STWiORB

Transkrypt

STWiORB
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
CZ !" III
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
1/24
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
ST-00.00 POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
Spis tre#ci:
1
WST P................................................................................................................................................................... 4
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ......................................................................................................... 4
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ......................................................................................... 4
1.3 ZAKRES ROBÓT................................................................................................................................................. 4
1.4 OKRE LENIA PODSTAWOWE.............................................................................................................................. 4
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ!CE REALIZACJI KONTRAKTU........................................................................... 6
1.5.1
Podstawa wykonania prac obj tych Kontraktem ...................................................................................... 6
1.5.2
Polityka informacyjna Kontraktu.............................................................................................................. 7
1.5.3
Przekazanie Terenu Budowy ..................................................................................................................... 7
1.5.4
Dokumentacja Projektowa........................................................................................................................ 7
1.5.5
Zgodno!" Robót z Dokumentacj# Projektow# i Specyfikacjami Technicznymi......................................... 7
1.5.6
Zabezpieczenie Terenu Budowy ................................................................................................................ 8
1.5.7
Stosowanie przepisów prawa i norm......................................................................................................... 8
1.5.8
Zezwolenia ................................................................................................................................................ 8
1.5.9
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu ................................................................................................. 9
1.5.10
Ziele$..................................................................................................................................................... 9
1.5.11
Zaplecze Wykonawcy............................................................................................................................. 9
2
MATERIA!Y ........................................................................................................................................................ 9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
WST"P .............................................................................................................................................................. 9
#RÓD$A SZUKANIA MATERIA$ÓW................................................................................................................... 10
POZYSKIWANIE MATERIA$ÓW MIEJSCOWYCH ................................................................................................. 10
INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIA$ÓW ............................................................................................................. 10
MATERIA$Y NIE ODPOWIADAJ!CE WYMAGANIOM .......................................................................................... 10
MATERIA$Y SZKODLIWE DLA OTOCZENIA ...................................................................................................... 10
PRZECHOWYWANIE I SK$ADOWANIE MATERIA$ÓW ........................................................................................ 11
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIA$ÓW ..................................................................................................... 11
3
SPRZ T ............................................................................................................................................................... 11
4
TRANSPORT ...................................................................................................................................................... 11
5
WYKONANIE ROBÓT...................................................................................................................................... 11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
6
WST"P ............................................................................................................................................................ 11
POLECENIA IN%YNIERA ................................................................................................................................... 12
PROGRAM ....................................................................................................................................................... 12
OCHRONA RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ........................................................................... 12
OCHRONA PRZECIWPO%AROWA....................................................................................................................... 12
OCHRONA W$ASNO CI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ ........................................................................................... 13
OGRANICZENIE OBCI!%E& OSI POJAZDÓW ....................................................................................................... 13
BEZPIECZE&STWO I HIGIENA PRACY ............................................................................................................... 13
OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT.................................................................................................................... 14
OCHRONA ROBÓT PRZED WP$YWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH ...................................................... 14
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ...................................................................................................................... 14
ODWODNIENIA WYKOPÓW........................................................................................................................... 14
PRZEBUDOWA URZ!DZE& KOLIDUJ!CYCH .................................................................................................. 14
KONTROLA JAKO"CI ROBÓT..................................................................................................................... 15
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO CI (PZJ) ......................................................................................................... 15
6.1.1
Cz !" ogólna ........................................................................................................................................... 15
6.1.2
Cz !" szczegó%owa .................................................................................................................................. 15
6.2 ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT ............................................................................................................... 15
6.3 POBIERANIE PRÓBEK ....................................................................................................................................... 15
6.4 BADANIA I POMIARY ....................................................................................................................................... 16
6.5 RAPORTY Z BADA& ......................................................................................................................................... 16
6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ IN%YNIERA .................................................................................................... 16
2/24
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
6.7 ATESTY JAKO CI MATERIA$ÓW I URZ!DZE& ...................................................................................................16
6.8 PRÓBY, PRÓBY KO&COWE .............................................................................................................................. 16
6.8.1
Dokonywanie prób .................................................................................................................................. 17
6.8.2
Próby Ko$cowe....................................................................................................................................... 17
6.9 DOKUMENTY BUDOWY ................................................................................................................................... 17
6.9.1
Dziennik Budowy .................................................................................................................................... 17
6.9.2
Ksi#&ka Obmiaru .................................................................................................................................... 17
6.9.3
Dokumenty laboratoryjne ....................................................................................................................... 17
6.9.4
Pozosta%e dokumenty budowy ................................................................................................................. 18
6.9.5
Przechowywanie dokumentów budowy ................................................................................................... 18
7
OBMIAR ROBÓT............................................................................................................................................... 18
7.1
7.2
7.3
7.4
8
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ................................................................................................................ 18
ZASADY OKRE LANIA ILO CI ROBÓT I MATERIA$ÓW ...................................................................................... 18
URZ!DZENIA I SPRZ"T POMIAROWY ................................................................................................................ 18
CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU ............................................................................................................... 18
PRZEJ CIE ROBÓT ......................................................................................................................................... 19
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9
RODZAJE PROCEDUR PRZEJ"CIA...................................................................................................................... 19
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ!CYCH I ULEGAJ!CYCH ZAKRYCIU .......................................................................... 19
ODBIÓR CZ" CIOWY - PRZEJ"CIE CZ" CI ROBÓT ............................................................................................ 19
WARUNKI PRZEJ"CIA ROBÓT .......................................................................................................................... 19
DOKUMENTY PRZEJ"CIA ROBÓT ..................................................................................................................... 19
WIADECTWO PRZEJ"CIA ................................................................................................................................ 20
KO&COWE WIADECTWO P$ATNO CI ............................................................................................................. 20
PODSTAWA P!ATNO"CI................................................................................................................................ 20
9.1 USTALENIA OGÓLNE ....................................................................................................................................... 20
9.2 KOSZTY ZAJ"CIA PASA DROGOWEGO .............................................................................................................. 21
9.3 KOSZTY UMIESZCZENIA OBCYCH URZ!DZE& W PASIE DROGOWYM ................................................................. 21
9.4 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU............................................................................................... 21
9.5 ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY ...................................................................................... 21
9.6 DOKUMENTACJA GEODEZYJNA, WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA ORAZ PRACE POMIAROWE ...................... 21
9.7 ZAPLECZE WYKONAWCY ................................................................................................................................ 21
9.7.1
Organizacja zaplecza Wykonawcy:......................................................................................................... 21
9.7.2
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: ......................................................................................................... 22
9.7.3
Likwidacja zaplecza Wykonawcy:........................................................................................................... 22
9.8 KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZE& NA ROBOTY KONTRAKTOWE ...................................................................... 22
9.9 KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI .................. 22
10
PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU.......................................... 22
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
3/24
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
1
WST P
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s! postanowienia podstawowe dotycz!ce wykonania i odbioru
robót budowlanych dla Projektu „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W D"BICY ETAP I”, wspó#finansowanego ze $rodków Unii Europejskiej – Fundusz Spójno$ci, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i %rodowisko.
Je&eli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót,
nale&y wykona' j! zgodnie z odpowiednimi bran&owymi ST.
Kod CPV wg s#ownika zamówie(:
45.25.21.26-7
Zak#ady uzdatniania wody pitnej
45.25.99.00-6
Modernizacja zak#adów
45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz $ci
oraz roboty w zakresie in&ynierii l!dowej i wodnej
45.30.00.00-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.23.10.00-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci!gów, ci!gów komunikacyjnych i linii energetycznych
45.23.13.00-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci!gów i ruroci!gów do odprowadzania $cieków
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj Techniczn! jako cz $' Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nale&y odczytywa' i
rozumie' w odniesieniu do wykonania Robót (wszystkie bran&e) opisanych w pkt 1.3.
1.3
Zakres Robót
Zakres Robót obejmuje:
A. Renowacja komory lewarowej uj$cia wody celem przystosowania na komor$ uj$ciow% pompowni g&ównej wody surowej
B. Zabudowa agregatów pompowych w komorze lewarowej
C. Budow$ 'elbetowej komory zasuw
D. Zabudow$ w$z&a zasuw
E. Budow$ ruroci%gu t&ocznego celem po&%czenia pompowni wody surowej ze stacj%
F. Przebudow$ ruroci%gów stalowych w obr$bie istniej%cej pompowni wody surowej
1.4
Okre lenia podstawowe
U&yte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poni&ej okre$lenia nale&y rozumie' w ka&dym przypadku nast puj!co:
AKPiA – zakres inwestycji /robót bran&owych/ maj!cy na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacj okre$lonych parametrów technologicznych.
Armatura - Ró&nego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzaj!co – odpowietrzaj!ce, których zadaniem jest sterowanie przep#ywem $cieków oraz opró&nianiem i odpowietrzaniem poszczególnych
odcinków.
Dokumentacja Projektowa - Dokumentacja s#u&!ca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow zgodnie w wymogami Rozporz!dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urz!dzeniami technicznymi zwi!zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (monta&owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obs#uguj!cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako(czeniu.
Dziennik Budowy - Dokument urz dowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarze( i okoliczno$ci zachodz!cych w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporz!dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, monta&u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og#oszenia zawieraj!ce dane dotycz!ce bezpiecze(stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pó)niejszymi zmianami).
4/24
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
Infrastruktura techniczna - Zespó# maszyn, urz!dze( i instalacji zapewniaj!cy prawid#owe funkcjonowanie
ca#o$ci lub cz $ci za#o&onych procesów technicznych.
In'ynier – osoba wyznaczona przez Zamawiaj!cego i wymieniona w Za#!czniku do Oferty do pe#nienia funkcji In&yniera dla potrzeb Kontraktu lub inna osoba, wyznaczona przez Zamawiaj!cego za powiadomieniem
Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana In yniera].
Jezdnia - cz $' korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kanalizacja grawitacyjna – system ruroci!gów kanalizacji sanitarnej, w którym przep#yw $cieków wynika z
dzia#ania si#y grawitacji i jest uzyskany dzi ki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinków kanalizacji.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa&niona do kierowania Robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane zwi!zane w sposób trwa#y z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.
Konstrukcja nawierzchni - uk#ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po#!czenia.
Ksi%'ka Obmiaru - Rejestr z ponumerowanymi stronami s#u&!cy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
faktycznie wykonanych robót w formie wylicze(, szkiców i ewentualnie dodatkowych za#!czników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegaj! potwierdzeniu przez In&yniera.
Kszta&tki - Wszelkie #!czniki s#u&!ce do zmian kierunków, $rednic, rozga# zie(, itp. sieci.
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez In&yniera, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada( i prób zwi!zanych z ocen! jako$ci materia#ów oraz Robót.
Materia&y - przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczy' na mocy Kontraktu, z wyj!tkiem Urz!dze(, przeznaczone do utworzenia lub tworz!ce cz $' Robót, zgodne z Dokumentacj! Projektow!
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez In&yniera.
Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawieraj!ce aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków,
a tak&e sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
Nawierzchnia - warstwa lub zespó# warstw s#u&!cych do przejmowania i rozk#adania obci!&e( od ruchu na
pod#o&e gruntowe i zapewniaj!cych dogodne warunki dla ruchu.
Niweleta - Wysoko$ciowe i geometryczne rozwini cie na p#aszczy)nie pionowego przekroju w osi przewodu,
kana#u, studzienki, pompowni, itp.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodno#( - zgodno$' wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li
przedzia# tolerancji nie zosta# okre$lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Plan BIOZ - Plan bezpiecze(stwa i ochrony zdrowia sporz!dzony zgodnie z Rozporz!dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz!cej bezpiecze(stwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiecze(stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
Pobocze - cz $' korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si pojazdów, umieszczenia
urz!dze( bezpiecze(stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s#u&!ca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.
Pod&o'e - grunt rodzimy lub nasypowy, le&!cy pod kana#em, fundamentem lub nawierzchni!.
Polecenie In'yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In&yniera, w formie pisemnej, dotycz!ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi!zanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na Budow$ - Decyzja administracyjna zezwalaj!ca na rozpocz cie i prowadzenie budowy.
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pó)niejszymi zmianami i towarzysz!cymi rozporz!dzeniami, reguluj!ca dzia#alno$' obejmuj!c! projektowanie, budow , utrzymanie i rozbiórki obiektów
budowlanych oraz okre$laj!ca zasady dzia#ania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budow , którego
zakres i forma jest zgodna z Rozporz!dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegó#owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pó)niejszymi
zmianami).
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b d!ca autorem Dokumentacji Projektowej.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
5/24
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegó#owych Specyfikacjach Technicznych
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.
Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowi!cy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk#ad dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzie#o ludzkie, stanowi!ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyk#ad droga, kolej, ruroci!g itp.
Rekultywacja - roboty maj!ce na celu uporz!dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Remont - Wykonywanie w istniej!cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj!cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi!cych bie&!cej konserwacji.
Reper - Punkt o znanej wysoko$ci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoc! s#upa betonowego,
g#owicy w $cianie budowli, itp.
Roboty elektryczne – zakres Robót maj!cych na celu pod#!czenie zasilania urz!dze( i obiektów technologicznych, wraz z o$wietleniem, instalacj! odgromow!, zabezpieczeniami i niezb dnym wyposa&eniem oraz
sposobem ich wykonania.
Ruroci%g ci#nieniowy – ruroci!g, w którym przep#yw p#ynów odbywa si dzi ki nadci$nieniu zyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno$ników.
Ruroci%g grawitacyjny - System kanalizacyjny, w którym przep#yw odbywa si dzi ki sile ci &ko$ci a przewody s! projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cz $ciowego nape#nienia.
Sie( - Przewody wodoci!gowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urz!dzeniami, którymi dostarczana
jest woda lub którymi odprowadzane s! $cieki, b d!ce w posiadaniu przedsi biorstwa wodoci!gowokanalizacyjnego.
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie( Publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Teren Budowy - Przestrze(, w której prowadzone s! roboty budowlane wraz z przestrzeni! zajmowan!
przez urz!dzenia zaplecza budowy.
Urz%dzenia wodoci%gowe - Uj cia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urz!dzenia
s#u&!ce do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodoci!gowe, urz!dzenia reguluj!ce ci$nienie wody.
Woda przeznaczona do spo'ycia przez ludzi (woda pitna) - Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania &ywno$ci lub innych celów domowych, niezale&nie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.
Zadanie - Cz $' przedsi wzi cia budowlanego, stanowi!ce odr bn! ca#o$' konstrukcyjn! lub technologiczn!, zdoln! do samodzielnego spe#nienia przewidywanych funkcji techniczno-u&ytkowych.
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmuj!cych drogi wewn trzne, o$wietlenie, instalacje elektryczne, ziele( i obiekty ma#ej architektury na obszarze Inwestycji.
Z&%czka - Element ruroci!gu s#u&!cy do po#!czenia pomi dzy s!siaduj!cymi ze sob! ko(cami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.
1.5
Ogólne wymagania dotycz ce realizacji Kontraktu
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ! ich wykonania oraz za ich zgodno ! z Dokumentacj" Projektow", Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami In#yniera.
1.5.1
Podstawa wykonania prac obj tych Kontraktem
Podstaw" wykonania Robót obj$tych Kontraktem jest:
1.5.1.1
Akt Umowy.
1.5.1.2
Ogólne Warunki Kontraktu oraz Warunki Szczególne Kontraktu.
1.5.1.3
Opis Przedmiotu Zamówienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
wraz z Dokumentacj" Projektow" w znaczeniu Rozporz"dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegó%owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u#ytkowego z dnia 2 wrze nia 2004.
1.5.1.4
Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i &rodowisko.
1.5.1.5
Pozwolenia na budow$ dla zakresu prac obj$tych Kontraktem.
1.5.1.6
Dokumentacja Projektowa.
6/24
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
1.5.1.7
1.5.1.8
1.5.1.9
1.5.1.10
1.5.2
Dyrektywa Nr 76/464/EEC z 4 maja 1976 dotycz"ca zanieczyszcze' powodowanych przez substancje
uwalniane do rodowiska wodnego wraz z dodatkowymi Dyrektywami Nr 82/176/EEC, 83/513/EEC,
84/156/EEC, 86/280/EEC, 88/347/EEC, 90/415/EEC.
Dyrektywa Nr 80/68/EEC z 17 grudnia 1979 dotycz"ca ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem substancjami niebezpiecznymi.
Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sk%adowania odpadów.
Rozporz"dzenie Ministra &rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale#y spe%ni!
przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)
Polityka informacyjna Kontraktu
Tablice informacyjne i pami"tkowe, wymagane prawem Unii Europejskiej oraz zgodnie z Wytycznymi Instytucji
Zarz"dzaj"cej do prowadzenia dzia%a' informacyjnych i promuj"cych dotycz"cych przedsi$wzi$! Funduszu Spójno ci, zapewni Zamawiaj"cy w ramach odr$bnego zamówienia.
1.5.3
Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiaj"cy w terminie okre lonym w Kontrakcie przeka#e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj$ i wspó%rz$dne punktów g%ównych trasy oraz
reperów, Dziennik Budowy i Ksi$g$ Obmiaru Robót, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ! za ochron$ przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili Przej$cia Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w%asny koszt.
Na Wykonawcy spoczywa obowi"zek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie pogorszonego w
przypadku udokumentowanych zniszcze' wynikaj"cych z prowadzenia Robót, zgodnie z klauzul" 4.23, 10.4, 11
Warunków Kontraktu.
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie budowy nie wyst$puje
wp%yw eksploatacji górniczej na projektowane sieci, uzbrojenie, infrastruktur$ towarzysz"c" i obiekty.
1.5.4
1.5.4.1
1.5.4.2
Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa, b$d"ca integraln" cz$ ci" Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) to opracowanie Biura Projektowego: ConneR – Projektowanie i Us%ugi Techniczne mgr in#.
Grzegorz Furma'ski.
Dokumentacja Projektowa b$d"ca w posiadaniu Zamawiaj"cego zostanie przekazana Wykonawcy.
1.5.4.3
Wykonawca w ramach Kwoty Kontraktowej opracuje nast puj!c! dokumentacj (1 orygina" + 3 kopie)
oraz uzyska akceptacj In#yniera i innych kompetentnych w"adz, a tak#e u#ytkowników i w"a$cicieli:
a) Program organizacji robót.
b) Program zapewnienia jako ci.
c) Projekty zabezpieczenia cian wykopów.
d) Projekty dróg dojazdowych-technologicznych.
e) Projekty odwodnie' wykopów.
f) Rysunki robocze sprz$tu pompuj"cego.
g) Programy testowe.
h) Projekt organizacji ruchu na czas budowy.
i) Projekt k%adek drewnianych dla pieszych nad wykopami.
j) Projekty deskowa' i rusztowa' dla robót betonowych.
k) Propozycje robót ochrony lub prze%o#enia wszystkich urz"dze', instalacji i wyposa#enia nale#"cego do odpowiednich u#ytkowników znajduj"cych si$ w strefie oddzia%ywania robót.
l) Dokumentacja powykonawcza, w tym rysunki.
m) Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi).
Powy#sza lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpuj"ca i stanowi jedynie uzupe%nienie ogólnych zobowi"za' Wykonawcy w ramach Kontraktu.
Je#eli w trakcie wykonywania Robót oka#e si$ koniecznym uzupe%nienie rysunków, Wykonawca sporz"dzi brakuj"ce rysunki niezb$dne do w%a ciwego wykonania Robót na w%asny koszt w 4-rech egzemplarzach i przed%o#y je
In#ynierowi do zatwierdzenia.
Dokumentacja Projektowa posiadana przez Zamawiaj"cego zostanie przekazana Wykonawcy i b$dzie podstaw"
do prowadzenia robót w wietle ustawy Prawo Budowlane.
1.5.5
Zgodno!" Robót z Dokumentacj# Projektow# i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowi" cz$ ! Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho!by jednym z nich s" obowi"zuj"ce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte by%y w ca%ej dokumentacji.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
7/24
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
W przypadku rozbie#no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi"zuje kolejno ! ich wa#no ci wymieniona w Kontrakcie.
Wykonawca nie mo#e wykorzystywa! b%$dów lub opuszcze' w Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi! In#yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbie#no ci opis wymiarów wa#niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia%y b$d" zgodne z Dokumentacj" Projektow" i Specyfikacjami
Technicznymi.
Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych b$d" uwa#ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s" odchylenia w ramach okre lonego przedzia%u tolerancji. Cechy materia%ów i
elementów budowli musz" by! jednorodne i wykazywa! blisk" zgodno ! z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mog" przekracza! dopuszczalnego przedzia%u tolerancji.
Wszelkie nazwy w%asne produktów u#yte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny by!
interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwi"za' maj"cych zastosowanie w
projekcie. Produkty takie mo#na zast"pi! materia%ami/urz"dzeniami równowa#nymi innych producentów pod warunkiem spe%nienia zapisów Specyfikacji Technicznych z zastrze#eniem, #e je li zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywo%ane w Specyfikacjach Technicznych winny by! rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Mi$dzynarodowe w zakresie przyj$tym przez polskie prawodawstwo, je#eli takie maj" zastosowanie w projekcie.
1.5.6
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowi"zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze'stwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a# do zako'czenia i Przej$cia Robót, a w szczególno ci:
1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj"cych czynno ci zwi"zane z budow" i nienaruszalno ! ich mienia s%u#"cego do pracy a tak#e zabezpieczy Teren Budowy przed dost$pem osób nieupowa#nionych.
2) Przed przyst"pieniem do Robót Wykonawca przedstawi In#ynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarz"dem drogi i organem zarz"dzaj"cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót
w okresie trwania budowy. W zale#no ci od potrzeb i post$pu Robót projekt organizacji ruchu powinien by!
aktualizowany przez Wykonawc$ na bie#"co. Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w punkcie
1.5.9.
3) Utrzyma i zabezpieczy drogi tymczasowe na czas prowadzenia robót.
4) Fakt przyst"pienia do Robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz$ciem w sposób uzgodniony
z In#ynierem.
5) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odr$bnej zap%acie i przyjmuje si$, #e jest w%"czony w Kwot$ Kontraktow" poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót.
1.5.7
Stosowanie przepisów prawa i norm
W ró#nych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s" odno niki do norm krajowych Normy te winny by!
traktowane jako integralna cz$ ! Specyfikacji Technicznych i czytane w po%"czeniu z Dokumentacj" Projektow" i
Specyfikacjami Technicznymi, w których s" wymienione.
Wykonawca jest zobowi"zany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowi"zuj" w zwi"zku z wykonaniem prac obj$tych Kontraktem i stosowania ich postanowie' na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zak%ada si$, i# Wykonawca dog%$bnie zaznajomi% si$ z tre ci" i wymaganiami tych norm.
Wykonawca robót jest zobowi"zany do bezwzgl$dnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia
robót.
Wykonawca zobowi"zany jest zna! wszystkie przepisy wydane przez w%adze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które s" w jakikolwiek sposób zwi"zane z Robotami i b$dzie w pe%ni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych s" uzgodnienia bran#owe uzyskane przez Zamawiaj"cego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.
Wykonawca b$dzie przestrzega! praw patentowych i b$dzie w pe%ni odpowiedzialny za wype%nienie wszelkich
wymaga' prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz"dze' lub metod i w sposób ci"g%y b$dzie informowa! In#yniera o swoich dzia%aniach, przedstawiaj"c kopie zezwole' i inne odno ne dokumenty.
1.5.8
Zezwolenia
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska! od odno nych w%adz na swój
koszt (w tym mi$dzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si$, na u#ycie krótkofalówek, na rozpocz$cie prac i na zakryciu robót zanikaj"cych przy prze%o#eniu urz"dze' u#yteczno ci publicznej).
Razem z Programem w ci"gu 21 dni po Dacie Rozpocz$cia Wykonawca winien przed%o#y! In#ynierowi wykaz
wszystkich zezwole' wymaganych do rozpocz$cia i zako'czenia Robót zgodnie z Programem.
8/24
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
Wykonawca winien dostosowa! si$ do wymaga' tych zezwole' i winien w pe%ni umo#liwi! w%adzom wydaj"cym te
zezwolenia kontrol$ i badanie robót. Ponadto, winien pozwoli! W%adzom na udzia% w badaniach i procedurach
sprawdzaj"cych, co nie powinno zwolni! Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowi"zków kontraktowych.
Lista dost$pnych pozwole' i uzgodnie' wykonania Robót zawarta jest w Cz$ ci III – Projekt budowlany w zakresie uwzgl$dniaj"cym specyfik$ robót budowlanych.
1.5.9
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
1.5.9.1
Prace organizacyjne
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z In#ynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnie' wynikaj"cych z post$pu Robót.
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze'stwa ruchu.
c) Przygotowanie terenu.
d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, kraw$#ników, barier, oznakowa' i drena#u.
e) Tymczasow" przebudow$ urz"dze' obcych.
1.5.9.2
Prace eksploatacyjne ( utrzymanie budowy)
Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowa' pionowych, poziomych, barier i
wiate%.
b) Op%aty/dzier#awy terenu.
c) Utrzymanie p%ynno ci ruchu publicznego.
a)
1.5.9.3
1.5.10
Prace porz"dkowe/ko'cowe
a) Likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urz"dze' obcych, oznakowanie, o wietlenie, bariery, itp.).
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ziele$
Wykonawca jest zobowi"zany zna! wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i krzewów. W okre lonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezb$dne do prowadzenia wycinki,
przesadzania oraz zagospodarowania odpadów. Przed przyst"pieniem do wycinki lub przesadzania wymagaj"cych pozwolenia Wykonawca wykona (na swój koszt) niezb$dne opracowania i dokumentacje.
Wszelkie materia%y pozyskane w ramach wycinki drzew s" w%asno ci" jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaj" w%asno ci" Zamawiaj"cego, który w porozumieniu z In#ynierem podejmuje ostateczn" decyzj$ o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami
towarzysz"cymi (np. za%adunek, transport, roz%adunek, op%aty za sk%adowanie i unieszkodliwianie, itp.) ponosi
Wykonawca. Op%at$ administracyjn" za usuni$cie zieleni koliduj"cej z realizacj" inwestycji (tzw. op%aty za wprowadzenie zmian w rodowisku naturalnym) pokryje Zamawiaj"cy Wszelkie prace z zakresu unieszkodliwiania odpadów winny odbywa! si$ po uzyskaniu wymaganych prawem zezwole', zatwierdzeniu przez Zamawiaj"cego i
akceptacji In#yniera.
Bezprawna wycinka drzew obj$ta b$dzie kar" administracyjn", zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami.
1.5.11
Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowi"zany zorganizowa! zaplecze przestrzegaj"c obowi"zuj"cych przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpiecze' p.po#, wymogów Pa'stwowej Inspekcji Pracy i Pa'stwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawcy winno spe%nia! wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si$ tak#e zaplecze magazynowania materia%ów.
Koszty zwi"zane z urz"dzeniem, utrzymaniem oraz likwidacj" zaplecza Wykonawcy, winny by! roz%o#one proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.
2
MATERIA%Y
2.1
Wst!p
Wszystkie Materia%y przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji b$d" materia%ami w najwy#szym stopniu nadaj"cymi si$ do realizacji Robót. B$d" to materia%y fabrycznie nowe, pierwszej klasy jako ci,
wolne od wad fabrycznych i o d%ugiej #ywotno ci oraz wymagaj"ce minimum obs%ugi, posiadaj"ce odpowiednie
atesty lub deklaracje zgodno ci.
Zastosowanie materia%u odmiennego ni# u#yty w dokumentacji projektowej, która uzyska%a pozytywn" opini$ PSSE w D$bicy wymaga ponownego uzgodnienia w my l § 18. 1. Zastosowanie materia u lub wyrobu u!ywanego
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
9/24
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej w a"ciwego pa#stwowego powiatowego
lub pa#stwowego granicznego inspektora sanitarnego, (ROZPORZ(DZENIE MINISTRA ZDROWIA, z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jako ci wody przeznaczonej do spo#ycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.)
Charakterystyczne parametry, w%a ciwo ci i wymagania w zakresie materia%ów stosowanych w realizacji Robót
obj$tych Kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej.
Wszystkie materia%y przewidywane do wbudowania b$d" zgodne z postanowieniami Kontraktu, poleceniami In#yniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r., z pó)n. zm.) oraz innych przepisów maj"cych zastosowanie w przypadku stosowania okre lonych materia%ów i towarów w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o
wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz rozporz"dzenia z niej wynikaj"ce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ! za spe%nienie wymaga' ilo ciowych i jako ciowych materia%ów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich w%a ciwe sk%adowanie i wbudowanie zgodnie z za%o#eniami PZJ.
2.2
"ród#a szukania materia#ów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia%ów przeznaczonych do
Robót Wykonawca przedstawi szczegó%owe informacje na temat )ród%a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materia%ów. W uzasadnionych przypadkach In#ynier b$dzie wymaga% odpowiednich wiadectw bada' laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowi"zany do prowadzenia bada' materia%ów w celu udokumentowania, #e materia%y uzyskiwane z danego )ród%a spe%niaj" wymagania w sposób ci"g%y.
2.3
Pozyskiwanie materia#ów miejscowych
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materia%ów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty musz" by!
przedstawione In#ynierowi. Wykonawca odpowiada za spe%nienie wymaga' ilo ciowych i jako ciowych materia%ów. Dokumentacja zawieraj"ca raport z bada' terenowych i laboratoryjnych oraz metod$ pozyskiwania materia%ów wymaga zatwierdzenia In#yniera. Eksploatacja )róde% materia%ów musi by! zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowi"zuj"cymi na danym obszarze. Z wyj"tkiem uzyskania pisemnej zgody In#yniera Wykonawca nie
b$dzie prowadzi% #adnych wykopów w obr$bie Terenu Budowy, poza tymi, które zosta%y wyszczególnione w Kontrakcie.
2.4
Inspekcja wytwórni materia#ów
Wytwórnie materia%ów mog" by! okresowo kontrolowane przez In#yniera w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia%ów mog" by! pobierane w celu sprawdzenia ich
w%a ciwo ci. Wynik tych kontroli b$dzie podstaw" akceptacji okre lonej partii materia%ów pod wzgl$dem jako ci.
W przypadku, gdy In#ynier b$dzie przeprowadza% inspekcj$ wytwórni b$d" zachowane nast$puj"ce warunki:
a) In#ynier b$dzie mia% zapewnion" wspó%prac$ i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia%ów w czasie
przeprowadzania inspekcji.
b) In#ynier b$dzie mia% wolny dost$p, w dowolnym czasie, do tych cz$ ci wytwórni, gdzie odbywa si$ produkcja materia%ów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.5
Materia#y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia%y nieodpowiadaj"ce wymaganiom zostan" przez Wykonawc$ wywiezione z Terenu Budowy, b"d) z%o#one w miejscu wskazanym przez In#yniera. Je li In#ynier zezwoli Wykonawcy na u#ycie tych materia%ów do innych
robót, ni# te dla których zosta%y zakupione, to koszt tych materia%ów zostanie przewarto ciowany przez In#yniera.
Ka#dy rodzaj Robót, w którym znajduj" si$ nie zbadane i nie zaakceptowane materia%y, Wykonawca wykonuje na
w%asne ryzyko, licz"c si$ z jego nieprzyj$ciem i niezap%aceniem.
2.6
Materia#y szkodliwe dla otoczenia
Materia%y, które w sposób trwa%y s" szkodliwe dla otoczenia, nie b$d" dopuszczone do u#ycia. Nie dopuszcza si$
u#ycia materia%ów wywo%uj"cych szkodliwe promieniowanie o st$#eniu wi$kszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materia%y odpadowe u#yte do Robót b$d" mia%y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion"
jednostk$, jednoznacznie okre laj"ce brak szkodliwego oddzia%ywania tych materia%ów na rodowisko.
Materia%y, które s" szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako'czeniu Robót ich szkodliwo ! zanika
(np. materia%y pylaste) mog" by! u#yte pod warunkiem przestrzegania wymaga' technologicznych wbudowania.
Je#eli wymagaj" tego odpowiednie przepisy Zamawiaj"cy powinien otrzyma! zgod$ na u#ycie tych materia%ów od
w%a ciwych organów administracji pa'stwowej.
Je#eli Wykonawca u#y% materia%ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u#ycie spowodowa%o jakiekolwiek zagro#enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj"cy.
10/24
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
2.7
Przechowywanie i sk#adowanie materia#ów
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sk%adowane materia%y, do czasu, gdy b$d" one potrzebne do Robót, by%y
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa%y swoj" jako ! i w%a ciwo ci do Robót i by%y dost$pne do
kontroli przez In#yniera. Miejsca czasowego sk%adowania b$d" zlokalizowane w obr$bie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z In#ynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc$.
Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materia%y, urz"dzenia i sprz$t w okresie sk%adowania i przechowywania.
Wykonawca przeka#e In#ynierowi instrukcje producenta dotycz"c" sk%adowania materia%ów. Instrukcja znajdowa!
si$ b$dzie tak#e w biurze Kierownika Budowy.
2.8
Wariantowe stosowanie materia#ów
Je li Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj" mo#liwo ! wariantowego zastosowania
rodzaju materia%ów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In#yniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed u#yciem materia%u, albo w okresie d%u#szym, je li b$dzie to wymagane dla bada' prowadzonych
przez In#yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia%u nie mo#e by! pó)niej zmieniany bez zgody In#yniera.
3
SPRZ&T
Wykonawca jest zobowi"zany do u#ywania jedynie takiego sprz$tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp%ywu
na jako ! wykonywanych Robot. Sprz$t u#ywany do Robót powinien odpowiada! wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie zapewnienia jako ci (PZJ) lub Programie, zaakceptowanym przez In#yniera; w przypadku braku ustale' w takich dokumentach sprz$t powinien by! uzgodniony i zaakceptowany przez In#yniera.
Liczba i wydajno ! sprz$tu b$dzie gwarantowa! przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach In#yniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprz$t b$d"cy w%asno ci" Wykonawcy lub wynaj$ty do wykonania Robót ma by! utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B$dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz"cymi jego u#ytkowania.
Wykonawca dostarczy In#ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj"cych dopuszczenie sprz$tu do u#ytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je#eli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduj" mo#liwo ! wariantowego u#ycia sprz$tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In#yniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj$ przed u#yciem sprz$tu. Wybrany sprz$t, po akceptacji In#yniera, nie mo#e by! pó)niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz$t, maszyny, urz"dzenia i narz$dzia niegwarantuj"ce zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez In#yniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robót. Specyfikacj$ sprz$tu dla ka#dego rodzaju robót podano w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych.
4
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi"zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp%yn" niekorzystnie
na jako ! wykonywanych Robót i w%a ciwo ci przewo#onych materia%ów. Liczba rodków transportu b$dzie zapewnia! prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach In#yniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b$d", spe%nia! wymagania dotycz"ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci"#e' na osie i innych parametrów technicznych. &rodki transportu nieodpowiadaj"ce warunkom Kontraktu na polecenie In#yniera b$d" usuni$te z Terenu Budowy.
Wykonawca b$dzie usuwa! na bie#"co, na w%asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Specyfikacj$ rodków i sposobu transportu dla ka#dego rodzaju robót podano w poszczególnych Specyfikacjach
Technicznych.
5
Wykonanie Robót
5.1
Wst!p
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako ! zastosowanych
materia%ów wykonywanych Robót, za ich zgodno ! z Dokumentacj" Projektow", wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, Programu zapewnienia jako ci, Programu organizacji Robót oraz poleceniami In#yniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno !, za dok%adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz$dnymi okre lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi mie przez In#yniera.
Nast$pstwa jakiegokolwiek b%$du spowodowanego przez Wykonawc$ w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostan", je li wymaga! tego b$dzie In#ynier, poprawione przez Wykonawc$ na w%asny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
11/24
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
Robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In#yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok%adno !.
Decyzje In#yniera dotycz"ce akceptacji lub odrzucenia materia%ów i elementów Robót b$d" oparte na wymaganiach sformu%owanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a tak#e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In#ynier uwzgl$dni wyniki bada' materia%ów i Robót, rozrzuty wyst$puj"ce przy produkcji i przy badaniach materia%ów, do wiadczenia z przesz%o ci, wyniki bada' naukowych
oraz inne czynniki wp%ywaj"ce na rozwa#an" kwesti$.
UWAGA: Zamawiaj"cy wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwi"za' materia owych oraz technicznotechnologicznych przy wykonaniu Robót obj$tych Kontraktem.
5.2
Polecenia In$yniera
Polecenie In#yniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In#yniera, w formie pisemnej, dotycz"ce sposobu realizacji Robót lub innych spraw zwi"zanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia In#yniera b$d" wykonywane w czasie okre lonym w poleceniu Wykonania Robót. Je#eli warunek ten
nie zostanie spe%niony, roboty mog" zosta! przez In#yniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikaj"ce
z zawieszenia robót b$d" obci"#a%y Wykonawc$.
5.3
Program
Wykonawca przy sporz"dzaniu Programu w oparciu o Klauzul$ 8.3 Warunków Kontraktu powinien uwzgl$dni!
nast$puj"ce czynniki i warunki:
a) przed rozpocz$ciem robót nale#y okre li! miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopów,
b) przed rozpocz$ciem robót nale#y opracowa! projekty zabezpieczenia wykopów,
c) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy musz" by! zapewnione przed rozpocz$ciem jakichkolwiek robót,
d) wszystkie urz"dzenia zwi"zane z bezpiecze'stwem i organizacj" Ruchu powinny znajdowa! si$ w odpowiednim miejscu przed rozpocz$ciem robót na danym obszarze,
e) nale#y okre li! strefy wp%ywu pracy ci$#kiego sprz$tu na istniej"c" zabudow$. Przed przyst"pieniem do
Robót nale#y dla budynków w tej strefie sporz"dzi! inwentaryzacj$ i ocen$ stanu technicznego. Koszt
wykonania tych opracowa' obci"#a Wykonawc$.
5.4
Ochrona %rodowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowi"zek zna! i stosowa! w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotycz"ce ochrony
rodowiska naturalnego. W szczególno ci Wykonawca powinien zapozna! si$ z postanowieniami Rozdzia%u 1
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pó)niejszymi zmianami) w
przypadku konieczno ci z%o#enia na odk%ad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wyst"pi! o okre lone
Ustaw" zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie ! wszelkie koszta zwi"zane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).
W okresie trwania Robót Wykonawca b$dzie:
a) utrzymywa! Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj"cej,
b) podejmowa! wszelkie uzasadnione kroki maj"ce na celu stosowanie si$ do przepisów i norm dotycz"cych ochrony rodowiska na terenie i wokó% Terenu Budowy oraz b$dzie unika! uszkodze' lub uci"#liwo ci dla osób lub w%asno ci spo%ecznej i innych, a wynikaj"cych ze ska#enia, ha%asu lub innych przyczyn powsta%ych w nast$pstwie jego sposobu dzia%ania. Stosuj"c si$ do tych wymaga' b$dzie mia%
szczególny wzgl"d na:
1) Lokalizacj$ baz, warsztatów, magazynów, sk%adowisk, ukopów i dróg dojazdowych.
2) &rodki ostro#no ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py%ami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza py%ami i gazami,
mo#liwo ci" powstania po#aru.
5.5
Ochrona przeciwpo$arowa
Wykonawca b$dzie przestrzega! przepisów ochrony przeciwpo#arowej.
Wykonawca b$dzie utrzymywa! sprawny sprz$t przeciwpo#arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materia%y %atwopalne b$d" sk%adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost$pem osób trzecich.
Wykonawca b$dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po#arem wywo%anym jako rezultat realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy.
12/24
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
5.6
Ochrona w#asno%ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron$ instalacji na powierzchni ziemi i za urz"dzenia podziemne, takie jak ruroci"gi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w%adz b$d"cych w%a cicielami tych urz"dze' potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj"cego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w%a ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz"dze' w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi"zany jest umie ci! w swoim Programie rezerw$ czasow" dla wszelkiego rodzaju Robot, które maj" by! wykonane w zakresie prze%o#enia instalacji i urz"dze' podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi! In#yniera i w%adze lokalne o zamiarze rozpocz$cia Robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw%ocznie powiadomi In#yniera i zainteresowane w%adze oraz b$dzie
z nimi wspó%pracowa% dostarczaj"c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca b$dzie odpowiada! za wszelkie spowodowane przez jego dzia%ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz"dze' podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj"cego.
Je li w trakcie prowadzenia Robót nast"pi ods%oni$cie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemo#liwa oka#e si$ korekta Programu na ten okres, to
Wykonawca b$dzie uprawniony do wyst"pienia o dodatkowy czas na Uko'czenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiaj"cy. Przyj$te rozwi"zania
techniczne zapewniaj" pe%n" ochron$ dóbr materialnych. Teren, na którym zlokalizowano inwestycj$ nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
terenu.
5.7
Ograniczenie obci $e& osi pojazdów
Wykonawca stosowa! si$ b$dzie do ustawowych ogranicze' obci"#enia na o przy transporcie materia%ów i wyposa#enia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezb$dne zezwolenia od w%adz, co do przewozu nietypowych
wagowo %adunków i w sposób ci"g%y b$dzie o ka#dym takim przewozie powiadamia% In#yniera.
Pojazdy i %adunki powoduj"ce nadmierne obci"#enie osiowe nie b$d" dopuszczone na wie#o uko'czony fragment budowy w obr$bie Terenu Budowy i Wykonawca b$dzie odpowiada% za napraw$ wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In#yniera.
5.8
Bezpiecze&stwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca b$dzie przestrzega! przepisów dotycz"cych bezpiecze'stwa i higieny pracy oraz bezpiecze'stwa i ochrony zdrowia. W szczególno ci Wykonawca ma obowi"zek zadba!, aby personel
nie wykonywa% pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe%niaj"cych odpowiednich wymaga' sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b$dzie utrzymywa% wszelkie urz"dzenia zabezpieczaj"ce, socjalne oraz sprz$t i odpowiedni" odzie# dla ochrony #ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze'stwa publicznego.
Uznaje si$, #e wszelkie koszty zwi"zane z wype%nieniem wymaga' okre lonych powy#ej nie podlegaj" odr$bnej
zap%acie i s" uwzgl$dnione w Kwocie Kontraktowej.
W zakresie wymogów bezpiecze'stwa i higieny pracy oraz bezpiecze'stwa i ochrony zdrowia Wykonawc$ w
szczególno ci obowi"zuj":
1) Rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotycz"cej
bezpiecze'stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze'stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
2) Rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze'stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
3) Rozporz"dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo%ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. – w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze'stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca opracuje i wdro#y Plan Bezpiecze'stwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien zawiera! w szczególno ci wymagania dotycz"ce:
rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgl$dniaj"cego odpowiedni dost$p do nich oraz rozplanowanie
dróg, stref pracy i przemieszczania si$ maszyn,
warunków u#ytkowania materia%ów i dost$pu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,
utrzymywania w%a ciwego stanu technicznego instalacji i wyposa#enia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materia%ów i substancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porz"dku i czysto ci,
organizacji pracy na budowie,
sposobów informowania pracowników o podejmowanych dzia%aniach dotycz"cych bezpiecze'stwa i
ochrony zdrowia.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
13/24
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
5.9
Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca b$dzie odpowiedzialny za ochron$ Robót i za wszelkie materia%y i urz"dzenia u#ywane do Robót od
Daty Rozpocz$cia do daty wydania potwierdzenia Zako'czenia przez In#yniera.
Wykonawca b$dzie utrzymywa! Roboty do czasu ich Przej$cia. Utrzymanie powinno by! prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy by%y w zadowalaj"cym stanie przez ca%y czas, do momentu Przej$cia Robót.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In#yniera powinien rozpocz"! Roboty utrzymaniowe nie pó)niej ni# w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
5.10 Ochrona robót przed wp#ywem warunków atmosferycznych
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi nale#y do Wykonawcy.
5.11 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych obj$tych kontraktem obejmuj":
1) Prace geodezyjne zwi"zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniej"cego, przed przyst"pieniem do robót.
3) Ewentualn" inwentaryzacj$ techniczn" obiektów znajduj"cych si$ w strefie wp%ywu pracy ci$#kiego
sprz$tu.
4) Zabezpieczenie obiektów znajduj"cych si$ w strefie wp%ywu pracy sprz$tu.
5) Przej$cie i odprowadzenie z terenu wód opadowych.
6) Przebudow$ urz"dze' koliduj"cych.
7) Oznakowanie Robót.
8) Wykonanie niezb$dnych dróg tymczasowych zasilania w energi$ elektryczn" i wod$ oraz odprowadzenia cieków.
9) Dostarczenie na Teren Budowy niezb$dnych materia%ów, urz"dze' i sprz$tu budowlanego.
10) Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w zakresie
opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót.
Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by! uwzgl$dnione w pozycjach Przedmiaru Robót.
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmuj"cej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z podstaw"
p%atno ci) koszty tych robót winny by! roz%o#one proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.
Uznaje si$ wówczas, #e wszelkie koszty zwi"zane z wype%nieniem wymaga' w zakresie robót przygotowawczych
nie podlegaj" odr$bnej zap%acie i s" uwzgl$dnione w Kwocie Kontraktowej.
5.12 Odwodnienia wykopów
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno by! realizowane zgodnie z odr$bnym projektem Wykonawcy (wykonanym we w%asnym zakresie i na w%asny koszt, zaaprobowanym przez In#yniera) jeszcze przed przyst"pieniem
do robót podstawowych, o ile nie dostarcza tego projektu Zamawiaj"cy.
Odwodnienie robocze obejmuje:
a) wykonanie drena#u w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacj" do pompowania
wody,
b) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demonta# instalacji odwodnienia wg%$bnego wykopów.
Wykonawcy pozostawia si$ dowolno ! w zakresie wyboru technologii odwodnie' wykopów budowlanych. Projekt
odwodnie' wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.4 winien opisywa! zakres leja depresji powsta%ego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W okre lonych prawem przypadkach Wykonawca
jest zobowi"zany uzyska! wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych.
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by! zawarte w cenach jednostkowych robót ziemnych.
Obmiar inny ni# przyj$ty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie b$dzie podstaw" do zmiany cen jednostkowych.
5.13 Przebudowa urz dze& koliduj cych
Przebudow$ urz"dze' nale#y wykona! pod nadzorem i wyszczególni! w uzgodnieniu z u#ytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów w%a cicieli urz"dze' w trakcie ich przebudowy i budowy.
14/24
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
6
KONTROLA JAKO'CI ROBÓT
6.1
Program zapewnienia jako%ci (PZJ)
Do obowi"zków Wykonawcy nale#y opracowanie i przedstawienie do aprobaty In#yniera systemu zapewnienia
jako ci zgodnie z klauzul" 4.9, w formie Programu zapewnienia jako ci (PZJ) w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania Robót, mo#liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj"ce wykonanie Robót
zgodnie z Dokumentacj" Projektow", Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez In#yniera.
Program zapewnienia jako ci b$dzie zawiera! nast$puj"ce elementy:
6.1.1
Cz !" ogólna
opisuj"ca:
1) organizacj$ wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
2) organizacj$ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
3) warunki bezpiecze'stwa zespo%ów higieny pracy,
4) wykaz zespo%ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jako ! i terminowo ! wykonania poszczególnych elementów Robót,
6) system (sposób i procedur$) proponowanej, kontroli sterowania jako ci" wykonywanych Robót,
7) wyposa#enie w sprz$t i urz"dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w%asnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleci! prowadzenie bada'),
8) sposób oraz form$ gromadzenia wyników bada' laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj"cych a tak#e wyci"ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i form$ przekazywania tych informacji In#ynierowi;
6.1.2
Cz !" szczegó(owa
opisuj"ca dla ka#dego asortymentu Robót:
1) wykaz maszyn i urz"dze' stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa#eniem
w mechanizmy do sterowania i urz"dzenia pomiarowo- kontrolne,
2) rodzaje i ilo ! rodków transportu oraz urz"dze' do magazynowania i za%adunku materia%ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
3) sposób zabezpieczenia i ochrony %adunków przed utrat" ich w%a ciwo ci w czasie transportu
4) sposób i procedur$ pomiarów i bada' (rodzaj i cz$stotliwo !, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz"dze', itp.) prowadzonych podczas dostaw materia%ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów Robót,
5) sposób post$powania z materia%ami i Robotami nie odpowiadaj"cymi wymaganiom.
6.2
Zasady kontroli jako%ci Robót
Celem kontroli Robót b$dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi"gn"! za%o#on" jako !
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe%n" kontrol$ Robót i jako ci materia%ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w%"czaj"c personel, laboratorium, sprz$t, zaopatrzenie i
wszystkie urz"dzenia niezb$dne do pobierania próbek i bada' materia%ów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In#ynier mo#e za#"da! od Wykonawcy przeprowadzenia bada' w celu
zademonstrowania, #e poziom ich wykonywania jest zadowalaj"cy. Wykonawca b$dzie przeprowadza! pomiary i
badania materia%ów oraz Robót z cz$stotliwo ci" zapewniaj"c" stwierdzenie, #e Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania co
do zakresu bada' i ich cz$stotliwo ! s" okre lone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zosta%y one tam okre lone, In#ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni!
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy In#ynierowi wiadectwa, #e wszystkie stosowane
urz"dzenia i sprz$t badawczy posiadaj" wa#n" legalizacj$, zosta%y prawid%owo wykalibrowane i odpowiadaj" wymaganiom norm okre laj"cych procedury bada'.
In#ynier b$dzie mie! nieograniczony dost$p do pomieszcze' laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
In#ynier b$dzie przekazywa! Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci"gni$ciach
dotycz"cych urz"dze' laboratoryjnych, sprz$tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je#eli niedoci"gni$cia te b$d" tak powa#ne, *e mog" wp%yn"! ujemnie na wyniki bada', In#ynier natychmiast wstrzyma u#ycie do Robót badanych materia%ów dopu ci je do u#ycia dopiero wtedy, gdy niedoci"gni$cia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostan" usuni$te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako ! tych materia%ów.
Wszystkie koszty zwi"zane z organizowaniem i prowadzeniem bada' materia%ów ponosi Wykonawca.
6.3
Pobieranie próbek
Próbki b$d" pobierane losowo. Zaleca si$ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, #e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog" by! z jednakowym prawdopodobie'stwem wytypowane do bada'.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
15/24
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
In#ynier b$dzie mie! zapewnion" mo#liwo ! udzia%u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie In#yniera Wykonawca b$dzie przeprowadza! dodatkowe badania tych materia%ów, które budz" w"tpliwo ! co do jako ci, o ile kwestionowane materia%y nie zostan" przez Wykonawc$ usuni$te lub ulepszone z
w%asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada' pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj"cy.
Pojemniki do pobierania próbek b$d", dostarczone przez Wykonawc$ i zatwierdzone przez In#yniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawc$ do bada' wykonywanych przez In#yniera b$d" odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In#yniera.
6.4
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b$d" przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj" jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa! mo#na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In#yniera.
Przed przyst"pieniem do pomiarów lub bada', Wykonawca powiadomi In#yniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji
In#yniera.
6.5
Raporty z bada&
Wykonawca b$dzie przekazywa! In#ynierowi kopie raportów z wynikami bada' jak najszybciej, nie pó)niej jednak
ni# w terminie okre lonym w Programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada' (kopie) b$d" przekazywane In#ynierowi na formularzach wed%ug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6
Badania prowadzone przez In$yniera
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In#ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materia%ów u )ród%a ich wytwarzania, i zapewniona mu b$dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materia%ów.
In#ynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawc$, b$dzie ocenia!
zgodno ! materia%ów i Robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników bada' dostarczonych przez Wykonawc$.
In#ynier mo#e pobiera! próbki materia%ów i prowadzi! badania niezale#nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je#eli wyniki tych bada' wyka#", #e raporty Wykonawcy s" niewiarygodne, to In#ynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezale#nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada', albo oprze si$ wy%"cznie
na w%asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia%ów i Robót z Dokumentacj" Projektow" i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku ca%kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada' i pobierania próbek poniesione zostan" przez Wykonawc$.
6.7
Atesty jako%ci materia#ów i urz dze&
Przed wykonaniem bada' jako ci materia%ów przez Wykonawc$, In#ynier mo#e dopu ci! do u#ycia materia%y posiadaj"ce atest producenta stwierdzaj"cy ich pe%n" zgodno ! z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku materia%ów, dla których atesty s" wymagane przez Specyfikacje Techniczne, ka#da partia dostarczona do Robót b$dzie posiada! atest okre laj"cy w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys%owe b$d" posiada! atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada'. Kopie wyników tych bada' b$d" dostarczone przez Wykonawc$ In#ynierowi.
Materia%y posiadaj"ce atesty a urz"dzenia - wa#ne legalizacje mog" by! badane w dowolnym czasie. Je#eli zostanie stwierdzona niezgodno ! ich w%a ciwo ci z Specyfikacjami Technicznymi to takie materia%y i/lub urz"dzenia zostan" odrzucone.
6.8
Próby, Próby Ko&cowe
Wykonanie prób oraz przedstawienie In#ynierowi przez Wykonawc$ wyników prób jest elementem koniecznym
Przej$cia Robót prowadzonego wed%ug procedury opisanej w punkcie 8 ST 00.00.
Odpowiedzialno ! Wykonawcy odno nie uzyskania efektów ko'cowych jest ograniczona do zastosowania maszyn, urz"dze', uk%adów technologicznych i innych rozwi"za' zgodnie z wskazaniami podanymi w Kontrakcie. W
tym znaczeniu Wykonawca zobowi"zany jest do przeprowadzenia prób zgodno ci parametrów technicznych i
technologicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej.
16/24
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
6.8.1
Dokonywanie prób
Wykonawca dostarcza ca%" aparatur$, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi$ elektryczn", sprz$t, paliwo,
rodki zu#ywalne, przyrz"dy, si%$ robocz", materia%y oraz wykwalifikowany i do wiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, poza Rozruchem i Prób" Eksploatacyjn".
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obs%ugi i materia%ów niezb$dnych do wykonania prób winny by!
uwzgl$dnione w Kwocie Kontraktowej.
6.8.2
Próby Ko$cowe
W ocenie wyników Prób Ko'cowych In#ynier b$dzie bra% pod uwag$ tolerancje na wp%yw wszelkiego u#ytkowania
Robót przez Zamawiaj"cego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. Próby Ko'cowe to próby konieczne
do Przej$cia Robót opisane w punkcie kontrola jako ci robót ka#dych Specyfikacjach Technicznych.
6.9
6.9.1
Dokumenty budowy
Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urz$dowym obowi"zuj"cym Zamawiaj"cego i Wykonawc$ w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do do wydania pozwolenia na u#ytkowanie.. Prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy b$d" dokonywane na bie#"co i b$d" dotyczy! przebiegu Robót, stanu bezpiecze'stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b$d" czytelne, dokonane trwa%" technik", w porz"dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Za%"czone do Dziennika Budowy protoko%y i inne dokumenty b$d" oznaczone kolejnym numerem za%"cznika i
opatrzone dat" i podpisem Wykonawcy i In#yniera.
Do Dziennika Budowy nale#y wpisywa! w szczególno ci:
dat$ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
dat$ przekazania przez Zamawiaj"cego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez In#yniera Programu zapewnienia jako ci i Programu,
terminy rozpocz$cia i zako'czenia poszczególnych elementów Robót,
przebieg Robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia In#yniera,
daty zarz"dzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
zg%oszenia i daty odbiorów Robót zanikaj"cych i ulegaj"cych zakryciu, cz$ ciowych i ostatecznych odbiorów
Robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur$ powietrza w okresie wykonywania Robót podlegaj"cych ograniczeniom lub wymaganiom w zwi"zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno ! rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotycz"ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,
dane dotycz"ce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
dane dotycz"ce jako ci Materia%ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada' z podaniem kto
je przeprowadza%,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza%,
inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy b$d" przed%o#one In#ynierowi do
ustosunkowania si$.
Decyzje In#yniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj$cia lub zaj$ciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje In#yniera do ustosunkowania si$. Projektant nie jest jednak stron" umowy i nie ma uprawnie' do wydawania polece' Wykonawcy robót.
6.9.2
Ksi#)ka Obmiaru
Ksi"#ka Obmiaru stanowi dokument pozwalaj"cy na rozliczenie faktycznego post$pu ka#dego z elementów Robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si$ sukcesywnie w jednostkach przyj$tych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Ksi"#ki Obmiaru.
6.9.3
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia%ów, orzeczenia o jako ci materia%ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada' Wykonawcy b$d" gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi" za%"czniki do odbioru Robót. Winny by! udost$pnione na ka#de #yczenie In#yniera.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
17/24
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
6.9.4
Pozosta(e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si$, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast$puj"ce dokumenty:
Pozwolenie na Budow$,
protoko%y przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
dziennik monta#u w przypadku realizacji obiektów metod" monta#u,
protoko%y odbioru Robót,
protoko%y z narad i ustale',
operaty geodezyjne,
plan bezpiecze'stwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
korespondencj$ na budowie.
6.9.5
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b$d" przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini$cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b$d" zawsze dost$pne dla In#yniera i przedstawiane do wgl"du na #yczenie Zamawiaj"cego.
7
OBMIAR ROBÓT
7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót b$dzie okre la! faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj" Projektow" i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In#yniera o zakresie obmierzanych Robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b$d" wpisane do Ksi$gi Obmiaru.
Jakikolwiek b%"d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi"zku uko'czenia wszystkich Robót. B%$dne dane
zostan" poprawione wg instrukcji In#yniera na pi mie.
Obmiar gotowych Robót b$dzie przeprowadzony z cz$sto ci" wymagan" do celu miesi$cznej p%atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc$ i In#yniera.
7.2
Zasady okre%lania ilo%ci Robót i materia#ów
D%ugo ci i odleg%o ci pomi$dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b$d" obmierzone wzd%u# linii osiowej.
Je li Specyfikacje Techniczne w%a ciwe dla danych Robót nie wymagaj" tego inaczej, obj$to ci b$d" wyliczone w
m3 jako d%ugo ! pomno#ona przez redni przekrój.
Ilo ci, które maj" by! obmierzone wagowo, b$d" wa#one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b$d" wykonywane w sposób zrozumia%y
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj$to ci b$d" uzupe%nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksi$gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog" by! do%"czone w formie oddzielnego za%"cznika do
Ksi$gi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z In#ynierem.
Uwaga: Wykonawca ma obowi$zek potwierdzenia wykonanych ilo"ci Robót przewidzianych do rozliczenia szkicami geodezyjnymi.
7.3
Urz dzenia i sprz!t pomiarowy
Wszystkie urz"dzenia i sprz$t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b$d" zaakceptowane przez In#yniera. Urz"dzenia i sprz$t pomiarowy zostan" dostarczone przez Wykonawc$. Je#eli urz"dzenia te lub sprz$t
wymagaj" bada' atestuj"cych, to Wykonawca b$dzie posiada! wa#ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz"dzenia pomiarowe b$d" przez Wykonawc$ utrzymywane w dobrym stanie, w ca%ym okresie trwania Robót.
7.4
Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary b$d" przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy In#yniera oraz przed cz$ ciowym lub
ko'cowym odbiorem Robót, a tak#e w przypadku wyst$powania d%u#szej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar Robót zanikaj"cych przeprowadza si$ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegaj"cych zakryciu przeprowadza si$ przed ich zakryciem.
18/24
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
8
PRZEJ&CIE ROBÓT
8.1
Rodzaje procedur Przej!cia
Roboty b$d" przyj$te przez Zamawiaj"cego, kiedy zostan" uko'czone zgodnie z Kontraktem, po zako'czeniu z
wynikiem pozytywnym Prób Ko'cowych (pkt 6 poszczególnych Specyfikacji Technicznych Cz$ ci III.1. In#ynier w
ci"gu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy &wiadectwo Przej$cia, podaj"c dat$, z
któr" Roboty zosta%y uko'czone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podaj"c powody.
Wykonanie zobowi"za' Wykonawcy potwierdza In#ynier, wystawiaj"c &wiadectwo Wykonania w ci"gu 28 dni od
daty up%ywu Okresu Zg%aszania Wad lub pó)niej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz uko'czy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady.
Tylko &wiadectwo Wykonania stanowi akceptacj$ Robót.
8.2
Odbiór Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór Robót zanikaj"cych i ulegaj"cych zakryciu b$dzie dokonany w czasie umo#liwiaj"cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post$pu Robót. Odbioru Robót dokonuje In#ynier.
Gotowo ! danej cz$ ci Robót do odbioru zg%asza Wykonawca na pi mie, a w ci"gu 3 dni od daty zg%oszenia In#ynier winien przyst"pi! do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru.
Odbioru In#ynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich bada' i pomiarów b$d"cych w zgodzie z Rysunkami,
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robót nie mo#e kontynuowa! Robót bez odbioru Robót zanikaj"cych i ulegaj"cych zakryciu przez
In#yniera.
8.3
Odbiór cz!%ciowy - Przej!cie Cz!%ci Robót
Dopuszcza si$ Przej$cie Cz$ ci Robót. Odbiór cz$ ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz$ ci
Robót. Odbioru cz$ ciowego Robót dokonuje si$ wg zasad jak przy Przej$ciu Robót. W trybie odbioru cz$ ciowego In#ynier wystawia &wiadectwo Przej$cia cz$ ci Robót.
