INFRASTRUKTURA Głównym środkiem transportu dla naszych

Transkrypt

INFRASTRUKTURA Głównym środkiem transportu dla naszych
INFRASTRUKTURA
Głównym środkiem transportu dla naszych mieszkańców jest transport samochodowy. Jednak
korki uliczne, koszty paliwa i godziny spędzone w samochodzie, coraz częściej przekonują
nas wszystkich do korzystania ze środków transportu kolejowego. W następnych latach
sytuacja na drogach będzie jeszcze trudniejsza, więc uwaŜam, Ŝe naleŜy w większym stopniu
podjąć starania w kierunku usprawnienia komunikacji kolejowej. Przyjazny dla środowiska,
wygodny i punktualny transport kolejowy zachęci wielu mieszkańców do zamiany
samochodu na podmiejski pociąg. NaleŜy podkreślić, Ŝe transport kolejowy jest
podstawowym środkiem komunikacji w duŜych aglomeracjach światowych i my musimy być
równieŜ na to przygotowani. Znakomitym rozwiązaniem jest realizowany w wielu miejskich
aglomeracjach świata projekt pod nazwą Park and Ride, w Polsce zaś: Parkuj i Jedź.Drodzy
Państwo, infrastruktura drogowa jest jak układ krąŜenia. W przypadku Mysiadła wszystkie
Ŝyły wpadają do głównej arterii, jaką jest ulica Puławska. Pomysł połączenia naszej
miejscowości z ulicą Karczunkowską jest decyzja, która wywołuje wśród mieszkańców
Mysiadła wiele kontrowersji.
Największymi beneficjentami tego rozwiązania będą
mieszkańcy całej Lesznowoli i Piaseczna. Mysiadło stanie się miejscem tranzytowym, a nasze
wąskie uliczki osiedlowe zostaną zalane setkami a moŜe i tysiącami, samochodów.
Przypominam, Ŝe to w/w strony najbardziej naciskają na uruchomienie takich połączeń.
Decydującym głosem w tej sprawie musi być głos mieszkańców Mysiadła i Ŝadne decyzje nie
mogą być zatwierdzone bez ich aprobaty. Przy podejmowaniu decyzji odnoszących się do
naszej infrastruktury lokalnej musimy pamiętać o tym, Ŝe na II kwartał 2015 roku,
przewidziane jest oddanie odcinka trasy S7, który to w znacznym stopniu poprawi naszą
komunikację z Warszawą. Stan naszych dróg wewnętrznych pozostawia wiele do Ŝyczenia. W
większości są one albo dziurawe albo w ogóle ich nie ma. Zwracam takŜe uwagę Państwa na
fakt, Ŝe Gmina nie chroni zakończonych juŜ inwestycji, jako dobra publicznego. Nie moŜe
być tak, Ŝe ulica Borówki wybudowana kosztem 1.7 miliona złotych jest notorycznie
niszczona przez dziesiątki cięŜkich samochodów. Deweloper, który otrzymał zgodę na
budowę osiedla mieszkaniowego, powinien zostać zobowiązany do naprawy powstałych
szkód w terminie 30 dni od daty zakończenia prac. Problemem jest takŜe brak chodników.
Niedopuszczalnym jest fakt, Ŝe nasze dzieci w drodze do szkoły naraŜone są na
niebezpieczeństwo stwarzane przez rozpędzone samochody.
Dlatego jako Radny zobowiązuję się do:
• Dbania o systematyczne remonty dróg gminnych.
•
Ochrony zakończonych juŜ inwestycji przed ponadprzeciętnym przeciąŜeniem.
•
Budowy chodników, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, związanych z drogą dzieci
do szkoły.
•
Doprowadzenia do zatrzymywania się Radomiaka na stacji Nowa Iwiczna.
•
Usprawnienia połączeń lokalnych (dbałość o punktualność i szybsze połączenia z
Warszawą).

Podobne dokumenty