusznio, Skarbnikiem: Magdalena Kolczyńska, Sekretarzem: Ryszard
Bobrowicz, Członkiem Zarządu: Maciej Tomecki;
12. 9 maja 2012 r. – Spór o granice dobra wspólnego u Arystotelesa, Ryszard
Bobrowicz (Uniwersytet Warszawski);
13. 25 kwietnia 2012 r. – Złota legenda praw i wolności a sprawa Dredda Scotta,
Robert Pogorzelski (Uniwersytet Warszawski);
14. 20 – 21 kwietnia 2012 r. – Konferencja naukowa: Dobro wspólne. Teoria i praktyka
(Kraków), zorganizowana przez Koło Naukowe Utriusque Iuris, Sekcję Prawa
Rzymskiego TBSP UJ oraz Koło Naukowe Ti Estin Aletheia, referaty wygłosili
członkowie Koła: Jędrzej Maśnicki (Czy możliwa jest autonomiczna wykładnia
konstytucyjnego pojęcia „dobro wspólne”?) oraz Sandra Miecznik (Pojęcie „dobra
wspólnego” – rozważania nad metodami interpretacji);
15. 20 – 21 kwietnia 2012 r. – Konferencja naukowa: IV International scientific and
practical forum „The rule of law and human rights” (Kijów), referat wygłosił
członek koła Jan Końsko (Rule of law, rule of judges or rule of lawyers).
16. 19 kwietnia 2012 r. –Nieostrość i niedookreśloność w języku prawa, prof. Tomasz
Gizbert – Studnicki (Uniwersytet Jagielloński);
17. 26 marca 2012 r. –Monteskiusza trójpodział władzy a idea demokracji, mgr Filip
Ludwin (Uniwersytet Warszawski);
18. 19 marca 2012 r. –Wątpienie w prawo. Czy możliwy jest sceptycyzm wobec idei
prawa, mgr Marcin Romanowicz (Uniwersytet Warszawski);
19. 8 marca 2012 r. –Międzynarodowa “umowa społeczna”. Rawls i jego krytycy, dr
Rafał Wonicki (Uniwersytet Warszawski);
20. 19 stycznia 2012 r. – Utopia i socjalizm. Drugie męczeństwo sir Tomasza More’a,
Bartosz Soloch (Uniwersytet Warszawski);
1.
Od 7 grudnia 2012 r. Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, we współpracy z
Kołem Naukowym Studentów Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
podjęło się realizacji spotkań poświęconych etycznym aspektom odpowiedzialności prawnej i
moralnej, w ramach których, jeszcze w 2012 r. zrealizowano:
1. 7 grudnia 2012 r.
UDZIAŁ W KONFERENCJACH W 2012 ROKU
W dniach 2-3 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana we współpracy z
Kołem Młodych Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii
Społecznej (IVR Youth): konferencja: „Prawo i...” Zasadność interdyscyplinarnego ujęcia
prawa.
W obradach konferencji uczestniczyło ok. 60 osób. Przez dwa dni przedstawionych zostało
19 referatów autorstwa 21 prelegentów (dwa referaty były wspólne) z całej Polski, Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowali członkowie Koła
Naukowego Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej:
1. Piotr Blus, Model interdyscyplinarny – zasadny cel nauk prawnych czy etap
przejściowy w drodze do zniesienia odrębności dyscyplin naukowych?,
2. Mikołaj Firlej, Kontrowersje socjotechniki prawa – na pograniczu prawa i ekonomii,
3. Jędrzej Maśnicki, Czy demokracja wewnątrzpartyjna jest możliwa?
Prawne i socjologiczne determinanty struktury organizacyjnej partii politycznych,
4. Mateusz Tusznio, Zastosowanie ekonomicznej analizy prawa w prawie
konstytucyjnym,
5. Marta Żuralska, Kilka uwag o legislacji. Rozważania na tle działalności
ustawodawczej Sejmu VI kadencji.