8.4
Warunki przej!cia Robót
Przej$cie Robót nale#y wykonywa! z uwzgl$dnieniem ni#ej podanych uwarunkowa':
1) Przej$cie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilo ci,
jako ci i warto ci oraz osi"gni$cia wymaganego celu i za%o#onych efektów.
2) Ca%kowite zako'czenie Robót oraz gotowo ! do wystawienia &wiadectwa Przej$cia b$dzie stwierdzona
przez Wykonawc$ wpisem do Dziennika Budowy z bezzw%ocznym powiadomieniem na pi mie o tym
fakcie In#yniera.
3) Przej$cie Robót nast"pi w terminie ustalonym w Kontrakcie (klauzula 11.9 Warunków Kontraktu), licz"c
od dnia potwierdzenia przez In#yniera zako'czenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów.
4) In#ynier wystawi &wiadectwo Przej$cia stwierdzaj"ce zako'czenie Robót po zweryfikowaniu odbioru
ostatecznego przez komisj$ wyznaczon" przez Zamawiaj"cego. Przedstawiciele In#yniera i Wykonawcy
wezm" równie# udzia% w przekazaniu.
5) Komisja odbieraj"ca Roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed%o#onych dokumentów,
wyników bada' i pomiarów, Prób Ko'cowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania Robót z Cz$ ci" III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia).
6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupe%niaj"cych komisja
przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin Przej$cia Robót.
8.5
Dokumenty przej!cia Robót
Do przej$cia Robót Wykonawca jest zobowi"zany przygotowa! nast$puj"ce dokumenty:
a) rysunki z naniesionymi zmianami,
b) specyfikacje,
c) uwagi i zalecenia In#yniera, zw%aszcza przy odbiorze Robót zanikaj"cych i ulegaj"cych zakryciu,
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) Dziennik Budowy i Ksi"#k$ Obmiaru,
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada' i oznacze' laboratoryjnych, Prób Ko'cowych, zgodne z
Specyfikacjami Technicznymi i Programem zapewnienia jako ci,
g) atesty jako ciowe wbudowanych materia%ów,
h) sprawozdanie techniczne,
i) powykonawcz" dokumentacj$ geodezyjn" obiektu - inwentaryzacj$ powykonawcz",
j) komplet dokumentacji potwierdzaj"cych i sankcjonuj"cych procedur$ przekazania obiektu/ów do
eksploatacji i u#ytkowania w wietle obowi"zuj"cego prawa polskiego,
k) dokumentacj$ powykonawcz",
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
19/24
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
l) raport z rozruchu,
m) protoko%y sprawdze' i bada',
n) szczegó%owe rozliczenie warto ci przedstawionych do przej$cia rodków trwa%ych wg grup rodków
trwa%ych zgodnie z przepisami dotycz"cymi rachunkowo ci
Sprawozdanie techniczne b$dzie zawiera!:
a) zakres i lokalizacj$ wykonywanych Robót,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotycz"ce warunków realizacji Robót,
d) dat$ rozpocz$cia i zako'czenia Robót,
e) stwierdzenie osi"gni$cia za%o#onego celu i efektów.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgl$dem przygotowania dokumentacyjnego nie b$d" gotowe do
Przej$cia, komisja w porozumieniu z Wykonawc" wyznaczy ponowny termin przej$cia Robót.
Wszystkie zarz"dzone przez komisj$ Roboty poprawkowe lub uzupe%niaj"ce b$d" zestawione wg wymaga' ustalonych przez In#yniera.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupe%niaj"cych wyznaczy komisja.
8.6
'wiadectwo Przej!cia
In#ynier wystawi &wiadectwo Przej$cia Robót, pod warunkiem spe%nienia przez Wykonawc$ nast$puj"cych warunków:
a) zako'czenie wszystkich procedur i bada' zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i pod warunkiem uzyskania akceptacji In#yniera,
b) dostarczenia ca%o ci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem &wiadectwa Przej$cia,
c) dostarczenia In#ynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich bada' i Prób Ko'cowych.
8.7
Ko&cowe 'wiadectwo P#atno%ci
Po wystawieniu &wiadectwa Wykonania przez In#yniera Wykonawca jest zobowi"zany przedstawi! In#ynierowi
projekt Rozliczenia Ko'cowego uzupe%niony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i za%"cznikami, których zakres wynika ci le z przedstawionego projektu.
Po przed%o#eniu Rozliczenia Ko'cowego Wykonawca jest zobowi"zany potwierdzi! na pi mie, #e rozliczenie to
stanowi ca%kowite i ostateczne rozliczenie p%atno ci zwi"zanych z Kontraktem i wype%nia ca%kowicie wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytu%u wykonanych Robót.
In#ynier Wystawi Ko'cowe &wiadectwo P%atno ci po otrzymaniu Rozliczenia Ko'cowego.
9
PODSTAWA P%ATNO'CI
9.1
Ustalenia ogólne
Podstaw" p%atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc$ za jednostk$ obmiarow" ustalon"
dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa pozycji b$dzie uwzgl$dnia! wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk%adaj"ce si$ na jej
wykonanie, okre lone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa b$dzie obejmowa!:
a) robocizn$ bezpo redni" wraz z towarzysz"cymi kosztami,
b) warto ! zu#ytych materia%ów wraz z kosztami ich zakupu
c) warto ! pracy sprz$tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz$tu na Teren Budowy i z powrotem, monta# i demonta# na stanowisku pracy),
d) koszty po rednie, w sk%ad których wchodz",: p%ace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz"dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz"ce oznakowana Robót, koszty projektów uzupe%niaj"cych,
wydatki dotycz"ce bhp, us%ugi obce na rzecz budowy, op%aty za dzier#aw$ placów i bocznic, ekspertyzy
dotycz"ce wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz"du przedsi$biorstwa Wykonawcy i inne,
e) zysk kalkulacyjny zawieraj"cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu%u innych wydatków mog"cych wyst"pi! w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowi"zuj"cymi przepisami; do cen jednostkowych nie nale#y wlicza! podatku
VAT.
g) koszty urz"dzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy i robót tymczasowych.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc$ za dan" pozycj$ w Wycenionym Przedmiarze Robót jest
ostateczna i wyklucza mo#liwo ! #"dania dodatkowej zap%aty za wykonanie Robót obj$tych t" pozycj" kosztorysow".
Roboty opisane w ka#dym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmuj"c jednostk$
przedmiaru dla Roboty wiod"cej i uwzgl$dniaj"c udzia% robót towarzysz"cych i zu#ycie materia%ów w sposób
20/24
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
przybli#ony. Roboty opisane nale#y traktowa! wska)nikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzysz"cych i zu#ycie
materia%ów (niezb$dnych do kompletnego wykonania prac) inny ni# podany w Specyfikacjach Technicznych nie
b$dzie podstaw" do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszcze' Wykonawcy.
9.2
Koszty zaj!cia pasa drogowego
Koszty zaj$cia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Podstaw" p%atno ci jest cena
rycza%towa podana przez Wykonawc$ w Przedmiarze Robót - tabela „Koszty ogólne”.
9.3
Koszty umieszczenia obcych urz dze& w pasie drogowym
Op%aty za sta%e umieszczenie obcych urz"dze' w pasie drogowym ponosi Zamawiaj"cy. Wyj"tek stanowi" urz"dzenia niezb$dne do prawid%owego wykonania robót.
9.4
Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z In#ynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie' wynikaj"cych z post$pu Robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze'stwa ruchu,
c) przygotowanie terenu,
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, kraw$#ników, barier, oznakowa' i drena#u,
e) tymczasow" przebudow$ urz"dze' obcych.
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowa' pionowych, poziomych,
b) barier i wiate%,
c) op%aty/dzier#awy terenu,
d) utrzymanie p%ynno ci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa
przebudowa urz"dze' obcych, oznakowanie, o wietlenie, bariery, itp.)
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszty te ponosi Wykonawca.
9.5
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia wydania &wiadectwa Przej$cia, jest zobowi"zany wykona! zabezpieczenie Terenu Budowy:
a) dostarczy!, zainstalowa! urz"dzenia zabezpieczaj"ce (zapory, wiat%a ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzyma! urz"dzenia zabezpieczaj"ce w odpowiednim stanie technicznym,
c) usun"! urz"dzenia zabezpieczaj"ce po zako'czeniu Robót.
Podstaw" p%atno ci s" ceny rycza%towe podane przez Wykonawc$ w Przedmiarze Robót „Koszty Ogólne”.
Ceny rycza%towe obejmuj" pe%en zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami
Prawa Polskiego i punktu 1.5.6.
9.6
Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowi"zany wykona! dokumentacj$ geodezyjn", wykonawcz"
i powykonawcz" inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezb$dne projekty wykonawcze zgodnie z pkt 1.5.4.
Wykonawca tak#e we w%asnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie
ze Specyfikacj" Techniczn" ST 01.00, Cz$ ! III.1.2. SIWZ.
Podstaw" p%atno ci s" ceny rycza%towe podane przez Wykonawc$ w Przedmiarze Robót „Koszty Ogólne”.
9.7
Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zapewni:
9.7.1
a)
b)
Organizacja zaplecza Wykonawcy:
dostawa monta#, wyposa#enie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków okre lonych prawem,
wydzielenie zaplecza magazynowania materia%ów.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
21/24
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
9.7.2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
9.7.3
a)
b)
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
utrzymanie wyposa#enia w dobrym stanie a w razie konieczno ci, jego wymian$ na nowy,
ubezpieczenie pomieszcze' i wyposa#enia,
utrzymanie pomieszcze', instalacji i urz"dze' w nale#ytej sprawno ci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploatacji,
zabezpieczenie przed kradzie#" oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.po#.,
utrzymanie czysto ci pomieszcze' i placów,
zapewnienie potrzebnych materia%ów, rodków czysto ci, ochrony indywidualnej itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materia%ów i urz"dze'.
Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
likwidacja zaplecza Wykonawcy
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszty zwi"zane z organizacj", utrzymaniem oraz likwidacj" zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien uj"! w
cenach jednostkowych robót podstawowych.
9.8
Koszty zawarcia ubezpiecze& na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpiecze' wymienionych w Klauzulach 18.1, 18.2 i 18.3 Warunków Ogólnych i Szczególnych
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostk" obmiaru jest rycza%t. P%atne po przedstawieniu kompletu wa#nego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegó%owej pozycji rycza%towej: „Przedmiar Robót „Koszty Ogólne”.
9.9
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostk" obmiaru jest rycza%t. P%atne po przedstawieniu kompletu wa#nego ubezpieczenia na okres Kontraktu w
ramach szczegó%owej pozycji rycza%towej: Przedmiar Robót „Koszty Ogólne”.
10 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU
Specyfikacje Techniczne powo%uj" si$ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Je#eli tego nie okre lono, nale#y
przyjmowa! ostatnie wydania dokumentów oraz bie#"ce aktualizacje. Od Wykonawcy b$dzie wymaga%o si$ spe%nienia ich zapisów i wymaga' w trakcie realizacji Robót.
Zgodnie z ustaw" o normalizacji z dnia 12.09.2002 r., (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z pó)niejszymi zmianami) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, poza normami wymienionymi w Rozporz"dzeniu Ministra Spraw Wewn$trznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowi"zku stosowania Polskich
Norm dotycz"cych ochrony przeciwpo#arowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182 z pó)niejszymi zmianami).
W takich warunkach normy podane w spisach punktów nr 10 ka#dej Specyfikacji Technicznej Cz$ ci III.1. nale#y
traktowa! jako materia% informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze wzgl$du na specyfik$ Kontraktu ustala si$
jednak, #e normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie b$d" dla Wykonawcy obowi"zkowe
w stosowaniu równorz$dnie z Dokumentacj" Projektow", Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami In#yniera,
wymogami monta#u, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urz"dze':
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
22/24
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie' Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity z pó)niejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 4 wrze nia 2008 r., Dz.U Nr 171, poz.
1058) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 - tekst
jednolity z pó)niejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 30 maja 2008 r., Dz.U Nr 111, poz. 708).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 - tekst jednolity,
z pó)niejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 16 grudnia 2005 r., Dz.U Nr 267, poz. 2255).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 - tekst jednolity).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pó)niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 - tekst
jednolity z pó)niejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 30 maja 2008 r., Dz.U Nr 111, poz. 708)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo#arowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pó)niejszymi zmianami, ostatnia zmiana z dnia 25 lipca 2008 r., Dz.U. Nr 163 poz. 1015).
Ustawa z dnia 12 wrze nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pó)niejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity,
z pó)niejszymi zmianami; ostatnia zmiana z dnia 26 czerwca 2008 r., Dz.U Nr 145, poz. 914).
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
10) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod$ i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 - tekst jednolity).
11) Dyrektywa 94/9/WE/ATEX.
12) Rozporz"dzenie Ministra &rodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ciekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140).
13) Rozporz"dzenie Ministra &rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale#y spe%ni!
przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
rodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)
14) Rozporz"dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako"ci wody przeznaczonej do
spo!ycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417).
15) Rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada! budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pó)niejszymi zmianami, ostatnia zmiana z dnia 7 kwietnia 2004 r., Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156).
16) Rozporz"dzenie Ministra Spraw Wewn$trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpo#arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz.
563).
17) Rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz"cej bezpiecze'stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze'stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).
18) Rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze'stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
19) Rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz"cej bezpiecze'stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze'stwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).
20) Rozporz"dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa)dziernika 1993 r. w
sprawie bezpiecze'stwa i higieny pracy w oczyszczalniach cieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438).
21) Rozporz"dzenie Ministra &rodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powa#nych awarii obj$tych
obowi"zkiem zg%oszenia do G%ównego Inspektora Ochrony &rodowiska (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58).
22) Rozporz"dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada! sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055).
23) Rozporz"dzenie Ministra Spraw Wewn$trznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowi"zku stosowania Polskich Norm dotycz"cych ochrony przeciwpo#arowej (Dz.U. 2002 nr
18 poz. 182 z pó)niejszymi zmianami).
24) Rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817, z pó)niejszymi zmianami, ostatnia zmiana z dnia
5 listopada 2007 r., Dz.U. 2007 nr 210 poz. 1528).
25) PN-B-06050:1999:
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
26) PN-86/B-01811:
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i #elbetowe. Ochrona materia%owo-strukturalna. Wymagania.
27) PN-91/B-02020:
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
28) PN-76/B-03001:
Konstrukcje i pod%o#a budowli. Ogólne zasady oblicze'.
29) PN-B-03002:1999:
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
30) PN-63/B-06251:
Roboty betonowe i #elbetowe. Wymagania techniczne.
31) PN-80/H-74219:
Rury stalowe bez szwu walcowane na gor"co, ogólnego zastosowania.
32) PN-B-06200:1997
Konstrukcje
stalowe
budowlane.
Warunki
wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe.
33) PN-87/B-02151/02:
Akustyka budowlana. Ochrona przed ha%asem pomieszcze' w budynkach.
Dopuszczalne warto ci poziomu d)wi$ku w pomieszczeniach.
34) PN-85/H-74306:
Armatura i ruroci"gi. Wymiary po%"czeniowe ko%nierzy na ci nienie nominalne
do 1 MPa.
35) PN-EN 1610:
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
36) PN 74/C-89200:
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
37) PN 91/B-10729:
Studzienki kanalizacyjne.
38) PN-85/C-89205:
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
39) BN-86/8971-08:
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr$gi betonowe i #elbetowe.
40) PN-91/M-34501:
Gazoci"gi i instalacje gazownicze. Skrzy#owania gazoci"gów z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.
41) PN-92/M-34503:
Gazoci"gi i instalacje gazownicze. Próby gazoci"gów.
42) PN-76/E-05125:
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
43) PN-86/E-05003/02:
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa.
44) PN-86/E-05003/03:
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
45) PN-92/E-05009/41:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj"ca bezpiecze'stwo. Ochrona przeciwpora#eniowa.
46) PN-93/E-05009/443:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniaj"ca bezpiecze'stwo. Ochrona przed przepi$ciami.
47) PN-93/E-05009/51:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta# wyposa#enia
elektrycznego. Postanowienia wspólne.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
23/24
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-00.00 – POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
48) PN-91/E-05009/54:
49) PN-91/E-05009/704:
50) PN-71/E-02034:
51) PN-90/E-06401.01:
52) PN-B-03434:1999:
53) PN-EN 60079-14
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta# wyposa#enia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i
robót rozbiórkowych.
O wietlenie elektryczne terenów budowy, przemys%owych, kolejowych oraz
dworców i rodków transportu publicznego.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprz$t do kabli o napi$ciu znamionowym nie przekraczaj"cym 30kV. Postanowienia ogólne.
Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.
Urz"dzenia elektryczne w przestrzeniach zagro#onych wybuchem. Cz$ ! 14:
instalacje elektryczne w obszarach ryzyka innych ni# zak%ady górnicze.
oraz inne obowi"zuj"ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyj$tym przez polskie prawodawstwo.
24/24
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D$bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-01.00 – ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
CZ !" III
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-01.00 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
1/8
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-01.00 – ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
ST-01.00 – ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
Spis tre#ci:
1
WST P...................................................................................................................................................................3
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .........................................................................................................3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .........................................................................................3
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ! TECHNICZN! ..................................................................................3
1.3.1
Roboty przygotowawcze:...........................................................................................................................3
1.3.2
Roboty zasadnicze:....................................................................................................................................3
1.3.3
Roboty ko cowe, konieczne do uzyskania !wiadectwa Przej"cia Robót: .................................................3
1.4 OKRE"LENIA PODSTAWOWE..............................................................................................................................3
2
MATERIA!Y ........................................................................................................................................................4
3
SPRZ T .................................................................................................................................................................4
4
TRANSPORT ........................................................................................................................................................4
5
WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................................................4
5.1
5.2
WYMAGANIA OGÓLNE ......................................................................................................................................4
WYZNACZENIE OSI I PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH BUDYNKÓW, OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
TRASY I PUNKTÓW WYSOKO"CIOWYCH DLA SIECI........................................................................................................5
5.3 WYZNACZENIE (SPRAWDZENIE) PUNKTÓW G#ÓWNYCH OSI TRASY DROGOWEJ I PUNKTÓW WYSOKO"CIOWYCH
5
5.4 ODTWORZENIE OSI TRASY DROGOWEJ ..............................................................................................................5
5.5 WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH ..................................................................................................5
5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ..................................................................................................................5
6
KONTROLA JAKO"CI ROBÓT........................................................................................................................6
6.1
6.2
OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO"CI ROBÓT ....................................................................................................6
KONTROLA JAKO"CI PRAC POMIAROWYCH .......................................................................................................6
7
OBMIAR ROBÓT.................................................................................................................................................6
8
PRZEJ CIE ROBÓT ...........................................................................................................................................6
9
PODSTAWA P!ATNO"CI..................................................................................................................................6
9.1
9.2
10
2/8
USTALENIA OGÓLNE .........................................................................................................................................6
CENA WYKONANIA ROBÓT ...............................................................................................................................6
PRZEPISY ZWI#ZANE ..................................................................................................................................7
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-01.00 – ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
1 WST P
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s! postanowienia podstawowe dotycz!ce wykonania i odbioru
robót budowlanych dla Projektu „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W D"BICY ETAP I”, wspó#finansowanego ze $rodków Unii Europejskiej – Fundusz Spójno$ci, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i %rodowisko.
Je&eli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót,
nale&y wykona' j! zgodnie z odpowiednimi bran&owymi ST.
Kod CPV wg s#ownika zamówie(:
45.25.21.26-7
Zak#ady uzdatniania wody pitnej
45.25.99.00-6
Modernizacja zak#adów
45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz $ci
oraz roboty w zakresie in&ynierii l!dowej i wodnej
45.30.00.00-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.23.10.00-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci!gów, ci!gów komunikacyjnych i linii energetycznych
45.23.13.00-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci!gów i ruroci!gów do odprowadzania $cieków
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj Techniczn! jako cz $' Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nale&y odczytywa' i
rozumie' w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie bran&e) opisanych w pkt 1.3.
1.3
Zakres robót obj tych Specyfikacj! Techniczn!
Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
1.3.1 Roboty przygotowawcze:
1)
2)
3)
Uzyskanie przed przyst!pieniem do robót danych zawieraj!cych lokalizacj i wspó#rz dne punktów
g#ównych tras oraz reperów.
Przeprowadzenie oblicze( i pomiarów geodezyjnych niezb dnych do szczegó#owego wytyczenia robót.
Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia#ów, urz!dze( i sprz tu budowlanego.
1.3.2 Roboty zasadnicze:
1)
2)
Roboty pomiarowe zwi!zane z budow! obiektów technologicznych i sieci instalacyjnych:
wytyczenie g#ównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) obiektów technologicznych,
wytyczenie g#ównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) obiektów budowlanych,
wytyczenie g#ównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) sieci.
wyznaczenie (sprawdzenie) punktów g#ównych osi trasy drogowej i punktów wysoko$ciowych,
odtworzenie osi trasy drogowej,
Roboty pomiarowe niezb dne do wykonania dokumentacji powykonawczej.
1.3.3 Roboty ko$cowe, konieczne do uzyskania !wiadectwa Przej%cia Robót:
1)
2)
1.4
Wykonanie pomiarów sprawdzaj!cych spadki i usytuowanie g#ównych elementów obiektów budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.
Inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
Okre"lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe s! zgodne z obowi!zuj!cymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00
„Postanowienia Podstawowe” pkt 1.4. Ponadto:
Punkty g&ówne trasy - punkty za#amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz!tkowy i ko(cowy
punkt trasy.
Reper - trwa#y (zwykle odci$ni ty w odlewie &eliwnym) znak, utrwalaj!cy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysoko$ci n.p.m.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
3/8
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-01.00 – ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
2 MATERIA'Y
Ogólne wymagania dotycz!ce materia#ów podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 2.
Materia#ami stosowanymi przy pracach geodezyjnych obj tych niniejszymi ST s!:
paliki drewniane o Dn 15-20 mm i d#ugo$ci 1.5 do 1.7 m,
paliki drewniane o Dn 50-80 mm i d#ugo$ci oko#o 0,30 m,
pr ty stalowe o Dn 12 mm i d#ugo$ci 30 cm,
s#upki betonowe lub rury metalowe d#ugo$ci ok. 0,50m. „%wiadki” powinny mie' d#ugo$' oko#o 0,50 m i przekrój prostok!tny,
bolce stalowe o Dn 5 mm i d#ugo$ci 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniej!cej nawierzchni,
farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów),
Materia#y mog! by' przewo&one dowolnym transportem.
3 SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz!ce sprz tu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 3.
Prace zwi!zane ze stabilizacj! i oznaczeniem g#ównych elementów konstrukcji budowlanych i tras sieci mi dzyobiektowych oraz reperów roboczych b d! wykonane r cznie. Do robót geodezyjnych obj tych niniejszymi ST
nale&y stosowa' nast puj!cy sprz t:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory, dalmierze,
tyczki,
#aty,
ta$my stalowe, szpilki.
Sprz t stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowa' uzyskanie wymaganej dok#adno$ci pomiaru.
4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz!ce transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 4. Sprz t i materia#y obj te niniejszymi ST mo&na przewozi' dowolnymi $rodkami transportu.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi!zuj!cych PN i EN-PN,
WTWiOR i postanowieniami Kontraktu.
Prace pomiarowe powinny by' wykonane zgodnie z obowi!zuj!cymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadaj!ce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
W oparciu o materia#y dostarczone przez In&yniera Wykonawca powinien przeprowadzi' obliczenia i pomiary
geodezyjne niezb dne do szczegó#owego wytyczenia robót.
Wykonawca zobowi!zany jest wytyczy' i zastabilizowa' w terenie punkty g#ówne obiektów budowlanych oraz
punkty wysoko$ciowe (repery robocze) dla ka&dego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy' In&ynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysoko$ciowych. Przej cie tych punktów powinno by' dokonane w obecno$ci In&yniera.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa' In&yniera o wszelkich b# dach wykrytych w wytyczeniu punktów
g#ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B# dy te powinny by' usuni te na koszt Zamawiaj!cego.
Wykonawca powinien sprawdzi' czy rz dne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej s! zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je&eli Wykonawca stwierdzi, &e rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró&ni! si od rz dnych
okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi' o tym In&yniera. Ukszta#towanie terenu w takim
rejonie nie powinno by' zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In&yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj!ce z ró&nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych rzeczywistych,
akceptowane przez In&yniera, zostan! wykonane na koszt Zamawiaj!cego. Zaniechanie powiadomienia In&yniera oznacza, &e roboty dodatkowe w takim przypadku obci!&! Wykonawc . Wszystkie roboty, które bazuj! na
pomiarach Wykonawcy, nie mog! by' rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In&yniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze( w czasie trwania
robót.
Je&eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj!cego zostan! zniszczone przez Wykonawc $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan! one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozosta#e prace pomiarowe konieczne dla prawid#owej realizacji robót nale&! do obowi!zków Wykonawcy.
4/8
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-01.00 – ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
5.2
Wyznaczenie osi i punktów charakterystycznych budynków, obiektów technologicznych
oraz trasy i punktów wysoko"ciowych dla sieci
Tyczenie nale&y wykona' w oparciu o dokumentacj projektow! przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa(stwowej i innej osnowy geodezyjnej okre$lonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane
przez In&yniera.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by' przesuni te wi cej ni& 3 cm w stosunku do projektowanych,
a rz dne punktów na osi nale&y wyznaczy' z dok#adno$ci! do jednego cm w stosunku do rz dnych okre$lonych
w dokumentacji projektowej.
Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nale&y wykona' dla ka&dego punktu charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by' wyposa&one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj!ce wyra)ne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rz dnej. Jako repery robocze mo&na wykorzysta' punkty sta#e na stabilnych, istniej!cych
budowlach.
Rz dne reperów roboczych nale&y okre$la' z tak! dok#adno$ci!, aby $redni b#!d niwelacji po wyrównaniu by#
mniejszy od 4 mm/km, stosuj!c niwelacj podwójn! w nawi!zaniu do reperów pa(stwowych.
5.3
Wyznaczenie (sprawdzenie) punktów g#ównych osi trasy drogowej i punktów wysoko"ciowych
Punkty wierzcho#kowe trasy i inne punkty g#ówne powinny by' zastabilizowane w sposób trwa#y, a tak&e dowi!zane do punktów pomocniczych, po#o&onych poza granic! robót ziemnych. Maksymalna odleg#o$' pomi dzy
punktami g#ównymi na odcinkach prostych nie mo&e przekracza' 500 m.
Wykonawca powinien za#o&y' robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzd#u& osi trasy drogowej, a tak&e
przy ka&dym obiekcie in&ynierskim.
Maksymalna odleg#o$' mi dzy reperami roboczymi wzd#u& trasy drogowej powinna wynosi' 500 metrów.
Repery robocze nale&y za#o&y' poza granicami robót zwi!zanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzysz!cych.
Jako repery robocze mo&na wykorzysta' punkty sta#e na stabilnych, istniej!cych budowlach wzd#u& trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale&y za#o&y' w postaci s#upków betonowych lub grubych kszta#towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj!cy osiadanie, zaakceptowany przez In&yniera.
Rz dne reperów roboczych nale&y okre$la' z tak! dok#adno$ci!, aby $redni b#!d niwelacji po wyrównaniu by#
mniejszy od 4 mm/km, stosuj!c niwelacj podwójn! w nawi!zaniu do reperów pa(stwowych.
Repery robocze powinny by' wyposa&one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj!ce wyra)ne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rz dnej.
5.4
Odtworzenie osi trasy drogowej
Tyczenie osi trasy nale&y wykona' w oparciu o dokumentacj projektow! oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiaj!cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa(stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre$lonej w dokumentacji projektowej.
O$ trasy powinna by' wyznaczona w punktach g#ównych i w punktach po$rednich w odleg#o$ci zale&nej od charakterystyki terenu i ukszta#towania trasy, lecz nie rzadziej ni& co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo&e by'
wi ksze ni& 5cm. Rz dne niwelety punktów osi trasy nale&y wyznaczy' z dok#adno$ci! do 1 cm w stosunku do
rz dnych niwelety okre$lonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale&y u&y' materia#ów wymienionych w pkt 2 niniejszych ST.
Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast!pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic! robót.
5.5
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (okre$lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj! projektow! oraz w miejscach wymagaj!cych uzupe#nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In&yniera.
Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale&y stosowa' dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odleg#o$'
mi dzy palikami lub wiechami nale&y dostosowa' do ukszta#towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg#o$' ta co najmniej powinna odpowiada' odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo&liwia' wykonanie nasypów i wykopów o kszta#cie zgodnym z
dokumentacj! projektow!.
5.6
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowi!zany jest opracowa' i przed#o&y' In&ynierowi, przed przyj ciem robót, dokumentacj powykonawcz! przedstawiaj!c! wszystkie obiekty tak, jak zrealizowa# je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wyKontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
5/8
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-01.00 – ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
miarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi by' przygotowana zgodnie z aktualnie obowi!zuj!cymi
przepisami prawa w Polsce.
6 KONTROLA JAKO!CI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jako"ci robót
Ogólne zasady kontroli jako$ci Robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 6. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pe#n! kontrol jako$ci robót i materia#ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki
techniczne do kontroli jako$ci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary b d! przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadaj!ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
In&ynier jest uprawniony do prowadzenia w#asnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt 6.6 ST
00.00 „Postanowienia Podstawowe”.
6.2
Kontrola jako"ci prac pomiarowych
Kontrol jako$ci prac pomiarowych zwi!zanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysoko$ciowych nale&y prowadzi' wg ogólnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt
5 niniejszych ST.
Nale&y sprawdzi' po#o&enie i wysoko$ci g#ównych punktów geodezyjnych obiektów inwestycji.
7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotycz!ce obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt 7.
Roboty pomiarowe i prace geodezyjne rozliczane s!, zgodnie z Przedmiarem Robót.
8 PRZEJ CIE ROBÓT
Ogólne zasady przej cia Robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilo$ci, jako$ci i warto$ci.
Gotowo$' do odbioru zg#asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedk#adaj!c In&ynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj powykonawcz! robót.
%wiadectwo Przej cia jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowi!zuj!cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
9 PODSTAWA P'ATNO!CI
9.1 Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotycz!ce p#atno$ci podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 9.
P#atno$' za jednostk obmiarow! roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nale&y przyjmowa'
zgodnie z postanowieniami Kontraktu i ocen! jako$ci wykonania Robót.
9.2
Cena wykonania Robót
Cena rycza#towa podana przez Wykonawc obejmuje:
wytyczenie g#ównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysoko$ciowe) obiektów technologicznych i sieci,
wytyczenie niezb dnych punktów charakterystycznych budynków (sytuacyjne i wysoko$ciowe),
wyznaczenie (sprawdzenie) punktów g#ównych osi trasy drogowej i punktów wysoko$ciowych,
odtworzenie osi trasy drogowej,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko$ciowych (reperów roboczych),
wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
zastabilizowanie punktów w sposób trwa#y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u#atwiaj!cy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wykonanie pomiarów sprawdzaj!cych spadki i usytuowanie g#ównych elementów inwestycji w wykopie przed
zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
wytyczenie niezb dnych punktów charakterystycznych budynków (sytuacyjne i wysoko$ciowe),
wyznaczenie (sprawdzenie) punktów g#ównych osi trasy drogowej i punktów wysoko$ciowych,
odtworzenie osi trasy drogowej,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko$ciowych (reperów roboczych),
wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
6/8
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-01.00 – ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
zastabilizowanie punktów w sposób trwa#y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u#atwiaj!cy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wykonanie pomiarów sprawdzaj!cych spadki i usytuowanie g#ównych elementów inwestycji w wykopie przed
zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.
10 PRZEPISY ZWI(ZANE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obs#uga inwestycji, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
oraz inne obowi!zuj!ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyj tym przez polskie prawodawstwo.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
7/8
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-01.00 – ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
8/8
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-02.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CZ !" III
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-02.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
1/6
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-02.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ST-02.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Spis tre#ci:
WST P...................................................................................................................................................................3
1
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .........................................................................................................3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST .................................................................................................................................3
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ! TECHNICZN! ..................................................................................3
1.3.1
Roboty przygotowawcze:...........................................................................................................................3
1.3.2
Roboty zasadnicze:....................................................................................................................................3
1.3.3
Roboty ko cowe, konieczne do uzyskania !wiadectwa Przej"cia Robót: .................................................3
1.4 OKRE"LENIA PODSTAWOWE..............................................................................................................................4
2
MATERIA!Y ........................................................................................................................................................4
3
SPRZ T .................................................................................................................................................................4
4
TRANSPORT ........................................................................................................................................................4
5
WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................................................4
5.1
5.2
5.3
6
WYMAGANIA OGÓLNE ......................................................................................................................................4
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH........................................................................................................4
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG ........................................................................................................................5
KONTROLA JAKO"CI ROBÓT........................................................................................................................5
6.1
6.2
7
OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO"CI ROBÓT ...................................................................................................5
SZCZEGÓ#OWE ZASADY KONTROLI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH ..........................................................................5
OBMIAR ROBÓT.................................................................................................................................................5
7.1
7.2
7.3
8
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ..................................................................................................................5
SZCZEGÓ#OWE ZASADY OBMIARU ROBÓT ........................................................................................................5
JEDNOSTKI OBMIAROWE ...................................................................................................................................5
PRZEJ CIE ROBÓT ...........................................................................................................................................6
8.1
8.2
9
WARUNKI OGÓLNE............................................................................................................................................6
WARUNKI SZCZEGÓ#OWE .................................................................................................................................6
PODSTAWA P!ATNO"CI..................................................................................................................................6
9.1
9.2
10
2/6
USTALENIA OGÓLNE .........................................................................................................................................6
CENA WYKONANIA ROBÓT ...............................................................................................................................6
PRZEPISY ZWI#ZANE ..................................................................................................................................6
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-02.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1
WST P
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s! postanowienia podstawowe dotycz!ce wykonania i odbioru
robót budowlanych dla Projektu „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W D"BICY ETAP I”, wspó#finansowanego ze $rodków Unii Europejskiej – Fundusz Spójno$ci, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i %rodowisko.
Je&eli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót,
nale&y wykona' j! zgodnie z odpowiednimi bran&owymi ST.
Kod CPV wg s#ownika zamówie(:
45.25.21.26-7
Zak#ady uzdatniania wody pitnej
45.25.99.00-6
Modernizacja zak#adów
45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz $ci
oraz roboty w zakresie in&ynierii l!dowej i wodnej
45.30.00.00-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.23.10.00-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci!gów, ci!gów komunikacyjnych i linii energetycznych
45.23.13.00-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci!gów i ruroci!gów do odprowadzania $cieków
1.2
Zakres stosowania ST
Specyfikacj Techniczn! jako cz $' Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nale&y odczytywa' i
rozumie' w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie bran&e) opisanych w pkt 1.3.
1.3
Zakres Robót obj tych Specyfikacj! Techniczn!
Zakres Robót realizowanych w ramach robót rozbiórkowych obejmuje:
1.3.1
Roboty przygotowawcze:
1) Prace geodezyjne zwi!zane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektów,
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniej!cego przez Wykonawc
3) Zabezpieczenie lub usuni cie istniej!cych urz!dze( technicznych uzbrojenia terenu oraz ro$linno$ci,
ewentualnych sk#adowisk odpadów, rumowisk, pozosta#o$ci widocznych fundamentów, nieistniej!cych
oznakowa(, urz!dze( technicznych.
4) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
5) Od#!czenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodoci!gowej i innych,
6) Przej cie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych.
7) Wykonanie niezb dnych dróg tymczasowych zasilania w energi elektryczn! i wod oraz odprowadzenia $cieków.
8) Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi ko#owe, szynowe wodne).
9) Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia#ów, urz!dze( i sprz tu budowlanego.
1.3.2
Roboty zasadnicze:
1) Rozbiórka nawierzchni dróg gruntowych, betonowych, z kostki, asfaltowych wraz z frezowaniem,
2) Rozbiórka kraw &ników z #awami, chodników i obrze&y i poboczy dróg.
3) Rozbiórka ogrodze(,
4) Rozbiórka sieci, fundamentów, obiektów betonowych, urz!dze( zagospodarowania terenu tzw. obiektów
ma#ej architektury.
1.3.3
Roboty ko$cowe, konieczne do uzyskania !wiadectwa Przej%cia Robót:
1) Przesortowanie materia#u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u&ycia,
2) Transport, sk#adowanie oraz przygotowanie materia#ów z rozbiórki, przewidzianych do ponownego wbudowania,
3) Za#adunek i wywiezienie materia#ów z rozbiórki (poza z#omem),
4) Przygotowanie z#omu do transportu normatywnego i z#o&enie w miejscu wskazanym przez In&yniera,
5) Unieszkodliwianie materia#u rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nie nadaj!cego si do ponownego
wykorzystania,
6) Wyrównanie pod#o&a i uporz!dkowanie terenu rozbiórki;
7) Przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada( laboratoryjnych.
Uwaga: Rozebrane elementy nale y ponownie odbudowa! uzyskuj"c wcze#niej aprobat$ In yniera co do zakresu i formy odbudowy.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
3/6
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-02.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.4
Okre"lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe s! zgodne z obowi!zuj!cymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00
„Postanowienia Podstawowe” pkt 1.4.
2
MATERIA&Y
Ogólne wymagania dotycz!ce materia#ów podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 2. Wszystkie materia#y przewidywane do wbudowania b d! zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami In&yniera. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó#owe informacje dotycz!ce )ród#a wytwarzania i wydobywania materia#ów oraz odpowiednie $wiadectwa bada(, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia In&ynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$' za spe#nienie wymaga( ilo$ciowych i jako$ciowych materia#ów dostarczanych na plac budowy oraz za ich w#a$ciwe sk#adowanie i wbudowanie zgodnie z za#o&eniami PZJ.
3
SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz!ce sprz tu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 3.
Wykonawca jest zobowi!zany do u&ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp#ywu
na jako$' i $rodowisko wykonywanych Robót.
Sprz t u&ywany do realizacji Robót powinien by' zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót,
który uzyska# akceptacj In&yniera.
Wykonawca dostarczy In&ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj!cych dopuszczenie sprz tu do u&ytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przyst puj!cy do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykaza' si mo&liwo$ci! korzystania z
nast puj!cego sprz tu:
#adowarki,
samochody ci &arowe,
m#oty pneumatyczne,
pi#y mechaniczne,
koparki,
drobny sprz t pomocniczy,
4
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz!ce transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 4. Wykonawca
jest zobowi!zany do stosowania jedynie takich $rodków transportu, które nie wp#yn! niekorzystnie na jako$' Robót i w#a$ciwo$ci przewo&onych towarów. %rodki transportu winny by' zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji Robót, który uzyska# akceptacj In&yniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz! spe#nia' wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
wzgl dem formalnym jak i rzeczowym.
Materia# z rozbiórki mo&na przewozi' dowolnym $rodkiem transportu.
5
WYKONANIE ROBÓT
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz!ce wykonania Robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowi!zuj!cych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2
Rozbiórka elementów budowlanych
Roboty rozbiórkowe nale&y wykona' r cznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprz tem mechanicznym z
zachowaniem ostro&no$ci.
Roboty rozbiórkowe nale&y prowadzi' w sposób umo&liwiaj!cy maksymalny odzysk materia#ów rozbiórkowych.
Wszystkie elementy mo&liwe do powtórnego wykorzystania powinny by' usuwane bez powodowania zb dnych
uszkodze( i przewiezione na miejsce uzgodnione z In&ynierem. Materia#y przewidziane do powtórnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien przetransportowa', odpowiednio zesk#adowa' i przygotowa' do ponownego wbudowania.
Gruz i materia#y drobnicowe nale&y usuwa' z rejonu Robót na bie&!co, wywo&!c na wskazane sk#adowisko odpadów na odleg#o$' okre$lon! w WS (Wymaganiach Szczegó#owych Cz $' III.1.2). Z#om nale&y przygotowa' do
transportu normatywnego i z#o&y' w miejscu wskazanym przez In&yniera.
4/6
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-02.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
5.3
Rozbiórka elementów dróg
Rozpocz cie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas Robót. Niezb dne oznakowanie nale&y zabudowa' w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowi!zuj!cymi przepisami ruchu drogowego.
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuj! usuni cie z terenu budowy wszystkich elementów nawierzchni i
podbudów zgodnie z Dokumentacj! Projektow!, WS lub wskazanych przez In&yniera.
Przed przyst!pieniem do Robót nale&y zidentyfikowa' istniej!ce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy', w przypadku konieczno$ci od#!czy' przep#yw mediów (gaz, pr!d elektryczny, woda, $cieki).
Elementy zabudowy niepodlegaj!ce rozbiórce, a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych nale&y odpowiednio zabezpieczy'.
Roboty rozbiórkowe nale&y wykona' r cznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprz tem mechanicznym z
zachowaniem ostro&no$ci.
Roboty rozbiórkowe nale&y prowadzi' w sposób umo&liwiaj!cy maksymalny odzysk materia#ów rozbiórkowych.
Wszystkie elementy mo&liwe do powtórnego wykorzystania powinny by' usuwane bez powodowania zb dnych
uszkodze( i przewiezione na miejsce uzgodnione z In&ynierem. Materia#y przewidziane do powtórnego wykorzystania przy robotach odtworzeniowych Wykonawca winien przetransportowa', odpowiednio zesk#adowa' i przygotowa' do ponownego wbudowania.
Gruz i materia#y drobnicowe nale&y usuwa' z rejonu Robót na bie&!co i unieszkodliwia', wywo&!c na wskazane
sk#adowisko odpadów na odleg#o$' okre$lon! w WS. Nadmiar ziemi odwo&onej na odk#ad nale&y unieszkodliwia'. Z#om nale&y przygotowa' do transportu normatywnego i z#o&y' w miejscu wskazanym przez In&yniera.
Do#y (wykopy) powsta#e po rozbiórce elementów dróg znajduj!ce si w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj!
projektow! b d! wykonane wykopy, powinny by' tymczasowo zabezpieczone. W szczególno$ci nale&y zapobiec
gromadzeniu si w nich wody opadowej. Do#y w miejscach, gdzie nie przewiduje si wykonania wykopów nale&y
wype#ni' warstwami odpowiedniego gruntu do poziomu otaczaj!cego terenu i zag $ci' zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w ST 03.00 „Roboty ziemne”.
6
KONTROLA JAKO!CI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jako"ci Robót
Ogólne wymagania dotycz!ce wykonania Robót, dostawy materia#ów, sprz tu i $rodków transportu podano w ST
00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe#n! kontrol jako$ci Robót i materia#ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary b d! przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadaj!ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
In&ynier jest uprawniony do prowadzenia w#asnej kontroli Robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt 6.6 ST
„Postanowienia Podstawowe”.
6.2
Szczegó#owe zasady kontroli robót rozbiórkowych
Kontrola jako$ci Robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robót rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w szczególno$ci materia#ów przewidzianych
do powtórnego wykorzystania.
Zag szczenie gruntu wype#niaj!cego ewentualne do#y po usuni tych elementach nawierzchni powinno spe#nia'
odpowiednie wymagania okre$lone w ST 03.00 „Roboty ziemne”.
7
OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne wymagania dotycz!ce obmiaru Robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 7.
Obmiar Robót okre$la ilo$' wykonanych Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.2
Szczegó#owe zasady obmiaru Robót
Ilo$' robót rozbiórkowych dotycz!cych ca#ych obiektów oblicza si na podstawie wizualnej oceny kompletno$ci
wykonanych robót rozbiórkowych.
Ilo$' robót rozbiórkowych poszczególnych elementów budowlanych oblicza si wed#ug sporz!dzonych przez
s#u&by geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga( technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w ksi dze obmiaru.
Wszystkie urz!dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru Robót podlegaj! akceptacji In&yniera i musz!
posiada' wa&ne certyfikaty legalizacji.
7.3
Jednostki obmiarowe
Jednostk! obmiarow! dla Robót obj tych specyfikacj! jest:
2
1) m (metr kwadratowy) - dla:
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
5/6
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-02.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE
powierzchni rozebranej i odebranej nawierzchni betonowych i asfaltowych,
powierzchni rozebranej i odebranej podbudowy,
powierzchni rozebranego i odebranego chodnika,
powierzchni rozebranego i odebranego ogrodzenia.
8
PRZEJ CIE ROBÓT
8.1 Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru Robót i ich przej cia podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilo!ci, jako!ci i warto!ci.
Gotowo!" do odbioru zg#asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk#adaj$c In%ynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj powykonawcz$ Robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowi$zuj$cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2
Warunki szczegó owe
Roboty zwi$zane z zasypaniem do#ów po rozbiórkach nale%$ do robót ulegaj$cych zakryciu. Zasady ich przej cia
s$ okre!lone w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 8.2.
9
PODSTAWA P!ATNO"CI
9.1 Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotycz$ce p#atno!ci podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 9. P#atno!" za jednostk obmiarow$ Roboty wg zakresu wymienionego w pkt 1.3. niniejszych ST nale%y przyjmowa" zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem Robót, ocen$ jako!ci u%ytych materia#ów i jako!ci wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i bada&.
9.2
Cena wykonania Robót
1)
2)
2
Cena wykonanej rozbiórki ogrodze& z siatki rozliczana jest w m i obejmuje:
demonta% elementów ogrodzenia (prz se#, bram, furtek),
rozbiórk coko#ów,
odkopanie i wydobycie s#upków wraz z fundamentem,
zasypanie do#ów po s#upkach z zag szczeniem do uzyskania Is ' 1,00 wg BN-77/8931-12,
przesortowanie materia#u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u%ycia, z u#o%eniem w stosy
na poboczu,
za#adunek i wywiezienie materia#ów z rozbiórki,
unieszkodliwianie materia#u rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nienadaj$cego si do ponownego
wykorzystania,
transport i sk#adowanie materia#u przeznaczonego do ponownego wbudowania,
uporz$dkowanie terenu rozbiórki;
Cena wykonanej rozbiórki nawierzchni (drogi, chodniki, rowy, kraw %niki) rozliczana jest w m2 i obejmuje:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
przesortowanie materia#u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego u%ycia,
za#adunek i wywiezienie materia#ów z rozbiórki,
unieszkodliwianie materia#u rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nie nadaj$cego si do ponownego
wykorzystania,
transport i sk#adowanie materia#u przeznaczonego do ponownego wbudowania,
wyrównanie pod#o%a i uporz$dkowanie terenu rozbiórki;
10 PRZEPISY ZWI#ZANE
1)
2)
WTWiO
PN-B-06712
Normy pomocnicze:
1) BN-77/8931-12
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
Kruszywa mineralne do betonu zwyk#ego
Oznaczenie wska(nika zag szczenia gruntu
oraz inne obowi$zuj$ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyj tym przez polskie prawodawstwo.
6/6
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
CZ !" III
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 ROBOTY ZIEMNE
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
1/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
Spis tre#ci:
1
WST P ........................................................................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
1.4
PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ................................................................................... 3
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .................................................................... 3
ZAKRES ROBÓT OBJ!TYCH SPECYFIKACJ" TECHNICZN" ............................................................. 3
OKRE#LENIA PODSTAWOWE ...................................................................................................... 4
2
MATERIA$Y ................................................................................................................................... 5
3
SPRZ T .......................................................................................................................................... 6
4
TRANSPORT.................................................................................................................................. 6
5
WYKONANIE ROBÓT.................................................................................................................... 6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
6
WYMAGANIA OGÓLNE................................................................................................................ 6
PRZYGOTOWANIE DO ROBÓT ZIEMNYCH ..................................................................................... 6
PRACE GEODEZYJNE ................................................................................................................. 7
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .................................................................................................. 7
LIKWIDACJA ZIELENI .................................................................................................................. 7
ZDJ!CIE WARSTWY HUMUSU...................................................................................................... 8
ODWODNIENIE TERENU ROBÓT I ZABEZPIECZENIE PRZED DOP$YWEM WÓD ................................... 8
ODSPOJENIE GRUNTÓW SKALISTYCH ......................................................................................... 8
ODSPOJENIE I ODK$AD UROBKU ................................................................................................. 9
WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH POD RUROCI"GI .......................................................................... 9
WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH POD OBIEKTY KUBATUROWE ...................................................... 10
WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH POD KABLE ............................................................................... 11
WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH POD NAWIERZCHNIE UTWARDZONE ............................................ 11
WYKONANIE WYKOPÓW NAD I POD ZWIERCIAD$EM WODY GRUNTOWEJ....................................... 11
UMOCNIENIE WYKOPÓW .......................................................................................................... 12
MAKRONIWELACJA .................................................................................................................. 12
GRUNT POZOSTA$Y PO WBUDOWANIU ...................................................................................... 12
POST!POWANIE W OKOLICZNO#CIACH NIEPRZEWIDZIANYCH ..................................................... 13
HUMUSOWANIE ....................................................................................................................... 13
KONTROLA JAKO!CI ROBÓT .................................................................................................. 13
6.1
6.2
7
OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO#CI ROBÓT ............................................................................ 13
SZCZEGÓ$OWE ZASADY KONTROLI JAKO#CI ROBÓT ZIEMNYCH .................................................. 13
OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................................... 14
7.1
7.2
7.3
8
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT .......................................................................................... 14
SZCZEGÓ$OWE ZASADY OBMIARU ROBÓT ................................................................................ 14
JEDNOSTKI OBMIAROWE .......................................................................................................... 14
PRZEJ CIE ROBÓT .................................................................................................................... 14
8.1
8.2
9
WARUNKI OGÓLNE .................................................................................................................. 14
WARUNKI SZCZEGÓ$OWE ........................................................................................................ 14
PODSTAWA P$ATNO!CI ........................................................................................................... 15
9.1
9.2
10
USTALENIA OGÓLNE ................................................................................................................ 15
CENA WYKONANIA ROBÓT ....................................................................................................... 15
PRZEPISY ZWI%ZANE ................................................................................................................ 16
2/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
1
WST P
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s% postanowienia podstawowe dotycz%ce wykonania i odbioru
robót budowlanych dla Projektu „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W D!BICY ETAP I”, wspó&finansowanego ze 'rodków Unii Europejskiej – Fundusz Spójno'ci, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i #rodowisko.
Je(eli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót,
nale(y wykona) j% zgodnie z odpowiednimi bran(owymi ST.
Kod CPV wg s&ownika zamówie*:
45.25.21.26-7
Zak&ady uzdatniania wody pitnej
45.25.99.00-6
Modernizacja zak&adów
45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz 'ci
oraz roboty w zakresie in(ynierii l%dowej i wodnej
45.30.00.00-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.23.10.00-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci%gów, ci%gów komunikacyjnych i linii energetycznych
45.23.13.00-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci%gów i ruroci%gów do odprowadzania 'cieków
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj Techniczn% jako cz ') Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nale(y odczytywa) i rozumie) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie bran(e) opisanych w pkt 1.3.
1.3
Zakres robót obj tych Specyfikacj! Techniczn!
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje:
1.3.1
Roboty przygotowawcze:
1)
Prace geodezyjne zwi%zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z ST 01.00 „Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniej%cego przez Wykonawc .
3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno'ci warunków istniej%cych z projektem.
4) Zabezpieczenie lub usuni cie istniej%cych urz%dze* technicznych uzbrojenia terenu oraz ro'linno'ci i ewentualnych sk&adowisk odpadów, rumowisk.
5) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
6) Przej cie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.
7) Wykonanie niezb dnych dróg tymczasowych, zasilania w energi elektryczn% i wod oraz odprowadzenia
'cieków.
8) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.
9) Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia&ów, urz%dze* i sprz tu budowlanego.
10) Wykonanie niezb dnych prac badawczych i projektowych.
1.3.2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1.3.3
1)
Roboty zasadnicze:
Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpocz ciem robót.
Wykopy w gruncie kat. I – IV.
Wykonanie podsypki pod ruroci%gi i kable elektroenergetyczne.
Wykonanie obsypki ruroci%gów i kabli elektroenergetycznych z zag szczeniem warstwami.
Zasypywanie wykopów z zag szczaniem warstwami gruntem pochodz%cym z wykopów lub ukopu wraz z
konieczn% wymian% lub odziarnieniem gruntu.
Wywóz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku.
Plantowanie terenu po zako*czeniu prac.
Humusowanie terenu wraz z wykonaniem trawników.
Roboty ko&cowe, konieczne do uzyskania !wiadectwa Przej'cia Robót:
Przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada* laboratoryjnych.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
3/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
1.4
Okre"lenia podstawowe
Okre'lenia podstawowe s% zgodne z obowi%zuj%cymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 1.4. Ponadto:
budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spe&niaj%ca warunki stateczno'ci i odwodnienia.
wykopy - do&y szeroko- i w%skoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urz%dze* instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wa&ów lub ha&d ziemnych,
zasyp - wype&nienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zag szczeniem,
ukopy - pobór ziemi z odk&adu, wydobyta ziemia zostaje u(yta do budowy nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na sk&adowisko i unieszkodliwienie
wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o 'cianach pionowych,
wysoko#( nasypu lub g !boko"# wykopu - ró nica rz!dnej terenu i rz!dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
bagno - grunt organiczny nasycony wod", o ma#ej no$no$ci, charakteryzuj"cy si! znacznym i d#ugotrwa#ym osiadaniem pod obci" eniem.
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp!kany o nieprzesuni!tych blokach, którego próbki nie wykazuj"
zmian obj!to$ci ani nie rozpadaj" si! pod dzia#aniem wody destylowanej; maj" wytrzyma#o$% na $ciskanie
Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u ycia $rodków wybuchowych albo narz!dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre$lony jako grunt skalisty.
odk ad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu z#o ony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia u ytkowego lub z przeznaczeniem do pó&niejszego zasypania wykopu,
unieszkodliwianie - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)
sk adowisko - miejsce tymczasowego lub sta#ego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi ro$linnej z
wykopów - pozyskanie i koszt utrzymania obci" a wykonawc!,
plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rz!dnych, przez $ci!cie wypuk#o$ci i zasypanie wg#!bie' o wysoko$ci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.
kategoria gruntu - podzia# gruntów na kategorie oraz ich charakterystyk! okre$la norma BN-72/8932-01
wska&nik zag!szczenia gruntu - wielko$% charakteryzuj"ca zag!szczenie gruntu, okre$lona wg wzoru:
Is = Pd / Pds
gdzie:
3
Pd -g!sto$% obj!to$ciowa szkieletu zag!szczonego gruntu (Mg/m ), , zgodnie z BN-77/8931-12,
Pds. -maksymalna g!sto$% obj!to$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okre$lona
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, s#u"ca do oceny zag!szczenia gruntu w robotach ziemnych
Wska&nik ró$noziarnisto"ci - wielko$% charakteryzuj"ca zag!szczalno$% gruntów niespoistych,
okre$lona wg wzoru:
U= d 60/d 10
gdzie:
d 60 - $rednica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
Wska%nik odkszta cenia gruntu - wielko$% charakteryzuj"ca stan zag!szczenia gruntu, okre$lona
wg wzoru:
Io = E2 / E1
gdzie:
E1 - modu# odkszta#cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci" eniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 - modu# odkszta#cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci" eniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.
4/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
2
MATERIA&Y
Ogólne wymagania dotycz"ce materia#ów podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 2.
Wszystkie materia#y przewidywane do wbudowania b!d" zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami In yniera.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó#owe informacje dotycz"ce &ród#a wytwarzania i wydobywania materia#ów oraz odpowiednie $wiadectwa bada', dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia In ynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$% za spe#nienie wymaga' ilo$ciowych i jako$ciowych materia#ów dostarczanych na plac budowy oraz za ich w#a$ciwe sk#adowanie i wbudowanie zgodnie z za#o eniami PZJ.
Materia#ami stosowanymi do wykonania robót b!d"cych tematem niniejszej specyfikacji s":
grunt wydobyty z wykopu i sk#adowany na odk#adzie na obsypanie ruroci"gów i ukszta#towanie terenu,
grunt wydobyty z wykopu, sk#adowany poza stref" robót na obsypanie ruroci"gów i ukszta#towanie terenu,
grunty wirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualn" wymian! gruntu (na podsypk!,
obsypk! i zasypk!),
ziemia urodzajna.
Tablica 1. Podzia# gruntów pod wzgl!dem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205:1998
Lp.
1
2
Jednostki
Wyszczególnienie
w#a$ciwo$ci
Grupy gruntów
w"tpliwe
niewysadzinowe
Rodzaj gruntu
!
!
!
!
!
!
!
3
Zawarto$% cz"stek
" 0,075 mm
" 0,02 mm
Kapilarno$% bierna Hkb
4
Wska&nik piaskowy WP
rumosz niegliniasty
wir
!
!
pospó#ka
!
piasek gruby
piasek $redni
piasek drobny
u el nierozpadowy
!
!
piasek pylasty
!
zwietrzelina
gliniasta
wysadzinowe
ma o wysadzinowe
glina piaszczysta zwi!z#a, glina zwi!z#a, glina pylasta zwi!z#a
rumosz glinia- ! i#, i# piaszczysty, i# pylasty
bardzo wysadzinowe
sty
!
piasek gliniasty
wir gliniasty
pospó#ka
niasta
gli-
!
!
!
py#, py# piaszczysty
glina piaszczysta, glina, glina pylasta
i# warwowy
%
# 15
#3
od 15 do 30
od 3 do 10
$ 30
$ 10
m
# 1,0
% 1,0
$ 1,0
$ 35
od 25 do 35
# 25
Tablica 2. Przydatno$% gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205
Przeznaczenie
1.
Na dolne warstwy nasypów
poni ej strefy
przemarzania
Przydatne
2.
Przydatne z zastrze eniami
Tre$% zastrze e'
3.
4.
1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty kamieniste, zwietrzelinowe, rumosze i otaczaki
1. rozdrobnione grunty skaliste mi!kkie
- gdy pory w gruncie skalistym b!d" wype#nione
gruntem lub materia#em drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
2. (wiry i pospó#ki, równie gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste py#y
piaszczyste i py#y
- gdy b!d" wbudowane w miejsca suche lub zabezpieczone od wód gruntowych i powierzchniowych
3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne
i #amane
4. Piaski próchnicze, z wyj"tkiem pylastych piasków próchnicznych
- do nasypów nie wy szych ni 3 m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem
5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste
oraz inne o wL < 35%
- w miejscach suchych lub przej$ciowo zawilgoconych
6. Gliny piaszczyste zwi!z#e, gliny zwi!z#e i gliny pylaste zwi!z#e oraz inne grunty o granicy p#ynno$ci wL od 35% do 60%
- do nasypów nie wy szych ni 3 m, zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami
5. (u le wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwa#ów (powy ej 5
lat)
7. Wysiewki kamienne gliniaste o zawarto$ci frakcji i#owej ponad 2%
- gdy zwierciad#o wody gruntowej znajduje si! na
g#!boko$ci wi!kszej od kapilarno$ci biernej gruntu pod#o a
6. )upki przyw!g#owe
przepalone
8. (u le wielkopiecowe i inne metalurgiczne z nowego studzenie (do 5 lat)
- o ograniczonej podatno$ci na rozpad - #"czne
straty masy do 5%
7. Wysiewki kamienne o
zawarto$ci frakcji i#owej
poni ej 2%
9. I#o#upki przyw!glowe nieprzepalone
- gdy wolne przestrzenie zostan" wype#nione
materia#em drobnoziarnistym
10. Popio#y lotne i mieszaniny popio#owo- u lowe
- gdy zalegaj" w miejscach suchych i s" izolowane od wody
4. Piaski gliniaste z domieszk" frakcji wirowokamienistej (morenowe) o
wska&niku U%15
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
5/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
Na górne warstwy nasypów
w strefie przemarzania
1. (wiry i pospó#ki
1. (wiry i pospó#ki gliniaste
2. Piaski grubo- i $rednioziarniste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. I#o#upki przyw!glowe
przepalone, zawieraj"ce
mniej ni 15% ziarn mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaj"cym pospó#kom lub wirom
W wykopach i
miejscach zerowych do g#!boko$ci przemarzania
3
Grunty niewysadzinowe
- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne popio#y itp.
3. Py#y piaszczyste i py#y
4. Gliny o granicy p#ynno$ci mniejszej ni
35%
5. Mieszaniny popio#owo- u lowe z w!gla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste o z warto$ci frakcji i#owej >2%
7. (u le wielkopiecowe i inne metalurgiczne
- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy do
1%
8. Piaski drobnoziarniste
- o wska&niku no$no$ci wno$ % 10
Grunty w"tpliwe i wysadzinowe
- gdy s" ulepszane spoiwami (cementem, wapnem, aktywnymi popio#ami itp.)
SPRZ'T
Ogólne wymagania dotycz"ce sprz!tu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 3. Wykonawca jest
zobowi"zany do u ywania jedynie takiego sprz!tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp#ywu na jako$% i $rodowisko wykonywanych robót.
Sprz!t u ywany do realizacji robót powinien by% zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyska# akceptacj! In yniera.
Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj"cych dopuszczenie sprz!tu do u ytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przyst!puj"cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza% si! mo liwo$ci" korzystania z nast!puj"cego sprz!tu:
koparki z osprz!tem przedsi!biernym, podsi!biernym i chwytakowym,
pi#y mechaniczne,
spycharki,
#adowarki,
zag!szczarki wibracyjne,
zestaw do ew. odwadniania wykopów.
