oświadczenie kredytobiorcy - Pfg

Transkrypt

oświadczenie kredytobiorcy - Pfg
F 02a/PP 10/01.08.2014./Wydanie 2
........................................
( miejscowość, data)
……….. ….......................................
……….. ..........................................
………….........................................
( firma/nazwa, imię i nazwisko kredytobiorcy)
OŚWIADCZENIE KREDYTOBIORCY
Niniejszym upoważniam Bank ……………………….do przekazania informacji zawartych w
złożonym przeze mnie wniosku kredytowym – do Polskiego Funduszu Gwarancyjnego Sp. z o. o. z
siedzibą w Lublinie w związku z ubieganiem się o udzielenie poręczenia wnioskowanego
kredytu/pożyczki.
Oświadczam, że jestem świadomy, iż warunkiem otrzymania pomocy de minimis w formie
poręczenia na zasadach preferencyjnych w ramach RPO WL na lata 2007-2013 jest złożenie wniosku
o udzielenie pomocy de minimis.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celu
przeprowadzenia analizy wniosku o poręczenie kredytu/pożyczki (zgodnie z Ustawą O Ochronie
Danych Osobowych Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), oraz przeprowadzenie inspekcji w siedzibie mojej
Firmy przez przedstawicieli Polskiego Funduszu Gwarancyjnego Sp. z o. o. przed udzieleniem mi
poręczenia.
..................................................................
( podpis Kredytobiorcy )

Podobne dokumenty