Program konferencji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
W dniach 15-18 września 2011 r. w Krakowie odbył się Zjazd Młodych Teoretyków Prawa
„Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością” Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
reprezentowała Marta Żuralska, która wygłosiła referat pt. „W poszukiwaniu współczesnego
paradygmatu tworzenia prawa”.
W dniach 15-20 sierpnia 2011 r. we Frankfurcie nad Menem odbył się XXV. World
Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy / 25. Weltkongress der Internationalen
Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej reprezentowała
Marta Żuralska, która wygłosiła referat pt. „Independent Regulatory Agencies: New Mode of
Governance in the face of Technological Change”.
PUBLIKACJE KOŁA W 2012 r.
W połowie roku akademickiego 2011/2012 rozpocznie się dystrybucja książki: „Badania nad
embrionami ludzkimi w świetle etyki i prawa”. Szczególne podziękowania należy złożyć
Kolegium Dziekańskiemu, bez którego wsparcia finansowego niniejszy projekt nie
mógłby zostać zrealizowany.
Spis treści książki stanowi złącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
SEMNARIA WYJAZDOWE ZREALIZOWANE W RAMACH PRAC KOŁA W 2012 r.
FINANSOANIE DZIAŁALNOŚCI KOŁA W 2012 r.
KWESTIE ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ KOŁA W 2012 r.
W dniu 9 maja 2011 roku na podstawie art. 10 Regulaminu Koła odbyło się III Walne
Zgromadzenie Członków Koła. Jednogłośnie dokonano wyboru Prezesa Zarządu, którym
został Jędrzej Maśnicki, powołało pozostały Zarząd Koła w składzie: Marta Żuralska
(Wiceprezes Zarządu), Mateusz Tusznio (wiceprezes),
Agata Jośko (Sekretarz),
Valeri
Arnaudov (Skarbnik).
Z początkiem roku akademickiego 2011/2012 Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii
Społecznej podjęło szereg działań mających na celu lepszą promocję organizacji. Wśród
zrealizowanych pierwszorzędne znaczenie miały ulotki promujące działalność Koła
dystrybuowane (za zgoda prowadzących) podczas wykładów ze Wstępu do prawoznawstwa.
Od lutego 2011 r. funkcjonuje również nowa strona internetowa Koła, która do końca 2011 r.
zarejestrowała ok. 5 700 wejść. We wrześniu 2012 r. została sporządzona pieczęć Koła.
W roku kalendarzowym 2011 deklaracje członkowskie złożyły 33 osoby, usuniętych z Koła
z powodu braku jakiejkolwiek aktywności oraz nieopłacenia składki członkowskiej zostało 7
osób.
Reasumując, w okresie sprawozdawczym, reaktywowane w 2009 roku Koło Naukowe
Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, sprawnie zrealizowało wszystkie zaplanowane
działania. Ich wynikiem jest nie tylko pozytywna ocena aktywności Koła wyrażana nie tylko
przez Opiekuna Naukowego prof. Tomasza Staweckiego, ale też przez pozostałych
pracowników Katedry Filozofii Prawa i Nauk o Państwie Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.
Dowodem zainteresowania, jakim cieszą się przedsięwzięcia Koła jest stosunkowo wysoka
frekwencja na spotkaniach zrealizowanych w roku akademickim 2011/2012 (średnio 40
osób), oraz wzrost liczby członków do 41 osób.
Podkreślić należy ogólnopolski charakter podejmowanych przez Koło przedsięwzięć, co
wyraża się przez udział w jego spotkaniach przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego ,
Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Energiczny i
kreatywny zespół pod patronatem merytorycznym Katedry Filozofii Prawa i Nauk o Państwie
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nadal będzie działać na rzecz
nauki i Alma Mater.
Kończąc sprawozdanie, Zarząd Koła pragnie wyrazić szczególne podziękowania dla
Opiekuna Naukowego, prof. Tomasza Staweckiego, za aktywny udział w pracach i
działalności Koła, wyrażając jednocześnie nadzieję, iż przyszły rok kalendarzowy będzie pod
tym względem równie owocny.
Sprawozdanie sporządził: Jędrzej Maśnicki