4
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz"ce transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 4. Wykonawca jest
zobowi"zany do stosowania jedynie takich $rodków transportu, które nie wp#yn" niekorzystnie na jako$% robót i
w#a$ciwo$ci przewo onych towarów. *rodki transportu winny by% zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyska# akceptacj! In yniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz" spe#nia% wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
wzgl!dem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu wszelkich materia#ów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprz!tu budowlanego i
urz"dze', nale y wykorzystywa% samochody skrzyniowe i samowy#adowcze. U yte $rodki transportu musz" by%
sprawne technicznie.
5
WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz"ce wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi"zuj"cych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2
Przygotowanie do robót ziemnych
Przed przyst"pieniem do wykonywania wykopów nale y :
zapozna% si! z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniej"cych i projektowanych budynków i budowli, wynikami bada' geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypów i skarp ziemnych,
wyznaczy% zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwa#e oznaczenie w terenie po#o enia wszystkich
charakterystycznych punktów przekroju pod#u nego i przekrojów poprzecznych wykopów, po#o enia ich
6/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
osi geometrycznych, szeroko$ci korony, g#!boko$ci wykopów, zarysy skarp , punktów ich przeci!cia z
powierzchni" terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych nale y umie% pos#ugiwa% si! instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrz"dami – w!gielnic", poziomic", #at" miernicz", ta$m" itp.,
przygotowa% i oczy$ci% teren poprzez: usuni!cie gruzu i kamieni, wycink! drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniej"cych obiektów lub ich resztek, usuni!cie ogrodze' itp., osuszenie i odwodnienie
pasa terenu, na którym roboty ziemne b!d" wykonywane, urz"dzenie przejazdów i dróg dojazdowych,
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj"ce si! lub biegn"ce równolegle z wykopem powinny by% zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj"cy ich eksploatacj!.
Odchylenie odleg#o$ci kraw!dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza% +/–5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nale y (przy udziale In yniera) sprawdzi% czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.
5.3
Prace geodezyjne
Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zosta#y okre$lone w pkt 5 ST 01.00 „Roboty pomiarowe i prace
geodezyjne”.
Prace geodezyjne zwi"zane z wyznaczaniem i realizacj" robót ziemnych obejmuj" mi!dzy innymi:
wyznaczenie i stabilizacj! w terenie (w nawi"zaniu do sta#ej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,
wyznaczenie, w oparciu o robocz" osnow! realizacyjn" elementów geometrycznych, takich jak osie, obrysy, kraw!dzie,
wyznaczenie na terenie budowy i w bezpo$rednim jej s"siedztwie odpowiedniej ilo$ci reperów wysoko$ciowych,
wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp.,
wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urz"dze' i elementów zako'czonych.
Po zako'czeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporz"dza powykonawcz" Dokumentacj! Geodezyjn" obejmuj"c": mapy, szkice i operaty obs#ugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych dok#adno$ci
itp. Kopi! mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nale y przekaza%
do o$rodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez w#a$ciwe urz!dy.
5.4
Warunki gruntowo-wodne
Szczegó#owy opis warunków gruntowo-wodnych zamieszczono w Cz!$ci III.2.1 „Projekt budowlany”.
5.5
Likwidacja zieleni
Przewiduje si! wycink! drzew i krzewów na terenie prowadzonych robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za
jako$% ich wykonania, zgodno$% z niniejszymi ST, WS i poleceniami In yniera.
Przed przyst"pieniem do wycinki Wykonawca uzyska decyzj! zezwalaj"c" na usuni!cie drzew i krzewów oraz
wniesie stosowne op#aty za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym.
Op#at! za usuni!cie zieleni koliduj"cej z realizacj" inwestycji (tzw. op#aty za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. Op#ata zostanie wniesiona przed terminem planowanego rozpocz!cia robót.
Warunki wykonania robót:
Wycink! nale y wykona% w okresie jesienno-zimowym.
Podczas prowadzenia prac przy wycince nale y ze szczególn" staranno$ci" zadba% o przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozosta#o$ci po wykarczowaniu – przepisów przeciwpo arowych.
W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zap#aci kary za zniszczenie zieleni.
Poza miejscami wykopów do#y po wykarczowanych pniach nale y wype#ni% gruntem przydatnym do budowy i zag!$ci%. Do#y w obr!bie przewidywanych wykopów, nale y tymczasowo zabezpieczy% przed gromadzeniem si! w
nich wody.
Pozosta#o$ci po usuni!tej ro$linno$ci nale y wywie&% w miejsce wskazane przez In yniera.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
7/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
5.6
Zdj cie warstwy humusu
Warstw! humusu przeznaczon" do zdj!cia okre$la STWiORB i Dokumentacja Projektowa. Zdj!cie warstwy humusu wykona% nale y mechanicznie lub r!cznie. Humus przeznaczony do zdj!cia nale y zgarnia% warstwami na odk#ad, a nast!pnie #adowa% kopark" na $rodki transportu (bez zanieczyszcze').
Humus przeznaczony do wywozu nale y transportowa% samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem #adunku
plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiaj"cym.
Humus nale y sk#adowa% w ha#dach nie wy szych ni 2 m.
Kontroli podlega w szczególno$ci zgodno$% wykonania robót z STWiORB i Dokumentacj" Projektow" w zakresie:
powierzchni zdj!cia humusu,
grubo$ci zdj!tej warstwy humusu,
prawid#owo$ci spryzmowania humusu.
5.7
Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dop!ywem wód
Cieki p#yn"ce przez teren robót powinny by% prze#o one zgodnie z odr!bnym projektem Wykonawcy (wykonanym
we w#asnym zakresie i na w#asny koszt, zaaprobowanym przez In yniera) jeszcze przed przyst"pieniem do robót
podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:
1. Wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w pod#o u pod budowl") o przekroju i spadku zapewniaj"cym.
2. Odprowadzenie wód przes"czaj"cych si! i wód opadowych.
3. Nadanie spadku powierzchni pod#o a w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zale nie od rodzaju
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych).
4. Wykonanie drena u w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacj" do pompowania wody.
5. Zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demonta instalacji odwodnienia wg#!bnego wykopów.
6. Dla potrzeb odwodnienia proponuje si! przyjmowa% wspó#czynniki filtracji:
piaski drobne: - do 2,0 m/d,
piaski $rednie i grube - 7,7 do 10,0 m/d,
pospó#ki i wiry - 18,0 do 25,0 m/d.
Niezale nie od budowy urz"dze', stanowi"cych elementy systemów odwadniaj"cych, uj!tych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaj" tego warunki terenowe, wykona% urz"dzenia, które zapewni" odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy% grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi"zek takiego wykonywania wykopów aby powierzchniom gruntu
nadawa% w ca#ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj"ce prawid#owe odwodnienie. Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn" nawodnieniu, które spowoduje ich d#ugotrwa#" nieprzydatno$%, Wykonawca ma
obowi"zek usuni!cia tych gruntów i zast"pienia ich gruntami przydatnymi na w#asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op#at ze strony Zamawiaj"cego za te czynno$ci, jak równie za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do
istniej"cych zbiorników naturalnych i urz"dze' odwadniaj"cych musi by% poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia% jego prawid#owe odwodnienie w ca#ym okresie trwania robót
ziemnych.
Wykonanie wykopów powinno post!powa% w kierunku podnoszenia si! niwelety. W czasie robót ziemnych nale y
zachowa% odpowiedni spadek pod#u ny i nada% przekrojom poprzecznym spadki, umo liwiaj"ce szybki odp#yw wód
z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by%
mniejszy ni 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni 2% w przypadku gruntów niespoistych.
Nale y uwzgl!dni% ewentualny wp#yw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych
robót na spe#nienie wymaga' dotycz"cych prawid#owego odwodnienia wykopu w czasie post!pu robót ziemnych.
+ród#a wody, ods#oni!te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj"% w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nale y odprowadzi% poza teren pasa robót ziemnych.
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by% zawarte w cenach jednostkowych robót ziemnych. Obmiar inny ni przyj!ty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie b!dzie podstaw" do zmiany cen jednostkowych.
5.8
5.8.1
Odspojenie gruntów skalistych
Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych
Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych mo na przeprowadza%:
a) m#otami mechanicznymi, które zag#!bia si! w grunt w celu rozsadzenia go,
b) zrywarkami, które rozlu&niaj" grunt po przeje&dzie z zag#!bionymi w grunt z!bami.
Przy odspajaniu mechanicznym nale y przestrzega%, aby:
a) g#!boko$% rozlu&nienia gruntu nie wykracza#a poza poziom dna wykopu,
8/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
b)
c)
5.8.2
nie odbywa# si! ruch maszyn i $rodków transportu po rozlu&nionym gruncie,
rozdrobnienie gruntu umo liwia#o u ycie $rodków do za#adowania lub przemieszczenia gruntu (koparek,
#adowarek, zgarniarek, równiarek itp.).
Odspajanie gruntów za pomoc( materia ów wybuchowych
Na prowadzenie robót z u yciem materia#ów wybuchowych, Wykonawca uzyska zgod! w#a$ciwych instytucji, wynikaj"c" z obowi"zuj"cych przepisów (np. okr!gowego urz!du górniczego). O zamiarze prowadzenia prac strza#owych Wykonawca powinien ka dorazowo zawiadomi% In yniera i uzyska% na to jego zgod!. Wykonawca b!dzie
prowadzi# ksi!g! kontroli materia#ów wybuchowych, rejestruj"c przychody i rozchody tych materia#ów. Odspajanie
gruntów za pomoc" materia#ów wybuchowych mo e by% prowadzone tylko pod bezpo$rednim dozorem uprawnionego pracownika (strza#owego).
Na terenie robót materia#y wybuchowe mog" by% przetrzymywane w podr!cznych sk#adach, nie d#u ej ni w okresie jednej zmiany.
Przed przyst"pieniem do prac strza#owych Wykonawca ma obowi"zek okre$li% i odpowiednio oznakowa% stref!
zagro enia. Wykonawca musi zadba%, poprzez podj!cie niezb!dnych czynno$ci zabezpieczaj"cych o to, aby prace
strza#owe nie spowodowa#y zagro enia dla zdrowia i ycia ludzi, jak równie uszkodze' obiektów, urz"dze' oraz
$rodowiska naturalnego.
Otwory strza#owe, ich rozmieszczenie, $rednice, kierunek i g#!boko$% powinny by% dostosowane do przebiegu
uwarstwienia ska#y i jej szczelinowato$ci, w sposób zgodny z praktyk" i zasadami prowadzenia prac strza#owych.
W skale sp!kanej mo na umieszcza% materia# wybuchowy bezpo$rednio w szczelinach.
Je$li Wykonawca nie zamierza dokona% odstrza#u bezpo$rednio po wywierceniu otworu, to powinien otwór zabezpieczy% przed nawilgoceniem przez zamkni!cie go korkiem (np. z papieru).
Wielko$ci #adunków powinny by% ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z odpowiednich wzorów. Materia#
wybuchowy mo na za#adowa% do otworów po sprawdzeniu, e zosta#y nale ycie wykonane, oczyszczone i osuszone.
Otwory trudne do osuszenia, przy strzelaniu materia#em wra liwym na dzia#anie wilgoci, winny by% za#adowane do
wysoko$ci s#upa wody nabojami odpowiednio izolowanymi, np. przez powleczenie bitumem lub parafin". Rozmieszczenie #adunków w otworze strza#owym, sposób za#o enia naboju udarowego ze sp#onk", lontem, zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzelenia #adunków, powinny by% dostosowane do postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnie z praktyk". Dla niezawodno$ci odstrzelenia otworu, zaleca si! wprowadza% do naboju
dwa zapalniki po#"czone równolegle.
W robotach strza#owych, prowadzonych w s"siedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, rodzaj i miejsca za#o enia
#adunków wybuchowych nale y dobra% tak, aby nie os#abi% masywu ska#y poni ej projektowanej linii skarp i dna
wykopu.
5.9
Odspojenie i odk!ad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub r!czne, po#"czone z zastosowaniem urz"dze' do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by% równe i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.
Odk#ad urobku powinien by% dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleg#o$ci co najmniej 1,0 m od kraw!dzi klina od#amu.
5.10 Wykonanie robót ziemnych pod ruroci"gi
Roboty ziemne pod ruroci"gi nale y wykonywa% zgodnie z norm" PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002. Wykopy
otwarte dla przewodów wodoci"gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Roboty ziemne nale y wykonywa% w wykopach w"skoprzestrzennych.
5.10.1
Wykopy
Wykopy pod przewody ruroci"gowe nale y wykonywa% do g#!boko$ci 0,1 – 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a
nast!pnie pog#!bia% do g#!boko$ci w#a$ciwej, bezpo$rednio przed u#o eniem przewodu ruroci"gowego. Minimalna
szeroko$% wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by% dostosowana do $rednicy przewodu. Przy monta u przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu ca#ych ci"gów do wykopu, szeroko$ci wykopu nie mo e by%
zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj"ce si! lub biegn"ce równolegle z wykopem powinny by% zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj"cy ich eksploatacj!.
Odchylenie odleg#o$ci kraw!dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza% +/–5cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nale y (przy udziale In yniera) sprawdzi% czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. W przypadkach gdy
warunki tego wymagaj", grunt w dnie wykopu nale y zag!$ci% a je eli uzyskanie wymaganego stopnia zag!szczenia jest niemo liwe grunt nale y wymieni%.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
9/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
5.10.2
Pod o$e
Pod#o e naturalne powinno stanowi% nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotno$ci o wytrzyma#o$ci powy ej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, daj"cy si! wyprofilowa% wg kszta#tu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzd#u d#ugo$ci na 1/4 obwodu). Grubo$ci warstwy zabezpieczaj"cej naturalne pod#o e przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi% 0,2 m. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza% +/–3
cm .
Zdj!cie tej warstwy powinno by% wykonane bezpo$rednio przed u#o eniem przewodu.
5.10.3
Podsypka, obsypka, zasypka i zag!szczanie
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nale y osuszy% i oczy$ci% z zanieczyszcze' pozosta#ych
po monta u przewodu. U yty materia# i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa% uszkodzenia u#oonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysoko$% podsypki powinna wynosi% 15
cm.
Je eli w dnie wykopu wyst!puj" kamienie o wielko$ci powy ej 60 mm lub pod#o e jest skalne, wysoko$% podsypki
powinna wzrosn"% o 5 cm. Materia# podsypki winien spe#nia% wymagania PN-86/B-02480 Poziom pod#o a musi by%
tak wykonany, by ruroci"gi mog#y by% uk#adane bezpo$rednio na nim. Obsypka przewodu musi by% prowadzona,
a do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po zag!szczeniu) powy ej wierzchu rury. Materia# s#u "cy
do wykonania wype#nienia musi spe#nia% te same warunki co materia# do wykonania pod#o a.
Obsypka ruroci"gu musi by% tak wykonana, eby ruroci"g nie uleg# zniszczeniu lub nie zosta# przemieszczony. Pozosta#" cz!$% wykopu wype#ni% gruntem niewysadzinowym.
Grunt wbudowany i roz#o ony równomiernie w warstwie przygotowanej do zag!szczenia powinien posiada% wilgotno$% naturaln" Wn zbli on" do optymalnej Wopt, okre$lonej wed#ug normalnej metody Proctora.
Zaleca si! aby:
dla gruntów spoistych, z wyj"tkiem pospó#ek, wirów i rumoszy gliniastych, wilgotno$% gruntu
by#a w granicach Wn = Wopt ± 2 %,
dla pospó#ek, wirów i rumoszy gliniastych Wn , 0, 7 Wopt, przy czym górna granica wilgotno$ci
zale y od rodzaju maszyn zag!szczaj"cych,
dla gruntów sypkich, z wyj"tkiem piasków drobnych i pylastych, grunt nale y polewa% mo liwie
du " ilo$ci" wody.
Zasypka powinna by% wznoszona równomiernie, a ró nica po obu stronach studzienki nie powinna by% wi!ksza ni
15 cm. Materia# zasypu powinien by% zag!szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym
uwzgl!dnieniem wykopu pod z#"cza.
Najistotniejsze jest zag!szczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nale y wykona%
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypk! wykopu powy ej warstwy ochronnej dokonuje si! gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zag!szczeniem.
Uwaga: w przypadku gruntu nie nadaj cego si! do zasypu nale"y go wymieni# na taki, który odpowiada wymaganiom Specyfikacji Technicznych oraz odpowiednich norm.
5.11 Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe
5.11.1
Wykopy
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa% metod" warstwow" (pod#u n") warstwami o niewielkiej grubo$ci i duej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawid#owych kszta#tów dokonywa% od razu po przej$ciach maszyn.
Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako ca#o$ci w jego dnie wykona% wykopy pod stopy i #awy fundamentowe, a wydobyt" z nich ziemi! rozplantowa% i zag!$ci%.
Wykopy fundamentowe nale y wykonywa% do g#!boko$ci 0,1 – 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a nast!pnie pog#!bia% do g#!boko$ci w#a$ciwej, bezpo$rednio przed u#o eniem fundamentu.
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaj", grunt w skarpach i w dnie wykopu nale y zag!$ci% a je eli uzyskanie wymaganego stopnia zag!szczenia jest niemo liwe grunt nale y wymieni%.
5.11.2
Zasypka i zag!szczenie gruntu
Grunt wbudowany i roz#o ony równomiernie w warstwie przygotowanej do zag!szczenia powinien posiada% wilgotno$% naturaln" Wn zbli on" do optymalnej Wopt, okre$lonej wed#ug normalnej metody Proctora.
Zaleca si! aby:
dla gruntów spoistych, z wyj"tkiem pospó#ek, wirów i rumoszy gliniastych, wilgotno$% gruntu
by#a w granicach Wn = Wopt ± 2 %,
dla pospó#ek, wirów i rumoszy gliniastych Wn , 0, 7 Wopt, przy czym górna granica wilgotno$ci
zale y od rodzaju maszyn zag!szczaj"cych,
dla gruntów sypkich, z wyj"tkiem piasków drobnych i pylastych, grunt nale y polewa% mo liwie
du " ilo$ci" wody.
10/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
Zasypk! nale y wykona% warstwami metod" pod#u n", boczn" lub czo#ow" z jednoczesnym zag!szczaniem. Grubo$% usypywanych warstw jest zale na od zastosowanych maszyn i $rodków transportowych i winna wynosi% 2535 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zag!szczenia gruntów nale y u y% maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o r!cznym prowadzeniu, p#yty ubijaj"ce w zale no$ci od dost!pu do miejsca warstwy zag!szczanej.
Stopie' zag!szczenia winien wynosi% 0,95 – 1,0.
5.12 Wykonanie robót ziemnych pod kable
Szeroko$% wykopu w dnie musi by% odpowiednia do ilo$ci i $rednicy uk#adanych kabli zgodnie z norm" i nie mo e
by% mniejsza ni 0,4m. G#!boko$% rowu kablowego powinna by% taka, aby górna powierzchnia rury os#onowej od
powierzchni gruntu by#a nie mniejsza ni 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegaj" pod jezdni" 1,0m.
Grunt zasypowy nale y zag!szcza% do wska&nika wymaganego dla robót zasadniczych w danych rejonie (dla pasa
korony drogi 1,0). W miar! potrzeb nale y ustawia% przej$cia dla pieszych.
5.13 Wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnie utwardzone
Roboty ziemne nale y wykonywa% w wykopach w"skoprzestrzennych
5.13.1
Wykopy
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa% ich stateczno$% w ca#ym okresie prowadzenia robót, a
naprawa uszkodze', wynikaj"cych z nieprawid#owego ukszta#towania skarp wykopu, ich podci!cia lub innych odst!pstw od dokumentacji projektowej obci" a Wykonawc! robót ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa% wykopy w taki sposób, aby grunty o ró nym stopniu przydatno$ci do budowy nasypów by#y odspajane oddzielnie, w sposób uniemo liwiaj"cy ich wymieszanie. Odst!pstwo od powy szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uk#adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In yniera.
Je eli grunt jest zamarzni!ty nie nale y odspaja% go do g#!boko$ci oko#o 0,5 metra powy ej projektowanych rz!dnych robót ziemnych.
5.13.2
Zag!szczenie
Zag!szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spe#nia% wymagania, dotycz"ce
minimalnej warto$ci wska&nika zag!szczenia (Is), podanego w tablicy 3.
Tablica 3. Minimalna warto$% wska&nika zag!szczenia
Strefa
korpusu
Górna warstwa o grubo$ci 20 cm
Na g#!boko$ci od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych
Autostrad i dróg ekspresowych
1,03
1,00
Minimalna warto$% Is dla:
innych dróg
ruch ci! ki i bardzo ci! ki ruch mniejszy od ci! kiego
1,00
1,00
1,00
0,97
Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe#niaj" wymaganego wska&nika zag!szczenia, to
przed u#o eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog!$ci% do warto$ci ls, podanych w tablicy 3.
Je eli warto$ci wska&nika zag!szczenia okre$lone w tablicy 3 nie mog" by% osi"gni!te przez bezpo$rednie zag!szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj"% $rodki w celu ulepszenia gruntu pod#o a, umo liwiaj"cego uzyskanie wymaganych warto$ci wska&nika zag!szczenia. Mo liwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji In ynierowi.
Dodatkowo mo na sprawdzi% no$no$% warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modu#u odkszta#cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.
5.13.3
Ruch budowlany
Nie nale y dopuszcza% ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$% warstwy gruntu (nadk#adu) powy ej
rz!dnych robót ziemnych jest mniejsza ni 0,3 metra.
Z chwil" przyst"pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si! po nim jedynie ruch maszyn wykonuj"cych t! czynno$% budowlan". Mo e odbywa% si! jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj"
uszkodze' powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodze' powierzchni robót ziemnych, wynikaj"cych z niedotrzymania podanych powy ej warunków
obci" a Wykonawc! robót ziemnych.
5.14 Wykonanie wykopów nad i pod zwierciad!em wody gruntowej
Na czas prowadzenia robót nale y przewidzie% obni enie zwierciad#a wody gruntowej poni ej dna wykopu.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
11/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
5.15 Umocnienie wykopów
Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopów powinny by% zawarte w cenach jednostkowych.
5.15.1
Pale szalunkowe i wypraski
Umocnienie wykopów obejmuje:
Doniesienie materia#ów i przygotowanie elementów obudowy z przyci!ciem materia#ów do potrzebnych wymiarów.
Wyrównanie $cian wykopu.
Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
Przykrycie wykopu balami.
Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materia#ów na pobocze wykopu.
Odniesienie materia#ów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie.
5.15.2
)cianki szczelne
Roboty nale y realizowa% z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarz"dzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12. 1966r. ), Zasady
wykonywania $cianek szczelnych:
Brusy do wbijania nale y #"czy% w pary. Zamki brusów powinny by% dok#adnie oczyszczane i posmarowane
towotem lub innym t#uszczem mineralnym.
Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czo#owymi tak rozmieszczonymi, aby spawy s"siednich
brusów by#y przesuni!te w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szeroko$ci brusa. Nak#adki powinny by%
stosowane, gdy istnieje obawa p!kania spawu czo#owego przy wbijaniu.
Elementy kieruj"ce, s#u "ce do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by% wykonane w postaci pali o
$rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odst!pach nie mniejszych od 20 m.
Kleszcze nale y zak#ada% w dwu poziomach o ró nicy rz!dnych, co najmniej 3, 0 dla $cian o wysoko$ci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian ni szych. Kleszcze za#o one na pale kieruj"ce powinny by% $ci"gni!te $rubami o $rednicy 20 - 25 mm i rozparte podk#adami drewnianymi.
Elementy powinny by% ustawione dok#adnie pionowo, a zamki powinny tworzy% lini! pokrywaj"c" si! z osi"
$cian lub by% równoleg#" do niej.
Elementy $ciany powinny by% wbijane na ca#ej d#ugo$ci ustawionej $ciany stopniowo w kilku nawrotach kafara posuwaj"cego si! po torze u#o onym wzd#u $ciany. Wbijanie wykonuje si! elementami z#o onymi z dwu
brusów. Dopuszcza si! kolejne wbijanie elementów na "dane g#!boko$ci. W celu zabezpieczenia zamków
przed zape#nieniem gruntem nale y stosowa% na dolnym ko'cu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec brusów powinien by% chroniony g#owic" ochronn".
Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp. ) nale y zastosowa% $rodki dla ich pokonania lub wprowadzi% zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do projektu.
Odchylenia brusa od pionu w p#aszczy&nie i z p#aszczyzny $ciany nie ogranicza si! pod warunkiem stosowania niezb!dnej liczby brusów klinowych i niewyst"pienia rozerwania zamków.
*rodki naprawy miejscowych nieszczelno$ci $cian. Konieczno$% stosowania $rodków naprawy &le wbitych
$cian stwierdza In ynier. Kierownik budowy ustala przyczyny wad oraz ewentualn" potrzeb! wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielaj"c wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli.
Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, stanowi"cy podstaw! do prowadzenia ksi" ki obmiarów, powinien zawiera% co najmniej ni ej wymienione dane:
data,
odcinek $ciany,
numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne),
odchylenie, deformacja, uci!cia,
po#o enie ko'cowe dolnej kraw!dzi elementu,
napotkane przeszkody (rodzaj, g#!boko$%, sposób przej$cia lub wstrzymanie wbijania).
5.16 Makroniwelacja
Grunt pochodz"cy z wykopów mo e by% u yty do formowania nasypów, pod warunkiem e jest to grunt nie spoisty,
o dobrych w#asno$ciach zag!szczaj"cych, niezawieraj"cy domieszek organicznych. Nasypy formowane powinny
by% przy u yciu mechanicznego sprz!tu zag!szczaj"cego, odpowiednio dobranego dla grubo$ci zag!szczanych
warstw. Maszyny do robót ziemnych nie b!d" traktowane jako sprz!t zag!szczaj"cy. Wilgotno$% zag!szczanych
gruntów powinna by% zbli ona do wilgotno$ci optymalnej, z tolerancj" -2% do +1%. Wymagany stopie' zag!szczenia nasypów wynosi Is=0,95 wg próby Proctora. Stopie' zag!szczenia pod drogi i place - wg pkt 5.13 niniejszych ST.
Sposób post!powania z nadmiarem gruntu pochodz"cego z wykopów podano w Cz!$ci III.1.2. SIWZ „Wymagania
szczegó#owe”.
5.17 Grunt pozosta!y po wbudowaniu
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr
116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o od-
12/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
padach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) grunt pozosta#y po wbudowaniu winien by% unieszkodliwiony. Miejsce i technologi! unieszkodliwienia gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z In ynierem.
Przy transporcie mas ziemnych obowi"zuj" zapisy niniejszych ST oraz ST 00.00. Grunt pozosta#y po wbudowaniu
w $wietle obowi"zuj"cego prawa b!dzie traktowany jako odpad i b!dzie unieszkodliwiany. Koszty prac, robót, pozyskania uzgodnie', transportu, itp wynikaj"ce z obowi"zku ostatecznego unieszkodliwienia odpadów i gruntu pozosta#ego po wbudowaniu b!d" wliczone przez Wykonawc! w ceny jednostkowe robót ziemnych, zgodnie z punktem 9 n/n ST.
5.18 Post powanie w okoliczno#ciach nieprzewidzianych
W przypadku wyst"pienia zagra aj"cych dla stateczno$ci budowli osuwisk lub przebi% hydraulicznych (kurzawka,
&ród#o) nale y:
wstrzyma% wykonywanie robót w s"siedztwie zaobserwowanego zjawiska i je$li to konieczne ze wzgl!dów
bezpiecze'stwa zabezpieczy% obszar zagro ony ruchami gruntu przed dost!pem ludzi,
zabezpieczy% miejsce, w którym nast"pi#o przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
u#o enie geow#ókniny i nasypanie oko#o 0, 5 m warstwy pospó#ki lub drobnego wiru),
zawiadomi% In yniera, który powinien okre$li% przyczyny zjawiska oraz ustali% $rodki zaradcze, a je$li to konieczne nale y zasi!gn"% rady ekspertów.
5.19 Humusowanie
W miejscach wykonania trawników roz#o y% warstw! ziemi urodzajnej. W miar! mo liwo$ci nale y wykorzysta%
ziemi! urodzajn" zdj!t" z pasa realizacyjnego robót i z#o on" na odk#adzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nale y j" zakupi%.
Przed zastosowaniem ziemi yznej nale y sprawdzi% jej charakterystyki: pH, granulacj!, zawarto$% mikroelementów, zawarto$% materia#ów obcych (kamienie).
Grunt nale y ujednolici% przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzy owe.
6
KONTROLA JAKO)CI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli jako#ci robót
Ogólne wymagania dotycz"ce wykonania robót, dostawy materia#ów, sprz!tu i $rodków transportu podano w ST
00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe#n" kontrol! jako$ci robót i materia#ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary b!d" przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadaj"ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
In ynier jest uprawniony do prowadzenia w#asnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt 6.6 ST
00.00 „Postanowienia Podstawowe”.
6.2
Szczegó!owe zasady kontroli jako#ci robót ziemnych
Badania laboratoryjne musz" obejmowa% sprawdzenie podstawowych cech materia#ów podanych w niniejszych ST
oraz wyspecyfikowanych we w#a$ciwych PN (EN-PN) a cz!stotliwo$% ich wykonania musi pozwoli% na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla ca#o$ci wybudowanych lub zgromadzonych materia#ów. Wyniki bada'.
Wykonawca przekazuje In ynierowi w trybie okre$lonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca b!dzie przekazywa% In ynierowi kopie raportów z wynikami bada' nie pó&niej ni w terminie i w formie
okre$lonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmuj" ca#y proces budowy.
Badania jako$ci robót w czasie ich realizacji nale y wykonywa% zgodnie z wytycznymi w#a$ciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach.
Po wykonaniu wykopów nale y sprawdzi%, czy pod wzgl!dem kszta#tu, zag!szczenia i wyko'czenia odpowiada on
wymaganiom oraz czy dok#adno$% wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszych ST lub odpowiednich normach.
Bie "ca kontrola In yniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz
akceptowanie wyników bada' laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki bada' i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych nale y wpisywa% do:
a) dziennika laboratorium Wykonawcy,
b) dziennika budowy,
c) protokó#ów odbioru robót zanikaj"cych lub ulegaj"cych zakryciu.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
13/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
7
OBMIAR ROBÓT
7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne wymagania dotycz"ce obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 7. Obmiar robót
okre$la ilo$% wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.2
Szczegó!owe zasady obmiaru Robót
Ilo$% robót oblicza si! wed#ug sporz"dzonych przez s#u by geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzgl!dnieniem wymaga' technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w ksi!dze obmiaru.
Wszystkie urz"dzenia i sprz!t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj" akceptacji In yniera i musz" posiada% wa ne certyfikaty legalizacji.
Obj!to$ci robót ziemnych kubaturowych oblicza si! na podstawie okre$lonych w projekcie wymiarów (przekroje
poprzeczne, profile pod#u ne wykopów) w m3 gruntu rodzimego lub zag!szczonego.
Obj!to$ci wykopów tymczasowych nale y oblicza% w oparciu o wymiary, które ustala si! zgodnie z ni ej podanymi
zasadami:
pochylenie skarp wykopów przyjmowa% nale y w zale no$ci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii I II - l : l, a dla gruntu kategorii III - IV - l : 0, 6,
wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochy#ych nale y przyjmowa% jako równe wymiarom
rzutu fundamentów obiektu lub instalacji,
wymiary dna wykopów fundamentowych o $cianach pionowych (umocnionych) nale y przyjmowa% równe
wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powi!kszonym o 0, 60m w kierunku $cian wykopu.
7.3
Jednostki obmiarowe
Jednostk" obmiarow" dla robót obj!tych specyfikacj" jest:
1) m2 (metr kwadratowy) - dla:
- powierzchni wykonanego i odebranego usuni!cia i roz$cielenia humusu,
Pozosta#e jednostki obmiarowe dotycz"ce robót ziemnych nie wyst!puj" ze wzgl!du na ich uj!cie w robotach wiod"cych zwi"zanych z budow" danego obiektu/struktury budowlanej, np. wykonania:
!
ruroci"gów,
!
przewiertów, rur ochronnych i os#onowych,
!
komory wodoci"gowej elbetowej,
!
pompowni wraz z zabezpieczeniem,
!
zasilania energetycznego pompowni.
!
podbudów,
!
nawierzchni dróg, placów, chodników,
!
odtworzonych ogrodze' i rowów.
8
PRZEJ'CIE ROBÓT
8.1
Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej!cia podano w ST „Postanowienia Podstawowe " pkt 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i warto$ci.
Gotowo$% do odbioru zg#asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk#adaj"c In ynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj! powykonawcz" robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowi"zuj"cymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2
Warunki szczegó!owe
Proces odbioru powinien obejmowa%:
!
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletno$ci i uzyskanych wyników bada' laboratoryjnych,
!
sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod wzgl!dem wymaganych parametrów wymiarowych i
technicznych,
!
sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych.
14/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
9
PODSTAWA P&ATNO)CI
9.1
Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotycz"ce p#atno$ci podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 9.
P#atno$% za jednostk! obmiarow" roboty wg zakresu wymienionego w pkt 1.3. niniejszych ST nale y przyjmowa%
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, ocen" jako$ci u ytych materia#ów i jako$ci wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i bada'.
9.2
Cena wykonania robót
9.2.1 Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zdj!cia humusu i roz"cielenia humusu rozliczana w m2
obejmuje:
1)
zabezpieczenie lub usuni!cie istniej"cych w terenie urz"dze' technicznych, ro$linno$ci i uzbrojenia
terenu,
2) usuni!cie rumowisk, wysypisk odpadów (je eli wyst"pi" takie na trasie sieci),
3) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
4) zakup i dostarczenie materia#ów, sprz!tu i urz"dze' oraz ich sk#adowanie,
5) transport ziemi urodzajnej,
6) wykonanie robót zasadniczych:
usuni!cie humusu,
roz$cielenie humusu z wykonaniem trawników.
7) tymczasowe sk#adowanie ziemi urodzajnej,
8) wykonanie niezb!dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczn" likwidacj",
9) umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
10) wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu bada', pomiarów, sondowa' i sprawdze' robót,
11) uporz"dkowanie terenu budowy po robotach.
9.2.2 Cena wykonania robót ziemnych – wykopy, uj!ta jest w zakresie wykonania obiektów: kanalizacji,
nawierzchni(dróg, chodników, rowów), ogrodze*, zasilania energetycznego(liczonych w jednostkach: m, m2, szt., kpl. ) i obejmuje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
badania laboratoryjne materia#ów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji
zabezpieczenie lub usuni!cie istniej"cych w terenie urz"dze' technicznych, ro$linno$ci i uzbrojenia
terenu,
usuni!cie rumowisk, wysypisk odpadów,
zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,
oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezb!dn" dokumentacj",
monta i demonta barierek, k#adek, podestów, obarierowania oraz pod$wietlonych znaków drogowych.
zabezpieczenie rzek i kana#ów przed zak#óceniem przep#ywu lub zanieczyszczeniem wód,
odspojenie ska#y przy u yciu materia#ów wybuchowych lub przy u yciu sprz!tu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntów skalistych,
wykonanie robót zasadniczych,
przej!cie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami odwadniaj"cymi,
wykonanie tymczasowych umocnie' $cian wykopów,
przygotowanie pod#o a gruntowego pod roboty,
zakup i dostarczenie materia#ów, sprz!tu i urz"dze' oraz ich sk#adowanie,
wykonanie niezb!dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczn" likwidacj",
transport i unieszkodliwienie nadmiaru gruntu pochodz"cego z wykopów (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami sk#adowania i unieszkodliwienia),
wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu bada', pomiarów, sondowa' i sprawdze' robót.
9.2.3 Cena wykonania robót ziemnych – zasyp, uj!ta jest w zakresie wykonania obiektów: kanalizacji, nawierzchni(dróg, chodników, rowów), ogrodze*, zasilania energetycznego (liczonych w jednostkach: m, m2, szt., kpl. ) i obejmuje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
badania laboratoryjne materia#ów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji,
oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezb!dn" dokumentacj",
zabezpieczenie rzek i kana#ów przed zak#óceniem przep#ywu lub zanieczyszczeniem wód,
wykonanie robót zasadniczych,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacj! dokopu,
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
15/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-03.00 – ROBOTY ZIEMNE
7)
8)
9)
transport gruntu,
zakup i dostarczenie materia#ów, sprz!tu i urz"dze' oraz ich sk#adowanie,
wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu bada', pomiarów, sondowa' i sprawdze' robót,
10) zag!szczenie gruntu,
11) uporz"dkowanie terenu budowy po robotach.
10 PRZEPISY ZWI+ZANE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
WTWiOR
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-EN-298-l:1999
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzia# i opis gruntów.
Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Rury i kszta#tki kamionkowe i ich pod#"czenie do sieci drena owej i kanalizacyjnej.
Wymagania.
PN-91/B-06716
Kruszywa mineralne. Piaski i wiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111: 1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanki.
PN-B-11113: 1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999
Badania podstawowych w#asno$ci kruszyw. Metody pobierania próbek.
PN-S-02205: 1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248
Grunty budowlane, okre$lenia. Podzia# i opis gruntów.
Roboty ziemne,
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie MO*ZNiL z 1994r.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa
z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) Normy pomocnicze:
BN-77/8931-12
Oznaczenie wska&nika zag!szczenia gruntu.
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczenie modu#u odkszta#cenia nawierzchni podatnych i pod#o a przez obci" enie p#yt".
BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-EN 1610:2002
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
oraz inne obowi"zuj"ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyj!tym przez polskie prawodawstwo.
16/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
CZ !" III
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
1/20
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
Spis tre#ci:
1
WST P...................................................................................................................................................................3
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .......................................................................................................3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ......................................................................................3
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ!TYCH SPECYFIKACJ" TECHNICZN" ...............................................................................3
1.3.1
Roboty przygotowawcze:...........................................................................................................................3
1.3.2
Roboty zasadnicze:....................................................................................................................................3
1.3.3
Roboty ko cowe, konieczne do uzyskania !wiadectwa Przej"cia Robót: .................................................3
1.4 OKRE#LENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................................3
2
MATERIA!Y ........................................................................................................................................................4
2.1 ROBOTY BETONOWE I $ELBETOWE ..................................................................................................................4
2.2 CEMENT – WYMAGANIA I BADANIA ...................................................................................................................4
2.2.1
Kruszywo...................................................................................................................................................5
2.2.2
Woda zarobowa – wymagania i badania ..................................................................................................6
2.2.3
Domieszki i dodatki do betonu ..................................................................................................................6
2.2.4
Beton .........................................................................................................................................................6
2.2.5
Stal zbrojeniowa........................................................................................................................................7
3
SPRZ T .................................................................................................................................................................8
3.1
ROBOTY BETONOWE I $ELBETOWE ..................................................................................................................8
4
TRANSPORT ........................................................................................................................................................9
5
WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................................................9
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE.......................................................................................................................................9
5.2 ROBOTY BETONOWE I $ELBETOWE ..................................................................................................................9
5.2.1
Zalecenia ogólne.......................................................................................................................................9
5.2.2
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej .....................................................................................10
5.2.3
Warunki atmosferyczne przy uk#adaniu mieszanki betonowej i wi$zaniu betonu ...................................11
5.2.4
Piel"gnacja betonu..................................................................................................................................11
5.2.5
Wyka czanie powierzchni betonu ...........................................................................................................11
5.2.6
Deskowania.............................................................................................................................................11
5.2.7
Beton podk#adowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny ..........................................12
5.2.8
Warunki szczegó#owe wykonania przej%& szczelnych typu #a cuchowego ..............................................12
5.2.9
Przygotowanie i monta' zbrojenia ..........................................................................................................12
6
KONTROLA JAKO"CI ROBÓT......................................................................................................................13
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO#CI ROBÓT ................................................................................................13
6.2 SZCZEGÓ%OWE ZASADY KONTROLI ROBÓT ...................................................................................................13
6.2.1
Roboty betonowe i 'elbetowe ..................................................................................................................13
7
OBMIAR ROBÓT...............................................................................................................................................17
7.1
7.2
7.3
8
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ...............................................................................................................17
SZCZEGÓ%OWE ZASADY OBMIARU ROBÓT ....................................................................................................17
JEDNOSTKI OBMIAROWE ................................................................................................................................17
PRZEJ CIE ROBÓT .........................................................................................................................................17
8.1
8.2
9
WARUNKI OGÓLNE .........................................................................................................................................17
WARUNKI SZCZEGÓ%OWE ..............................................................................................................................18
PODSTAWA P!ATNO"CI................................................................................................................................18
9.1
9.2
10
USTALENIA OGÓLNE .......................................................................................................................................18
CENA WYKONANIA ROBÓT ..............................................................................................................................18
PRZEPISY ZWI#ZANE ................................................................................................................................18
2/20
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
1
WST P
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s& postanowienia podstawowe dotycz&ce wykonania i odbioru
robót budowlanych dla Projektu „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W D!BICY ETAP I”, wspó'finansowanego ze (rodków Unii Europejskiej – Fundusz Spójno(ci, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i #rodowisko.
Je)eli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót, nale)y wykona* j& zgodnie z odpowiednimi bran)owymi ST.
Kod CPV wg s'ownika zamówie+:
45.25.21.26-7
Zak'ady uzdatniania wody pitnej
45.25.99.00-6
Modernizacja zak'adów
45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz (ci
oraz roboty w zakresie in)ynierii l&dowej i wodnej
45.30.00.00-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.23.10.00-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci&gów, ci&gów komunikacyjnych i linii energetycznych
45.23.13.00-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci&gów i ruroci&gów do odprowadzania (cieków
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj Techniczn& jako cz (* Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nale)y odczytywa* i
rozumie* w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie bran)e) opisanych w pkt 1.3.
1.3
Zakres robót obj tych Specyfikacj! Techniczn!
Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlano-konstrukcyjnych obejmuje:
1.3.1
Roboty przygotowawcze:
1) Prace geodezyjne zwi&zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z ST 01.00 „Roboty geodezyjne”.
2) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno(ci warunków istniej&cych z projektem.
3) Zabezpieczenie lub usuni cie istniej&cych urz&dze+ technicznych uzbrojenia terenu oraz ro(linno(ci i
ewentualnych sk'adowisk odpadów, rumowisk.
4) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
5) Przej cie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.
6) Wykonanie niezb dnych dróg tymczasowych, zasilania w energi elektryczn& i wod oraz odprowadzenia
(cieków.
7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.
8) Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia'ów, urz&dze+ i sprz tu budowlanego.
9) Wykonanie niezb dnych prac badawczych i projektowych.
1.3.2
Roboty zasadnicze:
1) Roboty betonowe,
2) Roboty )elbetowe,
1.3.3
Roboty ko$cowe, konieczne do uzyskania !wiadectwa Przej%cia Robót:
1) Przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada+ laboratoryjnych.
1.4
Okre"lenia podstawowe
Okre(lenia podstawowe s& zgodne z obowi&zuj&cymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt 1.4. Ponadto:
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikuj&cy beton pod wzgl dem jego wytrzyma'o(ci
na (ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzyma'o(* gwarantowan& Rb G (np. beton klasy B25 przy Rb
G = 25 MPa).
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk'adników przed zwi&zaniem betonu.
Nasi&kliwo#& betonu - stosunek masy wody, któr& zdolny jest wch'on&* beton do jego masy w stanie suchym.
Partia betonu - ilo(* betonu o tych samych wymaganiach, podlegaj&ca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie d'u)szym ni) 1 miesi&c - z takich samych sk'adników, w ten sam sposób i w
tych samych warunkach.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
3/20
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
Rusztowania nios'ce - rusztowania s'u)&ce do przenoszenia obci&)e+ od deskowa+ i od konstrukcji betonowych, )elbetowych i z betonu spr )onego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no(no(ci, oraz
od ci )aru sprz tu i ludzi.
Stopie$ mrozoodporno#ci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikuj&cy beton pod wzgl dem jego odporno(ci na dzia'anie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagan& liczb cykli zamra)ania i odmra)ania próbek betonowych.
Stopie$ wodoodporno(ci – symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikuj&cy beton pod wzgl dem jego
odporno(ci na przesi&kanie; liczba po literze W oznacza liczb atmosfer ci(nienia, przy którym nie zauwa)a si przesi&kania wody przez próbk o wysoko(ci 15cm po 90 dniach twardnienia.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozosta'ych sk'adników, które przechodz& przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.
2
MATERIA(Y
Ogólne wymagania dotycz&ce materia'ów podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt 2. Wszystkie materia'y przewidywane do wbudowania b d& zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami In)yniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó'owe informacje dotycz&ce ,ród'a wytwarzania i wydobywania materia'ów oraz odpowiednie (wiadectwa bada+, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia In)ynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno(* za spe'nienie wymaga+ ilo(ciowych i jako(ciowych materia'ów dostarczanych na plac budowy oraz za ich w'a(ciwe sk'adowanie i wbudowanie zgodnie z za'o)eniami PZJ.
2.1
Roboty betonowe i #elbetowe
Materia'ami stosowanymi do wykonania robót b d&cych tematem niniejszej specyfikacji s&:
beton hydrotechniczny klasy B35,
beton hydrotechniczny klasy B30,
beton hydrotechniczny klasy B25,
beton hydrotechniczny klasy B20,
beton hydrotechniczny klasy B20 z domieszk& w'ókien wzmacniaj&cych,
beton zwyk'y klasy B25,
beton zwyk'y klasy B20,
beton zwyk'y klasy B15,
beton podk'adowy klasy B10 (pod'o)a, betony spadkowe)
stal zbrojeniowa:
A0 -St0S,
AI - St3S,
AII-18G2,
AIII 34GS.
2.2
Cement – wymagania i badania
Cement pochodz&cy z ka)dej dostawy musi spe'nia* wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
dla betonu klasy B25 – klasa cementu 32,5 NA,
dla betonu klasy B30, B35 i B40 – klasa cementu 42,5 NA,
dla betonu klasy B45 i wi kszej – klasa cementu 52,5 NA.
Do ka)dej partii dostarczonego cementu musi by* do'&czone (wiadectwo jako(ci (atest). Ka)da partia dostarczonego cementu przed jej u)yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska* akceptacj In)yniera.
Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je)eli nie ma pewno(ci, )e dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed u)yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega* nast puj&cym badaniom:
oznaczenie czasu wi&zania i zmiany obj to(ci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6;1997,
sprawdzenie zawarto(ci grudek.
Wyniki wy)ej wymienionych bada+ dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej&cego musz& spe'nia* nast puj&ce wymagania (przy oznaczaniu czasu wi&zania w aparacie Vicata):
pocz&tek wi&zania – najwcze(niej po up'ywie 60 minut,
koniec wi&zania – najpó,niej po up'ywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu równomierno(ci zmiany obj to(ci:
wg próby Le Chateliera – nie wi cej ni) 8 mm,
4/20
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
wg próby na plackach – normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej&ce podlegaj& sprawdzeniu zawarto(ci grudek (zbryle+), nie
daj&cych si rozgnie(* w palcach i nie rozpadaj&cych si w wodzie. Nie dopuszcza si wyst powania w cemencie
wi kszej ni) 20% ci )aru cementu ilo(ci grudek niedaj&cych si rozgnie(* w palcach i nierozpadaj&cych si w
wodzie. Grudki nale)y usun&* poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,
gdy
wymienione badania wyka)& niezgodno(* z normami, cement nie mo)e by* u)yty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
cement pakowany (workowany) – sk'ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i (cianach);
cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub )elbetowe przystosowane do pneumatycznego
za'adunku i wy'adunku cementu luzem, zaopatrzone w urz&dzenia do przeprowadzania kontroli obj to(ci
cementu znajduj&cego si w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj to(ci cementu, w'azy do
czyszczenia oraz klamry na wewn trznych (cianach).
Pod'o)a sk'adów otwartych powinny by* twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj&ce cement przed
(ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze+. Pod'ogi magazynów zamkni tych powinny by* suche i czyste, zabezpieczaj&ce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale)ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo)e by*
u)yty do betonu po okresie:
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk'adach otwartych,
po up'ywie terminu trwa'o(ci podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywania w sk'adach zamkni tych.
Ka)da partia cementu, dla której wydano oddzielne (wiadectwo jako(ci powinna by* przechowywana osobno w
sposób umo)liwiaj&cy jej 'atwe rozró)nienie.
2.2.1
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa* si sta'o(ci& cech fizycznych i jednorodno(ci& uziarnienia pozwalaj&c& na wykonanie partii betonu o sta'ej jako(ci.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz& by* na placu sk'adowym oddzielnie sk'adowane na umocnionym i
czystym pod'o)u w sposób uniemo)liwiaj&cy mieszanie si . Kruszywa grube powinny wykazywa* wytrzyma'o(*
badan& przez (ciskanie w cylindrze zgodn& z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto(* podziarna nie powinna
przekracza* 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by* wi ksze ni):
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleg'o(ci w (wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le)&cymi w jednej p'aszczy,nie prostopad'ej do kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i wy)szych nale)y stosowa* wy'&cznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych ska' dopuszcza si pod warunkiem, )e zosta'y one zbadane w placówce badawczej
wskazanej przez zamawiaj&cego, a wyniki bada+ spe'niaj& wymagania dotycz&ce grysów granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada* nast puj&cym wymaganiom:
zawarto(* py'ów mineralnych – do 1%,
zawarto(* ziaren nieforemnych (to jest wyd'u)onych p'askich) – do 20%,
wska,nik rozkruszenia:
dla grysów granitowych – do 16%,
dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,
nasi&kliwo(* – do 1,2%,
mrozoodporno(* wed'ug metody bezpo(redniej – do 2%,
mrozoodporno(* wg zmodyfikowanej metody bezpo(redniej do 10%,
reaktywno(* alkaliczna z cementem okre(lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywo'ywa* zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
zawarto(* zwi&zków siarki – do 0,1%,
zawarto(* zanieczyszcze+ obcych – do 0,25%,
zawarto(* zanieczyszcze+ organicznych, nie daj&cych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by* piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto(* poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si mie(ci* w granicach:
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
5/20
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
do 0,25 mm – 14÷19%,
do 0,50 mm – 33÷48%,
do 1,00 mm – 53÷76%.
Piasek powinien spe'nia* nast puj&ce wymagania:
zawarto(* py'ów mineralnych – do 1,5%,
reaktywno(* alkaliczna z cementem okre(lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywo'ywa* zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
zawarto(* zwi&zków siarki – do 0,2%,
zawarto(* zanieczyszcze+ obcych – do 0,25%,
zawarto(* zanieczyszcze+ organicznych – nie daj&ca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B06714.26,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza si grudek gliny.
Piasek pochodz&cy z ka)dej dostawy musi by* poddany badaniom niepe'nym obejmuj&cym:
oznaczenie sk'adu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
oznaczenie zawarto(ci zanieczyszcze+ obcych wg normy PN-B06714.12,
oznaczenie zawarto(ci grudek gliny, które oznacza si podobnie, jak zawarto(* zanieczyszcze+ obcych,
oznaczenie zawarto(ci py'ów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowi&zany do przekazania dla ka)dej partii kruszywa wyników jego pe'nych bada+ wg
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz&ce reaktywno(ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez In)yniera.
W przypadku, gdy kontrola wyka)e niezgodno(* cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, u)ycie takiego kruszywa mo)e nast&pi* po jego uszlachetnieniu (np. przez p'ukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale)y prowadzi* bie)&c& kontrol wilgotno(ci kruszywa wg normy PN-B06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.2.2
Woda zarobowa – wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada* wymaganiom normy PN-B-32250.
Je)eli wod do betonu przewiduje si czerpa* z wodoci&gów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.2.3
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia'aniu:
napowietrzaj&cym,
uplastyczniaj&cym,
przy(pieszaj&cym lub opó,niaj&cym wi&zanie.
Dopuszcza si stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzaj&co-uplastyczniaj&cych,
przy(pieszaj&co-uplastyczniaj&cych.
Domieszki do betonów musz& mie* aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiada* atest producenta.
2.2.4
Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i in)ynieryjnych musi spe'nia* nast puj&ce wymagania:
nasi&kliwo(* – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
mrozoodporno(* – ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma'o(ci na (ciskanie nie wi kszy ni)
20% po 150 cyklach zamra)ania i odmra)ania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
wodoszczelno(* – wi ksza od 0,8MPa (W8),
wska,nik wodno-cementowy (w/c) – ma by* mniejszy od 0,5.
Sk'ad mieszanki betonowej powinien by* ustalony zgodnie z norm& PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilo(ci
wody zapewni* szczelne u'o)enie mieszanki w wyniku zag szczania przez wibrowanie. Sk'ad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez In)yniera.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do(wiadczalnie powinien odpowiada* najmniejszej
jamisto(ci.
Zawarto(* piasku w stosie okruchowym powinna by* jak najmniejsza i jednocze(nie zapewnia* niezb dn& urabialno(* przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by* wi ksza ni) 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.
Optymaln& zawarto(* piasku w mieszance betonowej ustala si nast puj&co:
z ustalonym sk'adem kruszywa grubego wykonuje si kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj&cych ró)n&, ale nie wi ksz& od dopuszczalnej, ilo(* piasku,
za optymaln& ilo(* piasku przyjmuje si tak&, przy której mieszanka betonowa zag szczona przez wibrowanie charakteryzuje si najwi ksz& mas& obj to(ciow&.
6/20
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
Warto(* parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wska,nika w/c charakteryzuj&cego mieszank betonow& nale)y okre(li* do(wiadczalnie. Wspó'czynnik ten wyznacza si na podstawie uzyskanych wytrzyma'o(ci betonu z mieszanek o ró)nych warto(ciach w/c (mniejszych i wi kszych od warto(ci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materia'ów. Dla teoretycznego ustalenia warto(ci wska,nika w/c w
mieszance mo)na skorzysta* z warto(ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilo(ci cementu w zale)no(ci od klasy betonu s& nast puj&ce:
400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30,
450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wy)szych.
Przy projektowaniu sk'adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj&cej w warunkach naturalnych ((rednia temperatura dobowa nie ni)sza ni) 10ºC), (redni& wymagan& wytrzyma'o(* na (ciskanie nale)y
okre(li* jako równ& 1,3 RbG.
Zawarto(* powietrza w mieszance betonowej badana metod& ci(nieniow& wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekracza*:
warto(ci 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj&cych,
warto(ci 3,5÷5,5% – dla betonu nara)onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,
warto(ci 4,5÷6,5% – dla betonu nara)onego na sta'y dost p wody przed zamarzni ciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by* nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si podczas projektowania jej sk'adu i nast pnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si dwie metody badania:
metod& Ve-Be,
metod& sto)ka opadowego.
Ró)nice pomi dzy za'o)on& konsystencj& mieszanki a kontrolowan& metodami okre(lonymi w normie PN-B-06250
nie mog& przekracza*:
- ±20% warto(ci wska,nika Ve-Be,
- ±10 mm przy pomiarze sto)kiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona* aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si na budowie pomiar przy pomocy sto)ka opadowego.
2.2.5
Stal zbrojeniowa
Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji )elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach budowlanych obj tych zakresem kontraktu stosuje si stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku
RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.
W)a(ciwo(ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pr ty okr&g'e )ebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-041115) o nast puj&cych parametrach:
(rednica pr ta w mm
8÷10
granica plastyczno(ci Re (min) w MPa
500
wytrzyma'o(* na rozci&ganie Rm (min) w MPa
550
wytrzyma'o(* charakterystyczna w MPa
490
wytrzyma'o(* obliczeniowa w MPa
375
wyd'u)enie (min) w %
10
zginanie do k&ta 60° brak p kni * i rys w z'&czu.
Pr ty okr&g'e )ebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast puj&cych parametrach:
(rednica pr ta w mm
6÷32
granica plastyczno(ci Re (min) w MPa
355
wytrzyma'o(* na rozci&ganie Rm (min) w MPa
490
wytrzyma'o(* charakterystyczna w MPa
355
wytrzyma'o(* obliczeniowa w MPa
295
wyd'u)enie (min) w %
20
zginanie do k&ta 60° brak p kni * i rys w z'&czu.
Pr ty okr&g'e )ebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nast puj&cych parametrach:
(rednica pr ta w mm
5,5÷40
granica plastyczno(ci Re (min) w MPa
240
wytrzyma'o(* na rozci&ganie Rm (min) w MPa
370
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
7/20
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
wytrzyma'o(* charakterystyczna w MPa
240
wytrzyma'o(* obliczeniowa w MPa
200
wyd'u)enie (min) w %
24
zginanie do k&ta 180° brak p kni * i rys w z'&czu.
Pr ty okr&g'e g'adkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nast puj&cych parametrach:
(rednica pr ta w mm
5,5÷40
granica plastyczno(ci Re (min) w MPa
220
wytrzyma'o(* na rozci&ganie Rm (min) w MPa
310
wyd'u)enie (min) w %
22
zginanie do k&ta 180° brak p kni * i rys w z'&czu.
Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by* bez p kni *, p cherzy i naderwa+.
Na powierzchni czo'owej pr tów niedopuszczone s& jamy usadowe, rozwarstwienia, p kni cia widoczne go'ym
okiem.
Wymagania przy odbiorze
Pr ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada* wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr tów musi by* zaopatrzona w atest, w którym maj& by* podane:
nazwa wytwórcy,
oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych bada+ oraz sk'ad chemiczny wed'ug analizy wytopowej, masa partii,
rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka)dej wi&zki pr tów lub kr gu pr tów (po dwie do ka)dej
wi&zki) musz& znajdowa* si nast puj&ce informacje:
znak wytwórcy,
(rednica nominalna,
znak stali,
numer wytopu lub numer partii,
znak obróbki cieplnej.
Drut monta*owy
Do monta)u pr tów zbrojenia nale)y u)ywa* wy)arzonego drutu stalowego, tzw. wi&za'kowego.
Podk)adki dystansowe
Dopuszcza si stosowanie stabilizatorów i podk'adek dystansowych wy'&cznie z betonu. Podk'adki dystansowe
musz& by* przymocowane do pr tów.
3
SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz&ce sprz tu podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt 3.
Wykonawca jest zobowi&zany do u)ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp'ywu
na jako(* i (rodowisko wykonywanych robót.
Sprz t u)ywany do realizacji robót powinien by* zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyska' akceptacj In)yniera.
Wykonawca dostarczy In)ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj&cych dopuszczenie sprz tu do u)ytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.1
Roboty betonowe i #elbetowe
Wykonawca przyst puj&cy do wykonania robót betonowych i )elbetowych powinien wykaza* si mo)liwo(ci& korzystania z nast puj&cego sprz tu:
betoniarka do produkcji mieszanek betonowych ró)nych klas o konsystencji od pó'ciek'ej do g stoplastycznej
wibratory pogr&)alne
zacieraczka do betonu
agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze (wie)o u'o)onej
mieszanki betonowej
deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cz (ciowym u)yciem materia'ów drewnopochodnych takim, jak p'yty twarde, stemple, '&czniki stalowe itp.
8/20
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
deskowania z tarcz (redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania r cznego, z ramami drewnianymi z kraw dziaków
ciesielnia polowa do przygotowania i uzupe'niania deskowa+ i stemplowa+.
maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: pro(ciarka, no)yce mechaniczne, gi tarka mechaniczna.
4
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz&ce transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt 4. Wykonawca jest
zobowi&zany do stosowania jedynie takich (rodków transportu, które nie wp'yn& niekorzystnie na jako(* robót i
w'a(ciwo(ci przewo)onych towarów. #rodki transportu winny by* zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyska' akceptacj In)yniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz& spe'nia* wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
wzgl dem formalnym jak i rzeczowym.
Prefabrykaty betonowe i )elbetowe mog& by* przewo)one dowolnymi (rodkami transportu W czasie transportu
materia'y powinny by* zabezpieczone przed przemieszczeniem si i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna
wystawa* poza (ciany (rodka transportu wi cej ni) 1/3 wysoko(ci tej warstwy.
Kruszywo mo)na przewozi* dowolnymi (rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj&cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu powinien si odbywa* w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem nale)y przewozi* cementowozami, natomiast workowany mo)na przewozi* dowolnymi (rodkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Do transportu stali zbrojeniowej i d'u)yc nale)y u)ywa* przyczep.
Transport mieszanki betonowej nale)y wykonywa* przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek).
Ilo(* „gruszek” nale)y dobra* tak, aby zapewni* wymagan& szybko(* betonowania z uwzgl dnieniem odleg'o(ci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uk'adanie mieszanki betonowej mo)na wykonywa* przy pomocy pompy do betonu lub innych (rodków zaakceptowanych
przez In)yniera.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by* d'u)szy ni):
90 min. – przy temperaturze +15ºC,
70 min. – przy temperaturze +20ºC,
30 min. – przy temperaturze +30ºC.
Elementy metalowe i stal zbrojeniow& mo)na przewozi* dowolnymi (rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj&cych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
Pozosta'e materia'y mo)na przewozi* dowolnymi (rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj&cych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5
WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz&ce wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi&zuj&cych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2
Roboty betonowe i #elbetowe
5.2.1
Zalecenia ogólne
Rozpocz cie robót betoniarskich mo)e nast&pi* na podstawie dostarczonego przez Wykonawc szczegó'owego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez In)yniera) obejmuj&cej:
wybór sk'adników betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
sposób transportu mieszanki betonowej,
kolejno(* i sposób betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu '&czenia betonu w tych przerwach,
sposób piel gnacji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych bada+.
Przed przyst&pieniem do betonowania powinna by* stwierdzona przez In)yniera prawid'owo(* wykonania wszystkich robót poprzedzaj&cych betonowanie, a w szczególno(ci:
prawid'owo(* wykonania deskowa+, rusztowa+, usztywnie+ pomostów itp.,
prawid'owo(* wykonania zbrojenia,
zgodno(* rz dnych z projektem,
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
9/20
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
czysto(* deskowania oraz obecno(* wk'adek dystansowych zapewniaj&cych wymagan& wielko(* otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u'o)onego w miejscu przerwy roboczej,
prawid'owo(* wykonania wszystkich robót zanikaj&cych, mi dzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
prawid'owo(* rozmieszczenia i niezmienno(* kszta'tu elementów wbudowanych w betonow& konstrukcj
(kana'ów, wpustów, s&czków, kotw, rur itp.),
gotowo(* sprz tu i urz&dze+ do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musz& by* wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mo)na rozpocz&* po uzyskaniu zezwolenia In)yniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa* si wy'&cznie w wyspecjalizowanym zak'adzie produkcji betonu, który mo)e zapewni* )&dane w ST wymagania.
Dozowanie sk'adników do mieszanki betonowej powinno by* dokonywane wy'&cznie wagowo z dok'adno(ci&:
±2% – przy dozowaniu cementu i wody,
±3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz& mie* aktualne (wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by* kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urz&dzenia dozuj&ce wod i p'ynne domieszki powinny by* sprawdzane co najmniej raz w miesi&cu. Przy dozowaniu sk'adników powinno si uwzgl dnia* korekt zwi&zan& ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nale)y ustali* do(wiadczalnie, jednak nie powinien on by* krótszy ni) 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nale)y stosowa* pojemniki o konstrukcji umo)liwiaj&cej 'atwe ich opró)nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nale)y zrzuca* z wysoko(ci wi kszej ni) 0,75 m od powierzchni, na któr& spada. W przypadku, gdy wysoko(* ta jest wi ksza, nale)y mieszank podawa* za pomoc& rynny zsypowej (do wysoko(ci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko(ci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale)y przestrzega* wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzgl dnia* nast puj&ce zalecenia:
w fundamentach, (cianach i ramach mieszank betonow& nale)y uk'ada* bezpo(rednio z pojemnika lub
ruroci&gu pompy b&d, te) za po(rednictwem rynny warstwami o grubo(ci do 40 cm, zag szczaj&c wibratorami wg' bnymi,
przy wykonywaniu p'yt mieszank betonow& nale)y uk'ada* bezpo(rednio z pojemnika lub ruroci&gu pompy,
przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosowa* wibratory
wg' bne.
Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale)y spe'nia* nast puj&ce warunki:
wibratory wg' bne stosowa* o cz stotliwo(ci min. 6000 drga+ na minut , z bu'awami o (rednicy nie wi kszej ni) 0,65 odleg'o(ci mi dzy pr tami zbrojenia le)&cymi w p'aszczy,nie poziomej,
podczas zag szczania wibratorami wg' bnymi nie wolno dotyka* zbrojenia bu'aw& wibratora,
podczas zag szczania wibratorami wg' bnymi nale)y zag' bia* bu'aw na g' boko(* 5÷8 cm w warstw
poprzedni& i przytrzymywa* bu'aw w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmowa* powoli w
stanie wibruj&cym,
kolejne miejsca zag' bienia bu'awy powinny by* od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dzia'ania wibratora; odleg'o(* ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,
belki ('awy) wibracyjne powinny by* stosowane do wyrównania powierzchni betonu p'yt pomostów i charakteryzowa* si jednakowymi drganiami na ca'ej d'ugo(ci;
czas zag szczania wibratorem powierzchniowym lub belk& ('at&) wibracyjn& w jednym miejscu powinien
wynosi* od 30 do 60 s.,
zasi g dzia'ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g' boko(ci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku d'ugo(ci elementu; rozstaw wibratorów nale)y ustali* do(wiadczalnie tak, aby nie powstawa'y martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nale)y sytuowa* w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Ukszta'towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by* uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mo)na si kierowa* zasad&, )e powinna ona by* prostopad'a do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by* starannie przygotowana do po'&czenia betonu stwardnia'ego ze (wie)ym przez usuni cie z powierzchni betonu stwardnia'ego, lu,nych okruchów betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwil)enie wod&.
Powy)sze zabiegi nale)y wykona* bezpo(rednio przed rozpocz ciem betonowania.
10/20
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
W przypadku przerwy w uk'adaniu betonu zag szczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
si odby* pó,niej ni) w ci&gu 3 godzin lub po ca'kowitym stwardnieniu betonu. Je)eli temperatura powietrza jest
wy)sza ni) 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekracza* 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nale)y unika* dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio u'o)onego
betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak)e w nocy, konieczne jest wcze(niejsze przygotowanie odpowiedniego o(wietlenia, zapewniaj&cego prawid'owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze+stwa pracy.
5.2.3
Warunki atmosferyczne przy uk)adaniu mieszanki betonowej i wi'zaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nale)y wykonywa* wy'&cznie w temperaturach nie ni)szych ni) plus 5ºC, zachowuj&c warunki umo)liwiaj&ce uzyskanie przez beton wytrzyma'o(ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.
Uzyskanie wytrzyma'o(ci 15 MPa powinno by* zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyj&tkowych przypadkach dopuszcza si betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to zgody In)yniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili uk'adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat& ciep'a w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró)niania betoniarki nie powinna by* wy)sza ni) 35ºC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale)y zabezpieczy* miejsce robót za pomoc& mat lub folii.
5.2.4
Piel%gnacja betonu
Bezpo(rednio po zako+czeniu betonowania zaleca si przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
os'onami zapobiegaj&cymi odparowaniu wody z betonu i chroni&cymi beton przed deszczem i nas'onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy)szej ni) +5ºC nale)y nie pó,niej ni) po 12 godz. od zako+czenia betonowania
rozpocz&* piel gnacj wilgotno(ciow& betonu i prowadzi* j& co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wy)szej beton nale)y polewa* w ci&gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzie+ i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni co najmniej 3 razy na dob .
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe'nia* wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by* chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzyma'o(ci na (ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.2.5
Wyka$czanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowi&zuj& nast puj&ce wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musz& by* g'adkie i równe, bez zag' bie+ mi dzy ziarnami kruszywa,
prze'omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni ,
p kni cia i rysy s& niedopuszczalne,
równo(* powierzchni ustroju no(nego przeznaczonej pod izolacj powinna odpowiada* wymaganiom
normy PNB-10260; wypuk'o(ci i wg' bienia nie powinny by* wi ksze ni) 2 mm.
Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by* oszlifowane. Je)eli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wyko+czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo(rednio po rozebraniu deskowa+ nale) wszystkie wystaj&ce nierówno(ci wyrówna* za pomoc& tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.2.6
Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju no(nego, podpór) nale) wykona* wed'ug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie oblicze+ statyczno-wytrzyma'o(ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowa+ powinna by* sprawdzana na si'y wywo'ane parciem (wie)ej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzgl dnia*:
szybko(* betonowania,
sposób zag szczania,
obci&)enia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spe'nia* nast puj&ce warunki:
zapewnia* odpowiedni& sztywno(* i niezmienno(* kszta'tu konstrukcji,
zapewnia* jednorodn& powierzchni betonu,
zapewnia* odpowiedni& szczelno(*,
zapewnia* 'atwy ich monta) i demonta) oraz wielokrotno(* u)ycia,
wykazywa* odporno(* na deformacj pod wp'ywem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca si wykonywa* ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz (* deskowa+ mo)na u)y*
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo(* desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by* jednostronnie strugane i przygotowane do '&czenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie mo)na
zastosowa* po'&czenia na pióro i wpust, nale)y uszczelni* ta(mami z tworzyw sztucznych albo piank&. Nale)y
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
11/20
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
zwróci* szczególn& uwag na uszczelnienie styków (cian z dnem deskowania oraz styków deskowa+ belek i poprzecznic.
Sfazowania nale)y wykonywa* zgodnie z dokumentacj& projektow&.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz& by* wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyk'adzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, '&czniki nale)y wykona* wg wymaga+ dokumentacji
projektowej.
5.2.7
Beton podk adowy, wyrównawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny
Wszystkie betony podk adowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by! wykonane
zgodnie z Dokumentacj" Projektow" i zachowaniem nast#puj"cych wymaga$:
powierzchnie podk adów pod izolacje powinny by! równe, czyste i odpylone, p#kni#cia o szeroko%ci ponad
2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym
podk ady pod izolacj# trwa e i nieodkszta calne, wytrzyma o%! na %ciskanie > 9 MPa
styki s"siaduj"cych p aszczyzn z agodzone przez zaokr"glenie, promie$ zaokr"glenia > 30 cm
izolacje w konstrukcjach odwadnianych po o&one ze spadkiem > 1 %
zak ady materia ów rolowych > 10 cm
szczeliny dylatacyjne powinny by! uszczelnione ta%mami wzmacniaj"cymi z PCV o szeroko%ci min 30 cm
warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > ni& B15,
Roboty izolacyjne nale&y wykona! zgodnie z ST 04.03 „Roboty izolacyjne”.
5.2.8
Warunki szczegó owe wykonania przej!" szczelnych typu a#cuchowego
W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji &elbetowych w miejscach przej%! ruroci"gów technologicznych nale&y osadzi! mufy z rury wykonanej z w ókien cementowych. Po osadzeniu muf %cian# mo&na betonowa!
a w trakcie wykonywania monta&u technologicznego w przestrze$ mi#dzy rur# przewodow" i muf# w o&y! nale&y
a$cuszek z tworzywa sztucznego (PE), w którym osadzone s" %ruby. 'ruby nale&y dokr#ci!, poniewa& spowoduje to p#cznienie a$cucha i uszczelnienie przej%cia.
5.2.9
Przygotowanie i monta$ zbrojenia
Przygotowanie, monta& i odbiór zbrojenia powinien odpowiada! wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by! zgodne z dokumentacj" projektow".
Czyszczenie pr%tów
Pr#ty przed ich u&yciem do zbrojenia konstrukcji nale&y oczy%ci! z zendry, lu(nych p atków rdzy, kurzu i b ota.
Pr#ty zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb" olejn" mo&na opala! lampami benzynowymi lub czy%ci! preparatami rozpuszczaj"cymi t uszcze.
Stal nara&on" na cho!by chwilowe dzia anie s onej wody nale&y zmy! wod" s odk".
Stal pokryt" uszcz"c" si# rdz" i zab ocon" oczyszcza si# szczotkami drucianymi r#cznie lub mechanicznie b"d(
te& przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale&y sprawdzi! wymiary przekroju poprzecznego pr#tów.
Stal tylko zabrudzon" mo&na zmy! strumieniem wody.
Pr#ty oblodzone odmra&a si# strumieniem ciep ej wody.
Mo&liwe s" równie& inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez In&yniera.
Prostowanie pr%tów
Dopuszcza si# prostowanie pr#tów za pomoc" kluczy, m otków, %cianek. Dopuszczalna wielko%! miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Ci%cie pr%tów zbrojeniowych
Ci#cie pr#tów nale&y wykonywa! przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. Wskazane jest sporz"dzenie w tym
celu planu ci#cia. Ci#cia przeprowadza si# przy u&yciu mechanicznych no&y. Dopuszcza si# równie& ci#cie palnikiem acetylenowym.
Odgi%cia pr#tów, haki
Minimalne %rednice trzpieni u&ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S10042.
Minimalna odleg o%! od krzywizny pr#ta do miejsca, gdzie mo&na na nim po o&y! spoin#, wynosi 10d dla stali A-III
i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mo&na wykonywa! odgi#cia pr#tów o %rednicy d ) 12 mm. Pr#ty o
%rednicy d > 12 mm powinny by! odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagi#! i za ama$ elementów konstrukcji, w których zagi#ciu ulegaj" jednocze%nie wszystkie pr#ty
zbrojenia rozci"ganego, nale&y stosowa! %rednic# zagi#cia równ" co najmniej 20d.
Wewn#trzna %rednica odgi#cia strzemion i pr#tów monta&owych powinna spe nia! warunki podane dla haków.
Przy odbiorze haków i odgi#! pr#tów nale&y zwróci! szczególn" uwag# na ich zewn#trzn" stron#. Niedopuszczalne s" tam p#kni#cia powsta e podczas wyginania.
Monta$ zbrojenia - wymagania ogólne
Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo&liwia! jego dok adne otoczenie przez jednorodny beton. Po u o&eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr#tów wzgl#dem siebie i wzgl#dem deskowania nie mo&e ulec zmianie. W
konstrukcj# mo&na wbudowa! stal pokryt" co najwy&ej nalotem nie uszcz"cej si# rdzy.
12/20
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
Nie mo&na wbudowa! stali zat uszczonej smarami lub innymi %rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zab oconej i oblodzonej, stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody.
Minimalna grubo%! otuliny zewn#trznej w %wietle pr#tów i powierzchni przekroju elementu &elbetowego powinna
wynosi! co najmniej:
0,07 m – dla zbrojenia g ównego fundamentów i podpór masywnych,
0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
0,05 m – dla pr#tów g ównych lekkich podpór i pali,
0,03 m – dla zbrojenia g ównego ram, belek, poci"gów, gzymsów,
0,025 m – dla strzemion ram, belek, podci"gów i zbrojenia p yt, gzymsów.
Uk adanie zbrojenia bezpo%rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni" wysoko%! w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Pr#ty zbrojenia nale&y "czy! w sposób okre%lony w dokumentacji projektowej.
Skrzy&owania pr#tów nale&y wi"za! drutem wi"za kowym, zgrzewa! lub "czy! tzw. s upkami dystansowymi. Drut
wi"za kowy, wy&arzony o %rednicy 1 mm, u&ywa si# do "czenia pr#tów o %rednicy do 12 mm, przy %rednicach
wi#kszych nale&y stosowa! drut o %rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i s upów nale&y "czy! wszystkie skrzy&owania pr#tów naro&nych ze strzemionami,
a pozosta ych pr#tów – na przemian.
6
KONTROLA JAKO&CI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne wymagania dotycz"ce wykonania robót, dostawy materia ów, sprz#tu i %rodków transportu podano w ST
00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n" kontrol# jako%ci robót i materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i %rodki techniczne do kontroli jako%ci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary b#d" przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadaj"ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
In&ynier jest uprawniony do prowadzenia w asnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt 6.6 ST
00.00 „Postanowienia podstawowe”.
6.2
Szczegó!owe zasady kontroli robót
Badania jako%ci robót w czasie ich realizacji nale&y wykonywa! zgodnie z wytycznymi w a%ciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materia ów i systemów technologicznych.
6.2.1
Roboty betonowe i $elbetowe
Badania kontrolne betonu
Dla okre%lenia wytrzyma o%ci betonu wbudowanego w konstrukcj# nale&y w trakcie betonowania pobiera! próbki
kontrolne w postaci kostek sze%ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej ni&:
1 próbka na 100 zarobów,
1 próbka na 50 m3 betonu,
3 próbki na dob#,
6 próbek na parti# betonu.
Próbki pobiera si# losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast#pnie przechowuje si#, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm" PN-B-06250.
Je&eli próbki pobrane i badane jak wy&ej wyka&" wytrzyma o%! ni&sz" od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nale&y przeprowadzi! badania próbek wyci#tych z konstrukcji.
Je&eli wyniki tych bada$ b#d" pozytywne, to beton nale&y uzna! za odpowiadaj"cy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespe nienia warunków wytrzyma o%ci betonu na %ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si# w uzasadnionych przypadkach, za zgod" In&yniera, spe nienie tego warunku w okresie pó(niejszym, lecz nie
d u&szym ni& 90 dni.
Dopuszcza si# pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma o%ci betonu na %ciskanie w okresie krótszym
ni& od 28 dni.
Dla okre%lenia nasi"kliwo%ci betonu nale&y pobra! przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz ka&dorazowo przy zmianie sk adników betonu, sposobu uk adania i zag#szczania po 3
próbki o kszta cie regularnym lub po 5 próbek o kszta cie nieregularnym, zgodnie z norm" PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywa! w warunkach laboratoryjnych i bada! w okresie 28 dni zgodnie z norm" PN-B-06250.
Nasi"kliwo%! zaleca si# równie& bada! na próbkach wyci#tych z konstrukcji.
Dla okre%lenia mrozoodporno%ci betonu nale&y pobra! przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz ka&dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania betonu po 12
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
13/20
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub %rednicy próbki 100 mm. Próbki nale&y przechowywa! w
warunkach
laboratoryjnych i bada! w okresie 90 dni zgodnie z norm" PN-B-06250.
Zaleca si# bada! mrozoodporno%! na próbkach wyci#tych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przy%pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentuj"cych dan" parti# betonu mo&e by! zmniejszona do 6, a badanie nale&y przeprowadzi! w okresie 28 dni.
Wymagany stopie$ wodoszczelno%ci sprawdza si#, pobieraj"c co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz ka&dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o
grubo%ci nie wi#kszej ni& 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub %rednicy 100 mm.
Próbki przechowywa! nale&y w warunkach laboratoryjnych i bada! w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si# badanie wodoszczelno%ci na próbkach wyci#tych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowi"zek zapewnienia wykonania bada$ laboratoryjnych (przez w asne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norm" PN-B-06250, a tak&e gromadzenie, przechowywanie i okazywanie In&ynierowi wszystkich wyników bada$ dotycz"cych jako%ci betonu i stosowanych materia ów.
Je&eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale&y opracowa! plan kontroli jako%ci betonu
dostosowany do wymaga$ technologii produkcji. W planie kontroli powinny by! uwzgl#dnione badania przewidziane aktualn" norm" i niniejsz" ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawid owo%ci zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmowa!:
badanie sk adników betonu,
badanie mieszanki betonowej,
badanie betonu.
Tablica 1. Zestawienie wymaganych bada$ betonu w czasie budowy wed ug PN-B-06250
Lp
.
1
Rodzaj badania
Badania sk adników betonu
1.1. Badanie cementu
- czasu wi"zania
- sta o%ci obj#to%ci
- obecno%ci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sk adu ziarnowego
- kszta tu ziarn
- zawarto%! py ów mineralnych
- zawarto%ci zanieczyszcze$ obcych
- wilgotno%ci
1.3. Badanie wody
Metoda badania wg
Termin lub cz#sto%! badania
PN-B-19701 [21]
bezpo%rednio przed u&yciem ka&dej dostarczonej partii
PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]
PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]
PN-B-32250 [24]
1.4. Badanie dodatków
i domieszek
2
3
ka&dej dostarczonej partii
ka&dej dostarczonej partii
ka&dej dostarczonej partii
ka&dej dostarczonej partii
bezpo%rednio przed u&yciem
przy rozpocz#ciu robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszcze$
Instrukcja ITB 206/77 [43]
Badania mieszanki betonowej
- urabialno%ci
- konsystencji
- zawarto%ci powietrza w
mieszance betonowej
PN-88/B-06250 [8]
Badania betonu
3.1. Badanie wytrzyma o%ci
na %ciskanie na próbkach
PN-88/B-06250 [8]
przy rozpocz#ciu robót
przy proj.recepty i 2 razy na
zmian# robocz"
przy ustalaniu recepty oraz 2 razy na zmian# robocz"
przy ustalaniu recepty oraz po wykonaniu ka&dej partii
betonu
3.2. Badania nieniszcz"ce
betonu w konstrukcji
PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]
w przypadkach technicznie uzasadnionych
3.3. Badanie nasi"kliwo%ci
PN-B-06250 [8]
przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej ni& raz na 5000m3 betonu
3.4. Badanie odporno%ci na
dzia anie mrozu
PN-B-06250 [8]
przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie wykonywania konstrukcji, ale nie rzadziej ni& raz na 5000 m3 betonu
3.5. Badanie przepuszczalno%ci
wody
przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie wykonywania konstrukcji ale nie rzadziej ni& raz na 5000 m3 betonu
Tolerancja wykonania
Wymagania ogólne
Rozró&nia si# tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas# tolerancji N2 zaleca si# w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodno%ci konstrukcji o powa&nych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
14/20
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
Ustalenia projektowe powinny okre%la! wszelkie wymagania dotycz"ce tolerancji specjalnych z podaniem:
zmian warto%ci odchyle$ dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
innych typów odchyle$, które powinny by! dodatkowo kontrolowane, poza warto%ciami podanymi w
normie, "cznie z okre%lonymi parametrami i warto%ciami dopuszczalnymi,
specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.
Dok adno%! pomiarów odchy ek geometrycznych powinna by! okre%lona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by! mierzone w stosunku do osi pod u&nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj"cych si# z osiami %cian lub s upów.
Odchylenia poziome wzd u& wysoko%ci budynku powinny przyjmowa! warto%ci ró&noimienne w stosunku
do uk adu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle$ o charakterze systematycznym nale&y podj"! dzia ania koryguj"ce.
System odniesienia
Przed przyst"pieniem do robót na budowie nale&y ustali! punkty pomiarowe zgodne z przyj#t" osnow"
geodezyjn" stanowi"ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre%lania usytuowania elementów konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by! zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Fundamenty (!awy-stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno by! wi#ksze ni&:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by! wi#ksze ni&:
± 20 mm przy klasie tolerancji N1,
± 15 mm przy klasie tolerancji N2.
S!upy i !ciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania s upów i %cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by! wi#ksze ni&:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleg o%ci usytuowania s upów i %cian w planie w stosunku do
s upów i %cian s"siednich nie powinno by! wi#ksze ni&:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko%ci lub d ugo%ci w metrach) na ka&dym poziomie
nie powinno by! wi#ksze ni&:
± 20 mm przy L ) 30 m,
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
± 0,10 (L+500) przy L * 500 m.
Dopuszczalne odchylenie s upa lub %ciany od pionu pomi#dzy poziomami przyleg ych kondygnacji o wysoko%ci h nie powinny by! wi#ksze ni&:
± h/300 przy klasie tolerancji N1,
± h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygi#cie s upa lub %ciany pomi#dzy poziomami przyleg ych kondygnacji nie powinno by!
wi#ksze ni&:
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania s upa lub %ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku
na wysoko%ci +hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by! wi#ksza ni&:
+ hi / (300*n1/2) przy klasie tolerancji N1,
+ hi / (400*n1/2) przy klasie tolerancji N2.
Belki i p!yty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi s upa nie powinno by! wi#ksze ni&:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub p yty o rozpi#to%ci L nie powinno by! wi#ksze ni&:
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleg ych belek nie powinno by! wi#ksze ni&:
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
15/20
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi#dzy belkami nie powinno by! wi#ksze ni&:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygi#cie belek i p yt od poziomu nie powinno by! wi#ksze ni&:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleg ych stropów s"siednich kondygnacji nie powinno by! wi#ksze
ni&:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwy&szej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy
nie powinno by! wi#ksze ni&:
± 20 mm przy Hi ) 20 m,
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.
Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by! wi#ksze ni&:
o ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
o ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szeroko%ci przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie
p aszczyzny bocznej od pionu nie powinno by! wi#ksze ni&:
o ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
o ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by! wi#ksze ni&:
o –10 mm przy klasie tolerancji N1,
o –5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi#! i po "cze$ pr#tów nie powinno by! wi#ksze ni&:
o –10 mm przy klasie tolerancji N1,
o –5 mm przy klasie tolerancji N2.
Powierzchnie i kraw#dzie
Dopuszczalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by! wi#ksze ni&:
o 7 mm przy klasie tolerancji N1,
o 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by! wi#ksze ni&:
o 15 mm przy klasie tolerancji N1,
o 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by! wi#ksze ni&:
o 5 mm przy klasie tolerancji N1,
o 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by! wi#ksze ni&:
o 6 mm przy klasie tolerancji N1,
o 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o d ugo%ci L (w mm) powoduj"ce jego sko%no%! (odchylenie od obrysu) w p aszczy(nie nie powinno by! wi#ksze ni&:
o L/100 ) 20 mm przy klasie tolerancji N1,
o L/200 ) 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii kraw#dzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by! wi#ksze ni&:
o 4 mm przy klasie tolerancji N1,
o 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Otwory i wk!adki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wk adek nie powinno by! wi#ksze ni&:
16/20
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
o ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
o ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Zbrojenie
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow# nale&y przeprowadzi! nast#puj"ce badania:
sprawdzenie zgodno%ci przywieszek z zamówieniem,
sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
próba rozci"gania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nale&y pobra! minimum 3 próbki z ka&dego kr#gu lub wi"zki. Próbki nale&y pobra! z ró&nych miejsc
kr#gu.
Jako%! pr#tów nale&y oceni! pozytywnie, je&eli wszystkie badania odbiorcze dadz" wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci#cia, gi#cia i rozmieszczenia zbrojenia podano poni&ej.
Usytuowanie pr#tów:
otulenie wk adek wed ug projektu zwi#kszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si# zmniejszenia grubo%ci otuliny,
rozstaw pr#tów w %wietle: 10 mm,
odst#p od czo a elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
d ugo%! pr#ta mi#dzy odgi#ciami: ±10 mm,
miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Poprzeczki pod kable nale&y wykona! z dok adno%ci": ±1 mm (wzajemne odleg o%ci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezale&nie od tolerancji podanych powy&ej obowi"zuj" nast#puj"ce wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad ej do zbrojenia g ównego nie powinno przekracza!
3%,
liczba uszkodzonych skrzy&owa$ na jednym pr#cie nie mo&e przekracza! 25% ogólnej ich liczby na tym
pr#cie,
ró&nica w rozstawie mi#dzy pr#tami g ównymi nie powinna przekracza! ±0,5 cm,
ró&nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza! ±2 cm.
7
OBMIAR ROBÓT
7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne wymagania dotycz"ce obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 7.
Obmiar robót okre%la ilo%! wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.2
Szczegó!owe zasady obmiaru Robót
Ilo%! robót oblicza si# wed ug sporz"dzonych przez s u&by geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzgl#dnieniem wymaga$ technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w
ksi#dze obmiaru.
Wszystkie urz"dzenia i sprz#t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj" akceptacji In&yniera i musz" posiada! wa&ne certyfikaty legalizacji.
7.3
Jednostki obmiarowe
Jednostk" obmiarow" dla robót obj#tych specyfikacj" jest:
1) kpl (komplet) - dla:
- komory wodoci"gowej
- komory pompowni
2
2) m (metr kwadratowy) - dla:
- powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni dróg, placów, chodników,
- powierzchni wykonanych i odebranych odtworzonych ogrodze$.
8
PRZEJ'CIE ROBÓT
8.1
Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej#cia podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 8.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
17/20
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo%ci, jako%ci i warto%ci.
Gotowo%! do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk adaj"c In&ynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj# powykonawcz" robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowi"zuj"cymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2
Warunki szczegó!owe
Roboty zwi"zane z wykonaniem zbrojenia nale&" do robót ulegaj"cych zakryciu. Zasady ich przej#cia s" okre%lone w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt 8.2.
9
PODSTAWA P(ATNO&CI
9.1
Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotycz"ce p atno%ci podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 9.
P atno%! za jednostk# obmiarow" roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nale&y przyjmowa!
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, ocen" jako%ci u&ytych materia ów i jako%ci wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i bada$.
9.2
Cena wykonania robót
1)
2)
Cena wykonania elementów betonowych i &elbetowych uj#ta jest w zakresie wykonania obiektów: komory wodoci"gowe, nawierzchni (dróg, chodników, rowów), ogrodze$, zasilania energetycznego(liczonych
w jednostkach: m, m2, szt., kpl. ) i obejmuje:
prace przygotowawcze,
prace geotechniczne,
badania laboratoryjne materia ów, wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup i dostarczenie materia ów,
dostarczenie sprz#tu i urz"dze$ oraz ich sk adowanie,
przygotowanie pod o&a,
wykonanie zbrojenia,
monta& i demonta& szalunków, deskowa$ i rusztowa$ wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzier&awa,
impregnacja, itp.),
osadzenie w konstrukcji elementów (np. przej%! szczelnych, w azów)
prace zasadnicze – betonowanie,
piel#gnacj# betonu,
wymagane pow oki izolacyjne wg ST 04.02 „Roboty izolacyjne”,
wywóz z terenu budowy materia ów zb#dnych,
wykonanie okre%lonych w postanowieniach Kontraktu bada$, pomiarów i sprawdze$ robót,
uporz"dkowanie placu budowy po robotach.
Cena wykonania konstrukcji przykrycia zbiorników i komór uj#ta jest w zakresie wykonania obiektów: (liczonych w jednostkach: kpl. ) i obejmuje prace przygotowawcze,
badania laboratoryjne materia ów, wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup i dostarczenie materia ów,
dostarczenie sprz#tu i urz"dze$ oraz ich sk adowanie,
prace zasadnicze – monta& kompletnego przekrycia,
wywóz z terenu budowy materia ów zb#dnych,
wykonanie okre%lonych w postanowieniach Kontraktu bada$, pomiarów, i sprawdze$ robót,
uporz"dkowanie placu budowy po robotach.
10 PRZEPISY ZWI)ZANE
1) WTWiOR
2) PN-79/B-06711
3) PN-EN 13139:2003
4) PN-82/H-93215
5) PN-ISO 6935
6) PN-EN 206-1:2003
18/20
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
Kruszywa do zaprawy
Walcówka i pr#ty stalowe do zbrojenia betonu.
Stal do zbrojenia betonu
Beton. Cz#%! 1: Wymagania, w a%ciwo%ci, produkcja i zgodno%!
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
7) PN-EN 12350-1…4
8) PN-EN 12390-1…4
9) EN 13791
10) PN-EN 12504-1…2
11) ENV 13670-1:2000
12) PN-EN 196-1…6
13) PN-EN 197-1
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
PN-EN 197-2
PN-B-19707
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-EN 450
PN-EN 13263
PN-EN 934-2,3,4i 6
PN-EN 12620
PN-EN 1008
PN-88/B-32250
PN-ISO 8501-1
25) PN-80/B/01800
26) PN-86/B/01801
27) PN-86/B-01802
28) PN-85/B-01805
29) PN-85/B-01810
30) PN-91/B-01811
31) PN-91/B-01813
32) PN-92/B-01814
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003
PN-82/B-02004
PN-82/B-02010
PN-77/B-02011
PN-86/B-02014
PN-86/B-02015
PN-91/B-02020
PN-90/B-03000
PN-76/B-03001
PN-81/B-03020
PN-63/B-06251
PN-B-03264:2002
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
PN-80/H-74219
PN-EN 10020:1996
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10027
PN-EN 10079:1996
PN-EN-10088
PN-74/M-69016
PN-65/M-69017
Badania mieszanki betonowej
Badania betonu
Ocena wytrzyma o%ci betonu w konstrukcjach
Badania betonu w konstrukcjach
Wykonywanie konstrukcji betonowych
Metody badania cementu.
Cement. Cz#%! 1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno%ci dotycz"ce cementów
powszechnego u&ytku
Cement. Cz#%! 2: Ocena zgodno%ci.
Cement. Cement specjalny. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno%ci.
Cement. Metody bada$. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.
Popió lotny do betonu
Py krzemionkowy do betonu
Domieszki do betonu
Kruszywa do betonu
Woda zarobowa do betonu
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i &elbetowe. Klasyfikacja i okre%lenie %rodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i &elbetowe. Klasyfikacja i okre%lenie %rodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i &elbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i &elbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okre%lenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
W asno%ci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i &elbetowe. Ochrona materia owo – strukturalna. Wymagania ogólne.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i &elbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i &elbetowe. Metoda badania przyczepno%ci pow ok ochronnych
Obci"&enia budowli.
Obci"&enia sta e.
Podstawowe obci"&enia technologiczne i monta&owe.
Obci"&enia pojazdami.
Obci"&enie %niegiem.
Obci"&enie wiatrem.
Obci"&enie gruntem.
Obci"&enie temperatur".
Ochrona cieplna budynków.
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Konstrukcje i pod o&a budowli.
Posadowienie bezpo%rednie budowli.
Roboty betonowe i &elbetowe. Wymagania techniczne.
Konstrukcje betonowe, &elbetowe i spr#&one. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Rury stalowe bez szwu walcowane na gor"co, ogólnego zastosowania.
Stal. Klasyfikacja.
Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych
Systemy oznaczania stali.
Stal. Wyroby. Terminologia
Stal odporna na korozj#.
Spawanie w os onie CO.
Spawanie w os onie argonu.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
19/20
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.01 – ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
PN-65/M-69013
PN-85/M-69775
PN-87/M-69008
PN-77/B-06200
PN-90/B-03200
PN-B-03215:1998
PN-B-03002:1999
PN-B-03340:1999
PN-80/B-03040
PN-68/B-10020
PN-68/B-10023
66) PN-69/B-10024
67)
68)
69)
70)
PN-85/B-04500
PN-B-19701:1997
PN-64/H-74086
PN-70/H-97052
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
PN-71/H-97053
PN-84/H-97080.05
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
131/72
132/72
240/82
305/91
306/91
81) Instrukcja nr 364/2000
Spawanie gazowe.
Kontrola spawów.
Klasa konstrukcji stalowych.
Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe. Po "czenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie.
Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-&elbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych
betonów komórkowych. Wymagania i badania.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma o%ciowych
Cement. Cement powszechnego u&ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno%ci.
Stopnie &eliwne do studzienek kontrolnych.
Ochrona przed korozj". Ocena przygotowania powierzchni stali i &eliwa do malowania
Ochrona przed korozj". malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne.
Ochrona czasowa. Oczyszczanie. Normy pomocnicze:
Beton hydrotechniczny. Sk adniki betonów. Wymagania techniczne.
Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne Instrukcje ITB.
Instrukcja stosowania pow ok poliestrowych do ochrony betonu przed korozj".
Instrukcja stosowania pow ok epoksydowych do ochrony betonu przed korozj".
Instrukcja zabezpieczania przed korozj" konstrukcji betonowych i &elbetowych.
Zabezpieczanie przed korozj" stalowych konstrukcji budowlanych.
Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.
Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach
górniczych - Warszawa 2000r.
oraz inne obowi"zuj"ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyj#tym przez polskie prawodawstwo.
20/20
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
CZ !" III
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 ROBOTY IZOLACYJNE
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
1/14
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
Spis tre ci:
1
WST P...................................................................................................................................................................4
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .......................................................................................................4
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJT ....................................................................................4
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ! TECHNICZN! ...............................................................................4
1.3.1
Roboty przygotowawcze:...........................................................................................................................4
1.3.2
Roboty zasadnicze:....................................................................................................................................4
1.3.3
Roboty ko cowe, konieczne do uzyskania !wiadectwa Przej"cia Robót: .................................................4
1.4 OKRE"LENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................................4
2
MATERIA!Y ........................................................................................................................................................5
2.1 MATERIA#Y DO IZOLACJI ..................................................................................................................................5
2.2 MATERIA#Y DO ZABEZPIECZE$ PRZECIWKOROZYJNYCH .................................................................................5
2.2.1
Materia#y malarskie do zabezpiecze przeciwkorozyjnych.......................................................................5
2.2.2
Materia#y pomocnicze do wykonywania zabezpiecze przeciwkorozyjnych .............................................6
2.2.3
Woda .........................................................................................................................................................6
3
SPRZ T .................................................................................................................................................................6
4
TRANSPORT ........................................................................................................................................................6
5
WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................................................6
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE.......................................................................................................................................6
5.2 IZOLACJE POW#OKOWE ZEWN TRZNE .............................................................................................................6
5.3 IZOLACJE WARSTWOWE Z PAPY ASFALTOWEJ ORAZ FOLII PCV .....................................................................6
5.3.1
Izolacje z papy asfaltowej na lepiku..........................................................................................................7
5.3.2
Izolacje z folii PCV ...................................................................................................................................7
5.4 IZOLACJE CIEPLNE ............................................................................................................................................7
5.5 IZOLACJE TERMICZNE RUROCI!GÓW ...............................................................................................................7
5.6 POW#OKI IZOLACYJNE Z MATERIA#ÓW NA BAZIE %YWICY EPOKSYDOWO-SMO#OWEJ ....................................7
5.7 PRZEJ"CIA SZCZELNYCH TYPU #A$CUCHOWEGO ...........................................................................................8
5.8 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH .......................................................................8
5.8.1
Wymagania dotycz$ce pod#o%y .................................................................................................................8
5.8.2
Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych .................................................................8
5.8.3
Wymagania dotycz$ce wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych.............................................8
5.8.4
Wykonywanie pow#ok mi"dzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych
pow#okami gruntowymi w wytwórni........................................................................................................................9
5.8.5
Malowanie ostateczne elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytwórni .....9
5.9 RUSZTOWANIA .................................................................................................................................................9
6
KONTROLA JAKO"CI ROBÓT......................................................................................................................10
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO"CI ROBÓT ................................................................................................10
6.2 SZCZEGÓ#OWE ZASADY KONTROLI ROBÓT ...................................................................................................10
6.2.1
Izolacje....................................................................................................................................................10
6.2.2
Wykonanie prac malarskich przeciwkorozyjnych ...................................................................................10
7
OBMIAR ROBÓT...............................................................................................................................................11
7.1
7.2
7.3
8
PRZEJ CIE ROBÓT .........................................................................................................................................12
8.1
8.2
9
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ...............................................................................................................11
SZCZEGÓ#OWE ZASADY OBMIARU ROBÓT ....................................................................................................12
JEDNOSTKI OBMIAROWE ................................................................................................................................12
WARUNKI OGÓLNE .........................................................................................................................................12
WARUNKI SZCZEGÓ#OWE ..............................................................................................................................12
PODSTAWA P!ATNO"CI................................................................................................................................12
2/14
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
9.1
9.2
10
USTALENIA OGÓLNE .......................................................................................................................................12
CENA WYKONANIA ROBÓT ..............................................................................................................................12
PRZEPISY ZWI#ZANE ................................................................................................................................13
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
3/14
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
1 WST!P
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s' postanowienia podstawowe dotycz'ce wykonania i odbioru
robót budowlanych dla Projektu „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W D BICY ETAP I”, wspó(finansowanego ze )rodków Unii Europejskiej – Fundusz Spójno)ci, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i "rodowisko.
Je*eli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót,
nale*y wykona+ j' zgodnie z odpowiednimi bran*owymi ST.
Kod CPV wg s(ownika zamówie,:
45.25.21.26-7
Zak(ady uzdatniania wody pitnej
45.25.99.00-6
Modernizacja zak(adów
45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz&)ci
oraz roboty w zakresie in*ynierii l'dowej i wodnej
45.30.00.00-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.23.10.00-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci'gów, ci'gów komunikacyjnych i linii energetycznych
45.23.13.00-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci'gów i ruroci'gów do odprowadzania )cieków
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji TechnicznejT
Specyfikacj& Techniczn' jako cz&)+ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nale*y odczytywa+ i
rozumie+ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie bran*e) opisanych w pkt 1.3.
1.3
Zakres robót obj tych Specyfikacj! Techniczn!
Zakres prac realizowanych w ramach robót izolacyjnych obejmuje:
1.3.1 Roboty przygotowawcze:
1) Dostarczenie na teren budowy niezb&dnych materia(ów, urz'dze, i sprz&tu budowlanego,
2) Oczyszczenie elementów przewidzianych do wykonania izolacji,
1.3.2 Roboty zasadnicze:
1) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych warstwowych,
2) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pow(okowych,
3) Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu lub we(ny mineralnej,
4) Wykonanie izolacji termicznych ruroci'gów,
5) Wykonanie pow(ok izolacyjnych ograniczaj'cych dost&p agresywnych )rodowisk,
6) Wykonanie uszczelnienia dylatacji oraz przerw roboczych,
7) Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych,
1.3.3 Roboty ko"cowe, konieczne do uzyskania #wiadectwa Przej$cia Robót:
1) Przeprowadzenie niezb&dnych pomiarów i bada, laboratoryjnych.
Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów wraz z konieczn' wymian' gruntu oraz zag&szczeniem wykopów, zwi'zane z wykonywaniem sieci kanalizacyjnej uj&to w ST03.00.
1.4
Okre"lenia podstawowe
Okre)lenia podstawowe s' zgodne z obowi'zuj'cymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00
„Postanowienia podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:
1) Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materia(u,
umieszczona wewn'trz )ciany, )ciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia
przed przenikaniem wilgoci,
2) Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa lub arkusz materia(u wewn'trz stropu albo podobnej konstrukcji lub usytuowana pionowo w )cianie, maj'ca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,
3) Uszczelnienie – uformowany materia( stosowany w po('czeniach w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,
4) Materia% izolacyjny – materia( zabezpieczaj'cy lub zmniejszaj'cy przep(yw ciep(a, d-wi&ku albo
elektryczno)ci,
4/14
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
2 MATERIA&Y
Ogólne wymagania dotycz'ce materia(ów podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 2.
Wszystkie materia(y przewidywane do wbudowania b&d' zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami In*yniera.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó(owe informacje dotycz'ce -ród(a
wytwarzania i wydobywania materia(ów oraz odpowiednie )wiadectwa bada,, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia In*ynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno)+ za spe(nienie wymaga, ilo)ciowych i jako)ciowych materia(ów dostarczanych na plac budowy oraz za ich w(a)ciwe sk(adowanie i wbudowanie zgodnie z za(o*eniami PZJ.
2.1
Materia#y do izolacji
Materia(ami stosowanymi do wykonania robót b&d'cych tematem niniejszej specyfikacji s':
papa asfaltowa,
lepik asfaltowy,
folie z tworzyw sztucznych,
styropian samogasn'cy,
we(na mineralna,
izolacja ruroci'gów z pianki poliuretanowej,
izolacja ruroci'gów na bazie kauczuku syntetycznego,
zabezpieczenie izolacji ruroci'gów: blacha aluminiowa gr. 0,5mm lub otulina z tworzyw odpornych na temperatury i promieniowanie UV
elastyczna pow(oka ochronna z *ywicy epoksydowo-smo(owej,
)rodki do wykonania uszczelnie, przerw roboczych i dylatacji,
Wymagania dla pow(ok ograniczaj'cych dost&p agresywnych )rodowisk
Lp.
1
2
4
Cecha
Przyczepno)+ do pod(o*a, [MPa]
Elastyczno)+-najwi&ksza )rednica sworznia, przy przeginaniu na którym pow(oka nie p&ka, [cm]
Opór dyfuzyjny wobec pary wodnej – [m] równowa*nej warstwy powietrza
)rodowisko gazowe zewn&trzne
)rodowisko gazowe wewn&trzne
Opór dyfuzyjny wzgl&dem CO2 – [m] równowa*nej warstwy powietrza
5
Przesi'kliwo)+ wody , [cm3] (tylko dla )rodowisk gazowych zewn&trznych)
6
Odporno)+ chemiczna na sta(e i okresowe dzia(anie wybranych )rodowisk
agresywnych po 8 tygodniach badania:
zmiana masy
3
zmiana wygl'du
Twardo)+ – t(umienie ruchu wahad(a
Odporno)+ na )cieranie, [kg/µm]
Wytrzyma(o)+ na rozci'ganie, [MPa]
Szczelno)+ – nat&*enie pr'du p(yn'cego przez próbk& z pow(ok'
po 4 tygodniach badania, [µA]
7
8
9
10
2.2
W rodowisku gazowym
.0,5
.1,0
W rodowisku ciek%ym
.0,5
.0,5
.4
.
6
.50
-
.1,0
-
-5 do +5
(przy dzia(aniu okresowym
-8÷+8)
bez zmian
-
-5 do +5
(przy dzia(aniu okresowym
-8÷+8)
bez zmian
.0,1
.0,5
.1,0
.500
Materia#y do zabezpiecze$ przeciwkorozyjnych
2.2.1 Materia%y malarskie do zabezpiecze" przeciwkorozyjnych
W robotach malarskich przeciwkorozyjnych mo*na stosowa+:
farby dyspersyjne odpowiadaj'ce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadaj'ce wymaganiom normy PN-C-81921:2004,
farby olejne i alkidowe odpowiadaj'ce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-*ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj'ce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby chlorokauczukowe odpowiadaj'ce wymaganiom normy PN-C-81910:2002,
emalie chlorokauczukowe odpowiadaj'ce wymaganiom normy PN-C-81608:1998,
farby poliwinylowe odpowiadaj'ce wymaganiom normy PN-C-81903:2002,
emalie poliwinylowe odpowiadaj'ce wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-C-81609:2002/Ap1:2004,
farby epoksydowe odpowiadaj'ce wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C81916:2001 oraz PN-C-81917:2001,
emalie epoksydowe odpowiadaj'ce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PN-C-81932:1997,
emalie poliuretanowe odpowiadaj'ce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,
farby krzemianowo-cynkowe odpowiadaj'ce wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C81919:2002/Ap1:2004,
inne wyroby malarskie gruntuj'ce i nawierzchniowe, które powinny odpowiada+ wymaganiom aprobat
technicznych.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
5/14
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
2.2.2 Materia%y pomocnicze do wykonywania zabezpiecze" przeciwkorozyjnych
Materia(y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
rozcie,czalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcie,czalniki przygotowane fabrycznie,
utwardzacze do wyrobów lakierowych,
)rodki do odt(uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze, pod(o*a,
piasek filtracyjny kwarcowy, *wirek filtracyjny, )rut (amany *eliwny i staliwny, )rut ci&ty z drutu, elektrokorund itp.
Wszystkie ww. materia(y musz' mie+ w(asno)ci techniczne okre)lone przez producenta lub odpowiadaj'ce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych b'd- PN.
2.2.3 Woda
Przy czyszczeniu zanieczyszcze, rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz nak(adaniu
pow(ok z farb wodorozcie,czalnych nale*y wykorzystywa+ wod& odpowiadaj'c' wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno)ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez bada, laboratoryjnych mo*e by+ stosowana tylko wodoci'gowa woda pitna.
3 SPRZ!T
Ogólne wymagania dotycz'ce sprz&tu podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowi'zany do u*ywania jedynie takiego sprz&tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp(ywu
na jako)+ i )rodowisko wykonywanych robót.
Sprz&t u*ywany do realizacji robót powinien by+ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót,
który uzyska( akceptacj& In*yniera.
Wykonawca dostarczy In*ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj'cych dopuszczenie sprz&tu do u*ytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przyst&puj'cy do wykonania robót izolacyjnych powinien wykaza+ si& mo*liwo)ci' korzystania z nast&puj'cego sprz&tu:
podno)nik przy)cienny,
rusztowania systemowe
4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz'ce transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowi'zany do stosowania jedynie takich )rodków transportu, które nie wp(yn' niekorzystnie
na jako)+ robót i w(a)ciwo)ci przewo*onych towarów. "rodki transportu winny by+ zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robót, który uzyska( akceptacj& In*yniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz' spe(nia+ wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
wzgl&dem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu materia(ów, sprz&tu budowlanego i urz'dze, w ramach robót izolacyjnych, Wykonawca robót stosowa+ b&dzie nast&puj'ce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez In*yniera )rodki transportu:
samochód ci&*arowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,
samochód dostawczy 3-5 Mg.
5 WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz'ce wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi'zuj'cych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2
Izolacje pow#okowe zewn trzne
Przed wykonaniem izolacji pod(o*e staranie oczy)ci+ z kurzu, resztek zaprawy. Nierówno)ci wype(ni+ materia(em,
z którego wykonano pod(o*e. Przygotowa+ )rodek do wykonania izolacji. Materia( izolacyjny nanosi+ szczotk' na
powierzchni& przeznaczon' do izolacji.
Wykonana izolacja powinna by+ g(adka i równa, powinna pokrywa+ w ca(o)ci izolowane pod(o*e.
5.3
Izolacje warstwowe z papy asfaltowej oraz folii PCV
Przed wykonaniem izolacji pod(o*e staranie oczy)ci+ z kurzu, resztek zaprawy. Nierówno)ci wype(ni+ materia(em
z którego wykonano pod(o*e.
6/14
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
5.3.1 Izolacje z papy asfaltowej na lepiku
Przygotowa+ )rodek do zagruntowania pod(o*a, pod(o*e zagruntowa+. Równocze)nie z rozwijaniem papy z rolki
nanosi+ szczotk' lepik asfaltowy na zagruntowane pod(o*e. Pap& starannie dociska+ do pod(o*a. Nast&pny pas
papy u(o*y+ z zak(adem o szeroko)ci 15 cm na wcze)niej przyklejony pas papy. Pap& przykleja+ w sposób analogiczny jak pierwszy. Zak(ady pokry+ lepikiem asfaltowym.
5.3.2 Izolacje z folii PCV
Izolacj& z folii PCV nale*y wykona+ zgodnie z WS.
Izolacj& podposadzkow' nale*y wykona+ z jednej lub dwóch warstw folii PE gr. 0,2mm.
Wykonana izolacja powinna g(adka, równa pozbawiona p&cherzy, folia powinna przylega+ do pod(o*a na ca(ej
powierzchni, na stykach folia powinna by+ sklejona na szeroko)ci styków. Folia powinna by+ wywini&ta na powierzchnie pionowe. Powierzchnia folii powinna by+ równa, g(adka i pozbawiona przebi+ i otworów.
5.4
Izolacje cieplne
Izolacje cieplne wykona+ nale*y ze styropianu samogasn'cego lub z p(yt z we(ny mineralnej u(o*onej na warstwie
paroizolacji. P(yty powinny )ci)le do siebie przylega+. Izolacja powinna mie+ na ca(ej p(aszczy-nie jednakow'
grubo)+.
#'czna grubo)+ izolacji powinna odpowiada+ warto)ciom podanym w WS oraz Dokumentacji technicznej.
5.5
Izolacje termiczne ruroci!gów
Ruroci'gi nale*y ociepli+ piank' poliuretanow' lub izolacj' na bazie kauczuku syntetycznego grubo)ci 5cm i zabezpieczy+ blach' aluminiow' gr. 0,5mm lub otulin' z tworzyw odpornych na temperatury i promieniowanie UV.
5.6
Pow#oki izolacyjne z materia#ów na bazie %ywicy epoksydowo-smo#owej
Pow(oki izolacyjne z materia(ów na bazie *ywicy epoksydowo-smo(owej nale*y wykona+ wewn'trz komór i zbiorników, zgodnie z WS.
W przypadku niew(a)ciwej jako)ci pod(o*a, przed wykonaniem pow(ok izolacyjnych nale*y je przygotowa+ poprzez:
czyszczenie hydrodynamiczne,
wype(nienie wi&kszych ubytków odpowiednimi zaprawami naprawczymi,
szpachlowanie cienkowarstwowymi wyprawami.
Powierzchni& betonow' nale*y trzykrotnie pokry+ )rodkiem izolacyjnym na bazie *ywicy epoksydowej i oleju
smo(owego przy pomocy p&dzli lub szczotek. Pow(oka izolacyjna mo*e by+ stosowana na wilgotne pod(o*e, elastyczne – zdolne przenosi+ zarysowania pod(o*a. Stosowa+ mo*na do betonu, stali, w pomieszczeniach zamkni&tych i na zewn'trz, pod ziemi', w wodzie, w urz'dzeniach maj'cych kontakt ze )ciekami, w konstrukcjach
stalowych maj'cych kontakt z wod'. Nie nadaje si& do kontaktu z wod' pitn' oraz do pomieszcze, wewn&trznych dla ludzi i zwierz't.
Wymagania dla )rodka izolacyjnego na bazie *ywicy epoksydowo-smo(owej
Lp.
1
2
3
4
W%a ciwo ci
G&sto)+
sp(ywno)+ z powierzchni pionowych
czas utwardzania
maksymalna temperatura utwardzania
Jednostka
g/cm3
Mm
Min.
0C
Wymagania
1,8 ± 5%
<1
220 ÷ 250
-
5
liniowy skurcz utwardzania
%
6
7
przyczepno)+ do pod(o*a betonowego
wytrzyma(o)+ na )ciskanie
MPa
MPa
.28
.2,5
PN-92/B-01814
PN-EN ISO 604:2000
PN-EN ISO 178:1998
wytrzyma(o)+ na zginanie
MPa
-
9
wytrzyma(o)+ na rozci'gania
MPa
10
11
12
maksymalne wyd(u*enie przy zerwaniu
nasi'kliwo)+ wod'
opór dyfuzyjny pow(oki dla pary wodnej
%
%
m
.1,0
.35
13
opór dyfuzyjny pow(oki dla dwutlenku w&gla
odporno)+ chemiczna okre)lona zmian'
masy po 28 dniach dzia(ania:
10% H2SO4*
10% NaOH*
10% NaCl
10% NH3 aq
olej mineralny
benzyna
toluen
45% etanol
octan etylu
m
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
%
PN-87/C-89085
PN-87/C-89085
-
8
14
Badania wg
PN-87/C-89085
-
PN-81/C-89034
PN-81/C-89034
PN-EN ISO 62:2000
.6
.50
0÷2
0÷2
0÷2
0÷2
-
7/14
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
5.7
Przej"cia szczelnych typu #a$cuchowego
Warunki szczegó(owe dotycz'ce wykonania przej)+ szczelnych typu (a,cuchowego okre)lono w ST 04.01 „Roboty budowlano-konstrukcyjne”.
5.8
Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych
5.8.1 Wymagania dotycz'ce pod%o(y
Ogólne wymagania dotycz'ce przygotowania pod(o*y podane s' w PN-EN ISO 12944-4:2001.
Ochronny system malarski wymaga prawid(owego przygotowania powierzchni, które zale*y od jej stanu pocz'tkowego i ko,cowego.
Metody przygotowania powierzchni opisane s' w PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie powierzchni powinno
zosta+ ocenione na podstawie wzrokowej oceny czysto)ci profilu powierzchni i czysto)ci chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN ISO 12944-4:2001.
5.8.2 Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych
Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by+ podane w kartach technicznych lub instrukcjach stosowania wyrobów malarskich.
O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymaga,, to prace malarskie antykorozyjne nale*y przeprowadza+
w nast&puj'cych warunkach:
przy temperaturze malowanego pod(o*a nie wy*szej ni* 40oC, pod(o*e nie powinno by+ równie* nas(onecznione,
przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensuj'c' par' wodn',
przy temperaturze pod(o*a co najmniej o 3oC wy*szej od temperatury punktu rosy, a przy du*ej chropowato)ci powierzchni o 7oC (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by+ zgodne z PN-EN ISO 85024:2000).
Najlepsz' jako)+ pow(oki uzyskuje si& w temperaturze otoczenia w granicach 15-25oC, przy wilgotno)ci wzgl&dnej otaczaj'cej atmosfery 18%.
Prace malarskie nale*y wykonywa+ na terenie oddzielonym lub os(oni&tym od prac innego typu, w szczególno)ci
od obróbki strumieniowo-)ciernej i spawania.
W przypadku malowania elementów wewn'trz pomieszcze, produkcyjnych nale*y unika+ zapylenia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy+ nawiew )wie*ego powietrza do pomieszcze,, w których s' malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew )wie*ego powietrza nie powinien by+ kierowany bezpo)rednio na malowane
powierzchnie.
Po zako,czeniu malowania )wie*o na(o*one pow(oki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny by+
sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentów nie stanowi' inaczej) w takich samych warunkach
jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze )wie*o naniesion' pow(ok' malarsk', o ile jest to mo*liwe, nie
powinny by+ poddane bezpo)rednio dzia(aniu promieni s(onecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwi'zkami chemicznymi.
Przy konieczno)ci wykonywania robót malarskich na otwartym powietrzu, w razie wyst'pienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca malowane nale*y os(oni+ (wiaty, folie, plandeki) oraz w miar& mo*liwo)ci zastosowa+ nawiew ciep(ego, suchego powietrza, aby nie dopu)ci+ do ozi&bienia
malowanych konstrukcji.
Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by+ w bezpieczny sposób dost&pne i dobrze o)wietlone.
5.8.3 Wymagania dotycz'ce wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych
Ogólne wymagania dotycz'ce wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane s' w normie PN-EN
ISO 12944-7:2001.
Je*eli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowi' inaczej, to przyjmuje si&, *e
pojedyncza grubo)+ pow(oki nie mo*e by+ mniejsza ni* 80% nominalnej grubo)ci pow(oki. Tak wi&c pojedyncza
grubo)+ pow(oki powinna osi'ga+ wielko)+ pomi&dzy 80% a 100% nominalnej grubo)ci pow(oki, pod warunkiem
*e przeci&tna wielko)+ dla ca(o)ci ()rednia) jest równa lub wi&ksza od nominalnej grubo)ci pow(oki. Jednocze)nie
nale*y zadba+ o osi'gni&cie nominalnej grubo)ci pow(oki przy unikaniu obszarów o nadmiernej grubo)ci. Zalecane jest by maksymalna grubo)+ pow(oki nie by(a wi&ksza ni* 3-krotna nominalna grubo)+ pow(oki. W celu osi'gni&cia wymaganej grubo)ci pow(oki powinno si& okresowo, podczas nak(adania pow(oki, sprawdza+ jej grubo)+
na mokro.
Wszystkie trudno dost&pne powierzchnie oraz kraw&dzie, naro*a, spawy, po('czenia nitowe i )rubowe powinny
by+ malowane szczególnie starannie. Je*eli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie kraw&dzi, nale*y zastosowa+ odpowiedni' pow(ok& zaprawkow' o odpowiedniej szeroko)ci (ok. 25 mm) po obu stronach kraw&dzi.
Nale*y przestrzega+ okre)lonego odst&pu czasu mi&dzy nak(adaniem poszczególnych pow(ok oraz mi&dzy na(o*eniem ostatniej pow(oki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynika+ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej lub z kart technicznych wyrobów lakierowych.
Wady ka*dej pow(oki prowadz'ce do pogorszenia jej w(a)ciwo)ci ochronnych lub maj'ce znacz'cy wp(yw na jej
wygl'd powinny by+ usuni&te przed na(o*eniem nast&pnej pow(oki.
8/14
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
Wykonywanie pow(ok gruntowych, mi&dzywarstwowych i nawierzchniowych na elementach i konstrukcjach zabezpieczanych ca(kowicie na budowie
Charakterystyka pow(ok gruntowych, mi&dzywarstwowych i nawierzchniowych podana jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Pow(oki nak(ada si& p&dzlem, wa(kiem lub natryskowo.
Pow(oki nale*y nak(ada+ z materia(ów malarskich przyj&tych na budow& zgodnie z wymaganiami pkt. 2., w warunkach podanych w pkt. 5, na pod(o*e przygotowane zgodnie z pkt. 5 i odebrane z uwzgl&dnieniem wymaga,
okre)lonych w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Gruntow', czyli pierwsz' warstw& pow(oki nale*y nanie)+ na pod(o*e nie pó-niej ni* po 6 godzinach od jego
oczyszczenia.
Podstawow' technik' nak(adania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobieraj'c sprz&t do rodzaju natryskiwanej farby, nale*y wzi'+ pod uwag& nast&puj'ce parametry: lepko)+. g&sto)+, rodzaj pigmentu i
wymagan' temperatur& farby w czasie nak(adania.
Pow(oka gruntowa powinna pokrywa+ ca(y profil powierzchni stalowej. Ka*da pow(oka powinna by+ na(o*ona
mo*liwie równomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych.
5.8.4
Wykonywanie pow%ok mi$dzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych pow%okami gruntowymi w wytwórni
Wymalowania mi&dzywarstwowych i nawierzchniowych warstw pow(ok na konstrukcjach wykonuje si& zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, w których podane s' wyroby malarskie, ilo)ci
warstw i grubo)ci poszczególnych pow(ok oraz ca(ego pokrycia malarskiego. Projekt i specyfikacja techniczna
zawieraj' wszystkie dane dotycz'ce technologii nak(adania, wykonania pow(ok oraz ich oceny. Pow(oki mi&dzywarstwowe i nawierzchniowe nale*y nak(ada+ na powierzchnie przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Powierzchnie na z('czach nale*y przygotowa+ zgodnie z wymaganiami pkt. 5.
Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony mo*liwe jest wykonywanie pe(nych systemów
malarskich po upewnieniu si&, czy farba do czasowej ochrony jest „zgodna” z farbami stosowanymi w systemach
malarskich. Termin „zgodna” oznacza, *e dwa wyroby malarskie mog' by+ stosowane bez wyst'pienia niepo*'danych efektów. Przyk(adowe mo*liwo)ci stosowania ró*nych farb przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Zgodno)+ farby do gruntowania do czasowej ochrony z systemami malarskimi
Zgodno)+ ogólnych rodzajów farb do gruntowania do czasowej
ochrony z farbami do gruntowania systemu malarskiego
Farba do gruntowania do czasowej ochrony
Rodzaj substancji
b(onotwórczej
Pigment
antykorozyjny
AK
CR
PVC
AY
EP
PUR
Krzemianowe/
py( cynkowy
Alkidowe
ró*ne
+
(+)
(+)
(+)
(–)
(–)
(–)
+
Poliwinylobutyralowe
ró*ne
+
+
+
+
(+)
(+)
(–)
+
Epoksydowe
ró*ne
(+)
+
+
+
+
(+)
(–)
+
BIT
Epoksydowe
py( cynkowy
(–)
+
+
+
+
(+)
(–)
+
Krzemianowe
py( cynkowy
(–)
+
+
+
+
+
+
+
+ zgodna, (+) zgodno)+ skonsultowa+ z producentem farby, (–) niezgodna, AK – alkidowe, AY – akrylowe, BIT –
bitumiczne, CR – chlorokauczukowe, EP – epoksydowe, PVC – poliwinylowe, PUR – poliuretanowe
5.8.5
Malowanie ostateczne elementów i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytwórni
Wymalowania ostateczne wykonuje si& zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, zwykle stosuj'c te same wyroby malarskie, które nak(adano w wytwórni. Sposób oczyszczania pod(o*a,
technika wykonania wymalowa, i ich kontroli powinny by+ podane w projekcie. Dopuszcza si& wykonanie pow(ok
na podstawie zalece, opracowanych przez wytwórni&, która na(o*y(a pow(oki na elementy. Powierzchnia pod
wymalowania ostateczne powinna by+ przygotowana zgodnie z wymaganiami pkt. 5 niniejszej specyfikacji.
5.9
Rusztowania
Rusztowania stosowane przy wykonywaniu robót izolacyjnych nale*y stosowa+ systemowe, z atestem dopuszczaj'cym do stosowania, wyposa*one w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach nale*y utrzymywa+
bezwzgl&dny porz'dek.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
9/14
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
6 KONTROLA JAKO#CI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli jako"ci robót
Ogólne wymagania dotycz'ce wykonania robót, dostawy materia(ów, sprz&tu i )rodków transportu podano w ST
00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe(n' kontrol& jako)ci robót i materia(ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i )rodki techniczne do kontroli jako)ci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary b&d' przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadaj'ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
In*ynier jest uprawniony do prowadzenia w(asnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST
00.00 „Postanowienia podstawowe”.
6.2
Szczegó#owe zasady kontroli robót
Badania jako)ci robót w czasie ich realizacji nale*y wykonywa+ zgodnie z wytycznymi w(a)ciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materia(ów i systemów technologicznych.
6.2.1 Izolacje
Kontrola wykonania izolacji i zabezpiecze, antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodno)ci z wymaganiami niniejszych ST. Sprawdzeniu podlega:
sprawdzenie zgodno)ci rodzaju i jako)ci materia(ów z Dokumentacj' Projektow'
sposób u(o*enia izolacji,
powierzchnia izolacji,
sposób wykonania po('cze, arkuszy papy,
ci'g(o)+ izolacji,
grubo)+ u(o*enia izolacji (izolacje cieplne),
szczelno)+ izolacji.
6.2.2 Wykonanie prac malarskich przeciwkorozyjnych
Przed przyst'pieniem do robót przeciwkorozyjnych nale*y przeprowadzi+ kontrol& i odbiór elementów konstrukcji
od dostawcy oraz badania materia(ów, które b&d' wykorzystywane do wykonywania robót.
Wyroby u*yte do wykonywania pow(ok powinny odpowiada+ normom wymienionym w pkt. 2 lub aprobatom technicznym.
Bezpo)rednio przed i podczas nak(adania wyroby lakierowe powinny by+ sprawdzane pod wzgl&dem:
zgodno)ci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji,
braku ko*uszenia,
braku nieodwracalnego osadzania si& pigmentów,
braku trwa(ego, nie daj'cego si& wymiesza+ osadu (pozosta(y osad powinien da+ si& (atwo zredyspergowa+),
mo*liwo)ci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robót przeciwkorozyjnych,
terminów przydatno)ci do u*ycia podanych na opakowaniach.
Badania w czasie robót w szczególno)ci powinny dotyczy+:
kontroli procesu oczyszczania powierzchni,
oceny przygotowania powierzchni do nak(adania pow(ok,
kontroli warunków wykonywania pow(ok,
kontroli procesu nak(adania pow(ok.
Przy kontroli jako)ci procesu oczyszczenia powierzchni nale*y:
zapozna+ si& ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyj)ciowego pod(o*a i
zanieczyszcze,,
zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,
kontrolowa+ parametry stosowanej metody oczyszczania i prac& urz'dze,,
ewentualnie uzupe(ni+ technologi& o proces odt(uszczania zat(uszcze, powsta(ych podczas przygotowania
powierzchni,
dokona+ odbioru powierzchni do malowania lub wykonania pow(oki metalizacyjnej, z uwzgl&dnieniem wymaganych w(a)ciwo)ci powierzchni wed(ug dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Ocen& przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza si& nie pó-niej ni* w ci'gu 1 godz. od zako,czenia czyszczenia, okre)laj'c zgodnie z odpowiednimi normami nast&puj'ce w(a)ciwo)ci powierzchni:
wygl'd powierzchni, oceniany wed(ug PN-ISO 8501-1:1996,
stopie, przygotowania powierzchni okre)lany poprzez porównanie stanu pod(o*a z fotograficznymi wzorcami wed(ug PN-ISO 8501-1:1996,
chropowato)+, okre)laj'c' w umownej skali profil powierzchni, ocenian' wed(ug PN-EN ISO 8503-2:1999,
10/14
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
zapylenie okre lane wed!ug PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno by" wi#ksze ni$ na wzorcu
Nr 3 wed!ug normy),
w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym rodowisku ocen# obecno ci zat!uszcze%
wed!ug metody okre lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
obecno " soli rozpuszczalnych w wodzie wed!ug PN-ISO 8502-5:2002 (chlorki) lub PN-EN ISO 85029:2002 (przewodno " roztworu).
Zanieczyszczenia nale$y zdejmowa" z powierzchni metod& tamponow&, zgodnie z PN-EN ISO 8502-2:2000 lub
metod& Bresle’a podan& w PN-EN ISO 8502-6:2000.
Podany ogólny zakres kontroli dotyczy zarówno ca!ych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na budowie do
nak!adania pow!ok ochronnych, jak i powierzchni miejsc po!&cze% elementów konstrukcji, które dostarczono na
budow# z pow!okami naniesionymi w wytwórni.
Kontrola warunków wykonywania pow!ok powinna obejmowa" okre lenie:
temperatury powietrza,
temperatury pod!o$a,
wilgotno ci wzgl#dnej powietrza,
temperatury punktu rosy.
Parametry te nale$y kontrolowa" zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki bada% nale$y zapisywa" w dzienniku budowy.
Kontrola procesu nak!adania pow!ok malarskich obejmuje:
sprawdzenie zgodno ci parametrów stosowanych urz&dze%, na przyk!ad: typu i rozmiaru dyszy, ci nienia
zasilaj&cego, z wymaganiami producenta farby,
sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sk!adników, przestrzegania czasu przydatno ci do stosowania farb dwusk!adnikowych,
sprawdzenie przygotowania pod!o$a przed na!o$eniem pierwszej warstwy farby,
sprawdzenie grubo ci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementów,
zgodno ci odst#pu czasu nak!adania kolejnych warstw zgodnie z instrukcj& stosowania farby, norm& lub
kart& techniczn& wyrobu,
ocen# stanu wymalowania po na!o$eniu warstw gruntuj&cych i po malowaniu nawierzchniowym. Stan pow!oki ocenia si# nieuzbrojonym okiem przy wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odleg!o ci
30-40 cm. 'wie$o naniesiona lub nie wyschni#ta pow!oka malarska nie powinna wykazywa" wtr&ce% cia!
obcych,
kraterów, zacieków, niedomalowa%,
ocen# grubo ci poszczególnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za ma!a grubo " pow!ok, du$e zacieki, suchy natrysk, sp#cherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, uk!ucia ig!&,
itp.).
Wyniki bada% nale$y zapisa" w dzienniku budowy.
Po wyschni#ciu pow!oki malarskie nale$y sprawdza" na zgodno " z dokumentacj& projektow& i specyfikacj&
techniczn&, w zakresie:
wygl&du powierzchni, poprzez ocen# wzrokow& np. pod k&tem jednolito ci barwy, si!y krycia i wad takich
jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, p#cherzyki powietrza, !uszczenie, sp#kania i zacieki,
w!a ciwo ci pow!oki takich jak: grubo ", przyczepno " i porowato ", badanych przy u$yciu przyrz&dów i
metod podanych w dokumentacji projektowej, zgodnych z odpowiednimi normami.
Grubo " pow!oki bada si# zwykle metodami nieniszcz&cymi, zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISO
2178:1998.
Przyczepno " pow!oki do pod!o$a i przyczepno " mi#dzywarstwow& ocenia si# metodami niszcz&cymi, zgodnie z
PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999.
Porowato " kontroluje si# zwykle przy zabezpieczeniach specjalnych metod& nisko- lub wysokonapi#ciow&,
zgodnie z procedur& badawcz& okre lon& w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Wyniki bada% powinny by" porównane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj&cego) oraz wykonawcy.
7 OBMIAR ROBÓT
7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne wymagania dotycz&ce obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 7.
Obmiar robót okre la ilo " wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
11/14
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
7.2
Szczegó owe zasady obmiaru Robót
Ilo " robót oblicza si# wed!ug sporz&dzonych przez s!u$by geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzgl#dnieniem wymaga% technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w
ksi#dze obmiaru.
Wszystkie urz&dzenia i sprz#t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj& akceptacji In$yniera i musz&
posiada" wa$ne certyfikaty legalizacji.
7.3
Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dotycz&ce robót izolacyjnych nie wyst#puj& ze wzgl#du na ich uj#cie w robotach wiod&cych
zwi&zanych z budow& danego obiektu/struktury budowlanej, np. wykonania:
- komory wodoci&gowej,
- komory pompowni wraz z zabezpieczeniem,
8 PRZEJ CIE ROBÓT
8.1
Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej#cia podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilo ci, jako ci i warto ci.
Gotowo " do odbioru zg!asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk!adaj&c In$ynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj# powykonawcz& robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowi&zuj&cymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2
Warunki szczegó owe
Roboty zwi&zane z wykonaniem niektórych izolacji nale$& do robót ulegaj&cych zakryciu. Zasady ich przej#cia s&
okre lone w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt 8.2.
9 PODSTAWA P!ATNO"CI
9.1
Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotycz&ce p!atno ci podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe” pkt. 9.
P!atno " za jednostk# obmiarow& roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nale$y przyjmowa"
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, ocen& jako ci u$ytych materia!ów i jako ci wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i bada%.
9.2
Cena wykonania robót
1)
2)
12/14
Cena wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych uj#ta jest w zakresie wykonania obiektów (liczonych w jednostkach: kpl.) i obejmuje:
prace przygotowawcze,
prace geotechniczne
badania laboratoryjne materia!ów, wraz z opracowaniem dokumentacji
zakup i dostarczenie materia!ów,
dostarczenie sprz#tu i urz&dze% oraz ich sk!adowanie,
przygotowanie pod!o$a,
roboty zasadnicze: wykonanie izolacji, uszczelnie%,
wywóz z terenu budowy materia!ów zb#dnych,
wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada%, pomiarów, i sprawdze% robót,
uporz&dkowanie terenu budowy po robotach.
Cena wykonania izolacji zabezpieczaj&cej zewn#trzne i wewn#trzne powierzchnie betonowe zbiorników
i komór uj#ta jest w zakresie wykonania obiektów: kanalizacji (liczonych w jednostkach: kpl.) i obejmuje:
prace przygotowawcze,
prace geotechniczne
badania laboratoryjne materia!ów, wraz z opracowaniem dokumentacji
zakup i dostarczenie materia!ów,
dostarczenie sprz#tu i urz&dze% oraz ich sk!adowanie,
przygotowanie pod!o$a i prace zasadnicze:
oczyszczenie pod!o$a,
uszczelnienie nieszczelno ci (rys),
wyrównanie i wyg!adzenie powierzchni betonowych,
wykonanie izolacji zabezpieczaj&cej powierzchnie betonowe i $elbetowe.
wywóz z terenu budowy materia!ów zb#dnych,
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
wykonanie okre lonych w postanowieniach Kontraktu bada%, pomiarów, i sprawdze% robót,
uporz&dkowanie placu budowy po robotach.
10 PRZEPISY ZWI#ZANE
1)
2)
WTWiOR
PN-80/B/01800
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i $elbetowe. Klasyfikacja i okre lenie rodowisk.
3) PN-86/B/01801
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i $elbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
4) PN-86/B-01802
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i $elbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okre lenia.
5) PN-85/B-01805
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony .
6) PN-85/B-01810
W!asno ci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.
7) PN-91/B-01811
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i $elbetowe.
Ochrona materia!owo – strukturalna. Wymagania ogólne.
8) PN-91/B-01813
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i $elbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.
9) PN-92/B-01814
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i $elbetowe. Metoda badania przyczepno ci pow!ok ochronnych
10) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
11) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype!niaczami stosowane na gor&co
12) PN-89/B-27617
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
13) PN-92/B-27619
Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej
14) PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
15) PN-71/H-97053
Ochrona przed korozj&. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogólne.
16) PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie.
17) PN-74/H-04680
Ochrona przed korozj& . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okre lenia
18) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
19) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype!niaczami stosowane na gor&co Instrukcje
ITB.
20) 240/82
Instrukcja zabezpieczania przed korozj& konstrukcji betonowych i $elbetowych.
21) 305/91
Zabezpieczanie przed korozj& stalowych konstrukcji budowlanych.
22) 306/91
Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.
23) Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych - Warszawa 2000r.
oraz inne obowi&zuj&ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyj#tym przez polskie
prawodawstwo.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
13/14
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-04.02 – ROBOTY IZOLACYJNE
14/14
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
CZ !" III
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 RUROCI#GI PODZIEMNE
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
1/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
ST-05.00 – RUROCI#GI PODZIEMNE
Spis tre$ci:
1
WST P...................................................................................................................................................................4
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .......................................................................................................4
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ......................................................................................4
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ! TECHNICZN! ...............................................................................4
1.3.1
Roboty przygotowawcze............................................................................................................................4
1.3.2
Roboty monta owe: ...................................................................................................................................4
1.3.3
Roboty ko!cowe, konieczne do uzyskania "wiadectwa Przej#cia Robót (zgodnie z punktem 8 )..............4
1.4 OKRE"LENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................................4
2
MATERIA!Y ........................................................................................................................................................5
2.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ................................................................................................................................5
2.2 DOKUMENTACJA ...............................................................................................................................................5
2.3 RUROCI!GI .......................................................................................................................................................5
2.3.1
Parametry fizyko-mechaniczne rur PE (ci$nieniowe)................................................................................5
2.3.2
Przewody stalowe przeciskowe..................................................................................................................5
2.4 GEOTKANINY, GEOW#ÓKNINY ..........................................................................................................................5
2.5 MATERIA#Y IZOLACYJNE ..................................................................................................................................5
2.6 SK#ADOWANIE RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH ...............................................................................................6
3
SPRZ T .................................................................................................................................................................6
4
TRANSPORT ........................................................................................................................................................6
5
WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................................................7
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE.......................................................................................................................................7
5.2 ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ..........................................................................................................7
5.3 ZAKRES ROBÓT ZASADNICZYCH.......................................................................................................................7
5.4 MONTA$ RUROCI!GÓW Z PEHD .....................................................................................................................7
5.4.1
Warunki monta u rur z PEHD ..................................................................................................................8
5.4.2
Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopów ..........................................................8
5.4.3
Uk%adanie przewodu na dnie wykopu........................................................................................................8
5.4.4
Metoda %&czenia rur PEHD.......................................................................................................................8
5.4.5
Oznaczenie trasy. Oznaczenie ruroci&gu z PE ..........................................................................................9
5.4.6
Oznaczenie armatury.................................................................................................................................9
5.5 RURY OCHRONNE STALOWE ............................................................................................................................9
5.6 G# BOKO"% U#O$ENIA, UMIESZCZENIE WZGL DEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO ..........................................9
5.7 PRZEJ"CIA SZCZELNE PRZEZ "CIANY I PRZEJ"CIA POD #AWAMI FUNDAMENTOWYMI .....................................9
5.8 PO#!CZENIA RUROCI!GÓW Z URZ!DZENIAMI ..................................................................................................9
5.9 SKRZY$OWANIA Z ISTNIEJ!CYM UZBROJENIEM TERENU, UMIESZCZENIE WZGL DEM UZBROJENIA
PODZIEMNEGO. ...........................................................................................................................................................9
5.10
WARUNKI WYCENY PRAC ............................................................................................................................10
6
KONTROLA JAKO"CI ROBÓT......................................................................................................................10
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO"CI ROBÓT ................................................................................................10
6.2 KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE ........................................................................................................10
6.2.1
Kontrola wykonania ................................................................................................................................10
6.3 PRÓBY SZCZELNO"CI KANA#U GRAWITACYJNEGO ........................................................................................11
6.4 PRÓBY SZCZELNO"CI RUROCI!GU CI"NIENIOWEGO .....................................................................................12
6.5 INSPEKCJA TV................................................................................................................................................12
7
OBMIAR ROBÓT...............................................................................................................................................12
7.1
7.2
7.3
8
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ...............................................................................................................12
SZCZEGÓ#OWE ZASADY OBMIARU ROBÓT ....................................................................................................12
JEDNOSTKI OBMIAROWE ................................................................................................................................13
PRZEJ CIE ROBÓT .........................................................................................................................................13
2/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
8.1
8.2
8.3
9
WARUNKI OGÓLNE .........................................................................................................................................13
ZASADY SZCZEGÓ#OWE PRZEJ CIA CZ "CI ROBÓT ....................................................................................13
ZASADY SZCZEGÓ#OWE PRZEJ CIA ROBÓT .................................................................................................13
PODSTAWA P!ATNO"CI................................................................................................................................13
9.1
9.2
10
USTALENIA OGÓLNE .......................................................................................................................................13
CENA WYKONANIA ROBÓT ..............................................................................................................................13
PRZEPISY ZWI#ZANE ................................................................................................................................14
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
3/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
1
WST P
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s' postanowienia podstawowe dotycz'ce wykonania i odbioru robót budowlanych dla Projektu „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W D BICY ETAP I”, wspó(finansowanego ze )rodków Unii Europejskiej – Fundusz Spójno)ci, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
"rodowisko.
Je*eli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót, nale*y wykona+ j' zgodnie z odpowiednimi bran*owymi ST.
Kod CPV wg s(ownika zamówie,:
45.25.21.26-7
Zak(ady uzdatniania wody pitnej
45.25.99.00-6
Modernizacja zak(adów
45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz&)ci
oraz roboty w zakresie in*ynierii l'dowej i wodnej
45.30.00.00-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.23.10.00-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci'gów, ci'gów komunikacyjnych i linii energetycznych
45.23.13.00-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci'gów i ruroci'gów do odprowadzania )cieków
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj& Techniczn' jako cz&)+ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nale*y odczytywa+ i rozumie+ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie bran*e) opisanych w pkt 1.3.
1.3
Zakres robót obj tych Specyfikacj! Techniczn!
Zakres robót realizowanych w ramach budowy ruroci'gu obejmuje:
1.3.1
Roboty przygotowawcze
1.3.2
Roboty monta!owe:
1) ruroci'gi ci)nieniowe - wodoci'gowe wraz z uzbrojeniem,
2) ruroci'gi grawitacyjne kanalizacji – odwodnienie komory,
3) przewierty i przeciski,
4) rury ochronne i os(onowe,
5) komory wodoci'gowe,
6) armatura wodoci'gowa
1.3.3
Roboty ko"cowe, konieczne do uzyskania #wiadectwa Przej$cia Robót (zgodnie z punktem 8 )
Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów wraz z konieczn' wymian' gruntu oraz zag&szczeniem
wykopów, zwi'zane z wykonywaniem ruroci'gu uj&to w ST03.00.
1.4
Okre"lenia podstawowe
Okre)lenia podstawowe s' zgodne z obowi'zuj'cymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruroci'gów z Tworzyw
Sztucznych (WTWORTS) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 1.4. Ponadto:
Komora wodoci%gowa - Obiekt na ruroci'gu przeznaczony do kontroli i eksploatacji wodoci'gu.
Przewód wodoci%gowy - ruroci'g wraz z urz'dzeniami, którym w sposób ci)nieniowy prowadzona jest
wodai.
Przewód kanalizacyjny - Kana( - ruroci'g wraz z urz'dzeniami, którym w sposób grawitacyjny odprowadzane s' )cieki.
Przewód t&oczny ci'nieniowy – Przewód wodoci'gowy, w którym przep(yw wody nast&puje w skutek ci)nienia wytworzonego przez pompy.
Pod&o!e naturalne - Pod(o*e naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
Pod&o!e naturalne z podsypk% - Pod(o*e naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypk' z gruntu drobnoziarnistego, albo pod(o*e naturalne z okre)lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgl&du na
materia( z którego wykonano rury, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Pod&o!e wzmocnione - Pod(o*e na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie pod(o*a mo*e polega+ na wymianie gruntu na piasek lub *wir albo wykonanie (awy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka - Materia( gruntowy mi&dzy dnem wykopu a ruroci'giem i obsypk'.
Obsypka - Materia( gruntowy mi&dzy pod(o*em lub podsypk' a zasypk', otaczaj'cy ruroci'g.
Zasypka - Warstwa wype(niaj'cego materia(u gruntowego mi&dzy powierzchni' zasypki wst&pnej i terenem.
Blok oporowy - Element zabezpieczaj'cy przewód przed przemieszczaniem si& w poziomie i w pionie na
skutek ci)nienia cieczy w ruroci'gu.
4/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
Blok podporowy - Element zabezpieczaj'cy armatur& przed przemieszczaniem si& w pionie.
Powierzchnia zwil!ona - Wewn&trzna powierzchnia przewodów i studzienek obj&tych badaniem szczelno)ci
2
MATERIA(Y
2.1
Postanowienia ogólne
Ogólne wymagania dotycz'ce materia(ów podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 2. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jako)+ materia(u oraz za zgodno)+ ich parametrów i jako)ci z postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie materia(y u*yte do budowy urz'dze, powinny by+ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materia(owych.
Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna by+ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i
BN dla danego materia(u. Zwraca si& uwag& na to, aby metody stosowane przy tych czynno)ciach nie spowodowa(y uszkodze, powierzchni roboczych, ani nie obni*y(y w(a)ciwo)ci fizycznych i wytrzyma(o)ciowych materia(ów.
Rury powinny by+ proste, czyste od zewn'trz i wewn'trz, bez w*erów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw
sztucznych powinny by+ trwale oznaczone.
Wykonawca zobowi'zany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, )wiadectw jako)ci, specyfikacji, paszportów, instrukcji obs(ugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków monta*owych itp. Wszystkie materia(y i
urz'dzenia przewidywane do wbudowania b&d' zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami In*yniera. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó(owe informacje dotycz'ce -ród(a wytwarzania i wydobywania materia(ów oraz odpowiednie )wiadectwa bada,, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia In*ynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno)+ za spe(nienie
wymaga, ilo)ciowych i jako)ciowych materia(ów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich w(a)ciwe sk(adowanie i wbudowanie zgodnie z za(o*eniami PZJ.
2.2
Dokumentacja
Materia(y stosowane do budowy ruroci'gów powinny mie+:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, *e dokonano oceny ich zgodno)ci ze zharmonizowan' norm' europejsk' wprowadzon' do zbioru Polskich Norm, z europejsk' aprobat' techniczn' lub krajow' specyfikacj' techniczn' pa,stwa cz(onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznan' przez Komisj& Europejsk' za zgodn' z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj& zgodno)ci z uznanymi regu(ami sztuki budowlanej wydan' przez producenta, je*eli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj'cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze,stwa
okre)lonym przez Komisj& Europejsk', lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza *e s' to wyroby nie podlegaj'ce obowi'zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno)ci z Polsk' Norm' lub aprobat' techniczn', b'd- uznano za „regionalny wyrób budowlany".
2.3
Ruroci!gi
2.3.1
Parametry fizyko-mechaniczne rur PE (ci'nieniowe)
Ruroci'gi t(oczne wody surowej nale*y wykona+ z rur PE.
Rury PE dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spe(nia+ poni*sze kryteria:
Rury: PE100 PN16 SDR11,
Medium: woda surowa.
2.3.2
Przewody stalowe przeciskowe
W przypadku przecisku rur' przeciskow' w której zostanie umieszczona rura technologiczna przeciski lub przewierty nale*y wykonywa+ z rur stalowych zgodnych z PN-79/H-74244.
2.4
Geotkaniny, geow#ókniny
W przypadku, gdy w pod(o*u zalegaj' grunty plastyczne, grunty pylaste lub organiczne nawodnione a tak*e w terenach, w których znaczny nap(yw wód gruntowych doprowadzi+ mo*e do nadmiernego zanieczyszczenia podsypki i obsypki kana(ów lub doprowadzi+ do wyp(ywania kana(ów zastosowa+ nale*y warstwy separacyjne i wzmacniaj'ce wykonane z geotkanin.
2.5
Materia#y izolacyjne
Przy budowie betonowych obiektów wodoci'gowych stosowa+ nale*y nast&puj'ce materia(y izolacyjne:
kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - spe(niaj'ce co najmniej wymagania normy BN-85/6753-02.
lepik asfaltowy spe(niaj'cy wymagania normy PN-74/B-26640
papa izolacyjna - powinna spe(nia+ wymagania PN-90/B-0415
inne materia(y izolacyjne okre)lone w dokumentacji technicznej (np. we(na mineralna, p(yta styropianowa).
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
5/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
2.6
Sk#adowanie rur z tworzyw sztucznych
Wyroby z tworzyw sztucznych s' podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwi'zku z czym:
1) nale*y chroni+ je przed uszkodzeniami pochodz'cymi od pod(o*a, na którym s' sk(adowane lub przewo*one, zawiesi transportowych, stosowania niew(a)ciwych urz'dze, i metod prze(adunku.
2) Rury w prostych odcinkach, sk(adowa+ w stosach na równym pod(o*u, na podk(adach drewnianych o szeroko)ci nie mniejszej ni* 0,1 m i w odst&pach 1 do 2 metrów. Nie przekracza+ wysoko)ci sk(adowania ok.
1 m.
3) Rury o ró*nych )rednicach powinny by+ sk(adowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo*liwe, to rury o wi&kszych )rednicach i grubszych )ciankach powinny znajdowa+ si& na spodzie. To samo dotyczy uk(adania
rur na )rodkach transportowych.
4) Szczególnie nale*y zwraca+ uwag& na zako,czenia rur i zabezpiecza+ je ochronami (korki, wk(adki itp.).
5) Nie dopuszcza+ do sk(adowania materia(ów w sposób, przy którym mog(yby wyst'pi+ odkszta(cenia (zagi&cia, zagniecenia itp.) - w miar& mo*liwo)ci przechowywa+ i transportowa+ w opakowaniach fabrycznych.
6) Nie dopuszcza+ do zrzucenia elementów.
7) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wi'zek lub kr&gów po pod(o*u.
8) Zachowa+ szczególn' ostro*no)+ przy pracach w obni*onych temperaturach zewn&trznych, poniewa* podatno)+ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
9) Transport powinien by+ wykonywany pojazdami o odpowiedniej d(ugo)ci, tak by wolne ko,ce wystaj'ce
poza skrzyni& (adunkow' nie by(y d(u*sze ni* 1 metr.
10) Kszta(tki, z('czki i inne materia(y powinny by+ sk(adowane, w sposób uporz'dkowany, z zachowaniem wy*ej omawianych )rodków ostro*no)ci.
Tworzywa sztuczne maj' ograniczon' odporno)+ na podwy*szon' temperatur& i promieniowanie UV, w zwi'zku z
czym nale*y chroni+ je przed:
a) d(ugotrwa(' ekspozycj' s(oneczn',
b) nadmiernym nagrzewaniem od -róde( ciep(a.
Sk(adowanie transport i roz(adunek rur z tworzyw sztucznych nale*y wykonywa+ zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementów.
3
SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz'ce sprz&tu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 3. Wykonawca jest
zobowi'zany do u*ywania jedynie takiego sprz&tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp(ywu na jako)+ i )rodowisko wykonywanych robót.
Sprz&t u*ywany do realizacji robót powinien by+ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyska( akceptacj& In*yniera.
Wykonawca dostarczy In*ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj'cych dopuszczenie sprz&tu do u*ytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przyst&puj'cy do wykonania robót monta*owych powinien wykaza+ si& mo*liwo)ci' korzystania z nast&puj'cego sprz&tu:
podstawowe narz&dzia r&czne do obcinania i obróbki rur,
komplet elektronarz&dzi,
komplet narz&dzi )lusarskich,
no*yce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,
urz'dzenia do ('czenia rur PE doczo(owo i elektrooporowo,
agregat pr'dotwórczy,
spawarka elektryczna wiruj'ca,
spr&*arka powietrza spalinowa,
*uraw samojezdny g'sienicowy,
*uraw samochodowy,
koparka,
betoniarka wolnospadowa elektryczna,
p(yty zag&szczaj'ce i stopy zag&szczaj'ce,
zag&szczarka wibracyjna,
pompy do miejscowego odwodnienia wykopów,
r&czne narz&dzia do prac ziemnych.
urz'dzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
urz'dzenia do wykonywania przecisku poziomego.
4
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz'ce transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 4. Do transportu
materia(ów, sprz&tu budowlanego i urz'dze, stosowa+ nast&puj'ce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
In*yniera )rodki transportu:
samochód skrzyniowy,
6/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
samochód dostawczy,
samochód samowy(adowczy,
przyczepa skrzyniowa,
przyczepa d(u*ycowa,
ci'gnik ko(owy
Materia(y i urz'dzenia nale*y transportowa+ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. Materia(y nale*y ustawi+ równomiernie na ca(ej powierzchni (adunku, obok siebie i zabezpieczy+ przed mo*liwo)ci'
przesuwania si& podczas transportu. Rury powinny by+ uk(adane w pozycji poziomej wzd(u* )rodka transportu.
Wy(adunek powinien odbywa+ si& z zachowaniem wszelkich )rodków ostro*no)ci uniemo*liwiaj'cy uszkodzenie
materia(u.
Materia(u nie wolno zrzuca+ ze )rodków transportowych. Transport rur powinien by+ wykonywany pojazdami o odpowiedniej d(ugo)ci, tak by wolne ko,ce wystaj'ce poza skrzyni& (adunkow' nie by(y d(u*sze ni* 1 metr. Natomiast
rury w kr&gach powinny w ca(o)ci le*e+ na p(asko na powierzchni (adunkowej.
Za&adunek, roz&adunek i transport materia&ów wykonywa) zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy
elementów.
Wykonawca jest zobowi'zany do stosowania jedynie takich )rodków transportu, które nie wp(yn' niekorzystnie na
jako)+ robót i w(a)ciwo)ci przewo*onych towarów. "rodki transportu winny by+ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyska( akceptacj& In*yniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz' spe(nia+ wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
wzgl&dem formalnym jak i rzeczowym.
5
WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz'ce wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi'zuj'cych PN i EN-PN, WTWiOR,
WTWORTS i postanowieniami Kontraktu.
5.2
Zakres robót przygotowawczych
Prace geodezyjne zwi'zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno)ci warunków istniej'cych z Projektem.
Przej&cie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych.
Wykonanie niezb&dnych dróg tymczasowych zasilania w energi& elektryczn' i wod& oraz odprowadzenia
)cieków.
Wykonanie tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód,
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi ko(owe).
Zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w odleg(o)ci do 2,5 m od przewidzianych do realizacji ruroci'gów,
Lokalizacja istniej'cego uzbrojenia (przekopy kontrolne)
Ocena stanu technicznego budynków zlokalizowanych w pobli*u Robót. Ocena stanu technicznego winna
by+ udokumentowana odpowiednim protoko(em i poparta dokumentacj' fotograficzn'. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiaj'cym
Dostarczenie na teren budowy niezb&dnych materia(ów, urz'dze, i sprz&tu budowlanego.
5.3
Zakres robót zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie monta*u ruroci'gów obejmuj':
Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,
Wykonanie podsypki ruroci'gów w gotowym wykopie,
Uk(adanie ruroci'gów z kontrol' spadków i zag(&bie,,
#'czenie rur i kszta(tek,
Uzbrojenie ruroci'gu w armatur&,
Wykonanie izolacji,
Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ruroci'gu,
Wykonanie docieple, *u*lem ruroci'gów posadowionych w strefie zamarzania,
Uk(adanie ta)my ostrzegawczej z wk(adk' metalow' nad ruroci'gami,
Wykonanie przewiertu/przecisku z kontrol' spadków i zag(&bie,,
Próby szczelno)ci sieci i odcinków,
Inspekcja TV kana(ów grawitacyjnych
Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi'zuj'cych PN i EN-PN,
STWiOR i postanowieniami Kontraktu.
5.4
Monta$ ruroci!gów z PEHD
Monta* rur PE oraz elementów prefabrykowanych nale*y wykonywa+ zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
7/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
5.4.1
Warunki monta!u rur z PEHD
Przewody PE mo*na uk(ada+ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury od
+5°C do +15°C ze wzgl&du na krucho)+ tworzywa w ni*szych temperaturach oraz znaczn' rozszerzalno)+ liniow'
w wy*szych temperaturach.
Sposób monta*u przewodów powinien zapewnia+ utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z zatwierdzon' Dokumentacj' Projektow'.
Przy uk(adaniu nale*y zwraca+ uwag&, aby rury nie by(y zdeformowane i uszkodzone oraz aby le*a(y ca(' p(aszczyzn' na usypanej warstwie materia(u wype(niaj'cego.
Nale*y zwraca+ uwag& na odpowiednie zabezpieczenie elementów twardych znajduj'cych si& na )cianach wykopu
oraz na wystarczaj'cy odst&p sk(adowanego urobku od brzegu wykopu.
5.4.2
Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopów
Rury z PEHD mo*na posadowi+ na wyrównanym pod(o*u, je*eli wyst&puje ono w gruntach piaszczysto-gliniastych
lub *wirowych, nie zawieraj'cych cz'stek o wymiarach powy*ej 20mm. Przestrze, wykopu w obr&bie przewodu
nale*y wype(ni+ gruntem piaszczystym nie zawieraj'cym ostrych kamieni lub innego (amanego materia(u.
Do wype(nienia przestrzeni nie mo*e by+ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzni&te. W takich przypadkach nale*y dokona+ wymiany gruntu.
Je*eli grunty lokalne spe(niaj' powy*sze wymagania, nie musi by+ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Wype(nienie przestrzeni w obr&bie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed po(o*eniem rury) warstwy gruntu niewi'*'cego o grubo)ci co najmniej 10cm oraz warstwy grubo)ci co najmniej 10cm nad rur'.
Podsypka powinna by+ zag&szczona do wska-nika zag&szczenia minimum 0,98. Zag&szczanie nale*y wykonywa+
warstwami o mi'*szo)ci dostosowanej do wybranej metody zag&szczenia.
Grunt w obr&bie przewodu powinien by+ starannie zag&szczony. Wa*ne jest staranne i skuteczne zag&szczenie
materia(u wype(niaj'cego w bocznych strefach przewodu, gdy* zabezpiecza to rur& przed deformacj' na skutek
wyst&puj'cych nacisków statycznych i dynamicznych.
Przy wype(nianiu pozosta(ej cz&)ci wykopu nale*y zwraca+ uwag&, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodz'ca z
wykopów) o grubo)ci co najmniej 30 cm nie zawiera(a kamieni.
5.4.3
Uk&adanie przewodu na dnie wykopu
Rury mo*na opuszcza+ do wykopu r&cznie lub przy u*yciu sprz&tu mechanicznego.
Uk(adanie odcinka przewodu odbywa si& na przygotowanym pod(o*u. Pod(o*e profiluje si& w miar& uk(adania
przewodu. Nale*y przy tym zwróci+ uwag& na to, aby osie ('czonych odcinków przewodu pokrywa(y si&. Przewód
po u(o*eniu powinien )ci)le przylega+ do pod(o*a na ca(ej swej d(ugo)ci.
Nie wolno wyrównywa+ spadku i kierunku u(o*enia przewodu przez podk(adanie pod niego twardych elementów,
takich jak np. kawa(ki drewna, kamieni itp.
Monta* nale*y prowadzi+ ze spadkami zgodnymi z dokumentacj', pomi&dzy w&z(ami od rz&dnej ni*szej do wy*szej.
Odchylenia osi u(o*onego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza+ warto)ci
dopuszczonych w PN.
5.4.4
Metoda &%czenia rur PEHD
Zgrzewanie doczo&owe rur z PEHD
Zgrzewanie rur doczo(owe jest mo*liwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy p(yni&cia, o tej samej
)rednicy i grubo)ci )cianki.
Zgrzewanie czo(owe polifuzyjne nale*y przeprowadzi+ dla rur i kszta(tek o )rednicach wi&kszych od 63 mm.
Kszta(tki elektrooporowe stosowa+ w sytuacjach uniemo*liwiaj'cych wykonanie zgrzewów doczo(owych. Wszystkie
parametry zgrzewania rur polietylenowych musz' by+ podane przez producenta rur w instrukcji monta*u.
Po zako,czeniu zgrzewania czo(owego i zdemontowaniu urz'dzenia zgrzewaj'cego nale*y skontrolowa+ miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wyp(ywki (szeroko)ci i grubo)ci) i oszacowaniu ich zgodno)ci z zaleceniami producenta. Warto)ci odchyle, nie powinny przekracza+ dopuszczalnych, podanych przez
producenta.
Zgrzewanie rur z PEHD przy pomocy z&%czy elektrooporowych.
Odbywa si& ono przy u*yciu kszta(tek z wtopionym drutem elektrooporowym. W z('cza wsuwa si& przyci&te prostopadle i oczyszczone ko,cówki rur z PEHD (oczyszczone tak*e przez usuni&cie warstwy utlenionego polietylenu,
a nast&pnie „przepuszcza "si& przez drut oporowy, pr'd w okre)lonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcj' producenta z('cz. Operacja elektrozgrzewania powinna by+ przeprowadzona przy unieruchomionych ko,cówkach rur.
Ka*de z('cze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. S' one zapisane; na z('czu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, b'd- zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w
z('czu - elektrozgrzewarka.
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mo*na dokonywa+ zgrzewania okre)laj' producenci z('cz elektrooporowych. Ogólnie mo*na przyj'+, *e zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5 do
+45°C.
Po&%czenia ko&nierzowe.
Po('czenia z u*yciem tulei ko(nierzowej PEHD i lu-nego ko(nierza stosowane s' g(ównie przy po('czeniach tworzywo sztuczne/stal.
8/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
5.4.5
Oznaczenie trasy. Oznaczenie ruroci%gu z PE
Po przeprowadzeniu próby szczelno)ci, nale*y obsypa+ ruroci'g warstw' gruntu 30 cm, zag&)ci+ grunt i u(o*y+
nad ruroci'giem (30 cm powy*ej grzbietu rury) ta)m& ostrzegawcz' o szeroko)ci 20 cm z wk(adk' metalow'. Ko,cówki wk(adki metalowej nale*y po('czy+ do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury.
5.4.6
Oznaczenie armatury
Armatur& zabudowan' w ziemi nale*y oznaczy+ za pomoc' tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700. Nale*y stosowa+ tabliczki trwa(e, emaliowane.
5.5
Rury ochronne stalowe
Rury ochronne zastosowa+ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
Rury ochronne nale*y wykona+ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelno)ci zgodnie z PN79/H-74244. #'czenie rur przez spawanie elektryczne doczo(owe. Rury stalowe powinny odpowiada+ gatunkowi
okre)lonemu w Dokumentacji Projektowej i mie+ trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie
okre)lony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiada+ rozwarstwie,, w*erów i ubytków powierzchniowych
wi&kszych ni* 5% grubo)ci materia(u i wi&kszych ni* 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mie+ rys, p&kni&+ itp.
wad. Do spawania zaleca si& stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by+ zgodne z zaleceniami
producentów. Spawacze wykonuj'cy z('cze powinni mie+ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie dla
zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do ksi'*eczki spawacza.
Wprowadzenie rury PEHD/PVC do rury ochronnej nale*y wykona+ za pomoc' p(óz pier)cieniowych. Przed rozpocz&ciem pracy ustali+ konieczn' ilo)+ i typ p(óz. Kielich z rur PEHD/PVC nie mog' opiera+ si& i spoczywa+ na rurze ochronnej. Podpory (p(ozy) powinny znajdowa+ si& bezpo)rednio za kielichami rur. Przestrze, mi&dzy ruroci'giem roboczym, a wewn&trzn' )ciank' rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu ko,ców rury ochronnej zamkn'+
korkiem z pianki poliuretanowej, na d(ugo)ci nie mniejszej ni* 10cm, mierz'c od kraw&dzi rury przej)ciowej i pier)cieniem samouszczelniaj'cym. Odcinek rury przeznaczony do u(o*enia w rurze przej)ciowej nale*y poda+ próbie
szczelno)ci z('czy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.
5.6
G# boko"% u#o$enia, umieszczenie wzgl dem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by+ u(o*one w gruncie w sposób uniemo*liwiaj'cy :
zamarzanie w nich wody i )cieków w okresie zimowym,
uszkodzenia pod wp(ywem obci'*e, zewn&trznych,
niekorzystny wp(yw uzbrojenia podziemnego (obci'*enie fundamentami itp.).
G(&boko)+ u(o*enia przewodów bezpo)rednio w gruncie i bez dodatkowych )rodków zabezpieczaj'cych ustala
norma PN-EN 1610.
W przypadku konieczno)ci u(o*enia przewodów na mniejszych g(&boko)ciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem )cieków, przewody powinny by+ ocieplone, np. warstw' p(yt styropianowych odpowiedniej grubo)ci.
5.7
Przej"cia szczelne przez "ciany i przej"cia pod #awami fundamentowymi
Do wykonywania przej)+ szczelnych stosowa+ odpowiednie systemowe kszta(tki z uszczelk'. Przy przechodzeniu
ruroci'gów z tworzyw sztucznych pod (awami fundamentowymi, stosowa+ rury os(onowe stalowe lub *eliwne o
d(ugo)ci wi&kszej o ok. 1m od szeroko)ci (awy, tak, by )rodek rury os(onowej znajdowa( si& pod )rodkiem przekroju
(awy.
5.8
Po#!czenia ruroci!gów z urz!dzeniami
Ruroci'gi ('cz' si& z urz'dzeniami za pomoc' po('cze, ko(nierzowych.
Po('czenia ko(nierzowe wykonywa+ wg zasad podanych wy*ej. Po('czenia gwintowane wykonywa+ przy u*yciu
uszczelek odpowiednich do medium, które ma by+ transportowane oraz rodzaju ruroci'gu.
5.9
Skrzy$owania z istniej!cym uzbrojeniem terenu, umieszczenie wzgl dem uzbrojenia podziemnego.
Wykonanie przekrocze,/skrzy*owa, dla sieci przewidzianej do realizacji wykona+ zgodnie z dokumentacj' projektow' i uzgodnieniami bran*owymi.
Prace w pobli*u miejsc kolizji nale*y wykonywa+ r&cznie bez u*ycia sprz&tu mechanicznego. Miejsca skrzy*owa,
projektowanych sieci z istniej'cym uzbrojeniem nale*y zabezpieczy+ w sposób trwa(y i skuteczny.
Przeszkodami na trasie przewidzianej do realizacji ruroci'gów s' elementy istniej'cego uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowi'zany jest we wszystkich miejscach skrzy*owania istniej'cego uzbrojenia z projektowan' sieci' do
wykonania przekopów kontrolnych, potwierdzaj'cych stan przyj&ty w projekcie, na podstawie map sytuacyjnowysoko)ciowych.
W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planach i profilach nale*y powiadomi+ nadzór inwestorski
celem ustalenia sposobu zabezpieczenia i usuni&cia kolizji. Wszystkie przeszkody na trasie nale*y zabezpieczy+
przed ich uszkodzeniem.
Przewody powinny by+ rozmieszczone w stosunku do pozosta(ych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z
dokumentacj' projektow'.
Minimalne poziome odleg(o)ci od ruroci'gu winny wynosi+ :
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D&bicy – Etap I
9/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
od wodoci'gu
od kabla elektrycznego i telefonicznego
od kana(u deszczowego
od napowietrznej linii elektrycznej
2,0 m
1,0 m
2,0 m
1,0 m.
Skrzy!owanie z wodoci%giem
W celu zachowania normatywnej odleg(o)ci przewidzianego do realizacji ruroci'gu od istniej'cego wodoci'gu nale*y wykona+ dwie przek(adki.
Skrzy!owania z gazoci%giem
Przewidziane do realizacji ruroci'gi w miejscach skrzy*owania z gazoci'giem nale*y uk(ada+ po dok(adnej lokalizacji. Dodatkowo nale*y uzgodni+ sposób zabezpieczenia z Rozdzielni' Gazu.
Ca(o)+ robót prowadzi+ zgodnie z warunkami i pod nadzorem Eksploatatora sieci gazowej.
Prace po ich zako,czeniu powinny zosta+ odebrane w formie odbioru cz&)ciowego przez In*yniera Kontraktu i
Eksploatatora sieci gazowej.
Skrzy!owania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi
W celu zabezpieczenia kabla teletechnicznego jak i energetycznego, przed przyst'pieniem do robót budowlanych
nale*y wykona+ przekopy kontrolne. W celu prawid(owej eksploatacji przy prowadzeniu robót budowlanych nale*y
przewidzie+ monta* dwudzielnej rury os(onowej montowanej na kablach teletechnicznych i energetycznych w
trakcie wykonywania prac budowlanych.
Ca(o)+ robót prowadzi+ pod nadzorem Eksploatatora.
Rury ochronne winny mie+ d(ugo)ci zapewniaj'ce by+ zamontowane w odleg(o)ci 1,50 m przed i za miejscem kolizji.
5.10 Warunki wyceny prac
Dla sieci wodoci gowych przyj!to zasad! rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego wyposa"enia technologicznego sieci. Tym samym w ST pomini!to specyfikacj! drobnego sprz!tu i materia#ów towarzysz cych. Koszty zwi zane z wyposa"eniem sieci w materia#y towarzysz ce musz by$ wliczone przez Wykonawc!
w cen! wykonania robót zasadniczych.
Uwaga:
6
Ró"nice pomi!dzy ilo%ciami elementów wyposa"enia sieci, podanymi w zestawieniach na rysunkach w
dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych, w stosunku do rzeczywistego obmiaru
lub konieczno%ci zachowania wymaganej przez In"yniera jako%ci robót nie mog by$ podstaw zmian
cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robót dla robót wynikaj cych z tego Kontraktu i nie b!d
podstaw innych roszcze& Wykonawcy.
KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe#n kontrol! jako%ci robót i materia#ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i %rodki techniczne do kontroli jako%ci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary b!d przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadaj ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. In"ynier jest uprawniony do prowadzenia w#asnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST „Postanowienia Podstawowe".
6.2
Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musz obejmowa$ sprawdzenie podstawowych cech materia#ów podanych w niniejszych ST
oraz wyspecyfikowanych we w#a%ciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a cz!stotliwo%$ ich wykonania
musi pozwoli$ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla ca#o%ci wybudowanych lub zgromadzonych materia#ów. Wyniki bada& Wykonawca przekazuje In"ynierowi w trybie okre%lonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca b!dzie przekazywa$ In"ynierowi kopie raportów z wynikami bada& nie pó'niej ni" w terminie i w formie
okre%lonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmuj ca#y proces budowy.
6.2.1
Kontrola wykonania
Kontrola wykonania ruroci gu polega na sprawdzeniu zgodno%ci budowy z zatwierdzonym projektem.
Nale"y sprawdzi$:
wytyczenie osi przewodu,
szeroko%$ wykopu,
g#!boko%$ wykopu,
odwadnianie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obci "e& ruchu ko#owego,
odleg#o%$ od budowli s siaduj cej,
10/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
rodzaj pod#o"a,
rodzaj rur i kszta#tek,
sk#adowanie rur i kszta#tek,
u#o"enie przewodu,
zag!szczenie obsypki przewodu,
przewody u#o"one nad terenem.
O% przewodu, powinna by$ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet! w dowi zaniu do punktów sta#ych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szeroko%$ wykopu powinna by$ zgodna z przepisami BHP
podczas wykonywania robót budowlanych (ziemnych) oraz technologi monta"ow sieci i urz dze&, natomiast
maksymalna szeroko%$ wykopu nie powinna przekracza$ szeroko%ci okre%lonej w projekcie.
G#!boko%$ wykopu powinna by$ zgodna z g#!boko%ci okre%lon w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno
by$ wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rz!dnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowi zane
do reperów okre%lonych przez geodet!.
Wykop powinien by$ zabezpieczony przed nap#ywem wód gruntowych i opadowych. Sposób obni"enia poziomu
wód gruntowych powinien by$ wykonany zgodnie z zatwierdzon dokumentacj . Natomiast przed nap#ywem wód
opadowych powinien zabezpiecza$ odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie %cian wykopu powinno zabezpiecza$ jego stateczno%$ i je%li zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by$ usuwane w miar! post!pu zasypki wykopu.
W obr!bie klina od#amu niezabezpieczonych %cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Je%li komunikacja
odbywa si! w obr!bie od#amu %cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Zabezpieczenie skrzy"owa& innych przewodów podziemnych z wykopem powinno by$ wykonane zgodnie z zatwierdzon dokumentacj . Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich %ci!ciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
Rury, kszta#tki, zasuwy przygotowane do monta"u powinny by$ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyj!tymi w
zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a tak"e zgodne z dokumentami stwierdzaj cymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Rury, kszta#tki, itd. powinny by$ zabezpieczone i sk#adowane na p#askim, równym pod#o"u. Rury i kszta#tki z tworzyw sztucznych powinny by$ zabezpieczone przed dzia#aniem promieni s#onecznych.
Przewód powinien by$ u#o"ony zgodnie z wytyczon osi na wyrównanym pod#o"u wykopu i zinwentaryzowany
przez geodet!. Na pod#o"u naturalnym przewód powinien by$ zag#!biony na ca#ej d#ugo%ci, co najmniej na 1/4
swojego obwodu. Na pod#o"u naturalnym z podsypk oraz pod#o"u wzmocnionym, przewód powinien by$ u#o"ony
zgodnie z zatwierdzon dokumentacj .
Obsypka przewodu powinna by$ przeprowadzona szczególnie starannie, zag!szczona r!cznie lub mechanicznie,
w zale"no%ci od wymaga& ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji.
Wysoko%$ zasypki wst!pnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by$ mniejsza ni" 15cm.
Zag!szczanie zasypki wst!pnej powinno w zasadzie odbywa$ si! r!cznie. Zag!szczenie zasypki g#ównej przewodu mo"e odbywa$ si! mechanicznie. Ustalony stopie& zag!szczenia gruntu powinien by$ potwierdzony przez geologa.
Przewody o konstrukcji samono%nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcj no%n , powinny mie$ wykonane doj%cia umo"liwiaj ce ich sprawdzanie.
6.3
Próby szczelno ci kana!u grawitacyjnego
W celu sprawdzenia szczelno%ci i wytrzyma#o%ci po# cze& przewodu nale"y przeprowadzi$ próby szczelno%ci kana#u grawitacyjnego.
Kana# powinien by$ poddany badaniom w zakresie szczelno%ci na eksfiltracj! %cieków do gruntu lub infiltracj! wód
gruntowych do kana#u.
Próby szczelno%ci nale"y przeprowadzi$ zgodnie ze szczegó#owymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN
1610.
Przed przyst pieniem do prób szczelno%ci nale"y zapewni$:
zastosowane do budowy przewodu materia#y powinny by$ zgodne z obowi zuj cymi przepisami,
odcinek przewodu powinien by$ na ca#ej swojej d#ugo%ci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dok#adnie obsypka,
wszelkie odga#!zienia od przewodu powinny by$ zamkni!te,
nale"y sprawdza$ wizualnie wszystkie badane po# czenia
badanie na eksfiltracj!:
zwierciad#o wody gruntowej powinno by$ obni"one o co najmniej 0,5 m poni"ej dna wykopu
poziom zwierciad#a wody w studzience wy"ej po#o"onej, powinien mie$ rz!dn ni"sz co najmniej o 0,5 m
w stosunku do rz!dnej terenu w miejscu studzienki ni"szej
po ustabilizowaniu si! zwierciad#a wody w studzienkach - nie powinno by$ ubytku wody w studzience po#o"onej wy"ej, w czasie:
30 min. na odcinku o d#ugo%ci do 50 m
60 min. na odcinku o d#ugo%ci ponad 50 m
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
11/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
badanie na infiltracj!:
podczas badania na infiltracj! nie powinno by$ nap#ywu wody do kana#u w czasie trwania obserwacji, jak
przy badaniu na eksfiltracj!.
Wyniki prób szczelno%ci powinny by$ uj!te w protoko#ach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, In"yniera i U"ytkownika.
6.4
Próby szczelno ci ruroci"gu ci nieniowego
W celu sprawdzenia szczelno%ci i wytrzyma#o%ci po# cze& przewodu nale"y przeprowadzi$ próby szczelno%ci.
Próby szczelno%ci nale"y wykona$ dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na " danie Inwestora lub U"ytkownika nale"y równie" przeprowadzi$ prób! szczelno%ci ca#ego przewodu.
Sposób przeprowadzania i pe#ny zakres wymaga& zwi zanych z próbami szczelno%ci s podane w Polskich Normach i WTWiOR. Niezale"nie od wymaga& okre%lonych w normie nale"y zachowa$ nast!puj ce warunki przed
przyst pieniem do przeprowadzenia próby szczelno%ci:
zastosowane do budowy przewodu materia#y powinny by$ zgodne z obowi zuj cymi przepisami,
odcinki poddawane próbie szczelno%ci mog mie$ d#ugo%$ ok. 300 m w przypadku wykopów o %cianach
umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie z# cza powinny by$
odkryte oraz w pe#ni widoczne i dost!pne,
odcinek przewodu powinien by$ na ca#ej swojej d#ugo%ci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dok#adnie obsypka,
wszelkie odga#!zienia od przewodu powinny by$ zamkni!te,
profil przewodu powinien umo"liwia$ jego odpowietrzenie w najwy"szych punktach badanego odcinka,
nale"y sprawdza$ wizualnie wszystkie badane po# czenia.
W czasie prowadzenia próby szczelno%ci nale"y w szczególno%ci przestrzega$ nast!puj cych warunków:
przewód nie mo"e by$ nas#oneczniony a zim temperatura jego powierzchni zewn!trznej nie mo"e by$
ni"sza ni" 1oC,
nape#nianie przewodu powinno odbywa$ si! powoli od najni"szego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ci%nienia nie powinna przekracza$ 20°C,
po ca#kowitym nape#nieniu wod i odpowietrzeniu przewodu nale"y pozostawi$ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,
po ustabilizowaniu si! próbnego ci%nienia wody w przewodzie nale"y przez okres 30 minut sprawdza$ jego poziom,
po uzyskaniu ci%nienia próbnego nale"y przewód pozostawi$ przez okres do 24 godzin dla wyrównania
temperatury powietrza wewn trz przewodu z temperatur otoczenia i po tym czasie nale"y przyst pi$ do
kontrolowania ci%nienia (w#a%ciwa próba szczelno%ci trwaj ca nie d#u"ej ni" 24 godziny) w odst!pach co
30 minut,
ca#y przewód mo"e by$ poddany próbie szczelno%ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób
szczelno%ci poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyj tkiem miejsc # czenia odcinków.
Ci%nienie próbne Pp powinno wynosi$ 1 MPa.
Szczelno%$ odcinka i ca#ego przewodu powinna by$ sprawdzona zgodnie z obowi zuj c norm . Po zako&czeniu
próby szczelno%ci nale"y zmniejszy$ ci%nienie powoli w sposób kontrolowany, a przewód powinien by$ opró"niony
z wody. Wyniki prób szczelno%ci powinny by$ uj!te w protoko#ach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
In"yniera i U"ytkownika.
6.5
Inspekcja TV
Wykonawca zobowi zany jest do wykonania inspekcji kamer ruroci gu w celu stwierdzenia jako%ci wykonania.
Wykonawca zobowi zany jest do# czy$ nagranie z inspekcji Zamawiaj cemu. Termin inspekcji Wykonawca ustali z
In"ynierem. Z inspekcji TV Wykonawca sporz dzi raport w formie pisemnej z opisaniem poszczególnych odcinków
z odniesieniem si! wykonanego odcinka do dokumentacji projektowej i z o%wiadczeniem co do mo"liwo%ci u"ytkowania ruroci gu.
7
OBMIAR ROBÓT
7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady i wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 7.
Obmiar robót okre%la ilo%$ wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.2
Szczegó!owe zasady obmiaru Robót
Ilo%$ robót oblicza si! wed#ug sporz dzonych przez s#u"by geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzgl!dnieniem wymaga& technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w ksi!dze obmiaru.
Wszystkie urz dzenia i sprz!t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj akceptacji In"yniera i musz posiada$ wa"ne certyfikaty legalizacji.
12/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
7.3
Jednostki obmiarowe
Jednostk obmiarow dla robót obj!tych specyfikacj jest:
1) m (metr bie" cy) - dla:
d#ugo%ci wykonanych i odebranych ruroci gów,
d#ugo%ci zamontowanych i odebranych rur ochronnych i os#onowych,
8
PRZEJ"CIE ROBÓT
8.1
Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej!cia podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo%ci, jako%ci i warto%ci.
Gotowo%$ do odbioru zg#asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk#adaj c In"ynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj! powykonawcz robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowi zuj cymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2
Zasady szczegó!owe Przej#cia Cz# ci Robót
W procesie realizacji budowy przewodu maj miejsce odbiory cz!%ciowe i odbiory ko&cowe. Odbiory cz!%ciowe
odnosz si! do poszczególnych etapów robót przed zako&czeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w
szczególno%ci robót podlegaj cych zakryciu. W zwi zku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
zgodno%ci wykonanego odcinka z dokumentacj , w tym w szczególno%ci zastosowanych materia#ów,
prawid#owo%ci wykonania robót ziemnych, a w szczególno%ci pod#o"a, podsypki, zasypki, g#!boko%ci u#o"enia przewodu, szalowania,
prawid#owo%ci monta"u odcinka przewodu, a w szczególno%ci zachowania kierunku i spadku przewodów,
zmian kierunku,
prawid#owo%ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególno%ci przy przej%ciach przez przeszkody,
wzmocnienia,
prawid#owo%ci wyników próby szczelno%ci,
prawid#owo%ci wykonania izolacji termicznych.
8.3
Zasady szczegó!owe Przej#cia Robót
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nale"y dokona$ odbioru ko&cowego, który polega
na sprawdzeniu:
protoko#ów odbioru cz!%ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowie& usuni!cia
usterek i innych niedomaga&, w szczególno%ci sprawdzenia protoko#ów z prób szczelno%ci,
aktualno%ci dokumentacji technicznej, uwzgl!dniaj c wszystkie zmiany i uzupe#nienia.
Odbiory cz!%ciowy i ko&cowy, powinny by$ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, In"yniera i U"ytkownika oraz potwierdzone w#a%ciwymi protoko#ami. Je"eli w trakcie odbioru jakie% wymagania nie zosta#y
spe#nione lub te" ujawni#y si! jakie% usterki, nale"y uwzgl!dni$ je w protokole, podaj c jednocze%nie termin ich
usuni!cia.
9
PODSTAWA P#ATNO CI
9.1
Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce p#atno%ci podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt 9. P#atno%$ za jednostk! obmiarow robót wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nale"y przyjmowa$ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, ocen jako%ci u"ytych materia#ów i jako%ci wykonania robót, na podstawie
wyników pomiarów i bada&.
9.2
1)
Cena wykonania robót
Cena u#o"enia ruroci gów mierzonych w metrach obejmuje:
prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem, realizacj i inwentaryzacj powykonawcz robót i obiektu
wraz ze sporz dzeniem wymaganej dokumentacji,
prace geotechniczne,
badania laboratoryjne robót i materia#ów wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materia#ów, sprz!tu i urz dze& oraz ich sk#adowanie,
wykonanie niezb!dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wykonanie okre%lonych w postanowieniach Kontraktu bada&, pomiarów, sondowa& i sprawdze& robót,
wykonanie tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód,
roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,
wykonanie podsypki i obsypki ruroci gu,
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
13/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
przeci gni!cie rury przewodowej w rurach ochronnych/przewiertowych,
monta" rur, kszta#tek, armatury, przej%$ szczelnych, zabezpieczenie ruroci gu korkami za%lepiaj cymi,
wykonanie bloków betonowych mocuj cych przewód przy spadkach >12,5%,
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
demonta" tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód,
zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozj ,
inspekcj! TV kana#u grawitacyjnego,
próby szczelno%ci odcinków,
wywóz z terenu budowy materia#ów zb!dnych,
uporz dkowanie terenu budowy po robotach.
Cena monta"u rur ochronnych i os#onowych liczona w metrach obejmuje:
prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem, realizacj i inwentaryzacj powykonawcz robót i obiektu
wraz ze sporz dzeniem wymaganej dokumentacji,
prace geotechniczne
badania laboratoryjne robót i materia#ów wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materia#ów, sprz!tu i urz dze& oraz ich sk#adowanie,
wykonanie niezb!dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wykonanie okre%lonych w postanowieniach Kontraktu bada&, pomiarów, sondowa& i sprawdze& robót,
wykonanie tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód,
wykonanie podsypki i obsypki ruroci gu,
monta" rur ochronnych i o#sonowych, kszta#tek, armatury, przej%$ szczelnych,
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
demonta" tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód,
zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozj ,
próby szczelno%ci odcinków,
wywóz z terenu budowy materia#ów zb!dnych,
uporz dkowanie terenu budowy po robotach.
2)
10 PRZEPISY ZWI$ZANE
1.
2.
3.
WTWiOR
WTWiORTS
PN-EN 124:2000
4.
PN-EN 476:2001
5.
PN-EN 598:2000
6.
7.
8.
9.
10.
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
PN-EN 13244-1:2004
11. PN-EN 13244-2:2004
12. PN-EN 13244-3:2004
13. PN-EN 13244-4:2004
14. PN-EN 13244-5:2004
15. PN-ENV 1046:2002 (U)
16. PN-B-01700:1999
17. PN-92/B-01707
18. PN-B-10736:2000
14/16
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta"owych- ITB
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci gów z Tworzyw Sztucznych.
Zwie&czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i ko#owego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako%ci
Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
Rury, kszta#tki, i wyposa"enie z "eliwa sferoidalnego oraz ich po# czenia do odprowadzania %cieków
Zewn!trzne systemy kanalizacyjne - Poj!cia ogólne i definicje
Zewn!trzne systemy kanalizacyjne - Wymagania
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
Zewn!trzne systemy kanalizacji ci%nieniowej
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci%nieniowych ruroci gów
do wody u"ytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uk#adane pod ziemi i
nad ziemi - Polietylen (PE) - Cz!%$ 1: Wymagania ogólne
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci%nieniowych ruroci gów
do wody u"ytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uk#adane pod ziemi i
nad ziemi - Polietylen (PE) - Cz!%$ 2: Rury
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci%nieniowych ruroci gów
do wody u"ytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uk#adane pod ziemi i
nad ziemi - Polietylen (PE) - Cz!%$ 3: Kszta#tki
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci%nieniowych ruroci gów
do wody u"ytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uk#adane pod ziemi i
nad ziemi - Polietylen (PE) - Cz!%$ 4: Armatura
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci%nieniowych ruroci gów
do wody u"ytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uk#adane pod ziemi i
nad ziemi - Polietylen (PE) - Cz!%$ 5: Przydatno%$ do stosowania w systemie
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do przesy#ania
wody i %cieków na zewn trz konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia uk#adania
przewodów pod ziemi i nad ziemi
Wodoci gi i kanalizacja - Urz dzenia i sie$ zewn!trzna - Oznaczenia graficzne
Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania\
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
19. PN-74/B-10733
Wodoci gi. Przewody ci%nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
20. PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodoci gowych.
21. BN-81/9192-05
Wodoci gi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
22. PN-78/C-89067
Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
23. PN-92/M-74001
Armatura przemys#owa. Ogólne wymagania i badania.
24. PN-ISO 7005-1:1996
Ko#nierze metalowe - Ko#nierze stalowe.
25. PN-86/H-74374.01
Armatura i ruroci gi. Po# czenia ko#nierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
26. PN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
oraz inne obowi zuj ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyj!tym przez polskie prawodawstwo.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
15/16
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-05.00 – RUROCI GI PODZIEMNE
16/16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D!bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
CZ !" III
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 TECHNOLOGIA
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
1/18
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
Spis tre ci:
1
WST P...................................................................................................................................................................4
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .......................................................................................................4
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ......................................................................................4
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ!TYCH SPECYFIKACJ" TECHNICZN" ...............................................................................4
Roboty przygotowawcze ..........................................................................................................................................4
Roboty monta owe: .................................................................................................................................................4
Roboty ko!cowe, konieczne do uzyskania "wiadectwa Przej#cia Robót (zgodnie z punktem 8 ) ............................4
1.4 OKRE#LENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................................4
2
MATERIA!Y ........................................................................................................................................................5
2.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ................................................................................................................................5
2.2 DOKUMENTACJA ...............................................................................................................................................6
2.3 RURY CI#NIENIOWE I KSZTA$TKI: .....................................................................................................................6
2.4 RURY STALOWE ZE SZWEM ..............................................................................................................................6
2.5 RURY PRZEWIERTOWE .....................................................................................................................................6
2.6 KSZTA$TKI Z %ELIWA SFEROIDALNEGO ............................................................................................................6
2.7 P$OZY DYSTANSOWE .......................................................................................................................................6
2.8 PIASEK .............................................................................................................................................................6
2.9 %WIR LUB GRYS ................................................................................................................................................6
2.10
UZBROJENIE SIECI I INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ ...................................................................................6
Zasuwy ko$nierzowe ................................................................................................................................................6
Przepustnice ............................................................................................................................................................6
Zawory zwrotne kulowe...........................................................................................................................................7
Teleskopowe obudowy trzpienia oraz skrzynki uliczne do zasuw............................................................................7
Elementy monta owe ...............................................................................................................................................7
2.11
URZ"DZENIA .................................................................................................................................................7
Pompy wody surowej...............................................................................................................................................7
2.12
KSZTA$TKI DO PO$"CZE& .............................................................................................................................8
2.13
MATERIA$Y IZOLACYJNE ...............................................................................................................................8
2.14
TA#MY OSTRZEGAWCZO - LOKALIZACYJNE ..................................................................................................8
2.15
TABLICZKI ORIENTACYJNE ............................................................................................................................8
2.16
BETON ZWYK$Y.............................................................................................................................................8
2.17
INNE KSZTA$TKI ............................................................................................................................................8
2.18
SK$ADOWANIE MATERIA$ÓW NA PLACU BUDOWY ........................................................................................8
Rury stalowe............................................................................................................................................................8
Rury PVC i PE ........................................................................................................................................................8
Kszta$tki i armatura.................................................................................................................................................9
Kruszywo .................................................................................................................................................................9
Inne materia$y .........................................................................................................................................................9
2.19
ODBIÓR MATERIA$ÓW NA BUDOWIE .............................................................................................................9
3
SPRZ T .................................................................................................................................................................9
4
TRANSPORT ......................................................................................................................................................10
5
WYKONANIE ROBÓT......................................................................................................................................10
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE.....................................................................................................................................10
5.2 ZAKRES ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH ........................................................................................................10
5.3 ZAKRES ROBÓT ZASADNICZYCH.....................................................................................................................10
5.4 MONTA% RUROCI"GÓW Z PEHD ...................................................................................................................11
Warunki monta u rur z PEHD...............................................................................................................................11
Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopów......................................................................11
Uk$adanie przewodu na dnie wykopu ....................................................................................................................11
Metoda $%czenia rur PEHD...................................................................................................................................11
Oznaczenie trasy. Oznaczenie ruroci%gu z PE......................................................................................................12
Oznaczenie armatury.............................................................................................................................................12
2/18
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
RURY OCHRONNE STALOWE ..........................................................................................................................12
G$!BOKO#' U$O%ENIA, UMIESZCZENIE WZGL!DEM UZBROJENIA PODZIEMNEGO ........................................12
PRZEJ#CIA SZCZELNE PRZEZ #CIANY I PRZEJ#CIA POD $AWAMI FUNDAMENTOWYMI ...................................12
PO$"CZENIA RUROCI"GÓW Z URZ"DZENIAMI ................................................................................................12
WARUNKI WYCENY PRAC ...............................................................................................................................13
KONTROLA JAKO"CI ROBÓT......................................................................................................................13
6.1
6.2
6.3
7
OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO#CI ROBÓT ................................................................................................13
KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE ........................................................................................................13
PRÓBY SZCZELNO#CI RUROCI"GU CI#NIENIOWEGO .....................................................................................14
OBMIAR ROBÓT...............................................................................................................................................14
7.1
7.2
7.3
8
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ...............................................................................................................14
SZCZEGÓ$OWE ZASADY OBMIARU ROBÓT ....................................................................................................15
JEDNOSTKI OBMIAROWE ................................................................................................................................15
PRZEJ CIE ROBÓT .........................................................................................................................................15
8.1
8.2
8.3
9
WARUNKI OGÓLNE .........................................................................................................................................15
ZASADY SZCZEGÓ$OWE PRZEJ!CIA CZ!#CI ROBÓT ....................................................................................15
ZASADY SZCZEGÓ$OWE PRZEJ!CIA ROBÓT .................................................................................................15
PODSTAWA P!ATNO"CI................................................................................................................................15
9.1
9.2
10
USTALENIA OGÓLNE .......................................................................................................................................15
CENA WYKONANIA ROBÓT ..............................................................................................................................15
PRZEPISY ZWI#ZANE ................................................................................................................................16
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
3/18
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
1
WST!P
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s( postanowienia podstawowe dotycz(ce wykonania i odbioru robót budowlanych dla Projektu „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W D!BICY ETAP I”, wspó)finansowanego ze *rodków Unii Europejskiej – Fundusz Spójno*ci, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
#rodowisko.
Je+eli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót, nale+y wykona, j( zgodnie z odpowiednimi bran+owymi ST.
Kod CPV wg s)ownika zamówie-:
45.25.21.26-7
Zak)ady uzdatniania wody pitnej
45.25.99.00-6
Modernizacja zak)adów
45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz *ci
oraz roboty w zakresie in+ynierii l(dowej i wodnej
45.30.00.00-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.23.10.00-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci(gów, ci(gów komunikacyjnych i linii energetycznych
45.23.13.00-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci(gów i ruroci(gów do odprowadzania *cieków
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj Techniczn( jako cz *, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nale+y odczytywa, i rozumie, w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie bran+e) opisanych w pkt 1.3.
1.3
Zakres robót obj tych Specyfikacj! Techniczn!
Zakres robót realizowanych w ramach budowy ruroci(gu obejmuje:
Roboty przygotowawcze
Roboty monta"owe:
1)
2)
3)
Agregaty pompowe z osprz tem
armatura wodoci(gowa
podpi cie do instalacji energetycznej
Roboty ko#cowe, konieczne do uzyskania $wiadectwa Przej%cia Robót (zgodnie z punktem 8 )
Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów wraz z konieczn( wymian( gruntu oraz zag szczeniem
wykopów, zwi(zane z wykonywaniem ruroci(gu uj to w ST03.00.
1.4
Okre"lenia podstawowe
Okre*lenia podstawowe s( zgodne z obowi(zuj(cymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruroci(gów z Tworzyw
Sztucznych (WTWORTS) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 1.4. Ponadto:
Stacja Uzdatniania Wody - zespó) urz(dze- i obiektów, w których odbywaj( si procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne s)u+(ce eliminacji z wody surowej sk)adników niepo+(danych w wodzie przeznaczonej do spo+ycia.
3
Wydajno & SUW - *redniodobowa wydajno*, instalacji stacji uzdatniania wody wyra+ony w m /d.
Maksymalne zu+ycie wody na potrzeby w)asne – ilo*, wody zu+ywana na p)ukanie filtrów, rozczynianie reagentów, utrzymanie czysto*ci, cele socjalne oraz inne czynno*ci pomocnicze przy eksploatacji
SUW
Przewód wodoci'gowy - ruroci(g wraz z urz(dzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.
Pompa – urz(dzenie mechaniczne s)u+(ce do przemieszczania cieczy z poziomu ni+szego na wy+szy.
Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodoci(gu przy skrzy+owaniu z projektowan( drog(.
Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura stalowa dla wykonania przej*cia pod istniej(c( drog( bez wykonania wykopu.
$rednica nominalna - jest to liczba przyj ta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub *rednicy wewn trznej ruroci(gu, odpowiadaj(ca w przybli+eniu wymiarom rzeczywistym wyra+onym w mm.
Komora lub studzienka wodoci'gowa - obiekt in+ynierski na przewodzie wodoci(gowym przeznaczony
do zainstalowania armatury lub innego wyposa+enia.
Podpory lizgowe - podparcia wodoci(gu w rurze ochronnej lub przewiertowej.
Zasuwy - armatura wbudowana w wodoci(g s)u+(ca do zamkni cia dop)ywu wody dla wy)(czenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodoci(gu.
Przepustnice - armatura wbudowana w ruroci(g s)u+(ca do zamkni cia przep)ywu medium (wody, osadów, powietrza) lub regulacji jego wielko*ci.
4/18
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
Ci nienie robocze - wysoko*, ci*nienia okre*lona zgodnie z dokumentacj( techniczn( jako maksymalna
ró+nica rz dnych linii ci*nienia w najwy+szym po)o+eniu nad badanymi odcinkami przewodu.
Odleg(o & bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleg)o*, mierzona w p)aszczy.nie poziomej pomi dzy obrysem budowli a osi( przewodu.
Spajalno & - przydatno*, metalu o danej wra+liwo*ci na spajanie do utworzenia w okre*lonych warunkach spajania z)(cza metalicznie ci(g)ego o wymaganej u+yteczno*ci. Spajanie obejmuje: spawanie,
zgrzewanie i lutowanie.
Spawanie - metoda spajania, w której )(czone brzegi oraz spoiwo ulegaj( stopieniu.
Spoina - cz *, spawanego z)(cza, sk)adaj(ca si wy)(cznie z metalu stopionego podczas spawania tj. ze
stopionego materia)u rodzimego i spoiwa.
Materia( rodzimy - materia), z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
Spoiwo - materia) dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.
Z('cze spawane - po)(czenie dwóch lub wi cej cz *ci wykonane za pomoc( spawania.
Spawanie gazowe - spawanie, w którym .ród)em ciep)a jest p)omie- gazowy.
Spawanie (ukowe - spawanie, w którym .ród)em ciep)a jest )uk elektryczny.
Spawanie r%czne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie .ród)a ciep)a wzd)u+ z)(cza odbywaj( si r cznie.
Spoina monta"owa - spoina )(cz(ca cz *ci prefabrykowane w ca)o*, konstrukcyjn( wykonan( w warunkach spawania monta+owego.
Spoina sczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania cz *ci )(czonych w po)o+eniu odpowiednim do
spawania.
Spoina ci'g(a - spoina u)o+ona na ca)ej d)ugo*ci z)(cza.
Zgrzewanie - metoda spajania, przy której po)(czenie materia)ów nast puje wskutek docisku, niezale+nie
od .ród)a, ilo*ci i koncentracji ciep)a wyst puj(cego w czasie )(czenia.
Zgrzewalno & - podatno*, materia)u do )(czenia za pomoc( zgrzewania przy okre*lonych warunkach
technologicznych.
Z('cze zgrzewane - po)(czenie dwu lub wi cej cz *ci, wykonane za pomoc( zgrzewania.
Zgrzeina - miejsce z)(cza zgrzewanego, w którym nast(pi)o po)(czenie (materia)ów) o fizycznej ci(g)o*ci.
Bloki podporowe - maj( zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw.
Bloki oporowe - maj( zastosowanie dla wodoci(gów, przy których nie mo+na liczy, na przeniesienie si)
osiowych wzd)u+ przewodu. Stosowane s( na kolanach, odga) zieniach i )ukach przy k(cie wi kszym od
30° wg BN-81/9192-05 [20].
Przej cie szczelne - przej*cie ruroci(gu przez *cian komory lub studni zapewniaj(ce odpowiedni(
szczelno*, na styku *ciana - ruroci(g.
2
MATERIA)Y
2.1
Postanowienia ogólne
Ogólne wymagania dotycz(ce materia)ów podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 2. Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jako*, materia)u oraz za zgodno*, ich parametrów i jako*ci z postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie materia)y u+yte do budowy urz(dze- powinny by, zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materia)owych.
Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna by, przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i
BN dla danego materia)u. Zwraca si uwag na to, aby metody stosowane przy tych czynno*ciach nie spowodowa)y uszkodze- powierzchni roboczych, ani nie obni+y)y w)a*ciwo*ci fizycznych i wytrzyma)o*ciowych materia)ów.
Rury powinny by, proste, czyste od zewn(trz i wewn(trz, bez w+erów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw
sztucznych powinny by, trwale oznaczone.
Wykonawca zobowi(zany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, *wiadectw jako*ci, specyfikacji, paszportów, instrukcji obs)ugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków monta+owych itp. Wszystkie materia)y i
urz(dzenia przewidywane do wbudowania b d( zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami In+yniera. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó)owe informacje dotycz(ce .ród)a wytwarzania i wydobywania materia)ów oraz odpowiednie *wiadectwa bada-, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia In+ynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno*, za spe)nienie
wymaga- ilo*ciowych i jako*ciowych materia)ów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich w)a*ciwe sk)adowanie i wbudowanie zgodnie z za)o+eniami PZJ.
Wykonawca jest zobowi(zany dostarczy, materia)y zgodnie z wymaganiami Rysunków i ST.
Wykonawca powinien powiadomi, In+yniera o proponowanych .ród)ach otrzymania materia)ów przed rozpocz ciem ich dostawy.
W przypadku niezaakceptowania materia)u ze wskazanego .ród)a, Wykonawca powinien przedstawi, do akceptacji
In+yniera materia) z innego .ród)a.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia)u nie mo+e by, pó.niej zmieniony bez zgody In+yniera.
Ka+dy rodzaj robót, w którym znajduj( si niezbadane i nie zaakceptowane materia)y, Wykonawca wykonuje na
w)asne ryzyko, licz(c si z jego nieprzyj ciem i niezap)aceniem za wykonan( prac .
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
5/18
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
Wszystkie zakupione przez Wykonawc materia)y, dla których PN i BN przewiduje posiadanie za*wiadczenia o jako*ci lub atestu, winny by, zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do faktury zakupu nale+y do)(czy,
certyfikat jako*ci tworzywa i atest.
Zaleca si , o ile jest to mo+liwe, stosowanie maszyn i urz(dze- technologicznych tej samej grupy pochodz(cych od
jednego producenta
2.2
Dokumentacja
Materia)y stosowane do budowy ruroci(gów powinny mie,:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, +e dokonano oceny ich zgodno*ci ze zharmonizowan( norm( europejsk( wprowadzon( do zbioru Polskich Norm, z europejsk( aprobat( techniczn( lub krajow( specyfikacj( techniczn( pa-stwa cz)onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan( przez
Komisj Europejsk( za zgodn( z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracj zgodno*ci z uznanymi regu)ami sztuki budowlanej wydan( przez producenta, je+eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj(cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze-stwa okre*lonym przez Komisj Europejsk(, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza +e s( to wyroby nie podlegaj(ce obowi(zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno*ci z Polsk( Norm( lub aprobat( techniczn(, b(d. uznano za „regionalny wyrób budowlany".
2.3
Rury ci"nieniowe i kszta#tki:
Rury z tworzyw sztucznych: polietylen PE polietylenu wysokiej g sto*ci PEHD (HDPE) wykonane z materia)u klasy
PE -100 o *rednicy 560 mm, SDR -11. Stosowa, nale+y rury klasy PN16 to jest na ci*nienie nominalne 16 bar
2.4
Rury stalowe ze szwem
do wykonania rur ochronnych wg PN-79/H-74244
2.5
Rury przewiertowe
stalowe ze szwem - wg PN-79/H-74244
2.6
Kszta#tki z $eliwa sferoidalnego
zabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie.
2.7
P#ozy dystansowe
z tworzywa sztucznego dostosowane do rur przewodowych
2.8
Piasek
na podsypki i pod)o+e - winien odpowiada, PN-87/B-01100.
2.9
%wir lub grys
na podsypk filtracyjn(
Podsypka filtracyjna ze +wiru, pospó)ki lub t)ucznia wg PN-87/B-01100.
2.10 Uzbrojenie sieci i instalacji technologicznej
Zasuwy ko(nierzowe
Zasuwy +eliwne ko)nierzowe z +eliwa sferoidalnego PN16 o w)a*ciwo*ciach:
Zasuwa klinowa mi kkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A)
Przy)(cza ko)nierzowe wg EN 1092-2
D)ugo*, zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 ( DIN 3202, F4)
Korpus, klin i pokrywa z +eliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 )
Klin ca)kowicie gumowany (wewn(trz i zewn(trz ) – elastomerem EPDM antybakteryjnym
Klin prowadzony na ca)ej d)ugo*ci za pomoc( elementów z tworzywa sztucznego
Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawarto*ci min. 13% Cr, niewznosz(ce si
Tuleja uszczelniaj(ca z mosi(dzu
Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomoc( min. dwóch o-ringów
Mo+liwo*, wymiany uszczelek w tulei pod pe)nym ci*nieniem roboczym
Nakr tka wrzeciona z mosi(dzu, wewn trzna, wymienialna
Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego
#ruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda *rub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
Wewn(trz i zewn(trz pokrycie epoksydowe-proszkowe ( EP-P ) grubo*, pow)oki nie mniejsza ni+ 250 !m
Nap dy r czne – ko)a do otwierania zasuw w komplecie z zasuw(
Przepustnice
Przepustnica do zabudowy mi dzyko)nierzowej. Do mocowania pomi dzy ko)nierze wg EN 1092 PN 10/16
6/18
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
D)ugo*, zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( dawniej DIN 3202, K1)
Musi cechowa, si nast puj(cymi w)a*ciwo*ciami:
Dowolna pozycja zabudowy i kierunek przep)ywu
Przy)(cze pod nap d wg DIN/ISO 5211
Uszczelnienie mi kkie
Centrycznie )o+yskowany dysk
Wewn trzna manszeta wymienialna - z elastomeru EPDM / NBR
Korpus i dysk z +eliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
Wa)ki ze stali nierdzewnej – materia) 1.4021
D.wignia r czna
Pokrycie antykorozyjne – malowanie epoksydowe malowanie epoksydowe min. 120/m
Zawory zwrotne kulowe
Zawór zwrotny kulowy do *cieków (wody surowej) musi posiada, nast puj(ce cechy:
Odporny na zapychanie
Samoczynny, otwieraj(cy si przy przep)ywie czynnika
D)ugo*, zabudowy wg EN 558-1 szereg 48 (dawniej DIN 3202, F6 )
Przy)(cze ko)nierzowe wg EN 1092-2
Korpus i pokrywa z +eliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
Kula z aluminium, ogumowana NBR
Elementy mocuj(ce pokryw – ze stali nierdzewnej A4
Zaopatrzony w zdejmowan( pokryw umo+liwiaj(c( czyszczenie
Pokrycie antykorozyjne – wewn(trz i zewn(trz: malowanie lakierem syntetycznym
Teleskopowe obudowy trzpienia oraz skrzynki uliczne do zasuw
Wg PN-M-74081:1999.
Elementy monta"owe
Jako elementy monta+owe nale+y stosowa,:
nasuwki odpowiadaj(ce wymaganiom normy PN - 84/H - 74101
kompensatory d)awnicowe ko)nierzowe wg. PN - 89/M – 74301
2.11 Urz!dzenia
Je+eli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, to materia)y – maszyny i urz(dzenia tego samego rodzaju
powinny by, dostarczane przez tego samego producenta i powinny posiada, polskie atesty. Wszystkie urz(dzenia
nap dzane elektrycznie musz( by, dostarczone przez producenta razem z silnikami i skrzynkami przy)(czeniowosterowniczymi, w obudowach o IP65, z tworzywa izolacyjnego, w których znajduj( si odpowiednie zabezpieczenia
zapewniaj(ce bezpiecze-stwo chyba, +e w opisie urz(dzenia wskazano inaczej.
Nale+y stosowa, urz(dzenia o )atwo dost pnych cz *ciach zamiennych. Do ka+dego dostarczanego urz(dzenia
Wykonawca musi dostarczy, stosowny atest.
Pompy wody surowej
Agregaty pompowe z uwagi ulokowania ich w istniej(cej komorze lewarowej istniej(cego uj cia wody musz( by,
dostosowane do gabarytów komory. Szczególnie, w zwi(zku ze zmiennym poziomem wody w .ródle agregaty
pompowe musza by, zabezpieczone przed przegrzewaniem korpusu silnia w przypadku jego cz *ciowego lub ca)kowitego odkrycia.
Parametry pojedynczego agregatu pompowego to:
Wydajno*, : Q= 190,0 dm3/s
Wysoko*, podnoszenia: H= 26,0
Ze wzgl du na zmienne warunki pracy pompa powinna posiada, nast puj(ce parametry hydrauliczne:
Q1 = 57,0 l/s
Qnom = 190,0 l/s
Q2 = 300,0 l/s
H1 = 37,0 m
Hnom = 26,0 m
H2 = 15,0 m
Ilo*,: 2 kpl.
Rodzaj pomp: agregaty zatapialne wraz ze zintegrowanym wewn trznym uk)adem ch)odzenia na bazie glikolu z dodatkami, zabezpieczaj(cymi elementy agregatu przed korozj(. Niedopuszcza si% agregatów z systemem ch(odzenia olejowego;
Rodzaj monta+u: montowane na kolanie t)ocznym wraz z zestawem do monta+u stacjonarnego (zaczep *lizgowy, )a-cuch o d)ugo*ci ok. 10m oraz dolny i górny uchwyt prowadnic);
Sprawno*, nie mniejsza ni+ 80 % w punkcie pracy Q= 190,0 l/s, H=26,0 m;
Zapotrzebowanie mocy w nominalnym punkcie pracy nie wi ksza ni+ 66,0 kW;
Moc na wale: nie wi cej ni+ 61 kW
Nominalna moc silnika nie wi ksza ni+ 75,0 kW;
Wirnik kana)owy wykonany z +eliwa szarego o swobodnym przelocie nie mniejszym ni+ 80 mm;
Pr dko*, obrotowa nie wi ksza ni+ 1500 1/min;
Uszczelnianie wa)u pompy: 2 pe)ne uszczelnienia mechaniczne, pracuj(ce niezale+nie od kierunku obrotów
z powierzchniami z w glika krzemu;
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
7/18
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
Wa) pompy wykonany z odpornej na korozj stali nierdzewnej EN-1.0503 + N;
Stopie- ochrony silnika: IP 68;
Klasa izolacji: F;
Ze wzgl du na istniej(ce orurowanie w pompowni króciec t)oczny pomp i kolana nie mo+e by, wi kszy ni+
DN 200, PN 10; EN 1092-2
#ruby stykaj(ce si z pompowanym medium wykonane ze stali nierdzewnej 1.4571
Kontrola agregatu:
o termiczna ochrona uzwoje : termistory PTC ;
o kontrola komory silnika: konduktywna elektroda wilgociowa;
o kontrola komory przeciekowej: wy!"cznik p!ywakowy;
o kontrola temperatury !o#ysk: czujnik oporowy PT100.
Kabel zasilaj"cy o d!ugo$ci ok. 10,0 m w os!onie z wodoodpornego kauczuku syntetycznego
2.12 Kszta tki do po !cze"
Trójniki #eliwne oraz inne kszta!tki nie uj%te powy#ej z #eliwa sferoidalnego, stalowe, PE konieczne do wykonania
wodoci"gów.
Dla wykonania zmiany kierunku, zmiany $rednicy ruroci"gu,:
kolanka o odpowiednim k"cie za!amania,
redukcje,
trójniki
z materia!ów, z których wykonane s" rury przewodowe. Nale#y stosowa& elementy z!"czne tego samego producenta, którego rury u#yte s" do budowy ruroci"gów. Dobór elementów z!"cznych winien by& dokonany przez Wykonawc% na podstawie dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznych. Niezale#nie jednak od postanowie tych dokumentów zasadniczym kryterium doboru winny by& zalecenia producenta.
2.13 Materia y izolacyjne
R%kawy termokurczliwe oraz farby podk!adowe i ta$my - do izolacji z!"czy spawanych zewn%trznych.
Manszety - do uszczelnienia przestrzeni pomi%dzy rur" przewodow" a ochronn".
2.14 Ta#my ostrzegawczo - lokalizacyjne
- z wk!adk" metalow" dla sieci wodoci"gowych.
2.15 Tabliczki orientacyjne
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci"gowych - wg PN-86/B-09700
2.16 Beton zwyk y
do wype!nienie przestrzeni pomi%dzy rur" ochronn" i przewiertow" powinien odpowiada& PN-88/B-06250.
2.17 Inne kszta tki
Nie uj%te powy#ej z #eliwa sferoidalnego, stalowe, konieczne do wykonania w%z!ów technologicznych w studniach i
komorach wodoci"gowych.
2.18 Sk adowanie materia ów na placu budowy
Sk!adowanie powinno odbywa& si% na terenie równym utwardzonym z mo#liwo$ci" odprowadzenia wód opadowych.
Wszystkie wyroby nale#y uk!ada& wed!ug poszczególnych grup, wielko$ci i gatunków w sposób zapewniaj"cy stateczno$& oraz umo#liwiaj"cy dost%p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia sk!adowania
powinna by& utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si% wód sanitarnych i opadowych, pozbawiona
wszelkich zanieczyszcze , szczególnie kamieni i innych ostrych materia!ów mog"cych uszkodzi& materia!y.
Rury stalowe
Rury powinny by& sk!adowane w pozycji le#"cej jedno lub wielowarstwowo na podk!adach drewnianych tak, aby
nie uszkodzi& izolacji.
Pierwsz" warstw% rur nale#y zabezpieczy& przed przesuni%ciem za pomoc" klinów drewnianych przybitych do podk!adów.
Rury mo#na przechowywa& pod zadaszeniem (wiat").
Rury nale#y uk!ada& wg $rednic, w sposób zapewniaj"cy stateczno$& oraz umo#liwiaj"cy dost%p do poszczególnych asortymentów.
Rury PVC i PE
Magazynowane rury powinny by& zabezpieczone przed szkodliwymi dzia!aniami promieni s!onecznych oraz opadów atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza& +30°C.
Rury nale#y przechowywa& w pozycji poziomej, na p!askim i równym pod!o#u, w stosach o wysoko$ci do 1,50 m. W
przypadku dostarczenia rur w zapakowanych fabrycznie pakietach nale#y je przechowywa& w tych pakietach.
8/18
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D%bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
Rury z tworzyw sztucznych dostarczane w prostych odcinkach nale#y sk!adowa& uk!adaj"c je w pozycji le#"cej
jedno- lub wielowarstwowo. Pierwsz" warstw% rur nale#y u!o#y& na podk!adach drewnianych, zabezpieczaj"c klinami umocowanymi do podk!adów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesuni%ciem.
Rury dostarczane w zwojach nale#y przechowywa& w tych zwojach u!o#onych p!asko na pod!o#u najlepiej na podk!adach z tektury falistej. Nie dopuszcza si% przechowywania zwojów wielowarstwowo.
Kszta tki i armatura
Kszta!tki i armatur% oraz uszczelki nale#y przechowywa& w magazynie zamkni%tym oraz suchym. Wszelkie elementy z!"czne, podobnie jak inne drobne elementy przeznaczone do budowy sieci wodoci"gowej sk!adowa& nale#y w opakowaniach fabrycznych, w miejscach zabezpieczonych przed bezpo$rednim oddzia!ywaniem czynników
atmosferycznych (opady atmosferyczne, promienie s!oneczne). Nale#y $ci$le przestrzega& zalece producenta dotycz"cych sk!adowania tych materia!ów.
Kruszywo
Kruszywo nale#y sk!adowa& na utwardzonym i odwodnionym pod!o#u w sposób zabezpieczaj"cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
Inne materia y
Zaleca si% sk!adowanie materia!ów w sposób zapewniaj"cy stateczno$& oraz umo#liwiaj"cy dost%p do poszczególnych asortymentów. Sposób sk!adowania i przechowywania materia!ów na placu budowy powinien zapewni& skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrat" w!a$ciwo$ci technicznych. W okresie sk!adowania materia!ów nale#y dokonywa& niezb%dnych zabiegów konserwacyjnych.
2.19 Odbiór materia ów na budowie
Materia!y nale#y dostarczy& na budow% wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protoko!ami odbioru technicznego.
Dostarczane materia!y na miejscu budowy nale#y sprawdzi& pod wzgl%dem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi
producenta.
Nale#y przeprowadzi& ogl%dziny dostarczonych materia!ów. W razie stwierdzenia wad lub powstawania w"tpliwo$ci
o ich jako$ci przed wbudowaniem nale#y podda& badaniom okre$lonym przez In#yniera robót.
3
SPRZ!T
Ogólne wymagania dotycz"ce sprz%tu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 3. Wykonawca jest
zobowi"zany do u#ywania jedynie takiego sprz%tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp!ywu na jako$& i $rodowisko wykonywanych robót.
Sprz%t u#ywany do realizacji robót powinien by& zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyska! akceptacj% In#yniera.
Wykonawca dostarczy In#ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj"cych dopuszczenie sprz%tu do u#ytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przyst%puj"cy do wykonania robót monta#owych powinien wykaza& si% mo#liwo$ci" korzystania z nast%puj"cego sprz%tu:
podstawowe narz%dzia r%czne do obcinania i obróbki rur,
komplet elektronarz%dzi,
komplet narz%dzi $lusarskich,
no#yce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,
urz"dzenia do !"czenia rur PE doczo!owo i elektrooporowo,
agregat pr"dotwórczy,
spawarka elektryczna wiruj"ca,
spr%#arka powietrza spalinowa,
#uraw samojezdny g"sienicowy,
#uraw samochodowy,
koparka,
betoniarka wolnospadowa elektryczna,
p!yty zag%szczaj"ce i stopy zag%szczaj"ce,
zag%szczarka wibracyjna,
pompy do miejscowego odwodnienia wykopów,
r%czne narz%dzia do prac ziemnych.
urz"dzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
urz"dzenia do wykonywania przecisku poziomego.
Wykonawca przyst%puj"cy do budowy wodoci"gu zastosuje sprz%t gwarantuj"cy w!a$ciw" jako$& robót.
Do robót ziemnych i przygotowawczych mo#na stosowa& nast%puj"cy sprz%t: pi!a do ci%cia asfaltu, sprz%t do zag%szczania gruntu, samochody samowy!adowcze, koparki, spycharki, urz"dzenie przewiertowe.
Do robót monta#owych mo#na stosowa&:
wci"gark% r%czn" !a cuchow",
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D%bicy – Etap I
9/18
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
d'wig,
samochód skrzyniowy,
urz"dzenia mechaniczne do ci%cia rur,
spawarki elektryczne,
wibratory,
zgrzewarki,
Sprz%t monta#owy i $rodki transportu musz" by& w pe!ni sprawne i dostosowane do technologii robót. Sposób wykonywania robót oraz sprz%t zaakceptuje In#ynier.
4
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz"ce transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 4. Do transportu
materia!ów, sprz%tu budowlanego i urz"dze stosowa& nast%puj"ce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
In#yniera $rodki transportu:
samochód skrzyniowy,
samochód dostawczy,
samochód samowy!adowczy,
przyczepa skrzyniowa,
przyczepa d!u#ycowa,
ci"gnik ko!owy
Materia!y i urz"dzenia nale#y transportowa& w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta. Materia!y nale#y ustawi& równomiernie na ca!ej powierzchni !adunku, obok siebie i zabezpieczy& przed mo#liwo$ci"
przesuwania si% podczas transportu. Rury powinny by& uk!adane w pozycji poziomej wzd!u# $rodka transportu.
Wy!adunek powinien odbywa& si% z zachowaniem wszelkich $rodków ostro#no$ci uniemo#liwiaj"cy uszkodzenie
materia!u.
Materia!u nie wolno zrzuca& ze $rodków transportowych. Transport rur powinien by& wykonywany pojazdami o odpowiedniej d!ugo$ci, tak by wolne ko ce wystaj"ce poza skrzyni% !adunkow" nie by!y d!u#sze ni# 1 metr. Natomiast
rury w kr%gach powinny w ca!o$ci le#e& na p!asko na powierzchni !adunkowej.
Za adunek, roz adunek i transport materia ów wykonywa" zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy
elementów.
Wykonawca jest zobowi"zany do stosowania jedynie takich $rodków transportu, które nie wp!yn" niekorzystnie na
jako$& robót i w!a$ciwo$ci przewo#onych towarów. (rodki transportu winny by& zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyska! akceptacj% In#yniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz" spe!nia& wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
wzgl%dem formalnym jak i rzeczowym.
5
WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz"ce wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi"zuj"cych PN i EN-PN, WTWiOR,
WTWORTS i postanowieniami Kontraktu.
5.2
Zakres robót przygotowawczych
Prace geodezyjne zwi"zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu.
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunków istniej"cych z Projektem.
Przej%cie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych.
Wykonanie niezb%dnych dróg tymczasowych zasilania w energi% elektryczn" i wod% oraz odprowadzenia
$cieków.
Wykonanie tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód,
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi ko!owe).
Zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w odleg!o$ci do 2,5 m od przewidzianych do realizacji ruroci"gów,
Lokalizacja istniej"cego uzbrojenia (przekopy kontrolne)
Ocena stanu technicznego budynków zlokalizowanych w pobli#u Robót. Ocena stanu technicznego winna
by& udokumentowana odpowiednim protoko!em i poparta dokumentacj" fotograficzn". W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiaj"cym
Dostarczenie na teren budowy niezb%dnych materia!ów, urz"dze i sprz%tu budowlanego.
5.3
Zakres robót zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie monta#u ruroci"gów obejmuj":
Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót,
Wykonanie podsypki ruroci"gów w gotowym wykopie,
Uk!adanie ruroci"gów z kontrol" spadków i zag!%bie ,
)"czenie rur i kszta!tek,
10/18
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D%bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
Uzbrojenie ruroci"gu w armatur%,
Wykonywanie po!"cze ko!nierzowych poprzez skr%canie z!"czy
Wykonanie izolacji,
Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki ruroci"gu,
Wykonanie docieple #u#lem ruroci"gów posadowionych w strefie zamarzania,
Uk!adanie ta$my ostrzegawczej z wk!adk" metalow" nad ruroci"gami,
Wykonanie przewiertu/przecisku z kontrol" spadków i zag!%bie ,
Próby szczelno$ci sieci i odcinków,
Inspekcja TV kana!ów grawitacyjnych
Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi"zuj"cych PN i EN-PN,
STWiOR i postanowieniami Kontraktu.
5.4
Monta$ ruroci!gów z PEHD
Monta# rur PE oraz elementów prefabrykowanych nale#y wykonywa& zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów.
Warunki monta#u rur z PEHD
Przewody PE mo#na uk!ada& przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury od
+5°C do +15°C ze wzgl%du na krucho$& tworzywa w ni#szych temperaturach oraz znaczn" rozszerzalno$& liniow"
w wy#szych temperaturach.
Sposób monta#u przewodów powinien zapewnia& utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z zatwierdzon" Dokumentacj" Projektow".
Przy uk!adaniu nale#y zwraca& uwag%, aby rury nie by!y zdeformowane i uszkodzone oraz aby le#a!y ca!" p!aszczyzn" na usypanej warstwie materia!u wype!niaj"cego.
Nale#y zwraca& uwag% na odpowiednie zabezpieczenie elementów twardych znajduj"cych si% na $cianach wykopu
oraz na wystarczaj"cy odst%p sk!adowanego urobku od brzegu wykopu.
Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopów
Rury z PEHD mo#na posadowi& na wyrównanym pod!o#u, je#eli wyst%puje ono w gruntach piaszczysto-gliniastych
lub #wirowych, nie zawieraj"cych cz"stek o wymiarach powy#ej 20mm. Przestrze wykopu w obr%bie przewodu
nale#y wype!ni& gruntem piaszczystym nie zawieraj"cym ostrych kamieni lub innego !amanego materia!u.
Do wype!nienia przestrzeni nie mo#e by& stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzni%te. W takich przypadkach nale#y dokona& wymiany gruntu.
Je#eli grunty lokalne spe!niaj" powy#sze wymagania, nie musi by& wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Wype!nienie przestrzeni w obr%bie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed po!o#eniem rury) warstwy gruntu niewi"#"cego o grubo$ci co najmniej 10cm oraz warstwy grubo$ci co najmniej 10cm nad rur".
Podsypka powinna by& zag%szczona do wska'nika zag%szczenia minimum 0,98. Zag%szczanie nale#y wykonywa&
warstwami o mi"#szo$ci dostosowanej do wybranej metody zag%szczenia.
Grunt w obr%bie przewodu powinien by& starannie zag%szczony. Wa#ne jest staranne i skuteczne zag%szczenie
materia!u wype!niaj"cego w bocznych strefach przewodu, gdy# zabezpiecza to rur% przed deformacj" na skutek
wyst%puj"cych nacisków statycznych i dynamicznych.
Przy wype!nianiu pozosta!ej cz%$ci wykopu nale#y zwraca& uwag%, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodz"ca z
wykopów) o grubo$ci co najmniej 30 cm nie zawiera!a kamieni.
Uk adanie przewodu na dnie wykopu
Rury mo#na opuszcza& do wykopu r%cznie lub przy u#yciu sprz%tu mechanicznego.
Uk!adanie odcinka przewodu odbywa si% na przygotowanym pod!o#u. Pod!o#e profiluje si% w miar% uk!adania
przewodu. Nale#y przy tym zwróci& uwag% na to, aby osie !"czonych odcinków przewodu pokrywa!y si%. Przewód
po u!o#eniu powinien $ci$le przylega& do pod!o#a na ca!ej swej d!ugo$ci.
Nie wolno wyrównywa& spadku i kierunku u!o#enia przewodu przez podk!adanie pod niego twardych elementów,
takich jak np. kawa!ki drewna, kamieni itp.
Monta# nale#y prowadzi& ze spadkami zgodnymi z dokumentacj", pomi%dzy w%z!ami od rz%dnej ni#szej do wy#szej.
Odchylenia osi u!o#onego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza& warto$ci
dopuszczonych w PN.
Metoda $czenia rur PEHD
Zgrzewanie doczo owe rur z PEHD
Zgrzewanie rur doczo!owe jest mo#liwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy p!yni%cia, o tej samej
$rednicy i grubo$ci $cianki.
Zgrzewanie czo!owe polifuzyjne nale#y przeprowadzi& dla rur i kszta!tek o $rednicach wi%kszych od 63 mm.
Kszta!tki elektrooporowe stosowa& w sytuacjach uniemo#liwiaj"cych wykonanie zgrzewów doczo!owych. Wszystkie
parametry zgrzewania rur polietylenowych musz" by& podane przez producenta rur w instrukcji monta#u.
Po zako czeniu zgrzewania czo!owego i zdemontowaniu urz"dzenia zgrzewaj"cego nale#y skontrolowa& miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wyp!ywki (szeroko$ci i grubo$ci) i oszacowaniu ich zgodno$ci z zaleceniami producenta. Warto$ci odchyle nie powinny przekracza& dopuszczalnych, podanych przez
producenta.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D%bicy – Etap I
11/18
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
Zgrzewanie rur z PEHD przy pomocy z $czy elektrooporowych.
Odbywa si% ono przy u#yciu kszta!tek z wtopionym drutem elektrooporowym. W z!"cza wsuwa si% przyci%te prostopadle i oczyszczone ko cówki rur z PEHD (oczyszczone tak#e przez usuni%cie warstwy utlenionego polietylenu,
a nast%pnie „przepuszcza "si% przez drut oporowy, pr"d w okre$lonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcj" producenta z!"cz. Operacja elektrozgrzewania powinna by& przeprowadzona przy unieruchomionych ko cówkach rur.
Ka#de z!"cze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. S" one zapisane; na z!"czu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, b"d' zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w
z!"czu - elektrozgrzewarka.
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mo#na dokonywa& zgrzewania okre$laj" producenci z!"cz elektrooporowych. Ogólnie mo#na przyj"&, #e zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5 do
+45°C.
Po $czenia ko nierzowe.
Po!"czenia z u#yciem tulei ko!nierzowej PEHD i lu'nego ko!nierza stosowane s" g!ównie przy po!"czeniach tworzywo sztuczne/stal.
Oznaczenie trasy. Oznaczenie ruroci$gu z PE
Po przeprowadzeniu próby szczelno$ci, nale#y obsypa& ruroci"g warstw" gruntu 30 cm, zag%$ci& grunt i u!o#y&
nad ruroci"giem (30 cm powy#ej grzbietu rury) ta$m% ostrzegawcz" o szeroko$ci 20 cm z wk!adk" metalow". Ko cówki wk!adki metalowej nale#y po!"czy& do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury.
Oznaczenie armatury
Armatur% zabudowan" w ziemi nale#y oznaczy& za pomoc" tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700. Nale#y stosowa& tabliczki trwa!e, emaliowane.
5.5
Rury ochronne stalowe
Rury ochronne zastosowa& w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
Rury ochronne nale#y wykona& z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelno$ci zgodnie z PN79/H-74244. )"czenie rur przez spawanie elektryczne doczo!owe. Rury stalowe powinny odpowiada& gatunkowi
okre$lonemu w Dokumentacji Projektowej i mie& trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie
okre$lony gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiada& rozwarstwie , w#erów i ubytków powierzchniowych
wi%kszych ni# 5% grubo$ci materia!u i wi%kszych ni# 10 % powierzchni. Ponadto nie powinny mie& rys, p%kni%& itp.
wad. Do spawania zaleca si% stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by& zgodne z zaleceniami
producentów. Spawacze wykonuj"cy z!"cze powinni mie& aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie dla
zakresu wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do ksi"#eczki spawacza.
Wprowadzenie rury PEHD/PVC do rury ochronnej nale#y wykona& za pomoc" p!óz pier$cieniowych. Przed rozpocz%ciem pracy ustali& konieczn" ilo$& i typ p!óz. Kielich z rur PEHD/PVC nie mog" opiera& si% i spoczywa& na rurze ochronnej. Podpory (p!ozy) powinny znajdowa& si% bezpo$rednio za kielichami rur. Przestrze mi%dzy ruroci"giem roboczym, a wewn%trzn" $ciank" rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu ko ców rury ochronnej zamkn"&
korkiem z pianki poliuretanowej, na d!ugo$ci nie mniejszej ni# 10cm, mierz"c od kraw%dzi rury przej$ciowej i pier$cieniem samouszczelniaj"cym. Odcinek rury przeznaczony do u!o#enia w rurze przej$ciowej nale#y poda& próbie
szczelno$ci z!"czy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.
5.6
G %boko#& u o$enia, umieszczenie wzgl%dem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by& u!o#one w gruncie w sposób uniemo#liwiaj"cy :
zamarzanie w nich wody i $cieków w okresie zimowym,
uszkodzenia pod wp!ywem obci"#e zewn%trznych,
niekorzystny wp!yw uzbrojenia podziemnego (obci"#enie fundamentami itp.).
G!%boko$& u!o#enia przewodów bezpo$rednio w gruncie i bez dodatkowych $rodków zabezpieczaj"cych ustala
norma PN-EN 1610.
W przypadku konieczno$ci u!o#enia przewodów na mniejszych g!%boko$ciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem $cieków, przewody powinny by& ocieplone, np. warstw" p!yt styropianowych odpowiedniej grubo$ci.
5.7
Przej#cia szczelne przez #ciany i przej#cia pod awami fundamentowymi
Do wykonywania przej$& szczelnych stosowa& odpowiednie systemowe kszta!tki z uszczelk". Przy przechodzeniu
ruroci"gów z tworzyw sztucznych pod !awami fundamentowymi, stosowa& rury os!onowe stalowe lub #eliwne o
d!ugo$ci wi%kszej o ok. 1m od szeroko$ci !awy, tak, by $rodek rury os!onowej znajdowa! si% pod $rodkiem przekroju
!awy.
5.8
Po !czenia ruroci!gów z urz!dzeniami
Ruroci"gi !"cz" si% z urz"dzeniami za pomoc" po!"cze ko!nierzowych.
Po!"czenia ko!nierzowe wykonywa& wg zasad podanych wy#ej. Po!"czenia gwintowane wykonywa& przy u#yciu
uszczelek odpowiednich do medium, które ma by& transportowane oraz rodzaju ruroci"gu.
12/18
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D%bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
5.9
Warunki wyceny prac
Dla sieci wodoci"gowych przyj%to zasad% rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego wyposa#enia technologicznego sieci. Tym samym w ST pomini%to specyfikacj% drobnego sprz%tu i materia!ów towarzysz"cych. Koszty zwi"zane z wyposa#eniem sieci w materia!y towarzysz"ce musz" by& wliczone przez Wykonawc%
w cen% wykonania robót zasadniczych.
Uwaga:
6
Ró#nice pomi%dzy ilo$ciami elementów wyposa#enia sieci, podanymi w zestawieniach na rysunkach w
dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych, w stosunku do rzeczywistego obmiaru
lub konieczno$ci zachowania wymaganej przez In#yniera jako$ci robót nie mog" by& podstaw" zmian
cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robót dla robót wynikaj"cych z tego Kontraktu i nie b%d"
podstaw" innych roszcze Wykonawcy.
KONTROLA JAKO%CI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli jako#ci robót
Ogólne wymagania dotycz"ce kontroli wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe!n" kontrol% jako$ci robót i materia!ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary b%d" przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadaj"ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. In#ynier jest uprawniony do prowadzenia w!asnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST „Postanowienia Podstawowe".
6.2
Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musz" obejmowa& sprawdzenie podstawowych cech materia!ów podanych w niniejszych ST
oraz wyspecyfikowanych we w!a$ciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a cz%stotliwo$& ich wykonania
musi pozwoli& na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla ca!o$ci wybudowanych lub zgromadzonych materia!ów. Wyniki bada Wykonawca przekazuje In#ynierowi w trybie okre$lonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca b%dzie przekazywa& In#ynierowi kopie raportów z wynikami bada nie pó'niej ni# w terminie i w formie
okre$lonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmuj" ca!y proces budowy.
Kontrola wykonania
Kontrola wykonania ruroci"gu polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z zatwierdzonym projektem.
Nale#y sprawdzi&:
wytyczenie osi przewodu,
szeroko$& wykopu,
g!%boko$& wykopu,
odwadnianie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obci"#e ruchu ko!owego,
odleg!o$& od budowli s"siaduj"cej,
zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
rodzaj pod!o#a,
rodzaj rur i kszta!tek,
sk!adowanie rur i kszta!tek,
u!o#enie przewodu,
zag%szczenie obsypki przewodu,
przewody u!o#one nad terenem.
O$ przewodu, powinna by& zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet% w dowi"zaniu do punktów sta!ych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szeroko$& wykopu powinna by& zgodna z przepisami BHP
podczas wykonywania robót budowlanych (ziemnych) oraz technologi" monta#ow" sieci i urz"dze , natomiast
maksymalna szeroko$& wykopu nie powinna przekracza& szeroko$ci okre$lonej w projekcie.
G!%boko$& wykopu powinna by& zgodna z g!%boko$ci" okre$lon" w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno
by& wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rz%dnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowi"zane
do reperów okre$lonych przez geodet%.
Wykop powinien by& zabezpieczony przed nap!ywem wód gruntowych i opadowych. Sposób obni#enia poziomu
wód gruntowych powinien by& wykonany zgodnie z zatwierdzon" dokumentacj". Natomiast przed nap!ywem wód
opadowych powinien zabezpiecza& odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza& jego stateczno$& i je$li zatwierdzony projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by& usuwane w miar% post%pu zasypki wykopu.
W obr%bie klina od!amu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Je$li komunikacja
odbywa si% w obr%bie od!amu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Zabezpieczenie skrzy#owa innych przewodów podziemnych z wykopem powinno by& wykonane zgodnie z zatwierdzon" dokumentacj". Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkoKontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D%bicy – Etap I
13/18
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
dzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $ci%ciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
Rury, kszta!tki, zasuwy przygotowane do monta#u powinny by& oznakowane zgodnie z wymaganiami przyj%tymi w
zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a tak#e zgodne z dokumentami stwierdzaj"cymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Rury, kszta!tki, itd. powinny by& zabezpieczone i sk!adowane na p!askim, równym pod!o#u. Rury i kszta!tki z tworzyw sztucznych powinny by& zabezpieczone przed dzia!aniem promieni s!onecznych.
Przewód powinien by& u!o#ony zgodnie z wytyczon" osi" na wyrównanym pod!o#u wykopu i zinwentaryzowany
przez geodet%. Na pod!o#u naturalnym przewód powinien by& zag!%biony na ca!ej d!ugo$ci, co najmniej na 1/4
swojego obwodu. Na pod!o#u naturalnym z podsypk" oraz pod!o#u wzmocnionym, przewód powinien by& u!o#ony
zgodnie z zatwierdzon" dokumentacj".
Obsypka przewodu powinna by& przeprowadzona szczególnie starannie, zag%szczona r%cznie lub mechanicznie,
w zale#no$ci od wymaga ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji.
Wysoko$& zasypki wst%pnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by& mniejsza ni# 15cm.
Zag%szczanie zasypki wst%pnej powinno w zasadzie odbywa& si% r%cznie. Zag%szczenie zasypki g!ównej przewodu mo#e odbywa& si% mechanicznie. Ustalony stopie zag%szczenia gruntu powinien by& potwierdzony przez geologa.
Przewody o konstrukcji samono$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcj" no$n", powinny mie& wykonane doj$cia umo#liwiaj"ce ich sprawdzanie.
6.3
Próby szczelno#ci ruroci!gu ci#nieniowego
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzyma!o$ci po!"cze przewodu nale#y przeprowadzi& próby szczelno$ci.
Próby szczelno$ci nale#y wykona& dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na #"danie Inwestora lub U#ytkownika nale#y równie# przeprowadzi& prób% szczelno$ci ca!ego przewodu.
Sposób przeprowadzania i pe!ny zakres wymaga zwi"zanych z próbami szczelno$ci s" podane w Polskich Normach i WTWiOR. Niezale#nie od wymaga okre$lonych w normie nale#y zachowa& nast%puj"ce warunki przed
przyst"pieniem do przeprowadzenia próby szczelno$ci:
zastosowane do budowy przewodu materia!y powinny by& zgodne z obowi"zuj"cymi przepisami,
odcinki poddawane próbie szczelno$ci mog" mie& d!ugo$& ok. 300 m w przypadku wykopów o $cianach
umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie z!"cza powinny by&
odkryte oraz w pe!ni widoczne i dost%pne,
odcinek przewodu powinien by& na ca!ej swojej d!ugo$ci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dok!adnie obsypka,
wszelkie odga!%zienia od przewodu powinny by& zamkni%te,
profil przewodu powinien umo#liwia& jego odpowietrzenie w najwy#szych punktach badanego odcinka,
nale#y sprawdza& wizualnie wszystkie badane po!"czenia.
W czasie prowadzenia próby szczelno$ci nale#y w szczególno$ci przestrzega& nast%puj"cych warunków:
przewód nie mo#e by& nas!oneczniony a zim" temperatura jego powierzchni zewn%trznej nie mo#e by&
ni#sza ni# 1oC,
nape!nianie przewodu powinno odbywa& si% powoli od najni#szego punktu,
temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ci$nienia nie powinna przekracza& 20°C,
po ca!kowitym nape!nieniu wod" i odpowietrzeniu przewodu nale#y pozostawi& go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,
po ustabilizowaniu si% próbnego ci$nienia wody w przewodzie nale#y przez okres 30 minut sprawdza& jego poziom,
po uzyskaniu ci$nienia próbnego nale#y przewód pozostawi& przez okres do 24 godzin dla wyrównania
temperatury powietrza wewn"trz przewodu z temperatur" otoczenia i po tym czasie nale#y przyst"pi& do
kontrolowania ci$nienia (w!a$ciwa próba szczelno$ci trwaj"ca nie d!u#ej ni# 24 godziny) w odst%pach co
30 minut,
ca!y przewód mo#e by& poddany próbie szczelno$ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób
szczelno$ci poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyj"tkiem miejsc !"czenia odcinków.
Ci$nienie próbne Pp powinno wynosi& 1 MPa.
Szczelno$& odcinka i ca!ego przewodu powinna by& sprawdzona zgodnie z obowi"zuj"c" norm". Po zako czeniu
próby szczelno$ci nale#y zmniejszy& ci$nienie powoli w sposób kontrolowany, a przewód powinien by& opró#niony
z wody. Wyniki prób szczelno$ci powinny by& uj%te w protoko!ach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
In#yniera i U#ytkownika.
7
OBMIAR ROBÓT
7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne zasady i wymagania dotycz"ce obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 7.
Obmiar robót okre$la ilo$& wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
14/18
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D%bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
7.2
Szczegó owe zasady obmiaru Robót
Ilo$& robót oblicza si% wed!ug sporz"dzonych przez s!u#by geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzgl%dnieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w ksi%dze obmiaru.
Wszystkie urz"dzenia i sprz%t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj" akceptacji In#yniera i musz" posiada& wa#ne certyfikaty legalizacji.
7.3
Jednostki obmiarowe
Jednostk" obmiarow" dla robót obj%tych specyfikacj" jest:
1) Kpl. (komplet) - dla:
Instalacja pomp wraz z osprz%tem w komorze lewarowej
Instalacja armatury odcinaj"cej i zaporowej w komorze zasuw
Budowa w%z!a po!"czeniowego przed istniej"c" pompowni" wody surowej
Rozbiórka istniej"cych ruroci"gów stalowych Dn350 w istniej"cej pompowni wody surowej
Monta# ruroci"gów Dn500 i armatury w istniej"cej pompowni wody surowej
8
PRZEJ!CIE ROBÓT
8.1
Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej%cia podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i warto$ci.
Gotowo$& do odbioru zg!asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk!adaj"c In#ynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj% powykonawcz" robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowi"zuj"cymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2
Zasady szczegó owe Przej%cia Cz%#ci Robót
W procesie realizacji budowy przewodu maj" miejsce odbiory cz%$ciowe i odbiory ko cowe. Odbiory cz%$ciowe
odnosz" si% do poszczególnych etapów robót przed zako czeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w
szczególno$ci robót podlegaj"cych zakryciu. W zwi"zku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacj", w tym w szczególno$ci zastosowanych materia!ów,
prawid!owo$ci monta#u odcinka przewodu, a w szczególno$ci zachowania kierunku i spadku przewodów,
zmian kierunku,
prawid!owo$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególno$ci przy przej$ciach przez przeszkody,
wzmocnienia, bloki oporowe
prawid!owo$ci wyników próby szczelno$ci,
prawid!owo$ci wykonania izolacji.
8.3
Zasady szczegó owe Przej%cia Robót
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nale#y dokona& odbioru ko cowego, który polega
na sprawdzeniu:
protoko!ów odbioru cz%$ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowie usuni%cia
usterek i innych niedomaga , w szczególno$ci sprawdzenia protoko!ów z prób szczelno$ci,
aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgl%dniaj"c wszystkie zmiany i uzupe!nienia.
Odbiory cz%$ciowy i ko cowy, powinny by& dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, In#yniera i U#ytkownika oraz potwierdzone w!a$ciwymi protoko!ami. Je#eli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zosta!y
spe!nione lub te# ujawni!y si% jakie$ usterki, nale#y uwzgl%dni& je w protokole, podaj"c jednocze$nie termin ich
usuni%cia.
9
PODSTAWA P&ATNO%CI
9.1
Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotycz"ce p!atno$ci podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt 9. P!atno$& za jednostk% obmiarow" robót wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nale#y przyjmowa& zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, ocen" jako$ci u#ytych materia!ów i jako$ci wykonania robót, na podstawie
wyników pomiarów i bada .
9.2
1)
Cena wykonania robót
Cena u!o#enia ruroci"gów mierzonych w metrach obejmuje:
prace geodezyjne zwi"zane z wyznaczeniem, realizacj" i inwentaryzacj" powykonawcz" robót i obiektu
wraz ze sporz"dzeniem wymaganej dokumentacji,
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D%bicy – Etap I
15/18
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
prace geotechniczne,
badania laboratoryjne robót i materia!ów wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materia!ów, sprz%tu i urz"dze oraz ich sk!adowanie,
wykonanie niezb%dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa i sprawdze robót,
wykonanie tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód,
roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,
wykonanie podsypki i obsypki ruroci"gu,
przeci"gni%cie rury przewodowej w rurach ochronnych/przewiertowych,
monta# rur, kszta!tek, armatury, przej$& szczelnych, zabezpieczenie ruroci"gu korkami za$lepiaj"cymi,
wykonanie bloków betonowych mocuj"cych przewód przy spadkach >12,5%,
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
demonta# tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód,
zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozj",
inspekcj% TV kana!u grawitacyjnego,
próby szczelno$ci odcinków,
wywóz z terenu budowy materia!ów zb%dnych,
uporz"dkowanie terenu budowy po robotach.
Cena monta#u rur ochronnych i os!onowych liczona w metrach obejmuje:
prace geodezyjne zwi"zane z wyznaczeniem, realizacj" i inwentaryzacj" powykonawcz" robót i obiektu
wraz ze sporz"dzeniem wymaganej dokumentacji,
prace geotechniczne
badania laboratoryjne robót i materia!ów wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materia!ów, sprz%tu i urz"dze oraz ich sk!adowanie,
wykonanie niezb%dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu bada , pomiarów, sondowa i sprawdze robót,
wykonanie tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód,
wykonanie podsypki i obsypki ruroci"gu,
monta# rur ochronnych i o!sonowych, kszta!tek, armatury, przej$& szczelnych,
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
demonta# tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód,
zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozj",
próby szczelno$ci odcinków,
wywóz z terenu budowy materia!ów zb%dnych,
uporz"dkowanie terenu budowy po robotach.
2)
10 PRZEPISY ZWI'ZANE
1.
2.
3.
WTWiOR
WTWiORTS
PN-EN 124:2000
4.
PN-EN 476:2001
5.
PN-EN 598:2000
6.
7.
8.
9.
10.
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
PN-EN 13244-1:2004
11. PN-EN 13244-2:2004
12. PN-EN 13244-3:2004
13. PN-EN 13244-4:2004
14. PN-EN 13244-5:2004
16/18
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta#owych- ITB
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruroci"gów z Tworzyw Sztucznych.
Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i ko!owego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$ci"
Wymagania ogólne dotycz"ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
Rury, kszta!tki, i wyposa#enie z #eliwa sferoidalnego oraz ich po!"czenia do odprowadzania $cieków
Zewn%trzne systemy kanalizacyjne - Poj%cia ogólne i definicje
Zewn%trzne systemy kanalizacyjne - Wymagania
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
Zewn%trzne systemy kanalizacji ci$nieniowej
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych ruroci"gów
do wody u#ytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uk!adane pod ziemi" i
nad ziemi" - Polietylen (PE) - Cz%$& 1: Wymagania ogólne
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych ruroci"gów
do wody u#ytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uk!adane pod ziemi" i
nad ziemi" - Polietylen (PE) - Cz%$& 2: Rury
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych ruroci"gów
do wody u#ytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uk!adane pod ziemi" i
nad ziemi" - Polietylen (PE) - Cz%$& 3: Kszta!tki
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych ruroci"gów
do wody u#ytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uk!adane pod ziemi" i
nad ziemi" - Polietylen (PE) - Cz%$& 4: Armatura
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych ruroci"gów
do wody u#ytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uk!adane pod ziemi" i
nad ziemi" - Polietylen (PE) - Cz%$& 5: Przydatno$& do stosowania w systemie
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D%bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
15. PN-ENV 1046:2002 (U)
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do przesy!ania
wody i $cieków na zewn"trz konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia uk!adania
przewodów pod ziemi" i nad ziemi"
16. PN-B-01700:1999
Wodoci"gi i kanalizacja - Urz"dzenia i sie& zewn%trzna - Oznaczenia graficzne
17. PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
18. PN-B-10736:2000
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci"gowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania\
19. PN-74/B-10733
Wodoci"gi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
20. PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodoci"gowych.
21. BN-81/9192-05
Wodoci"gi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
22. PN-78/C-89067
Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
23. PN-92/M-74001
Armatura przemys!owa. Ogólne wymagania i badania.
24. PN-ISO 7005-1:1996
Ko!nierze metalowe - Ko!nierze stalowe.
25. PN-86/H-74374.01
Armatura i ruroci"gi. Po!"czenia ko!nierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.
26. PN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
oraz inne obowi"zuj"ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyj%tym przez polskie prawodawstwo.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D%bicy – Etap I
17/18
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-06.00 – TECHNOLOGIA
18/18
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D%bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.01 – ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY
CZ !" III
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.01 ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
1/12
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.01 – ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY
ST-08.01 – ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY
Spis tre ci:
WST P...................................................................................................................................................................3
1
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .......................................................................................................3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ......................................................................................3
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ!TYCH SPECYFIKACJ" TECHNICZN" ...............................................................................3
1.3.1
Roboty przygotowawcze:...........................................................................................................................3
1.3.2
Roboty zasadnicze:....................................................................................................................................3
1.3.3
Roboty ko cowe, konieczne do uzyskania !wiadectwa Przej"cia Robót: .................................................3
1.4 OKRE#LENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................................3
2
MATERIA!Y ........................................................................................................................................................4
2.1
2.2
3
KRUSZYWA NA WARSTW! PODSYPKOW" (ODS"CZAJ"C" I ODCINAJ"C") ......................................................4
KRUSZYWA NA PODBUDOW! Z KRUSZYWA $AMANEGO ...................................................................................4
SPRZ T .................................................................................................................................................................5
3.1
3.2
3.3
WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG!SZCZENIEM POD$O%A .................................................5
WYKONANIE WARSTWY PODSYPKOWEJ (ODS"CZAJ"CEJ I ODCINAJ"CEJ) .....................................................5
WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA $AMANEGO .......................................................................................5
4
TRANSPORT ........................................................................................................................................................5
5
WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................................................5
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE.......................................................................................................................................5
5.2 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT ....................................................................................................6
5.2.1
Profilowanie i zag"szczenie pod#o$a.........................................................................................................6
5.2.2
Wykonanie warstwy podsypkowej (ods%czaj%cej i odcinaj%cej) ...............................................................6
5.2.3
Wykonanie podbudowy z kruszywa #amanego stabilizowanego mechanicznie .........................................7
6
KONTROLA JAKO"CI ROBÓT........................................................................................................................7
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO#CI ROBÓT ..................................................................................................7
6.2 SZCZEGÓ$OWE ZASADY KONTROLI ROBÓT .....................................................................................................7
6.2.1
Profilowanie i zag"szczanie pod#o$a ........................................................................................................7
6.2.2
Warstwa podsypkowa (ods%czaj%ca i odcinaj%ca)....................................................................................8
6.2.3
Podbudowa z kruszywa #amanego stabilizowanego mechanicznie ...........................................................8
7
OBMIAR ROBÓT.................................................................................................................................................9
7.1
7.2
7.3
8
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT .................................................................................................................9
SZCZEGÓ$OWE ZASADY OBMIARU ROBÓT ......................................................................................................9
JEDNOSTKI OBMIAROWE ..................................................................................................................................9
PRZEJ CIE ROBÓT .........................................................................................................................................10
8.1
8.2
9
WARUNKI OGÓLNE .........................................................................................................................................10
WARUNKI SZCZEGÓ$OWE ..............................................................................................................................10
PODSTAWA P!ATNO"CI................................................................................................................................10
9.1
9.2
10
2/12
USTALENIA OGÓLNE .......................................................................................................................................10
CENA WYKONANIA ROBÓT ..............................................................................................................................10
PRZEPISY ZWI#ZANE ................................................................................................................................10
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.01 – ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY
1
WST!P
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s& postanowienia podstawowe dotycz&ce wykonania i odbioru
robót budowlanych dla Projektu „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W D!BICY ETAP I”,
wspó'finansowanego ze (rodków Unii Europejskiej – Fundusz Spójno(ci, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i #rodowisko.
Je)eli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót,
nale)y wykona* j& zgodnie z odpowiednimi bran)owymi ST.
Kod CPV wg s'ownika zamówie+:
45.25.21.26-7
Zak'ady uzdatniania wody pitnej
45.25.99.00-6
Modernizacja zak'adów
45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz (ci
oraz roboty w zakresie in)ynierii l&dowej i wodnej
45.30.00.00-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.23.10.00-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci&gów, ci&gów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45.23.13.00-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci&gów i ruroci&gów do odprowadzania (cieków
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj Techniczn& jako cz (* Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nale)y odczytywa* i
rozumie* w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie bran)e) opisanych w pkt 1.3.
1.3
Zakres robót obj tych Specyfikacj! Techniczn!
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania podbudów obejmuje:
1.3.1
Roboty przygotowawcze:
1) Prace geodezyjne zwi&zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z ST 01.00 „Roboty
pomiarowe i prace geodezyjne".
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniej&cego przez Wykonawc
3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno(ci warunków istniej&cych z projektem.
4) Zabezpieczenie lub usuni cie istniej&cych urz&dze+ technicznych uzbrojenia terenu oraz ro(linno(ci i
ewentualnych sk'adowisk odpadów, rumowisk.
5) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
6) Przej cie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.
7) Wykonanie niezb dnych dróg tymczasowych, zasilania w energi elektryczn& i wod oraz odprowadzenia
(cieków.
8) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.
9) Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia'ów, urz&dze+ i sprz tu budowlanego.
10) Makroniwelacja terenu robót.
1.3.2
Roboty zasadnicze:
1) Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod'o)a,
2) Wykonanie warstwy podsypkowej (ods&czaj&cej i odcinaj&cej),
3) Wykonanie podbudowy z kruszywa 'amanego stabilizowanego mechanicznie,
4) Wykonanie podbudowy z asfalto-betonu.
1.3.3
Roboty ko"cowe, konieczne do uzyskania #wiadectwa Przej$cia Robót:
1) Przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada+ laboratoryjnych.
1.4
Okre"lenia podstawowe
Okre(lenia podstawowe s& zgodne z obowi&zuj&cymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 1.4. Ponadto:
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wype'niacza mineralnego o okre(lonym sk'adzie i
uziarnieniu.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk'adników u)ytych do wykonania betonu przed i po
zag szczeniu, lecz przed zwi&zaniem betonu
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatków ulepszaj&cych, np. popio'ów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilo(ciach, zag szczona i stwardnia'a w wyniku uko+czenia procesu wi&zania cementu.
#rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwi kszenia jego
przyczepno(ci do kruszywa.
Asfalt up%ynniony - asfalt drogowy up'ynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
3/12
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.01 – ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk'adników u)ytych do wykonania betonu przed i po
zag szczeniu, lecz przed zwi&zaniem betonu.
2
MATERIA&Y
Ogólne wymagania dotycz&ce materia'ów podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 2.
Wszystkie materia'y przewidywane do wbudowania b d& zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
In)yniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó'owe informacje dotycz&ce
,ród'a wytwarzania i wydobywania materia'ów oraz odpowiednie (wiadectwa bada+, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia In)ynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno(* za spe'nienie wymaga+ ilo(ciowych i jako(ciowych materia'ów
dostarczanych na teren budowy oraz za ich w'a(ciwe sk'adowanie i wbudowanie zgodnie z za'o)eniami PZJ.
2.1
Kruszywa na warstw podsypkow! (ods!czaj!c! i odcinaj!c!)
Kruszywa do wykonania warstw ods&czaj&cych i odcinaj&cych powinny spe'nia* nast puj&ce warunki:
a) szczelno(ci, okre(lony zale)no(ci&:
D15 / d85 - 5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj&cej lub ods&czaj&cej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod'o)a.
Dla materia'ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods&czaj&cych warunek szczelno(ci musi by* spe'niony,
gdy warstwa ta nie jest uk'adana na warstwie odcinaj&cej.
b) zag szczalno(ci, okre(lony zale)no(ci&:
U= d60 / D10 . 5
gdzie:
U - wska,nik ró)noziarnisto(ci,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz&cego warstw odcinaj&c&,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz&cego warstw odcinaj&c&.
Piasek stosowany do wykonywania warstw ods&czaj&cych i odcinaj&cych powinien spe'nia* wymagania normy PNB-11113 dla gatunku 1 i 2.
%wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods&czaj&cych i odcinaj&cych powinny spe'nia* wymagania
normy PN-B-11111, dla klasy I i II.
Mia' kamienny do warstw ods&czaj&cych i odcinaj&cych powinien spe'nia* wymagania normy PN-B-11112.
Je)eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods&czaj&cej lub odcinaj&cej nie jest wbudowane
bezpo(rednio po dostarczeniu na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego sk'adowania, to Wykonawca robót
powinien zabezpieczy* kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia'ami kamiennymi.
Pod'o)e w miejscu sk'adowania powinno by* równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.2
Kruszywa na podbudow z kruszywa #amanego
Kruszywo powinno by* jednorodne bez zanieczyszcze+ obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia
kruszywa, okre(lona wed'ug PN-B-06714-15 powinna le)e* mi dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.
Kruszywa powinny spe'nia* wymagania okre(lone w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw 'amanych przeznaczonych na podbudow .
Wymagania dla
kruszyw 'amanych przeznaczonych
na podbudow
zasadnicz&
pomocnicz&
Badania
Lp.
Wyszczególnienie
w'a(ciwo(ci
1
Zawarto(* ziarn mniejszych ni) 0,075 mm, % (m/m)
od 2 do 10
od 2 do 12
PN-B-06714-15
2
Zawarto(* nadziarna, % (m/m), nie wi cej ni)
5
10
PN-B-06714-15
3
Zawarto(* ziarn nieforemnych %(m/m), nie wi cej ni)
35
40
PN-B-06714-16
4
Zawarto(* zanieczyszcze+ organicznych, %(m/m), nie wi cej ni)
1
1
PN-B-04481
5
Wska,nik piaskowy po pi ciokrotnym zag szczeniu metod& I lub II
wg PN-B-04481, %
#cieralno(* w b bnie Los Angeles
a) (cieralno(* ca'kowita po pe'nej liczbie obrotów, nie wi cej ni)
b) (cieralno(* cz (ciowa po 1/5 pe'nej liczby obrotów, nie wi cej ni)
Nasi&kliwo(*, %(m/m), nie wi cej ni)
od 30 do 70
od 30 do 70
BN-64/8931-01
35
30
3
50
35
5
PN-B-06714-18
5
10
PN-B-06714-19
9
Mrozoodporno(*, ubytek masy po 25 cyklach zamra)ania, %(m/m), nie
wi cej ni)
Rozpad krzemianowy i )elazawy '&cznie, % (m/m), nie wi cej ni)
-
-
10
Zawarto(* zwi&zków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wi cej ni)
1
1
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-28
11
Wska,nik no(no(ci wno( mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy ni):
a) przy zag szczeniu IS 1,00
b) przy zag szczeniu IS 1,03
80
120
60
-
6
7
8
4/12
PN-B-06714-42
PN-S-06102
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.01 – ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY
3
SPRZ!T
Ogólne wymagania dotycz&ce sprz tu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowi&zany do u)ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp'ywu na
jako(* i (rodowisko wykonywanych robót.
Sprz t u)ywany do realizacji robót powinien by* zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót,
który uzyska' akceptacj In)yniera.
Wykonawca dostarczy In)ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj&cych dopuszczenie sprz tu do u)ytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.1
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod#o$a
Wykonawca przyst puj&cy do wykonania koryta i profilowania pod'o)a powinien wykaza* si mo)liwo(ci&
korzystania z nast puj&cego sprz tu:
równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko(nie ustawianym lemieszem; In)ynier mo)e dopu(ci*
wykonanie koryta i profilowanie pod'o)a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w&skich
koryt),
walców statycznych, wibracyjnych lub p'yt wibracyjnych.
3.2
Wykonanie warstwy podsypkowej (ods!czaj!cej i odcinaj!cej)
Wykonawca przyst puj&cy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykaza* si mo)liwo(ci& korzystania z
nast puj&cego sprz tu:
równiarek,
walców statycznych,
p'yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
3.3
Wykonanie podbudowy z kruszywa #amanego
Wykonawca przyst puj&cy do wykonania podbudowy z kruszywa 'amanego stabilizowanego mechanicznie powinien wykaza* si mo)liwo(ci& korzystania z nast puj&cego sprz tu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa)onych w urz&dzenia dozuj&ce wod . Mieszarki powinny
zapewni* wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno(ci optymalnej,
równiarek albo uk'adarek do rozk'adania mieszanki,
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W miejscach trudno
dost pnych powinny by* stosowane zag szczarki p'ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma'e walce
wibracyjne.
4
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz&ce transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 4.
Wykonawca jest zobowi&zany do stosowania jedynie takich (rodków transportu, które nie wp'yn& niekorzystnie na
jako(* robót i w'a(ciwo(ci przewo)onych towarów. #rodki transportu winny by* zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyska' akceptacj In)yniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz& spe'nia* wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
wzgl dem formalnym jak i rzeczowym.
Kruszywo mo)na przewozi* dowolnymi (rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj&cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien si odbywa* w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nale)y
przewozi* cementowozami, natomiast workowany mo)na przewozi* dowolnymi (rodkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Mas zalewow& nale)y pakowa* w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa* si w
warunkach zabezpieczaj&cych przed uszkodzeniem b bnów i beczek.
Pozosta'e materia'y mo)na przewozi* dowolnymi (rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj&cych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa* si zgodnie z PN-B-06250 :1988.
5
WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz&ce wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi&zuj&cych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
5/12
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.01 – ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY
5.2
Warunki techniczne wykonania robót
5.2.1
Profilowanie i zag$szczenie pod%o'a
Wykonawca powinien przyst&pi* do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod'o)a bezpo(rednio
przed rozpocz ciem robót zwi&zanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod'o)u nie mo)e odbywa* si ruch budowlany,
niezwi&zany bezpo(rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Koryto mo)na wykonywa* r cznie, gdy jego szeroko(* nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyk'ad na
poszerzeniach lub w przypadku robót o ma'ym zakresie. Sposób wykonania musi by* zaakceptowany przez
In)yniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by*, zgodnie z decyzj& In)yniera wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odk'ad w miejsce wskazane przez In)yniera i unieszkodliwiany.
Przed przyst&pieniem do profilowania pod'o)e powinno by* oczyszczone ze wszelkich zanieczyszcze+.
Po oczyszczeniu powierzchni pod'o)a nale)y sprawdzi*, czy istniej&ce rz dne terenu umo)liwiaj& uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod'o)a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by'y o co
najmniej 5 cm wy)sze ni) projektowane rz dne pod'o)a.
Je)eli powy)szy warunek nie jest spe'niony i wyst puj& zani)enia poziomu w pod'o)u przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni* pod'o)e na g' boko(* zaakceptowan& przez In)yniera, dowie,*
dodatkowy grunt spe'niaj&cy wymagania obowi&zuj&ce dla górnej strefy korpusu, w ilo(ci koniecznej do uzyskania
wymaganych rz dnych wysoko(ciowych i zag (ci* warstw do uzyskania warto(ci wska,nika zag szczenia,
okre(lonych w tablicy 2.
Bezpo(rednio po profilowaniu pod'o)a nale)y przyst&pi* do jego zag szczania. Zag szczanie pod'o)a nale)y
kontynuowa* do osi&gni cia wska,nika zag szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 2. Wska,nik
zag szczenia nale)y okre(la* zgodnie z BN-77/8931-12.
Tablica 2. Minimalne warto(ci wska,nika zag szczenia pod'o)a (Is)
Strefa
Korpusu
Górna warstwa o grubo(ci 20 cm
Na g' boko(ci od 20 do 50 cm od powierzchni pod'o)a
Minimalna warto(* Is dla dróg innych ni) autostrady i drogi ekspresowe
Ruch ci )ki
Ruch mniejszy
i bardzo ci )ki
od ci )kiego
1,00
1,00
1,00
0,97
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia' tworz&cy pod'o)e uniemo)liwia przeprowadzenie badania zag szczenia,
kontrol zag szczenia nale)y oprze* na metodzie obci&)e+ p'ytowych. Nale)y okre(li* pierwotny i wtórny modu'
odkszta'cenia pod'o)a wed'ug BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu'u odkszta'cenia nie
powinien przekracza* 2,2. Wilgotno(* gruntu pod'o)a podczas zag szczania powinna by* równa wilgotno(ci
optymalnej z tolerancj& od -20% do +10%.
Je)eli po wykonaniu robót zwi&zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod'o)a nast&pi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyst&pi natychmiast do uk'adania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy* pod'o)e
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk'ad przez roz'o)enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez
In)yniera. Je)eli wyprofilowane i zag szczone pod'o)e uleg'o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk'adania kolejnej
warstwy mo)na przyst&pi* dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu pod'o)a In)ynier oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw. Je)eli zawilgocenie nast&pi'o wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napraw wykona on na w'asny koszt.
5.2.2
Wykonanie warstwy podsypkowej (ods(czaj(cej i odcinaj(cej)
Warstwy odcinaj&ca i ods&czaj&ca powinny by* wytyczone w sposób umo)liwiaj&cy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacj& projektow&, z tolerancjami okre(lonymi w niniejszej specyfikacji.
Kruszywo powinno by* rozk'adane w warstwie o jednakowej grubo(ci, z zachowaniem wymaganych spadków i
rz dnych wysoko(ciowych. Grubo(* roz'o)onej warstwy lu,nego kruszywa powinna by* taka, aby po jej
zag szczeniu osi&gni to grubo(* projektowan&.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale)y przed zag szczeniem wymieni* kruszywo na
materia' o odpowiednich w'a(ciwo(ciach.
Po ko+cowym wyprofilowaniu warstwy ods&czaj&cej lub odcinaj&cej nale)y przyst&pi* do jej zag szczania.
Nierówno(ci lub zag' bienia powsta'e w czasie zag szczania powinny by* wyrównywane na bie)&co przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia'u, a) do otrzymania równej powierzchni.
Zag szczanie nale)y kontynuowa* do osi&gni cia wska,nika zag szczenia nie mniejszego od 1,0 wed'ug
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed'ug PN-B-04481. Wska,nik zag szczenia nale)y okre(la* zgodnie
z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia' wbudowany w warstw ods&czaj&c& lub odcinaj&c&, uniemo)liwia przeprowadzenie badania zag szczenia wed'ug normalnej próby Proctora, kontrol zag szczenia nale)y oprze* na
metodzie obci&)e+ p'ytowych. Nale)y okre(li* pierwotny i wtórny modu' odkszta'cenia warstwy wed'ug BN64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu'u odkszta'cenia nie powinien przekracza* 2,2.
Wilgotno(* kruszywa podczas zag szczania powinna by* równa wilgotno(ci optymalnej z tolerancj& od -20% do
+10% jej warto(ci. W przypadku, gdy wilgotno(* kruszywa jest wy)sza od wilgotno(ci optymalnej, kruszywo nale)y
osuszy* przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno(* kruszywa jest ni)sza od wilgotno(ci
optymalnej, kruszywo nale)y zwil)y* okre(lon& ilo(ci& wody i równomiernie wymiesza*.
6/12
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.01 – ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY
Warstwa ods&czaj&ca i odcinaj&ca po wykonaniu, a przed u'o)eniem nast pnej warstwy powinny by* utrzymywane
w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wy)ej le)&cej warstwy
nawierzchni.
Koszt napraw wynik'ych z niew'a(ciwego utrzymania warstwy obci&)a Wykonawc robót.
5.2.3
Wykonanie podbudowy z kruszywa %amanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa powinna by* u'o)ona na wykonanej wcze(niej warstwie podsypkowej (ods&czaj&cej lub odcinaj&cej).
Mieszank kruszywa o (ci(le okre(lonym uziarnieniu i wilgotno(ci optymalnej nale)y wytwarza* w mieszarkach
gwarantuj&cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by* od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg'a rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa powinna by* rozk'adana w warstwie o jednakowej grubo(ci, takiej, aby jej ostateczna grubo(*
po zag szczeniu by'a równa grubo(ci projektowanej. Grubo(* pojedynczo uk'adanej warstwy nie mo)e
przekracza* 20 cm po zag szczeniu. Warstwa podbudowy powinna by* roz'o)ona w sposób zapewniaj&cy
osi&gni cie wymaganych spadków i rz dnych wysoko(ciowych. Je)eli podbudowa sk'ada si z wi cej ni) jednej
warstwy kruszywa, to ka)da warstwa powinna by* wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych
spadków i rz dnych wysoko(ciowych. Rozpocz cie budowy ka)dej nast pnej warstwy mo)e nast&pi* po odbiorze
poprzedniej warstwy przez In)yniera.
Wilgotno(* mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada* wilgotno(ci optymalnej, okre(lonej
wed'ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materia' nadmiernie nawilgocony, powinien zosta* osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Je)eli wilgotno(* mieszanki kruszywa jest ni)sza od optymalnej o 20% jej
warto(ci, mieszanka powinna by* zwil)ona okre(lon& ilo(ci& wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno(* mieszanki kruszywa jest wy)sza od optymalnej o 10% jej warto(ci, mieszank nale)y osuszy*.
Wska,nik zag szczenia podbudowy z kruszywa 'amanego wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada* przyj temu
poziomowi wska,nika no(no(ci podbudowy wg tablicy 1.
Podbudowa po wykonaniu, a przed u'o)eniem nast pnej warstwy, powinna by* utrzymywana w dobrym stanie.
Je)eli Wykonawca b dzie wykorzystywa', za zgod& In)yniera, gotow& podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowi&zany naprawi* wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik'ych z
niew'a(ciwego utrzymania podbudowy obci&)a Wykonawc robót.
6
KONTROLA JAKO#CI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli jako"ci robót
Ogólne wymagania dotycz&ce wykonania robót, dostawy materia'ów, sprz tu i (rodków transportu podano w ST
00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe'n& kontrol jako(ci robót i materia'ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i (rodki techniczne do kontroli jako(ci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary b d& przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadaj&ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
In)ynier jest uprawniony do prowadzenia w'asnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST
00.00 „Postanowienia Podstawowe".
6.2
Szczegó#owe zasady kontroli robót
Badania jako(ci robót w czasie ich realizacji nale)y wykonywa* zgodnie z wytycznymi w'a(ciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materia'ów i systemów technologicznych.
6.2.1
Profilowanie i zag$szczanie pod%o'a
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi* systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z cz stotliwo(ci&
gwarantuj&c& zachowanie wymaga+ jako(ci.
Szeroko(* koryta i profilowanego pod'o)a nale)y mierzy* 10 razy na 1 km i nie mo)e ona ró)ni* si od szeroko(ci
projektowanej o wi cej ni) +10 cm i -5 cm.
Nierówno(ci pod'u)ne koryta i profilowanego pod'o)a nale)y mierzy* co 20 m na ka)dym pasie ruchu 4-metrow&
'at& zgodnie z norm& BN-68/8931-04.
Nierówno(ci poprzeczne nale)y mierzy* 10 razy na 1 km 4-metrow& 'at& i nie mog& one przekracza* 20 mm.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod'o)a nale)y mierzy* 10 razy na 1 km oraz w punktach g'ównych
'uków poziomych i powinny by* one zgodne z dokumentacj& projektow& z tolerancj& ± 0,5%.
Rz dne wysoko(ciowe nale)y mierzy* co 100m w osi jezdni i na jej kraw dziach. Ró)nice pomi dzy rz dnymi wysoko(ciowymi koryta lub wyprofilowanego pod'o)a i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza* +1cm, 2cm.
Ukszta'towanie osi w planie nale)y mierzy* co 10 m w osi jezdni i na jej kraw dziach oraz w punktach g'ównych
'uków poziomych. O( w planie nie mo)e by* przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni) ± 5 cm.
Wska,nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod'o)a nale)y bada* w 2 punktach na dziennej dzia'ce
roboczej, lecz nie rzadziej ni) raz na 600 m2. Okre(lony wg BN-77/8931-12 wska,nik zag szczenia nie powinien
by* mniejszy od podanego w tablicy 2 pkt. 5. Je(li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si porównanie
warto(ci modu'ów odkszta'cenia, to warto(* stosunku wtórnego do pierwotnego modu'u odkszta'cenia, okre(lonych
zgodnie z norm& BN-64/8931-02 nie powinna by* wi ksza od 2,2.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
7/12
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.01 – ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY
Wilgotno(* w czasie zag szczania nale)y bada* w 2 punktach na dziennej dzia'ce roboczej, lecz nie rzadziej ni)
raz na 600 m2 wed'ug PN-B-06714-17. Wilgotno(* gruntu pod'o)a powinna by* równa wilgotno(ci optymalnej z
tolerancj& od -20% do + 10%.
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj& wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre(lonych w punkcie 6
powinny by* naprawione przez spulchnienie do g' boko(ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zag szczenie. Dodanie nowego materia'u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.2.2
Warstwa podsypkowa (ods(czaj(ca i odcinaj(ca)
Przed przyst&pieniem do robót Wykonawca powinien wykona* badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawi* wyniki tych bada+ In)ynierowi. Badania te powinny obejmowa* wszystkie w'a(ciwo(ci kruszywa
okre(lone w pkt. 2 niniejszych ST.
Szeroko(* warstwy nale)y mierzy* 10 razy na 1 km i nie mo)e si ona ró)ni* od szeroko(ci projektowanej o wi cej
ni)+10 cm, -5 cm.
Nierówno(ci pod'u)ne warstwy odcinaj&cej i ods&czaj&cej nale)y mierzy* co 20 m na ka)dym pasie ruchu 4metrow& 'at&, zgodnie z norm& BN-68/8931-04. Nierówno(ci poprzeczne warstwy odcinaj&cej i ods&czaj&cej
nale)y mierzy* 10 razy na 1 km 4-metrow& 'at&. Nierówno(ci nie mog& przekracza* 20 mm.
Spadki poprzeczne warstwy odcinaj&cej i ods&czaj&cej na prostych i 'ukach nale)y mierzy* 10 razy na 1 km oraz w
punktach g'ównych 'uków poziomych i powinny by* one zgodne z dokumentacj& projektow& z tolerancj& + 0,5%.
Rz dne wysoko(ciowe nale)y mierzy* co 100 m w osi jezdni i na jej kraw dziach. Ró)nice pomi dzy rz dnymi
wysoko(ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza* +1 cm i -2 cm.
Ukszta'towanie osi w planie nale)y mierzy* co 100 m w osi jezdni i na jej kraw dziach oraz w punktach g'ównych
'uków poziomych. O( w planie nie mo)e by* przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni) ± 5 cm.
Grubo(* warstwy nale)y mierzy* podczas budowy w 3 punktach na ka)dej dzia'ce roboczej, lecz nie rzadziej ni)
raz na 400 m2, za( przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni) raz na 2000 m2. Powinna by* ona zgodna
z okre(lon& w dokumentacji projektowej tolerancj& +1 cm, -2 cm. Je)eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych,
zosta'a wykonana w dwóch warstwach, nale)y mierzy* '&czn& grubo(* tych warstw. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgl dem grubo(ci Wykonawca wykona napraw warstwy przez spulchnienie warstwy na
g' boko(* co najmniej 10 cm, uzupe'nienie nowym materia'em o odpowiednich w'a(ciwo(ciach, wyrównanie i
ponowne zag szczenie. Roboty te Wykonawca wykona na w'asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast&pi
ponowny pomiar i ocena grubo(ci warstwy, wed'ug wy)ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zag szczenie warstwy nale)y bada* w 2 punktach na dziennej dzia'ce roboczej, lecz nie rzadziej ni) raz na 600
m2. Wska,nik zag szczenia warstwy odcinaj&cej i ods&czaj&cej, okre(lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by*
mniejszy od 1. Je)eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si porównanie warto(ci modu'ów
odkszta'cenia, to warto(* stosunku wtórnego do pierwotnego modu'u odkszta'cenia, okre(lonych zgodnie z norm&
BN-64/8931-02, nie powinna by* wi ksza od 2,2.
Wilgotno(* kruszywa w czasie zag szczenia nale)y bada* w 2 punktach na dziennej dzia'ce roboczej, lecz nie rzadziej ni) raz na 600 m2, wed'ug PN-B-06714-17. Wilgotno(* kruszywa powinna by* równa wilgotno(ci optymalnej z
tolerancj& od -20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj& wi ksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych, powinny by*
naprawione przez spulchnienie do g' boko(ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie
nowego materia'u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.2.3
Podbudowa z kruszywa %amanego stabilizowanego mechanicznie
Przed przyst&pieniem do robót Wykonawca powinien wykona* badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robót i przedstawi* wyniki tych bada+ In)ynierowi w celu akceptacji materia'ów. Badania te powinny obejmowa*
wszystkie w'a(ciwo(ci okre(lone w pkt 2 niniejszych ST.
Uziarnienie mieszanki nale)y bada* w 2 punktach na dziennej dzia'ce roboczej, lecz nie rzadziej ni) raz na 600 m2
i powinno by* ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Próbki nale)y pobiera* w sposób losowy, z
roz'o)onej warstwy, przed jej zag szczeniem. Wyniki bada+ powinny by* na bie)&co przekazywane In)ynierowi.
Wilgotno(* mieszanki nale)y bada* w 2 punktach na dziennej dzia'ce roboczej, lecz nie rzadziej ni) raz na 600 m2
i powinna ona odpowiada* wilgotno(ci optymalnej, okre(lonej wed'ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II), z tolerancj&+10% -20%. Wilgotno(* nale)y okre(li* wed'ug PN-B-06714-17.
Zag szczenie ka)dej warstwy powinno odbywa* si a) do osi&gni cia wymaganego wska,nika zag szczenia.
Zag szczenie podbudowy nale)y sprawdza* wed'ug BN-77/8931-12 z cz stotliwo(ci& 10 próbek na 10000 m2. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo)liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag szczenia nale)y oprze* na metodzie obci&)e+ p'ytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej ni) raz na 5000 m2,
lub wed'ug zalece+ In)yniera. Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale)y uzna* za prawid'owe,
gdy stosunek wtórnego modu'u E2 do pierwotnego modu'u odkszta'cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla ka)dej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Badania kruszywa powinny obejmowa* ocen wszystkich w'a(ciwo(ci okre(lonych odpowiednio w pkt 2. Próbki do
bada+ pe'nych powinny by* pobierane przez Wykonawc w sposób losowy w obecno(ci In)yniera dla ka)dej partii
kruszywa i przy ka)dej zmianie kruszywa.
Szeroko(* podbudowy nale)y mierzy* 10 razy na 1 km i nie mo)e ró)ni* si ona od szeroko(ci projektowanej o
wi cej ni) +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraw )ników szeroko(* podbudowy powinna by* wi ksza od
szeroko(ci warstwy wy)ej le)&cej o co najmniej 25 cm.
Nierówno(ci pod'u)ne podbudowy nale)y mierzy* w sposób ci&g'y planografem albo co 20 m 4-metrow& 'at& na
ka)dym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.
8/12
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.01 – ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY
Nierówno(ci poprzeczne podbudowy nale)y mierzy* 4-metrow& 'at& 10 razy na 1 km. Nierówno(ci podbudowy nie
mog& przekracza*:
10 mm dla podbudowy zasadniczej,
20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy nale)y mierzy* 10 razy na 1 km oraz w punktach g'ównych 'uków poziomych i
powinny one by* zgodne z dokumentacj& projektow&, z tolerancj& + 0,5 %.
Rz dne wysoko(ciowe nale)y mierzy* co 100m, a ró)nice pomi dzy rz dnymi wysoko(ciowymi podbudowy i
rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza* + 1 cm, -2 cm.
Ukszta'towanie osi podbudowy w planie nale)y mierzy* co 100m oraz w punktach g'ównych 'uków poziomych. O(
podbudowy w planie nie mo)e by* przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni) ± 5 cm.
Grubo(* podbudowy nale)y mierzy* podczas budowy w 3 punktach na ka)dej dzia'ce roboczej, lecz nie rzadziej
ni) raz na 400 m2, za( przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni) raz na 2000 m2 i nie mo)e si ona
ró)ni* od grubo(ci projektowanej o wi cej ni):
dla podbudowy zasadniczej + 10%,
dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
No(no(* podbudowy, t.j.:
modu' odkszta'cenia nale)y okre(li* co najmniej w dwóch przekrojach na ka)de 1000 m wg BN64/8931- 02 i powinien by* on zgodny z podanym w tablicy 3,
ugi cie spr )yste nale)y okre(li* co najmniej w 20 punktach na ka)de 1000 m wg BN-70/8931-06 i
powinno by* ono zgodne z podanym w tablicy 3.
Tablica 3. Cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
wska,niku wno(
nie
mniejszym ni), %
Wska,nik
zag szczenia
IS nie mniejszy
ni)
60
80
120
1,0
1,0
1,03
Wymagane cechy podbudowy
Maksymalne ugi cie spr )yste pod
Minimalny modu' odkszta'cenia
ko'em, mm
mierzony p'yt& o (rednicy 30 cm, MPa
od drugiego
40 kN
50 kN
od pierwszego
obci&)enia
obci&)enia
E2
E1
1,40
1,60
60
120
1,25
1,40
80
140
1,10
1,20
100
180
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj& wi ksze odchylenia od okre(lonych powy)ej, powinny by*
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g' boko(ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zag szczone. Dodanie nowego materia'u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Je)eli szeroko(* podbudowy jest mniejsza od szeroko(ci projektowanej o wi cej ni) 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wy)ej le)&cym, to Wykonawca powinien na w'asny koszt poszerzy* podbudow przez spulchnienie
warstwy na pe'n& grubo(* do po'owy szeroko(ci pasa ruchu, do'o)enie materia'u i powtórne zag szczenie.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo(ci, Wykonawca wykona napraw podbudowy.
Powierzchnie powinny by* naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni& g' boko(*,
zgodnie z decyzj& In)yniera, uzupe'nione nowym materia'em o odpowiednich w'a(ciwo(ciach, wyrównane i
ponownie zag szczone. Roboty te Wykonawca wykona na w'asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast&pi
ponowny pomiar i ocena grubo(ci warstwy, wed'ug wy)ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Je)eli no(no(* podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne do
zapewnienia wymaganej no(no(ci, zalecone przez In)yniera.
Koszty tych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani)enie no(no(ci podbudowy wynik'o z
niew'a(ciwego wykonania robót przez Wykonawc podbudowy.
7
OBMIAR ROBÓT
7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne wymagania dotycz&ce obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 7. Obmiar
robót okre(la ilo(* wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.2
Szczegó#owe zasady obmiaru Robót
Ilo(* robót oblicza si wed'ug sporz&dzonych przez s'u)by geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga+ technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w
ksi dze obmiaru.
Wszystkie urz&dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj& akceptacji In)yniera i musz&
posiada* wa)ne certyfikaty legalizacji.
7.3
Jednostki obmiarowe
Jednostk& obmiarow& dla robót obj tych specyfikacj& jest:
2
m (metr kwadratowy) - dla:
powierzchni wykonanego i odebranego koryta,
powierzchni wykonanej i odebranej warstwy podsypkowej,
powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 'amanego stabilizowanego mechanicznie,
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
9/12
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.01 – ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY
powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych.
8
PRZEJ!CIE ROBÓT
8.1
Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilo!ci, jako!ci i warto!ci.
Gotowo!" do odbioru zg#asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk#adaj$c In%ynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj powykonawcz$ robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowi$zuj$cymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2
Warunki szczegó owe
Roboty zwi$zane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów nale%$ do robót ulegaj$cych zakryciu. Zasady ich
przej cia s$ okre!lone w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt 8.2.
9
PODSTAWA P ATNO!CI
9.1
Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotycz$ce p#atno!ci podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 9.
P#atno!" za jednostk obmiarow$ roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nale%y przyjmowa"
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, ocen$ jako!ci u%ytych materia#ów i jako!ci wykonania
robót, na podstawie wyników pomiarów i bada&.
9.2
Cena wykonania robót
2
Cena wykonania podbudowy z kruszyw oraz mieszanek mineralno bitumicznych rozliczana jest w m i obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
za#adunek nadmiaru odspojonego gruntu na !rodki transportowe i odwiezienie na odk#ad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub pod#o%a,
zag szczenie,
utrzymanie koryta lub pod#o%a,
przeprowadzenie pomiarów i bada& laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
dostarczenie i roz#o%enie na uprzednio przygotowanym pod#o%u warstwy materia#u o grubo!ci i jako!ci
okre!lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyrównanie u#o%onej warstwy do wymaganego profilu,
zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarów i bada& laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualn$ napraw pod#o%a,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept$,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roz#o%enie mieszanki,
zag szczenie roz#o%onej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i bada& laboratoryjnych okre!lonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10 PRZEPISY ZWI"ZANE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
WTWiO
PN-B32250
PN-S-96013
PN-S-96023
PN-D-96002
PN-D-96000
PN-D-95917
PN-88/B-32250
PN-B-23004
10) PN-B-14501
11) PN-B-11113:1996
10/12
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
Materia#y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t#ucznia kamiennego
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Surowiec drzewny. Drewno iglaste
Materia#y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne.
Kruszywa z %u%la wielkopiecowego kawa#kowego
Zaprawy budowlane zwyk#e
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.01 – ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY
Kruszywa mineralne. Kruszywa #amane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
'wir i mieszanka
PN-B-06714-42
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie !cieralno!ci w b bnie Los Angeles
PN-B-06714-43
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto!ci ziarn s#abych
PN-B-06714-40
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzyma#o!ci na mia%d%enie
PN-B-06714-39
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu %elazawego
PN-B-06714-37
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-28
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto!ci siarki metod$ bromow$
PN-B-06714-26
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto!ci cz !ci organicznych
PN-B-06714-20
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno!ci metod$ krystalizacji
PN-B-06714-19
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno!ci metod$ bezpo!redni$
PN-B-06714-18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi$kliwo!ci
PN-B-06714-16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta#tu ziarn
PN-B-06714-15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk#adu ziarnowego
PN-B-06714-13
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto!ci py#ów mineralnych
PN-B-06714-12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto!ci zanieczyszcze& obcych
PN-B-06720
Pobieranie próbek materia#ów kamiennych
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwyk#ego
PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
PN-B-06251
Roboty betonowe i %elbetowe. Wymagania techniczne
PN-88/B-06250
Beton zwyk#y
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-B-04115
Materia#y kamienne. Oznaczanie wytrzyma#o!ci kamienia na uderzenie (zwi z#o!ci)
PN-B-04111
Materia#y kamienne. Oznaczanie !cieralno!ci na tarczy Boehmego
PN-B-04110
Materia#y kamienne. Oznaczanie wytrzyma#o!ci na !ciskanie
PN-B-04102
Materia#y kamienne. Oznaczanie mrozoodporno!ci metod$ bezpo!redni$
PN-B-04101
Materia#y kamienne. Oznaczanie nasi$kliwo!ci wod$
PN-B-02356
Koordynacja wymiarowa w budownictwie.
Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonu
PN-P-01715
W#ókniny. Zestawienie wska(ników technicznych i u%ytkowych oraz metod bada&
PN-S-96014
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchni ulepszon$. Wymagania i badania
PN-B-01080
Kamie& dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport Normy pomocnicze:
BN-62/6716-04
Kamie& dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równo!ci nawierzchni planografem i #at$.
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczanie modu#u odkszta#cenia nawierzchni podatnych
i pod#o%a przez obci$%enie p#yt$
BN-68/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska(nika piaskowego
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó#sztywnych. IBDiM - 1997
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
12) PN-B-11112:1996
13) PN-B-11111:1996
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
oraz inne obowi$zuj$ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyj tym przez
polskie prawodawstwo.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
11/12
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.01 – ROBOTY DROGOWE-PODBUDOWY
12/12
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
CZ !" III
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIE
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
1/22
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE - NAWIERZCHNIE
Spis tre#ci:
WST P...................................................................................................................................................................3
1
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .........................................................................................................3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .........................................................................................3
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ! TECHNICZN! ..................................................................................3
1.3.1
Roboty przygotowawcze:...........................................................................................................................3
1.3.2
Roboty zasadnicze:....................................................................................................................................3
1.3.3
Roboty ko cowe, konieczne do uzyskania !wiadectwa Przej"cia Robót: .................................................3
1.4 OKRE LENIA PODSTAWOWE..............................................................................................................................3
2
MATERIA Y ........................................................................................................................................................4
2.1 BETON ASFALTOWY ..........................................................................................................................................4
2.2 BETONOWA KOSTKA BRUKOWA ........................................................................................................................6
2.2.1
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych .............................................................................................6
2.2.2
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym ............................................................6
2.2.3
Sk#adowanie kostek ...................................................................................................................................7
2.2.4
Materia#y na podsypk" i do wype#nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni............................................7
2.3 KRAW!"NIKI BETONOWE ULICZNE CI!TE O WYM. 15X30CM GAT. I.................................................................8
2.4 OBRZE"A BETONOWE O WYM. 6X20CM I 8X30CM GAT. 1..................................................................................8
2.5 MATERIA#Y POCHODZ$CE Z ROZBIÓRKI, PRZEWIDZIANE DO PONOWNEGO WBUDOWANIA ...............................9
3
SPRZ!T .................................................................................................................................................................9
3.1
3.2
3.3
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO .....................................................................................9
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ .........................................................................9
OSADZENIE KRAW!"NIKÓW BETONOWYCH I OBRZE"Y BETONOWYCH ..............................................................9
4
TRANSPORT ......................................................................................................................................................10
5
WYKONANIE ROBÓT......................................................................................................................................10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
WYMAGANIA OGÓLNE ....................................................................................................................................10
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO ...................................................................................10
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ .......................................................................14
OSADZENIE KRAW!"NIKÓW BETONOWYCH ULICZNYCH .................................................................................15
OSADZENIE OBRZE"Y BETONOWYCH ..............................................................................................................16
KONTROLA JAKO"CI ROBÓT......................................................................................................................16
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT ..................................................................................................16
6.2 SZCZEGÓ#OWE ZASADY KONTROLI ROBÓT .....................................................................................................16
6.2.1
Nawierzchnia z betonu asfaltowego........................................................................................................16
6.2.2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ............................................................................................18
6.2.3
Kraw"$niki betonowe ..............................................................................................................................18
6.2.4
Obrze$a betonowe ...................................................................................................................................19
7
OBMIAR ROBÓT...............................................................................................................................................20
7.1
7.2
7.3
8
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ................................................................................................................20
SZCZEGÓ#OWE ZASADY OBMIARU ROBÓT ......................................................................................................20
JEDNOSTKI OBMIAROWE .................................................................................................................................20
PRZEJ!CIE ROBÓT .........................................................................................................................................20
8.1
8.2
9
WARUNKI OGÓLNE..........................................................................................................................................20
WARUNKI SZCZEGÓ#OWE ...............................................................................................................................20
PODSTAWA P ATNO"CI................................................................................................................................20
9.1
9.2
10
USTALENIA OGÓLNE .......................................................................................................................................20
CENA WYKONANIA ROBÓT ..............................................................................................................................20
PRZEPISY ZWI#ZANE ................................................................................................................................21
2/22
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
1
WST P
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s! postanowienia podstawowe dotycz!ce wykonania i odbioru
robót budowlanych dla Projektu „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W D"BICY ETAP I”,
wspó#finansowanego ze $rodków Unii Europejskiej – Fundusz Spójno$ci, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i %rodowisko.
Je&eli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót,
nale&y wykona' j! zgodnie z odpowiednimi bran&owymi ST.
Kod CPV wg s#ownika zamówie(:
45.25.21.26-7
Zak#ady uzdatniania wody pitnej
45.25.99.00-6
Modernizacja zak#adów
45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz $ci
oraz roboty w zakresie in&ynierii l!dowej i wodnej
45.30.00.00-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.23.10.00-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci!gów, ci!gów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45.23.13.00-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci!gów i ruroci!gów do odprowadzania $cieków
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj Techniczn! jako cz $' Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nale&y odczytywa' i
rozumie' w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie bran&e) opisanych w pkt 1.3.
1.3
Zakres robót obj tych Specyfikacj! Techniczn!
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania nawierzchni obejmuje:
1.3.1
Roboty przygotowawcze:
1) Prace geodezyjne zwi!zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z ST 01.00 „Roboty
pomiarowe i prace geodezyjne".
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniej!cego przez Wykonawc
3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunków istniej!cych z projektem.
4) Zabezpieczenie lub usuni cie istniej!cych urz!dze( technicznych uzbrojenia terenu oraz ro$linno$ci i
ewentualnych sk#adowisk odpadów, rumowisk.
5) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
6) Przej cie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych.
7) Wykonanie niezb dnych dróg tymczasowych, zasilania w energi elektryczn! i wod oraz odprowadzenia
$cieków.
8) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.
9) Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia#ów, urz!dze( i sprz tu budowlanego.
10) Makroniwelacja terenu robót.
1.3.2
Roboty zasadnicze:
1) Wykonanie nawierzchni asfaltowych i betonowych,
2) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
3) Wykonanie nawierzchni gruntowych (&wirowo-&u&lowych),
4) Osadzenie kraw &ników betonowych,
5) Osadzenie obrze&y betonowych,
6) Odtworzenie poboczy dróg i rowów.
1.3.3
Roboty ko!cowe, konieczne do uzyskania "wiadectwa Przej#cia Robót:
1) Przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada( laboratoryjnych.
1.4
Okre"lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe s! zgodne z obowi!zuj!cymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00
„Postanowienia Podstawowe" pkt. 1.4. Ponadto:
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wype#niacza mineralnego o okre$lonym sk#adzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiedni! ilo$ci! asfaltu, wytworzona w
okre$lony sposób, spe#niaj!ca okre$lone wymagania.
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, u#o&ona i
zag szczona.
"rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwi kszenia jego
przyczepno$ci do kruszywa.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
3/22
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
Pod$o%e pod warstw# asfaltow& - powierzchnia przygotowana do u#o&enia warstwy z mieszanki mineralnoasfaltowej.
Asfalt up$ynniony - asfalt drogowy up#ynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego.
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Betonowa kostka brukowa - kszta#tka wytwarzana z betonu metod! wibroprasowania. Produkowana jest jako
kszta#tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po#!czonych ze sob! trwale w fazie produkcji.
P$yty chodnikowe betonowe - prefabrykowane p#yty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla
pieszych.
Kraw#%niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj!ce chodniki dla pieszych, pasy dziel!ce,
wyspy kieruj!ce oraz nawierzchnie drogowe.
Obrze%a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj!ce jednostronnie lub dwustronnie ci!gi
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Beton zwyk$y - beton o g sto$ci pozornej powy&ej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek
chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk#adników u&ytych do wykonania betonu przed i po
zag szczeniu, lecz przed zwi!zaniem betonu.
Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów
oraz ruchu pieszych, w którym wyst puj!cy grunt pod#o&a jest ulepszony mechanicznie lub chemicznie,
wyrównany i odpowiednio ukszta#towany w profilu pod#u&nym i przekroju poprzecznym oraz zag szczony.
2
MATERIA'Y
Ogólne wymagania dotycz!ce materia#ów podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 2.
Wszystkie materia#y przewidywane do wbudowania b d! zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
In&yniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó#owe informacje dotycz!ce
)ród#a wytwarzania i wydobywania materia#ów oraz odpowiednie $wiadectwa bada(, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia In&ynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$' za spe#nienie wymaga( ilo$ciowych i jako$ciowych materia#ów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich w#a$ciwe sk#adowanie i wbudowanie zgodnie z za#o&eniami PZJ.
2.1
Beton asfaltowy
Nale&y stosowa' asfalt drogowy spe#niaj!cy wymagania okre$lone w PN-C-96170:1965. W zale&no$ci od rodzaju
warstwy i kategorii ruchu nale&y stosowa' asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. Je&eli zatwierdzona
dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi
spe#nia' wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiada' aprobat techniczn!. Rodzaje polimeroasfaltów i ich
stosowanie w zale&no$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2. Nale&y stosowa' wype#niacz,
spe#niaj!cy wymagania okre$lone w PN-S-96504:1961 dla wype#niacza podstawowego i zast pczego.
Przechowywanie wype#niacza powinno by' zgodne z PN-S-96504:1961.
Tablica 1. Wymagania wobec materia#ów do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Lp.
Wymagania wobec materia#ów w zale&no$ci
od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
od KR 3 do KR 6
Rodzaj materia#u
nr normy
Kruszywo #amane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) ze ska# magmowych i przeobra&onych
b) ze ska# osadowych
c) z surowca sztucznego (&u&le pomiedziowe i stalownicze)
2
Kruszywo #amane zwyk#e wg PN-B-11112:1996
3
*wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
4
Grys i &wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84
5
Piasek wg PN-B-11113:1996
6
Wype#niacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego
7
Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965
8
Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97
1) tylko pod wzgl dem $cieralno$ci w b bnie kulowym, pozosta#e cechy jak dla kl. I; gat. 1
1
kl. I, II; gat.1, 2
jw.
jw.
kl. I, II; gat.1, 2
kl. I, II
kl. I, II; gat.1, 2
kl. I, II1); gat.1
jw.2)
kl. I; gat.1
kl. I; gat.1
gat. 1, 2
podstawowy zast pczy,
py#y z odpylania,
Popio#y lotne
D 50, D 70, D 100
DE80 A,B,C, DP80
podstawowy
3)
D 50 , D 70
DE80 A,B,C, DP80
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo$ci +50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilo$ci +100% m/m we frakcji piaskowej
oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilo$ciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu
4/22
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
Tablica 2. Wymagania wobec materia#ów do warstwy wi!&!cej, wyrównawczej i wzmacniaj!cej z betonu
asfaltowego
Lp.
Rodzaj materia#u
nr normy
1
Kruszywo #amane granulowane wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (&u&le pomiedziowe i stalownicze)
Kruszywo #amane zwyk#e wg PN-B-11112:1996
*wir i mieszanka wg PN-B-11111:1996
2
3
4
5
6
7
8
Wymagania wobec materia#ów w zale&no$ci
od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
od KR 3 do KR 6
Grys i &wir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84
Piasek wg PN-B-11113:1996
Wype#niacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego
Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965
Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97
kl. I, II; gat.1, 2
jw.
kl. I, II; gat.1, 2
kl. I, II
kl. I, II1); gat.1,2
kl. I; gat.1
-
kl. I, II; gat.1, 2
kl. I, II1) gat.1, 2
gat. 1, 2
podstawowy,
zast pczy py#y z
odpylania, popio#y lotne
D 50, D 70
-
podstawowy
D 50
DE30 A,B,C
DE80 A,B,C,
DP30,DP80
-
1) tylko pod wzgl dem $cieralno$ci w b bnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si stosowanie wype#niacza innego pochodzenia, np. py#y z
odpylania, popio#y lotne z w gla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgod! In&yniera.
W zale&no$ci od kategorii ruchu i warstwy nale&y stosowa' kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sk#adowanie kruszywa powinno odbywa' si w warunkach zabezpieczaj!cych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Nale&y stosowa' asfalt up#ynniony spe#niaj!cy wymagania okre$lone w PN-C-96173:1974.
Nale&y stosowa' drogowe kationowe emulsje asfaltowe spe#niaj!ce wymagania okre$lone w WT.EmA-99.
Wymagania wobec asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) - tablica 3 i 4. Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie
uniewa&nia normy PN-C-96170:1965. Norma PN-C-96170:1965 ma zastosowanie, pod warunkiem pozyskania
asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.
Tablica 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wed#ug przeznaczenia mieszanki i
obci!&enia drogi ruchem zgodnie z PN-EN 12591:2002 (U)
Typ mieszanki
i przeznaczenie
Beton asfaltowy do podbudowy
Beton asfaltowy do
warstwy wi!&!cej
Tablica za#. A
KTKNPP
Tablica A
Tablica C
Mieszanki mineralnoasfaltowe
do warstwy $cieralnej (beton
asfaltowy, mieszanka
SMA, mieszanka MNU)
Tablica E
KR1-2
50/70
50/70
50/70
DE80 A,B,C
DE150 A,B,C1
Kategoria ruchu
KR3-4
35/50
35/50
DE30 A,B,C
DE80 A,B,C
DP30, DP80
50/70
DE30 A,B,C
DE80
A,B,C1
KR5-6
35/50
35/50
DE30 A,B,C
DP30
DE30 A,B,C
DE80
A,B,C1
1
Uwaga: - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó#sztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieci!g#ym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast puj!cy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zast puj!cy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
5/22
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
Tablica 4. Podzia# rodzajowy i wymagane w#a$ciwo$ci asfaltów drogowych o penetracji od 20´0,1 mm do 330´0,1
mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunków polskich.
Lp
.
W#a$ciwo$ci
1
Penetracja w 25 oC
2
Temperatura mi knienia
3
Temperatura zap#onu, nie
mniej ni&
Zawarto$' sk#adników
rozpuszczalnych, nie mniej
ni&
Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost) nie
wi cej ni&
Pozosta#a penetracja po
starzeniu, nie mniej ni&
Temperatura mi knienia
po starzeniu, nie mniej ni&
4
5
6
7
8
9
10
2.2
Zawarto$' parafiny,
nie wi cej ni&
Wzrost temp. mi knienia
po starzeniu, nie wi cej ni&
Temperatura
#amliwo$ci, nie wi cej ni&
Metoda
badania
20/30
35/50
50/70
%
m/m
W,A%CIWO%CI OBLIGATORYJNE
PN-EN
20-30
35-50
50-70
1426
PN-EN
55-63
50-58
46-54
1427
PN-EN
240
240
230
22592
PN-EN
99
99
99
12592
%
m/m
PN-EN
12607-1
0,1
mm
o
C
o
C
%
o
C
%
o
C
o
C
0,5
0,5
0,5
PN-EN
55
53
50
1426
PN-EN
57
52
48
1427
W,A%CIWO%CI SPECJALNE KRAJOWE
PN-EN
2,2
2,2
2,2
12606-1
PN-EN
8
8
9
1427
-5
-8
PN-EN
Nie
12593
okre$la
si
Rodzaj asfaltu
70/100
100/150
160/220
250/33
0
250330
30-38
70-100
100-150
43-51
39-47
160220
35-43
230
230
220
220
99
99
99
99
0,8
0,8
1,0
1,0
46
43
37
35
45
41
37
32
2,2
2,2
2,2
2,2
9
10
11
11
-10
-12
-15
-16
Betonowa kostka brukowa
W przypadku nawierzchni odtwarzanych, je$li w WS przewidziano, do wykonania (odtworzenia) nawierzchni z
betonowej kostki brukowej nale&y wykorzysta' kostk pozyskan! z wcze$niejszej rozbiórki, zakwalifikowan! do
ponownego wbudowania.
2.2.1
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa mo&e mie' nast puj!ce cechy charakterystyczne, okre$lone w katalogu producenta:
1) odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(górnej) zwykle barwionej grubo$ci min. 4mm),
2)
gatunek, w zale&no$ci od wygl!du zewn trznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci wad
powierzchni, kraw dzi i naro&y:
a) gatunek 1,
b) gatunek 2,
3)
klasa:
a) klasa „50", o wytrzyma#o$ci na $ciskanie nie mniejszej ni& 50 MPa,
b) klasa „35", o wytrzyma#o$ci na $ciskanie nie mniejszej ni& 35 MPa,
4)
barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5)
wzór (kszta#t) kostki: zgodny z kszta#tami okre$lonymi przez producenta (przyk#ady podano
w za#!czniku 1),
6)
wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) d#ugo$': od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$': od 0,5 do 1,0 wymiaru d#ugo$ci, lecz nie mniej ni& 100 mm,
c) grubo$': od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami s!: 60 mm, 80 mm i 100
mm.
Po&!dane jest, aby wymiary kostek by#y dostosowane do sposobu uk#adania i siatki spoin oraz umo&liwia#y
wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementów w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchni .
2.2.2
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada' aprobat techniczn!, wydan! przez uprawnion! jednostk (Instytut
Badawczy Dróg i Mostów).
6/22
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada' wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczaj!cych ustale(, powinna mie' charakterystyki okre$lone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z poni&szymi wskazaniami:
1) kszta#t i wymiary powinny by' zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchy#kami od wymiarów:
d#ugo$' i szeroko$' ± 3,0 mm,
grubo$' ± 5,0 mm,
2) wytrzyma#o$' na $ciskanie powinna by' nie mniejsza ni&:
50 MPa, dla klasy „50",
35 MPa, dla klasy „35",
3) mrozoodporno$': po 30 cyklach zamra&ania i rozmra&ania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamra&ania i rozmra&ania metod! zwyk#!, powinny by' spe#nione jednocze$nie
nast puj!ce warunki:
próbki nie powinny wykazywa' p kni ' i zarysowa( powierzchni licowych,
#!czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro&ników i kraw dzi, odprysków
kruszywa itp. nie powinna przekracza' 5% masy próbek nie zamra&anych,
obni&enie wytrzyma#o$ci na $ciskanie w stosunku do próbek nie zamra&anych nie powinno by'
wi ksze ni& 20%,
4) nasi!kliwo$', nie powinna przekracza' 5%,
5) $cieralno$', sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona strat! wysoko$ci, nie powinna
przekracza' warto$ci:
3,5 mm, dla klasy „50",
4,5 mm, dla klasy „35",
6) szorstko$', okre$lona wska)nikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
górnej, sprawdzona wahad#em angielskim, powinna wynosi' nie mniej ni& 50 jednostek SRT,
7) wygl!d zewn trzny: powierzchnie elementów nie powinny mie' rys, p kni ' i ubytków betonu,
kraw dzie elementów powinny by' równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by'
jednorodne.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bia#ych plam - powstaj! w wyniku naturalnych procesów
fizykochemicznych wyst puj!cych w betonie podczas jego wi!zania i twardnienia; naloty te powoli znikaj! w
okresie do 2 lat).
Tablica 5. Dopuszczalne wady wygl!du zewn trznego betonowej kostki brukowej
Lp.
W#a$ciwo$ci
1
Stan powierzchni licowej:
- tekstura
- rysy i sp kania
- kolor wed#ug katalogu producenta
- przebarwienia
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wod!
- naloty wapienne
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielko$' (d#ugo$' i szeroko$')
Szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro&y rzylicowych
Uszkodzenia kraw dzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielko$' (d#ugo$' i g# boko$')
2
3
4
Wymagania
gatunek 1
jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej kostce
niedopuszczalne
dopuszczalne
2
30 mm x 10 mm
niedopuszczalne
2
20 mm x 6 mm
2.2.3
Sk$adowanie kostek
Kostk zaleca si pakowa' na paletach. Palety z kostk! mog! by' sk#adowane na otwartej przestrzeni, przy czym
pod#o&e powinno by' wyrównane i odwodnione.
2.2.4
Materia$y na podsypk# i do wype$nienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nale&y stosowa' nast puj!ce materia#y:
1)
na podsypk piaskow! pod nawierzchni
piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadaj!cy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
piasek #amany (0,075 - 2) mm, mieszank drobn! granulowan! (0,075 - 4) mm albo mia# (0 - 4)
mm odpowiadaj!cy wymaganiom PN-B-11112:1996,
2)
na podsypk cementowo-piaskow! pod nawierzchni
mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spe#niaj!cego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego u&ytku spe#niaj!cego wymagania
PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadaj!cej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN88/B-32250),
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
7/22
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
3)
do wype#niania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
piasek naturalny spe#niaj!cy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,
piasek #amany (0,075 - 2) mm wg PN-B-11112:1996,
4)
do wype#niania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zapraw cementowo-piaskow! 1:4 spe#niaj!c! wymagania wg pkt. b),
5)
do wype#niania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
do wype#nienia górnej cz $ci szczeliny dylatacyjnej nale&y stosowa' drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniaj!ce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spe#niaj!ce wymagania norm lub aprobat technicznych,
do wype#nienia dolnej cz $ci szczeliny dylatacyjnej nale&y stosowa' wilgotn! mieszank
cementowo-piaskow! 1:8 z materia#ów spe#niaj!cych wymagania wg ppkt. b) lub inny materia#
zaakceptowany przez In&yniera.
Sk#adowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbudowania po dostarczeniu na budow ,
powinno odbywa' si na pod#o&u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia#ami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by'
zgodne z BN-88/6731-08.
2.3
Kraw #niki betonowe uliczne "ci te o wym. 15x30cm gat. I
W przypadku kraw &ników betonowych odtwarzanych, je$li w WS przewidziano, do wykonania (odtworzenia)
nale&y wykorzysta' kraw &niki pozyskane z wcze$niejszej rozbiórki, zakwalifikowane do ponownego wbudowania.
G#ówne wymiary kraw &ników betonowych ulicznych rodzaju „a" 15x30cm:
d#ugo$' 100cm,
szeroko$' 15cm,
wysoko$' 30cm,
promie( 1cm.
Dopuszczalne odchy#ki wymiarów obrze&y dla gat. 1, to:
dla wymiaru l (d#ugo$') - ± 8mm,
dla wymiaru b, h (szeroko$', wysoko$') - ± 3mm,
Powierzchnie kraw &ników betonowych powinny by' bez rys, p kni ' i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Kraw dzie elementów powinny by' równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
kraw dzi elementów dla gat. I, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza' warto$ci:
wkl s#o$' lub wypuk#o$' powierzchni kraw &ników - 2mm,
szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro&y ograniczaj!cych powierzchnie górne ($cieralne) niedopuszczalne,
szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro&y ograniczaj!cych pozosta#e powierzchnie:
liczba maksymalna - 2
d ugo!" maksymalna - 20mm,
g #boko!" maksymalna - 6mm,
Kraw#$niki betonowe mog% by" przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug typów,
rodzajów, odmian, gatunków i wielko!ci. Kraw#$niki betonowe nale$y uk ada" z zastosowaniem podk adek i
przek adek drewnianych.
Materia y dodatkowe przy budowie kraw#$ników betonowych:
1) Piasek na podsypk# piaskow% i cementowo-piaskow% powinien odpowiada" wymaganiom PN-B-06712
2) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
3) Cement na podsypk# i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by" cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej ni$ „32,5", odpowiadaj%cy wymaganiom PN-B-19701.
4) Woda powinna by" odmiany „1" i odpowiada" wymaganiom PN-B-32250.
5) Do wykonania awy betonowej pod kraw#$niki nale$y stosowa" beton klasy B10, wg PN-B-06250.
6) &wir do wykonania awy $wirowej pod kraw#$niki powinien odpowiada" wymaganiom PN-B-11111.
7) Masa zalewowa, do wype nienia szczelin dylatacyjnych na gor%co, powinna odpowiada" wymaganiom
BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
2.4
Obrze a betonowe o wym. 6x20cm i 8x30cm gat. 1
Obrze$a musz% odpowiada" wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. Wymiary obrze$y 8x30cm:
d ugo!" 75cm lub 100cm,
szeroko!" 8cm,
wysoko!" 30cm,
promie' 3cm.
Wymiary obrze$y 6x20cm:
d ugo!" 75cm lub 100cm,
szeroko!" 6cm,
wysoko!" 20cm,
promie' 3cm.
8/22
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze$y dla gat. 1, to:
dla wymiaru l (d ugo!")
- ± 8mm,
dla wymiaru b, h (szeroko!", wysoko!")
- ± 3mm,
Powierzchnie obrze$y powinny by" bez rys, p#kni#" i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw#dzie
elementów powinny by" równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw#dzi elementów
dla gat. 1 nie powinny przekracza" warto!ci:
wkl#s o!" lub wypuk o!" powierzchni i kraw#dzi - 2mm,
szczerby i uszkodzenia kraw#dzi i naro$y ograniczaj%cych powierzchnie górne (!cieralne) niedopuszczalne,
szczerby i uszkodzenia kraw#dzi i naro$y ograniczaj%cych pozosta e powierzchnie:
liczba maksymalna - 2,
d ugo!" maksymalna - 20mm,
g #boko!" maksymalna - 6mm,
Betonowe obrze$a chodnikowe mog% by" przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane wed ug
rodzajów i gatunków.
Betonowe obrze$a chodnikowe nale$y uk ada" z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubo!" 2,5 cm, szeroko!" 5 cm, d ugo!" minimum 5 cm wi#ksza ni$ szeroko!" obrze$a.
Materia y dodatkowe przy budowie obrze$y:
1) &wir do wykonania awy powinien odpowiada" wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PNB-11113.
2) Piasek na podsypk# cementowo-piaskow% powinien odpowiada" wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.
3) Cement na podsypk# i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by" cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej ni$ „32,5", odpowiadaj%cy wymaganiom PN-B-19701.
4) Woda powinna by" odmiany „1" i odpowiada" wymaganiom PN-B-32250.
2.5
Materia!y pochodz"ce z rozbiórki, przewidziane do ponownego wbudowania
Uzupe nienia rozebranych elementów nawierzchni nale$y dokona" przy zastosowaniu materia ów pochodz%cych z
rozbiórki zakwalifikowanych zgodnie z pkt. 6 ST 02.00 „Roboty rozbiórkowe" do ponownego wbudowania.
3
SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz%ce sprz#tu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowi%zany do u$ywania jedynie takiego sprz#tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako!" i !rodowisko wykonywanych robót.
Sprz#t u$ywany do realizacji robót powinien by" zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót,
który uzyska akceptacj# In$yniera.
Wykonawca dostarczy In$ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj%cych dopuszczenie sprz#tu do u$ytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.1
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyst#puj%cy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza" si#
mo$liwo!ci% korzystania z nast#puj%cego sprz#tu:
wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ci%g ym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
uk adarek do uk adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag#szczanego,
skrapiarek,
walców lekkich, !rednich i ci#$kich stalowych g adkich,
walców ogumionych,
samochodów samowy adowczych z przykryciem brezentowym.
3.2
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Ma e powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si# r#cznie. Je!li powierzchnie s% du$e, a kostki
brukowe maj% jednolity kszta t i kolor, mo$na stosowa" mechaniczne urz%dzenia uk adaj%ce.
Do zag#szczenia nawierzchni stosuje si# wibratory p ytowe z os on% z tworzywa sztucznego. Do wyrównania
podsypki z piasku mo$na stosowa" mechaniczne urz%dzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraw#$nikach.
3.3
Osadzenie kraw# ników betonowych i obrze y betonowych
Roboty wykonuje si# r#cznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów p ytowych, ubijaków r#cznych lub mechanicznych do zag#szczania podsypki.
drobny sprz#t pomocniczy do wype niania spoin i szczelin dylatacyjnych.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
9/22
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
4
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz%ce transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 4.
Wykonawca jest zobowi%zany do stosowania jedynie takich !rodków transportu, które nie wp yn% niekorzystnie na
jako!" robót i w a!ciwo!ci przewo$onych towarów. (rodki transportu winny by" zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyska akceptacj# In$yniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz% spe nia" wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
wzgl#dem formalnym jak i rzeczowym.
Kruszywo mo$na przewozi" dowolnymi !rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj%cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Asfalt nale$y przewozi" zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Polimeroasfalt nale$y przewozi" zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w aprobacie technicznej.
Wype niacz luzem nale$y przewozi" w cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich,
umo$liwiaj%cych roz adunek pneumatyczny. Wype niacz workowany mo$na przewozi" dowolnymi !rodkami
transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
Mieszank# betonu asfaltowego nale$y przewozi" pojazdami samowy adowczymi wyposa$onymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by" przykryta pokrowcem. Czas transportu od za adunku do
roz adunku nie powinien przekracza" 2 godzin z jednoczesnym spe nieniem warunku zachowania temperatury
wbudowania. Zaleca si# stosowanie samochodów termosów z podwójnymi !cianami skrzyni wyposa$onej w
system ogrzewczy.
Transport masy betonowej powinien odbywa" si# zgodnie z PN-B-06250.
Prefabrykaty betonowe i $elbetowe mog% by" przewo$one dowolnymi !rodkami transportu. Kostki, kraw#$niki i
obrze$a betonowe mog% by" przewo$one po osi%gni#ciu przez beton wytrzyma o!ci minimum 0,7 R, na paletach
transportowych producenta. P yty betonowe mog% by" przewo$one po osi%gni#ciu przez beton wytrzyma o!ci
minimum 0,5 R. W czasie transportu materia y powinny by" zabezpieczone przed przemieszczeniem si# i
uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawa" poza !ciany !rodka transportu wi#cej ni$ 1/3 wysoko!ci tej
warstwy. Kraw#$niki kamienne mog% by" przewo$one dowolnymi !rodkami transportu. Kraw#$niki nale$y uk ada"
na podk adach drewnianych, rz#dami, d ugo!ci% w kierunku jazdy !rodka transportowego. Kraw#$nik uliczny
rodzaju „A" mo$e by" przewo$ony tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed
bezpo!rednim stykiem, nale$y je do transportu zabezpieczy" przek adkami splecionymi ze s omy lub we ny
drzewnej, przy czym grubo!" tych przek adek nie powinna by" mniejsza ni$ 5 cm.
Transport cementu powinien si# odbywa" w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nale$y
przewozi" cementowozami, natomiast workowany mo$na przewozi" dowolnymi !rodkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Mas# zalewow% nale$y pakowa" w b#bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa" si# w
warunkach zabezpieczaj%cych przed uszkodzeniem b#bnów i beczek.
Pozosta e materia y mo$na przewozi" dowolnymi !rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj%cych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5
WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotycz%ce wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi%zuj%cych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
5.2
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
Pod o$e pod projektowan% nawierzchni# z betonu asfaltowego powinno by" przygotowane zgodnie z wymogami
okre!lonymi w ST 10.01 „Roboty drogowe - podbudowy".
Przed przyst%pieniem do robót, w terminie uzgodnionym z In$ynierem, Wykonawca dostarczy In$ynierowi do
akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada' laboratoryjnych poszczególnych
sk adników i próbki materia ów pobrane w obecno!ci In$yniera do wykonania bada' kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze sk adników mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilo!ci asfaltu,
okre!leniu jej w a!ciwo!ci i porównaniu wyników z za o$eniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie!ci" si# w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
Rz#dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy !cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarto!ci asfaltu podano w tablicy 6.
10/22
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
Tablica 6. Rz#dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy !cieralnej z betonu
sfaltowego oraz orientacyjne zawarto!ci asfaltu
Wymiar oczek sit Dn,
mm
Zawarto!"
asfaltu
od 0
do 20
100
88÷100
78 - 100
68 - 93
59 - 86
54 - 83
48 - 78
40 - 70
29 - 59
(41 - 71)
20 - 47
13 - 36
10 - 31
7 - 23
6 - 20
5 - 10
Rz#dne krzywych granicznych MM w zale$no!ci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
od KR 3 do KR 6
Mieszanka mineralna, mm
od 0 do16 lub
od 0 do 8 lub
od 0
od 0 do 201)
od 0 do 16
od 0 do 12,8
od 0 do 6,3
do 20
100
100
100
90÷100
88÷100
100
90÷100
67 - 100
78 - 100
90 - 100
80 - 100
52 - 83
68 - 85
80 - 100
70 - 88
38 - 62
59 - 74
100
69 - 100
63 - 80
30 - 50
54 – 67
90÷100
62 - 93
55 - 70
22 - 40
48 - 60
78 - 100
56 - 87
44 - 58
21 - 37
39 - 50
60 - 100
45 - 76
30 - 42
21 - 36
29 - 38
41 - 71
35÷64
(58 - 70)
(64 - 79)
(62 - 71)
(29 - 59)
(36÷65)
18 - 28
20 - 35
20 - 28
27 - 52
26 - 50
12 - 20
17 - 30
13 - 20
18 - 39
19 - 39
10 - 18
15 - 28
10 - 17
15 - 34
17 - 33
8 - 15
12 - 24
7 - 12
13 - 25
13 - 25
7 - 14
11 - 22
6 - 11
12 - 22
12 - 22
6-9
10 - 15
5-7
8 - 12
7 - 11
Przechodzi przez:
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
Zawarto!" ziarn >
2,0
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
5,0 - 6,5
5,0 - 6,5
5,5 - 6,5
4,5 - 5,6
Orientacyjna
zawarto!"
asfaltu w MMA, %
m/m
1) mieszanka o uziarnieniu nieci%g ym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego
4,3 - 5,4
4,8 - 6,0
od 0
do12,8
100
87÷100
73 - 100
66 - 89
57 - 75
47 - 60
35 - 48
(52 - 65)
25 - 36
18 - 27
16 - 23
12 – 17
11 - 15
7-9
4,8 - 6,5
Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by" ustalony na podstawie bada' próbek wykonanych wg metody
Marshalla. Próbki powinny spe nia" wymagania podane w tablicy 7 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa !cieralna z betonu asfaltowego powinna spe nia" wymagania podane w tablicy 7 lp. od 6 do 8.
Rz#dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi%$%cej, wyrównawczej i
wzmacniaj%cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto!ci asfaltu podano w tablicy 8.
Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by" ustalony na podstawie bada' próbek wykonanych wg metody
Marshalla; próbki powinny spe nia" wymagania podane w tablicy 9 lp. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wi%$%ca, wyrównawcza i wzmacniaj%ca z betonu asfaltowego powinna spe nia" wymagania
podane w tablicy 9 lp. od 6 do 8.
Tablica 7. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy !cieralnej z betonu asfaltowego
Lp.
W a!ciwo!ci
Wymagania wobec MMA i warstwy !cieralnej z BA
w zale$no!ci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
KR 3 do KR 6
nie wymaga si#
)14,0 ( )18)4)
2)
)5,5
)10,0 3)
od 2,0 do 5,0
od 2,0 do 4,5
od 1,5 do 4,5
od 2,0 do 4,0
od 75,0 do 90,0
od 78,0 do 86,0
Modu sztywno!ci pe zania1) , MPa
Stabilno!" próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60 oC, kN
Odkszta cenie próbek jw., mm
Wolna przestrze' w próbkach jw., % v/v
Wype nienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %
Grubo!" w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 1,5 do 4,0
od 0 mm do 6,3 mm
od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm
od 3,5 do 5,0
od 3,5 do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm
od 4,0 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm
od 5,0 do 7,0
od 5,0 do 7,0
od 0 mm do 20,0 mm
7
Wska*nik zag#szczenia warstwy, %
)98,0
)98,0
8
Wolna przestrze' w warstwie, % (v/v)
od 1,5 do 5,0
od 3,0 do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 , dotyczy tylko fazy projektowania sk adu MMA
2) próbki zag#szczone 2 x 50 uderze' ubijaka
3) próbki zag#szczone 2 x 75 uderze' ubijaka
4) specjalne warunki, obci%$enie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
1
2
3
4
5
6
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
11/22
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
Tablica 8. Rz#dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wi%$%cej, wyrównawczej i
wzmacniaj%cej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto!ci asfaltu
Wymiar oczek sit
Dn, mm
Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0
Zawarto!" ziarn > 2,0 mm
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075
Orientacyjna zawarto!" asfaltu
w MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyrównawczej
Rz#dne krzywych granicznych uziarnienia MM w zale$no!ci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
KR 3 do KR 6
Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 20
od 0 do 16
od 0 do 12,8
od 0 do 25
od 0 do 20
od 0 do161)
100
100
84÷100
100
87÷100
75 - 100
100
100
87÷100
77 - 100
68 - 90
100
88÷100
87÷100
77 - 100
66 - 90
62 - 83
85÷100
78 - 100
75 - 100
67 - 89
56 - 81
55 - 74
70 - 100
67 - 92
65 - 93
60 - 83
50 - 75
50 - 69
62 - 84
60 - 86
57 - 86
45 - 67
45 - 63
55 - 76
53 - 80
52 - 81
54 - 73
36 - 55
32 - 52
45 - 65
42 - 69
47 - 76
42 - 60
25 - 41
25 - 41
35 - 55
30 - 54
40 - 67
30 - 45
30 - 55
(59 - 75)
(59 - 75)
(45 - 65)
(46 - 70)
(45 - 70)
(55 - 70)
16 - 30
16 - 30
25 - 45
20 - 40
20 - 40
20 - 33
9 - 22
10 - 22
18 - 38
14 - 28
13 - 30
13 - 25
7 - 19
8 - 19
15 - 35
11¸24
10 - 25
10 - 21
5 - 15
5 - 14
11 - 28
8 - 17
6 - 17
7 - 16
5 - 14
5 - 12
9 - 25
7 - 15
5 - 15
6 - 14
4-7
4-6
3-9
3-8
3-7
5-8
4,3 - 5,8
4,3 - 5,8
4,5 - 6,0
4,0 - 5,5
4,0 - 5,5
4,3 - 5,8
Tablica 9. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wi%$%cej, wyrównawczej oraz
wzmacniaj%cej z betonu asfaltowego
Lp.
W a!ciwo!ci
Wymagania wobec MMA, warstwy wi%$%cej, wyrównawczej
i wzmacniaj%cej w zale$no!ci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
od KR 3 do KR 6
nie wymaga si#
)16,0 ( 22)3)
)8,0 ( )6,0)2)
11,0
Modu sztywno!ci pe zania1), MPa
Stabilno!" próbek wg metody Marshalla w temperaturze
60o C, zag#szczonych 2x75 uderze' ubijaka, kN
3
Odkszta cenie próbek jw., mm
od 2,0 do 5,0
od 1,5 do 4,0
4
Wolna przestrze' w próbkach jw., %(v/v)
od 4,0 do 8,0
od 4,0 do 8,0
5
Wype nienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %
od 65,0 do 80,0
)75,0
6
Grubo!" warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 4,0 do 6,0
od 3,5 do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm
od 6,0 do 8,0
od 4,0 do 6,0
od 0 mm do 16,0 mm
od 7,0 do 10,0
od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm
7
Wska*nik zag#szczenia warstwy, %
)98,0
)98,0
8
Wolna przestrze' w warstwie, % (v/v)
od 4,5 do 9,0
od 4,5 do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48,dotyczy tylko fazy projektowania sk adu MMA
2) dla warstwy wyrównawczej
3) specjalne warunki, obci%$enie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
1
2
Mieszank# mineralno-asfaltow% produkuje si# w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ci%g ym zapewniaj%cej
prawid owe dozowanie sk adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sk adników i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sk adników, w tym tak$e wst#pne, powinno by" wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recept%.
Dopuszcza si# dozowanie obj#to!ciowe asfaltu, przy uwzgl#dnieniu zmiany jego g#sto!ci w zale$no!ci od
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sk adników powinno by" sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania sk adników mog% wynosi": jedna dzia ka elementarna wagi, wzgl#dnie przep ywomierza,
lecz nie wi#cej ni$ + 2 % w stosunku do masy sk adnika.
Je$eli jest przewidziane dodanie !rodka adhezyjnego, to powinien on by" dozowany do asfaltu w sposób i w
ilo!ciach okre!lonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by" ogrzewany w sposób po!redni, z uk adem termostatowania, zapewniaj%cym
utrzymanie sta ej temperatury z tolerancj% ± 5° C. Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi":
dla D 50
od 145° C do 165° C,
dla D 70
od 140° C do 160° C,
dla D 100
od 135° C do 160° C,
dla polimeroasfaltu - wg wskaza' producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno by" wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wype niacza uzyska a
w a!ciw% temperatur#. Maksymalna temperatura gor%cego kruszywa nie powinna by" wy$sza o wi#cej ni$ 30° C
od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
powinna wynosi":
z D 50
od 140° C do 170° C,
z D 70
od 135° C do 165° C,
z D 100
od 130° C do 160° C,
z polimeroasfaltem - wg wskaza' producenta polimeroasfaltu.
Pod o$e pod warstw# nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by" wyprofilowane i równe. Powierzchnia
pod o$a powinna by" sucha i czysta.
12/22
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
Nierówno!ci pod o$a pod warstwy asfaltowe nie powinny by" wi#ksze od podanych w tablicy 10.
Tablica 10. Maksymalne nierówno!ci pod o$a pod warstwy asfaltowe, mm
Pod o$e pod warstw#
Lp.
Drogi i place
1
2
3
Drogi klasy A, S i GP
Drogi klasy G i Z
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi
!cieraln%
6
9
12
wi%$%c% i wzmacniaj%c%
9
12
15
W przypadku gdy nierówno!ci pod o$a s% wi#ksze od podanych w tablicy 10, pod o$e nale$y wyrówna" poprzez
frezowanie lub u o$enie warstwy wyrównawczej.
Przed roz o$eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pod o$e nale$y skropi" emulsj% asfaltow% lub
asfaltem up ynnionym. Zalecane ilo!ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub up ynniacza podano w tablicy 11.
Powierzchnie czo owe kraw#$ników, w azów, wpustów itp. urz%dze' powinny by" pokryte asfaltem lub materia em
uszczelniaj%cym zaakceptowanym przez In$yniera.
Tablica 11. Zalecane ilo!ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza z asfaltu
up ynnionego
Pod o$e do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego
Pod o$e pod warstw# asfaltow%
Podbudowa/nawierzchnia t uczniowa
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementem
Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni
Lp.
1
2
3
4
Ilo!" asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
up ynniacza z asfaltu up ynnionego, kg/m2
od 0,7 do 1,0
od 0,5 do 0,7
od 0,3 do 0,5
od 0,2 do 0,5
Ka$d% u o$on% warstw# nale$y skropi" emulsj% asfaltow% lub asfaltem up ynnionym przed u o$eniem nast#pnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego po %czenia mi#dzywarstwowego. Zalecane ilo!ci asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji asfaltowej lub up ynniacza podano w tablicy 12.
Tablica 12. Zalecane ilo!ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up ynniacza z asfaltu
up ynnionego
Lp.
Po %czenie nowych warstw
1
2
3
Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub wzmacniaj%ca
Asfaltowa warstwa wi%$%ca
Ilo!" asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub up ynniacza z
asfaltu up ynnionego kg/m2
od 0,3 do 0,5
od 0,1 do 0,3
Skropienie powinno by" wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
up ynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
8 h przy ilo!ci powy$ej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego,
2 h przy ilo!ci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego,
0,5 h przy ilo!ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu up ynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia ramp% otaczarki.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo$e by" uk adana, gdy temperatura otoczenia jest nie ni$sza od +5°
C dla wykonywanej warstwy grubo!ci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubo!ci < 8 cm. Nie dopuszcza
si# uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym pod o$u, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V > 16 m/s).
Wykonawca przed przyst%pieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowi%zany do
przeprowadzenia w obecno!ci In$yniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawarto!ci asfaltu w mieszance okre!la
si# wykonuj%c ekstrakcj#. Tolerancje zawarto!ci sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl#dem sk adu
zaprojektowanego podano w tablicy 13.
Tablica 13. Tolerancje zawarto!ci sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl#dem sk adu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej próbki metod% ekstrakcji, % m/m
Sk adniki mieszanki mineralno-asfaltowej
Lp.
1
2
3
4
Ziarna pozostaj%ce na sitach o oczkach Dn mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
Ziarna pozostaj%ce na sitach o oczkach Dn mm: 0,85; 0,42; 0,30;
0,18; 0,15; 0,075
Ziarna przechodz%ce przez sito o oczkach Dn 0,075mm
Asfalt
Mieszanki mineralno-asfaltowe
do nawierzchni dróg o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2
KR 3 do KR 6
± 5,0
± 4,0
± 3,0
± 2,0
± 2,0
± 0,5
± 1,5
± 0,3
Wykonawca powinien wykona" odcinek próbny na co najmniej 3 dni przed rozpocz#ciem robót. Wykonawca
wykona odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy u$yty sprz#t jest w a!ciwy,
okre!lenia grubo!ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag#szczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w zatwierdzonej dokumentacji projektowej grubo!ci warstwy,
okre!lenia potrzebnej ilo!ci przej!" walców dla uzyskania prawid owego zag#szczenia warstwy.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
13/22
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
Do takiej próby Wykonawca u$yje takich materia ów oraz sprz#tu, jakie b#d% stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni. Odcinek próbny powinien by" zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In$yniera.
Wykonawca mo$e przyst%pi" do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
In$yniera.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by" wbudowywana uk adark% wyposa$on% w uk ad z automatycznym
sterowaniem grubo!ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z zatwierdzon% dokumentacj% projektow%.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by" ni$sza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkt. 5 niniejszych ST.
Zag#szczanie mieszanki powinno odbywa" si# bezzw ocznie zgodnie ze schematem przej!" walca ustalonym na
odcinku próbnym.
Pocz%tkowa temperatura mieszanki w czasie zag#szczania powinna wynosi" nie mniej ni$:
dla asfaltu D 50
130° C,
dla asfaltu D 70
125° C,
dla asfaltu D 100
120° C,
dla polimeroasfaltu
- wg wskaza' producenta polimeroasfaltów.
Zag#szczanie nale$y rozpocz%" od kraw#dzi nawierzchni ku osi. Wska*nik zag#szczenia u o$onej warstwy
powinien by" zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 7 i 9.
Z %cza w nawierzchni powinny by" wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Z %cza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by" przesuni#te wzgl#dem siebie co najmniej o 15 cm. Z %cza powinny by"
ca kowicie zwi%zane, a przylegaj%ce warstwy powinny by" w jednym poziomie. Z %cze robocze powinno by" równo
obci#te i powierzchnia obci#tej kraw#dzi powinna by" posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn% ta!m%
asfaltowo-kauczukow%. Sposób wykonywania z %cz roboczych powinien by" zaakceptowany przez In$yniera.
5.3
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Pod o$e pod projektowan% nawierzchni# z kostki brukowej betonowej powinno by" przygotowane zgodnie z
wymogami okre!lonymi w niniejszych ST.
Konstrukcja nawierzchni powinna by" zgodna z WS i dokumentacj% projektow%. Konstrukcja nawierzchni mo$e
obejmowa" u o$enie warstwy !cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej roz!cielonej bezpo!rednio na pod o$u z gruntu piaszczystego o wska*niku
piaskowym WP > 35.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstw% betonowej kostki brukowej powinien by" zgodny z
WS i dokumentacj% projektow%.
Przed przyst%pieniem do uk adania nawierzchni z kostki zaleca si# ustawi" kraw#$niki i obrze$a. Przed ich
ustawieniem, po$%dane jest u o$enie pojedynczego rz#du kostek w celu ustalenia szeroko!ci nawierzchni i
prawid owej lokalizacji kraw#$ników lub obrze$y.
Rodzaj podsypki i jej grubo!" powinny by" zgodne z WS i dokumentacj% projektow%.
Je!li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubo!" podsypki powinna wynosi" po zag#szczeniu 3÷5 cm.
Dopuszczalne odchy ki od zaprojektowanej grubo!ci podsypki nie powinny przekracza" ± 1 cm.
Podsypk# piaskow% nale$y zwil$y" wod%, równomiernie roz!cieli" i zag#!ci" lekkimi walcami (np. r#cznymi) lub
zag#szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno!ci optymalnej.
Podsypk# cementowo-piaskow% stosuje si# z zasady przy wyst#powaniu podbudowy pod nawierzchni% z kostki.
Podsypk# cementowo-piaskow% przygotowuje si# w betoniarkach, a nast#pnie roz!ciela si# na uprzednio zwil$onej
podbudowie, przy zachowaniu:
wspó czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzyma o!ci na !ciskanie nie mniejszej ni$ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Roz!cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza" uk adanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Roz!cielona podsypka powinna by" wyprofilowana i zag#szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
r#cznymi) lub zag#szczarkami wibracyjnymi.
Je!li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawa owaniu nawierzchni nale$y j%
pola" wod% w takiej ilo!ci, aby woda zwil$y a ca % grubo!" podsypki. Roz!cielenie podsypki z suchej zaprawy mo$e
wyprzedza" uk adanie nawierzchni z kostek o oko o 20 m.
Ca kowite ubicie nawierzchni i wype nienie spoin zapraw% musi by" zako'czone przed rozpocz#ciem wi%zania
cementu w podsypce.
Kszta t, wymiary, barw# i inne cechy charakterystyczne kostek oraz dese' ich uk adania powinny by" zgodne z
dokumentacj% projektow% i zaakceptowane przez In$yniera. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kszta tu, koloru,
sposobu uk adania i wytwórni kostek, In$ynier mo$e poleci" Wykonawcy u o$enie po 1 m2 wst#pnie wybranych
kostek, wy %cznie na podsypce piaskowej.
U o$enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si# wykonywa" przy temperaturze
otoczenia nie ni$szej ni$ +5°C. Dopuszcza si# wykonanie nawierzchni je!li w ci%gu dnia temperatura utrzymuje si#
w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je!li w nocy spodziewane s% przymrozki kostk# nale$y zabezpieczy"
materia ami o z ym przewodnictwie ciep a (np. matami ze s omy, pap% itp.).
Nawierzchni# na podsypce piaskowej zaleca si# wykonywa" w dodatnich temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by" wykonana z elementów o jednakowej grubo!ci. Na wi#kszym
fragmencie robót zaleca si# stosowa" kostki dostarczone w tej samej partii materia u, w której niedopuszczalne s%
ró$ne odcienie wybranego koloru kostki.
14/22
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
Uk adanie kostki mo$na wykonywa" r#cznie lub mechanicznie.
Uk adanie r#czne zaleca si# wykonywa" na mniejszych powierzchniach, zw aszcza skomplikowanych pod
wzgl#dem kszta tu lub wymagaj%cych kompozycji kolorystycznej uk adanych deseni oraz ró$nych wymiarów i
kszta tów kostek. Uk adanie kostek powinni wykonywa" przyuczeni brukarze.
Uk adanie mechaniczne zaleca si# wykonywa" na du$ych powierzchniach o prostym kszta cie, tak aby uk adarka
mog a przenosi" z palety warstw# kszta tek na miejsce ich u o$enia z wymagan% dok adno!ci%.
Kostka do uk adania mechanicznego nie mo$e mie" du$ych odchy ek wymiarowych i musi by" odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. u o$ona na palecie w odpowiedni wzór, bez do o$enia po ówek i dziewi%tek,
przy czym ka$da warstwa na palecie musi by" dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywiera y do siebie. Uk adanie mechaniczne zawsze musi by" wsparte prac% brukarzy, którzy uzupe niaj%
przerwy, wyrabiaj% uki, dok adaj% kostki w okolicach studzienek i kraw#$ników.
Kostk# uk ada si# oko o 1,5 cm wy$ej od projektowanej niwelety, poniewa$ po procesie ubijania podsypka
zag#szcza si#.
Powierzchnia kostek po o$onych obok urz%dze' infrastruktury technicznej (np. studzienek, w azów itp.) powinna
trwale wystawa" od 3 mm do 5 mm powy$ej powierzchni tych urz%dze' oraz od 3 mm do 10 mm powy$ej korytek
!ciekowych (!cieków).
Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw#$nikach, obrze$ach i studzienkach mo$na u$ywa" elementy kostkowe
wyko'czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi%tek, maj%cych wszystkie kraw#dzie równe i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby kszta tek o nietypowych wymiarach, woln% przestrze' uzupe nia si# kostk% ci#t%,
przycinan% na budowie specjalnymi narz#dziami tn%cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz% itp.).
Dzienn% dzia k# robocz% nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si# zako'czy" prowizorycznie
oko o pó metrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
u o$onej na sta e. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie u o$on% nawierzchni# na podsypce
piaskowej nale$y rozebra" i usun%" wraz z podsypk%.
Ubicie nawierzchni nale$y przeprowadzi" za pomoc% zag#szczarki wibracyjnej (p ytowej) z os on% z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u$ywa" walca. Ubijanie nawierzchni nale$y prowadzi" od kraw#dzi
powierzchni w kierunku jej !rodka i jednocze!nie w kierunku poprzecznym kszta tek.
Ewentualne nierówno!ci powierzchniowe mog% by" zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzd u$nym kostki. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p#kni#te) nale$y wymieni" na kostki ca e.
Szeroko!" spoin pomi#dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi" od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopad o!ciennych kostek brukowych zaleca si# aby osie spoin pomi#dzy d u$szymi bokami tych
kostek tworzy y z osi% drogi k%t 45°, a wierzcho ek utworzonego k%ta prostego pomi#dzy spoinami mia kierunek
odwrotny do kierunku spadku pod u$nego nawierzchni.
Po u o$eniu kostek, spoiny nale$y wype ni":
a) piaskiem, je!li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraw% cementowo-piaskow%, je!li nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.
Wype nienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wod% - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzgl#dnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Zapraw# cementowo-piaskow% zaleca si# przygotowa" w betoniarce, w sposób zapewniaj%cy jej wystarczaj%c%
p ynno!". Spoiny mo$na wype ni" przez rozlanie zaprawy na nawierzchni# i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpocz#ciem zalewania kostka powinna by" oczyszczona i
dobrze zwil$ona wod%. Zalewa powinna ca kowicie wype ni" spoiny i tworzy" monolit z kostkami.
Przy wype nianiu spoin zapraw% cementowo-piaskow% nale$y zabezpieczy" przed zalaniem ni% szczeliny
dylatacyjne, wk adaj%c zwini#te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wype nianiu spoin zapraw%
cementowo-piaskow% nawierzchni# nale$y starannie oczy!ci"; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z ró$nymi deseniami uk adania.
W przypadku uk adania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wype nianiu spoin zapraw% cementowopiaskow%, nale$y przewidzie" wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleg o!ciach zgodnych z dokumentacj%
projektow%, wzgl#dnie nie wi#kszych ni$ co 8 m. Szeroko!" szczelin dylatacyjnych powinna umo$liwia" przej#cie
przez nie przemieszcze' wywo anych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by"
mniejsza ni$ 8 mm. Szczeliny te powinny by" wype nione trwale zalewami. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne
nale$y stosowa" dodatkowo w miejscach, w których wyst#puje zmiana sztywno!ci pod o$a (np. nad przepustami,
przy przyczó kach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si# wykonywa" szczeliny
pod u$ne przy !ciekach wzd u$ jezdni. Nawierzchni# na podsypce piaskowej ze spoinami wype nionymi piaskiem
mo$na odda" do u$ytku bezpo!rednio po jej wykonaniu.
Nawierzchni# na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wype nionymi zapraw% cementowo-piaskow%, po jej
wykonaniu nale$y przykry" warstw% wilgotnego piasku o grubo!ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa" j% w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po up ywie od 2 tygodni (przy temperaturze !redniej otoczenia nie ni$szej ni$ 15°C)
do 3 tygodni (w porze ch odniejszej) nawierzchni# nale$y oczy!ci" z piasku i mo$na odda" do u$ytku.
5.4
Osadzenie kraw# ników betonowych ulicznych
Koryto pod awy nale$y wykonywa" zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada" wymiarom awy
w planie z uwzgl#dnieniem w szeroko!ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wska*nik zag#szczenia dna
wykonanego koryta pod aw# powinien wynosi" co najmniej 0,97 wed ug normalnej metody Proctora.
Wykonanie aw powinno by" zgodne z BN-64/8845-02.
+awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si# bez szalowania, przy gruntach sypkich nale$y stosowa"
szalowanie. +awy betonowe z oporem wykonuje si# w szalowaniu. Beton roz!cielony w szalowaniu lub
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
15/22
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
bezpo!rednio w korycie powinien by" wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale$y wykonywa" zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nale$y stosowa" co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn%
mas% zalewow%.
+awy $wirowe o wysoko!ci do 10 cm wykonuje si# jednowarstwowo przez zasypanie koryta $wirem i zag#szczenie
go polewaj%c wod%. +awy o wysoko!ci powy$ej 10 cm nale$y wykonywa" dwuwarstwowo, starannie zag#szczaj%c
poszczególne warstwy.
Kraw#$niki nale$y osadza" w taki sposób, aby !wiat o (odleg o!" górnej powierzchni kraw#$nika od jezdni)
wynosi o 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przej!ciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewn#trzna !ciana kraw#$nika od
strony chodnika powinna by" po ustawieniu kraw#$nika obsypana piaskiem, $wirem, t uczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraw#$ników powinno by" zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie kraw#$ników na awie betonowej powinno by" wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubo!ci 3 do 5 cm po zag#szczeniu.
Ustawianie kraw#$ników na awie $wirowej i t uczniowej powinno by" wykonywane na podsypce z piasku o
grubo!ci warstwy od 3 do 5 cm po zag#szczeniu.
Spoiny kraw#$ników nie powinny przekracza" szeroko!ci 1 cm. Spoiny nale$y wype ni" zapraw% cementowopiaskow%, przygotowan% w stosunku 1:2.
Spoiny kraw#$ników przed zalaniem zapraw% nale$y oczy!ci" i zmy" wod%. Dla zabezpieczenia przed wp ywami
temperatury kraw#$niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw% nale$y
zalewa" co 50 m bitumiczn% mas% zalewow% nad szczelin% dylatacyjn% awy.
5.5
Osadzenie obrze y betonowych
Koryto pod podsypk# ( aw#) nale$y wykonywa" zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada" wymiarom awy w planie z uwzgl#dnieniem w szeroko!ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
Pod o$e pod ustawienie obrze$a mo$e stanowi" rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubo!ci
warstwy od 3 do 5 cm po zag#szczeniu. Podsypk# wykonuje si# przez zasypanie koryta piaskiem i zag#szczenie z
polewaniem wod%.
Betonowe obrze$a chodnikowe nale$y ustawia" na wykonanym pod o$u w miejscu i ze !wiat em (odleg o!ci%
górnej powierzchni obrze$a od ci%gu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom
górny obrze$a powinien si# znajdowa" 1cm poni$ej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i
poleceniami In$yniera.
Zewn#trzna !ciana obrze$a powinna by" obsypana piaskiem, $wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza" szeroko!ci 1 cm. Nale$y wype ni" je piaskiem na pe n% g #boko!".
6
KONTROLA JAKO!CI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli jako$ci robót
Ogólne wymagania dotycz%ce wykonania robót, dostawy materia ów, sprz#tu i !rodków transportu podano w ST
00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe n% kontrol# jako!ci robót i materia ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i !rodki techniczne do kontroli jako!ci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary b#d% przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadaj%ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
In$ynier jest uprawniony do prowadzenia w asnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST
00.00 „Postanowienia Podstawowe".
6.2
Szczegó!owe zasady kontroli robót
Badania jako!ci robót w czasie ich realizacji nale$y wykonywa" zgodnie z wytycznymi w a!ciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materia ów i systemów technologicznych.
6.2.1
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Przed przyst%pieniem do robót Wykonawca powinien wykona" badania asfaltu, wype niacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi" wyniki tych bada' In$ynierowi do
akceptacji.
Cz#stotliwo!" oraz zakres bada' i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 23.
Badanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by" zgodne z recept% laboratoryjn% z tolerancj% okre!lon% w tablicy 23. Dopuszcza si# wykonanie
bada' innymi równowa$nymi metodami.
Dla ka$dej cysterny nale$y okre!li" penetracj# i temperatur# mi#knienia asfaltu.
Na ka$de 100 Mg zu$ytego wype niacza nale$y okre!li" uziarnienie i wilgotno!" wype niacza.
16/22
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
Tablica 14. Cz#stotliwo!" oraz zakres bada' i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Lp.
Wyszczególnienie bada'
1
Sk ad i uziarnienie mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni
W a!ciwo!ci asfaltu
W a!ciwo!ci wype niacza
W a!ciwo!ci kruszywa
Temperatura sk adników mieszanki
mineralno-asfaltowej
Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej
2
3
4
5
6
Cz#stotliwo!" bada' Minimalna liczba bada'
na dziennej dzia ce roboczej
1 próbka przy produkcji do 500 Mg
2 próbki przy produkcji ponad 500
dla ka$dej dostawy (cysterny)
1 na 100 Mg
przy ka$dej zmianie
dozór ci%g y
7
Wygl%d mieszanki mineralnoasfaltowej
8
W a!ciwo!ci próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni
Lp.1 i lp.8 – badania mog% by" wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000
ka$dy pojazd przy za adunku i w czasie
wbudowywania
jw.
jeden raz dziennie
Przy ka$dej zmianie kruszywa nale$y okre!li" klas# i gatunek kruszywa.
Pomiar temperatury sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by" zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury. Dok adno!" pomiaru ± 2° C. Temperatura powinna by" zgodna z wymaganiami podanymi
w niniejszych ST.
Sprawdzenie wygl%du mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygl%du w czasie produkcji,
za adunku, roz adunku i wbudowywania.
W a!ciwo!ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale$y okre!la" na próbkach zag#szczonych metod% Marshalla.
Wyniki powinny by" zgodne z recept% laboratoryjn%.
Cz#stotliwo!" oraz zakres bada' i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica
15.
Tablica 15. Cz#stotliwo!" oraz zakres bada' i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Badana cecha
Szeroko!" warstwy
Równo!" pod u$na warstwy
Równo!" poprzeczna warstwy
Spadki poprzeczne warstwy
Rz#dne wysoko!ciowe warstwy
Ukszta towanie osi w planie
Grubo!" warstwy
Z %cza pod u$ne i poprzeczne
Kraw#d*, obramowanie warstwy
Wygl%d warstwy
Zag#szczenie warstwy
Wolna przestrze' w warstwie
Minimalna cz"stotliwo#$ bada% i pomiarów
2 razy na odcinku drogi o d ugo!ci 1 km
ka$dy pas ruchu planografem lub at% co 10 m
nie rzadziej ni$ co 5m
10 razy na odcinku drogi o d ugo!ci 1 km
pomiar rz#dnych niwelacji pod u$nej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wed ug dokumentacji budowy
2 próbki z ka$dego pasa o powierzchni do 3000 m2
ca a d ugo!" z %cza
ca a d ugo!"
ocena ci%g a
2 próbki z ka$dego pasa o powierzchni do 3000 m2
jw.
Szeroko!" warstwy !cieralnej z betonu asfaltowego powinna by" zgodna z zatwierdzon% dokumentacj% projektow%,
z tolerancj% +5 cm. Szeroko!" warstwy asfaltowej ni$ej po o$onej, nie ograniczonej kraw#$nikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by" szersza z ka$dej strony co najmniej o grubo!" warstwy na niej
po o$onej, nie mniej jednak ni$ 5 cm.
Nierówno!ci pod u$ne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by"
wi#ksze od podanych w tablicy 16.
Tablica 16. Dopuszczalne nierówno!ci warstw asfaltowych, mm
Lp.
1
2
3
Drogi i place
Drogi klasy A, S i GP
Drogi klasy G i Z
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi
Warstwa !cieralna
4
6
9
Warstwa wi%$%ca
6
9
12
Warstwa wzmacniaj%ca
9
12
15
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na ukach powinny by" zgodne z
zatwierdzon% dokumentacj% projektow%, z tolerancj% ± 0,5 %.
Rz#dne wysoko!ciowe warstwy powinny by" zgodne z zatwierdzon% dokumentacj% projektow%, z tolerancj% ±1 cm.
O! warstwy w planie powinna by" usytuowana zgodnie z zatwierdzon% dokumentacj% projektow%, z tolerancj% 5
cm.
Grubo!" warstwy powinna by" zgodna z grubo!ci% projektow%, z tolerancj% ± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubo!ci projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubo!ci od 2,5 do 3,5 cm,
dla której tolerancja wynosi ± 5 mm.
Z %cza w nawierzchni powinny by" wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Z %cza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by" przesuni#te wzgl#dem siebie co najmniej o 15 cm. Z %cza powinny by" ca kowicie
zwi%zane, a przylegaj%ce warstwy powinny by" w jednym poziomie.
Warstwa !cieralna przy opornikach drogowych i urz%dzeniach w jezdni powinna wystawa" od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchni#. Warstwy bez oporników powinny by" wyprofilowane a w miejscach gdzie zasz a konieczno!"
obci#cia pokryte asfaltem.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
17/22
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
Wygl%d warstwy z betonu asfaltowego powinien mie" jednolit% tekstur#, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, uszcz%cych si# i sp#kanych.
Zag#szczenie i wolna przestrze' w warstwie powinny by" zgodne z wymaganiami ustalonymi w niniejszych ST i
recepcie laboratoryjnej.
6.2.2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Przed przyst%pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska":
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
aprobat# techniczn%,
certyfikat zgodno!ci lub deklaracj# zgodno!ci dostawcy oraz ewentualne wyniki bada' cech
charakterystycznych kostek, w przypadku $%dania ich przez In$yniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawc# cech zewn#trznych kostek wg pktu 2,
b) w zakresie innych materia ów
sprawdzenie przez Wykonawc# cech zewn#trznych materia ów prefabrykowanych (kraw#$ników, obrze$y),
ew. badania w a!ciwo!ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre!lone w normach, które budz% w%tpliwo!ci
In$yniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada' Wykonawca przedstawia In$ynierowi do akceptacji. Cz#stotliwo!" oraz
zakres bada' i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 26.
Tablica 17. Cz#stotliwo!" oraz zakres bada' i pomiarów w czasie robót
Lp.
Wyszczególnienie
bada' i pomiarów
1
2
3
4
Sprawdzenie pod o$a i koryta
Sprawdzenie ew. podbudowy
Sprawdzenie obramowania nawierzchni
Sprawdzenie podsypki (przymiarem
liniowym lub metod% niwelacji)
5
a) zgodno!" z dokumentacj% projektow%
b) po o$enie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)
c) rz#dne wysoko!ciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)
d) równo!" w profilu pod u$nym (wg BN68/8931-04 at% czterometrow%)
e) równo!" w przekroju poprzecznym
(sprawdzona at% profilow% z poziomnic% i
pomiarze prze!witu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzgl#dnie
metod% niwelacji)
f) szeroko!" nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)
g) spadki poprzeczne (sprawdzone
metod% niwelacji)
h) szeroko!" i g #boko!" wype nienia
spoin i szczelin (ogl#dziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu d ug.
10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
u o$enia
Cz#stotliwo!" bada'
Warto!ci dopuszczalne
Zgodnie z niniejszymi ST
Zgodnie z niniejszymi ST
Zgodnie z niniejszymi ST
Wg pktu 5; odchy ki od
Bie$%ca kontrola w 10 punktach dziennej dzia ki
projektowanej grubo!ci ±1 cm
roboczej: grubo!ci, spadków i cech
konstrukcyjnych w porównaniu z dokumentacj%
projektow% i specyfikacj%
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
Sukcesywnie na ka$dej dzia ce roboczej
Co 100 m i we wszystkich punktach
Przesuni#cie od osi
charakterystycznych
projektowanej do 2 cm
Co 25 m w osi i przy kraw#dziach oraz we
Odchylenia: +1 cm; -2 cm
wszystkich punktach charakterystycznych
Jw.
Nierówno!ci do 8 mm
Jw.
Prze!wity mi#dzy at% a
powierzchni% do 8 mm
Jw.
Odchy ki od szeroko!ci
projektowanej do ±5 cm
Odchy ki od dokumentacji
projektowej do 0,3%
Wg pkt 5
Jw.
W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dzia ki roboczej
Kontrola bie$%ca
Wg dokumentacji projektowej lub
decyzji In$yniera
Zakres bada' i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 18.
Tablica 18. Badania i pomiary po uko'czeniu budowy nawierzchni
Lp.
1
Wyszczególnienie bada' i pomiarów
Sprawdzenie wygl%du zewn#trznego nawierzchni, kraw#$ników,
obrze$y, !cieków
2
Badanie po o$enia osi nawierzchni w planie
3
Rz#dne wysoko!ciowe, równo!" pod u$na i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroko!"
Rozmieszczenie i szeroko!" spoin i szczelin w nawierzchni,
pomi#dzy kraw#$nikami, obrze$ami, !ciekami oraz wype nienie
spoin i szczelin
4
Sposób sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodno!ci wygl%du, prawid owo!ci
desenia, kolorów kostek, sp#ka', plam, deformacji, wykrusze',
spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie po o$enia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuni#cia wg tab. 4
Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych warto!ci podanych w tab. 4
Wg pkt 5 niniejszej specyfikacji
6.2.3
Kraw"&niki betonowe
Przed przyst%pieniem do robót Wykonawca powinien wykona" badania materia ów przeznaczonych do ustawienia
kraw#$ników betonowych i przedstawi" wyniki tych bada' In$ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl%du zewn#trznego nale$y przeprowadzi" na podstawie ogl#dzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze' wyst#puj%cych na powierzchniach i kraw#dziach elementu zgodnie z wymaganiami pkt. 2.
18/22
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
Pomiary d ugo!ci i g #boko!ci uszkodze' nale$y wykona" za pomoc% przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dok adno!ci% do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale$y przeprowadzi" z dok adno!ci% do 1 mm przy u$yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub ta!my zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie k%tów prostych w naro$ach
elementów wykonuje si# przez przy o$enie k%townika do badanego naro$a i zmierzenia odchy ek z dok adno!ci%
do 1 mm.
Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw#$ników betonowych powinny obejmowa"
wszystkie w a!ciwo!ci, okre!lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkt 2.
W ramach sprawdzenia koryta nale$y sprawdzi" wymiary koryta oraz zag#szczenie pod o$a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko!ci wykopu wynosi ± 2 cm. Zag#szczenie pod o$a powinno by" zgodne z pkt 5. niniejszych
ST.
Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj%:
Zgodno!" profilu pod u$nego górnej powierzchni aw z dokumentacj% projektow%. Profil pod u$ny górnej
powierzchni awy powinien by" zgodny z projektowan% niwelet%. Dopuszczalne odchylenia mog% wynosi" + 1
cm na ka$de 100 m awy.
Wymiary aw.
Wymiary aw nale$y sprawdzi" w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka$de 100 m awy. Tolerancje wymiarów
wynosz%:
dla wysoko!ci + 10% wysoko!ci projektowanej,
dla szeroko!ci + 10% szeroko!ci projektowanej,
Równo!" górnej powierzchni aw.
Równo!" górnej powierzchni awy sprawdza si# przez przy o$enie w dwóch punktach, na ka$de 100 m awy,
trzymetrowej aty. Prze!wit pomi#dzy górn% powierzchni% awy i przy o$on% at% nie mo$e przekracza" 1 cm.
Zag#szczenie aw.
Zag#szczenie aw bada si# w dwóch przekrojach na ka$de 100 m. +awy ze $wiru lub piasku nie mog%
wykazywa" !ladu urz%dzenia zag#szczaj%cego. +awy z t ucznia, badane prób% wyj#cia poszczególnych
ziarn t ucznia, nie powinny pozwala" na wyj#cie ziarna z awy.
Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo$e przekracza" + 2 cm na ka$de 100
m wykonanej awy.
Przy ustawianiu kraw#$ników nale$y sprawdza":
Dopuszczalne odchylenia linii kraw#$ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi + 1 cm na ka$de
100 m ustawionego kraw#$nika,
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw#$nika od niwelety projektowanej, które wynosi +
1 cm na ka$de 100 m ustawionego kraw#$nika,
Równo!" górnej powierzchni kraw#$ników, sprawdzane przez przy o$enie w dwóch punktach na ka$de 100
m kraw#$nika, trzymetrowej aty, przy czym prze!wit pomi#dzy górn% powierzchni% kraw#$nika i przy o$on%
at% nie mo$e przekracza" 1 cm,
Dok adno!" wype nienia spoin bada si# co 10 metrów. Spoiny musz% by" wype nione ca kowicie na pe n%
g #boko!".
6.2.4
Obrze&a betonowe
Przed przyst%pieniem do robót Wykonawca powinien wykona" badania materia ów przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrze$y chodnikowych i przedstawi" wyniki tych bada' In$ynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygl%du zewn#trznego nale$y przeprowadzi" na podstawie ogl#dzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodze' wyst#puj%cych na powierzchniach i kraw#dziach elementu, zgodnie z wymaganiami pkt. 2.
Pomiary d ugo!ci i g #boko!ci uszkodze' nale$y wykona" za pomoc% przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dok adno!ci% do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale$y przeprowadzi" z dok adno!ci% do 1 mm przy u$yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub ta!my, zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie k%tów prostych w naro$ach
elementów wykonuje si# przez przy o$enie k%townika do badanego naro$a i zmierzenia odchy ek z dok adno!ci%
do 1 mm.
Badania pozosta ych materia ów powinny obejmowa" wszystkie w a!ciwo!ci okre!lone w normach podanych dla
odpowiednich materia ów wymienionych w pkt 2 niniejszych ST.
W czasie robót nale$y sprawdza" wykonanie:
koryta pod podsypk# ( aw#) - zgodnie z wymaganiami pkt 5,
pod o$a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ( awy) z piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.,
ustawienia betonowego obrze$a chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5., przy
dopuszczalnych odchyleniach:
o linii obrze$a w planie, które mo$e wynosi" + 2 cm na ka$de 100 m d ugo!ci obrze$a,
o niwelety górnej p aszczyzny obrze$a , które mo$e wynosi" ±1 cm na ka$de 100 m d ugo!ci
obrze$a,
o wype nienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywa" ca kowite wype nienie
badanej spoiny na pe n% g #boko!".
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
19/22
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
7
OBMIAR ROBÓT
7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne wymagania dotycz%ce obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 7. Obmiar
robót okre!la ilo!" wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.2
Szczegó!owe zasady obmiaru Robót
Ilo!" robót oblicza si# wed ug sporz%dzonych przez s u$by geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzgl#dnieniem wymaga' technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w
ksi#dze obmiaru.
Wszystkie urz%dzenia i sprz#t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj% akceptacji In$yniera i musz%
posiada" wa$ne certyfikaty legalizacji.
7.3
Jednostki obmiarowe
Jednostk% obmiarow% dla robót obj#tych specyfikacj% jest:
2
m (metr kwadratowy) - dla:
powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni z betonu asfaltowego,
powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni betonowej,
powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni $wirowej,
powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni/chodników z kostki brukowej betonowej wraz z
kraw#$nikami i obrze$ami,
powierzchni wykonanych i odebranych rowów.
8
PRZEJ CIE ROBÓT
8.1
Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej#cia podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilo!ci, jako!ci i warto!ci.
Gotowo!" do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk adaj%c In$ynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj# powykonawcz% robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowi%zuj%cymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2
Warunki szczegó!owe
Roboty zwi%zane z wykonaniem podsypki oraz aw pod kraw#$niki nale$% do robót ulegaj%cych zakryciu. Zasady
ich przej#cia s% okre!lone w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt 8.2.
9
PODSTAWA P'ATNO!CI
9.1
Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotycz%ce p atno!ci podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 9.
P atno!" za jednostk# obmiarow% roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nale$y przyjmowa"
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, ocen% jako!ci u$ytych materia ów i jako!ci wykonania
robót, na podstawie wyników pomiarów i bada'.
9.2
Cena wykonania robót
1) Cena wykonania warstwy wi%$%cej oraz warstwy !cieralnej z betonu asfaltowego rozliczana w m2 obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem kraw#dzi urz%dze' obcych i kraw#$ników,
roz o$enie i zag#szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obci#cie kraw#dzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i bada' laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
2) Cena wykonania nawierzchni betonowych rozliczana w m2 obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów,
wyprodukowanie mieszanki betonowej i jej transport na miejsce wbudowania,
20/22
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
szalowanie i dylatacja,
roz o$enie i zag#szczenie mieszanki betonowej,
rozszalowanie i piel#gnacja,
przeprowadzenie pomiarów i bada' laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
3) Cena wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej rozliczana w m2 obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów,
wykonanie podsypki,
u o$enie kraw#$ników i obrze$y betonowych
u o$enie i ubicie kostki,
wype nienie spoin,
piel#gnacj# nawierzchni,
przeprowadzenie bada' i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
4) Cena wykonania odbudowy rowów rozliczana w m2 obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
roboty ziemne,
profilowanie z zag#szczeniem,
ubezpieczeni skarp i dna rowu,
wykonanie opasek z kiszek faszynowych.
10 PRZEPISY ZWI(ZANE
1)
2)
3)
WTWiO
PN-B32250
PN-S-96014
4)
5)
6)
7)
8)
9)
PN-S-96013
PN-D-96002
PN-D-96000
PN-D-95917
PN-88/B-32250
PN-B-23004
10)
11)
12)
13)
14)
15)
PN-B-19701:1997
PN-B-14501
PN-B-10021
PN-B-11113:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11111:1996
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
PN-B-06714-42
PN-B-06714-43
PN-B-06714-40
PN-B-06714-39
PN-B-06714-37
PN-B-06714-28
PN-B-06714-26
PN-B-06714-20
PN-B-06714-19
PN-B-06714-18
PN-B-06714-16
PN-B-06714-15
PN-B-06714-13
PN-B-06714-12
PN-S-96012
31)
32)
33)
34)
35)
36)
PN-B-06720
PN-B-06712
PN-B-06711
PN-B-06251
PN-88/B-06250
PN-B-06050
37) PN-B-04300
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni# ulepszon%. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Surowiec drzewny. Drewno iglaste
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z $u$la wielkopiecowego
kawa kowego
Cement. Cementy powszechnego u$ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno!ci
Zaprawy budowlane zwyk e
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie !cieralno!ci w b#bnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto!ci ziarn s abych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzyma o!ci na mia$d$enie
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu $elazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto!ci siarki metod% bromow%
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto!ci cz#!ci organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno!ci metod% krystalizacji
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno!ci metod% bezpo!redni%
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi%kliwo!ci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto!ci py ów mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto!ci zanieczyszcze' obcych
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pod o$e z gruntu stabilizowanego
cementem
Pobieranie próbek materia ów kamiennych
Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
Roboty betonowe i $elbetowe. Wymagania techniczne
Beton zwyk y
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
Cement. Metody bada'. Oznaczanie cech fizycznych
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
21/22
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-08.02 – ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
PN-B-04115
PN-B-11213
PN-B-04111
PN-B-04110
PN-B-04102
PN-B-04101
PN-B-11100
PN-S-06100
PN-S-96026
47) PN-B-02356
48) PN-P-01715
49) PN-B-01080
50) PN-C-04024:1991
51) PN-C-96170:1965
52) PN-C-96173:1974
53) PN-S-04001:1967
54) PN-S-96504:1961
55) PN-B-02480
56) PN-B-04452
57) PN-B-04481
58) PN-B-04493
59) PN-B-06731
Normy pomocnicze:
60) BN-62/6716-04
61) BN-88/6731-08
62) BN-74/6771-04
63) BN-68/8931-04
64) BN-80/6775-03/01
Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma o!ci kamienia na uderzenie (zwi#z o!ci)
Elementy kamienne; kraw#$niki uliczne, mostowe i drogowe
Materia y kamienne. Oznaczanie !cieralno!ci na tarczy Boehmego
Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma o!ci na !ciskanie
Materia y kamienne. Oznaczanie mrozoodporno!ci metod% bezpo!redni%
Materia y kamienne. Oznaczanie nasi%kliwo!ci wod%
Materia y kamienne. Kostka drogowa
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów
budowlanych z betonu
W ókniny. Zestawienie wska*ników technicznych i u$ytkowych oraz metod bada'
Kamie' dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
Drogi samochodowe. Wype niacz kamienny do mas bitumicznych
Grunty budowlane. Okre!lenia, symbole, podzia i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania polowe
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno!ci biernej
&u$el wielkopiecowy kawa kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kamie' dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Drogi samochodowe. Pomiar równo!ci nawierzchni planografem i at%.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
65) BN-64/8845-02
Kraw#$niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
66) BN-80/6775-03/03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. P yty chodnikowe
67) BN-68/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska*nika piaskowego
68) BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Kraw#$niki i obrze$a
69) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. IBDiM - 1997
70) TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993
71) Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
72) Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
73) Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
74) Stabilizacja emulsjami asfaltowymi dróg gruntowych i $u$lowych PRDiM K#dzierzyn-Ko*le 04/1995
oraz inne obowi%zuj%ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyj#tym przez polskie
prawodawstwo.
22/22
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D#bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-09.00 – OGRODZENIA
CZ !" III
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-09.00 OGRODZENIA
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
1/10
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-09.00 – OGRODZENIA
ST-09.00 – OGRODZENIA
Spis tre#ci:
1
WST P...................................................................................................................................................................3
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .........................................................................................................3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .........................................................................................3
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ! TECHNICZN! ..................................................................................3
1.3.1
Roboty przygotowawcze............................................................................................................................3
1.3.2
Roboty zasadnicze.....................................................................................................................................3
1.3.3
Roboty ko cowe, konieczne do uzyskania !wiadectwa Przej"cia Robót...................................................3
2
MATERIA!Y ........................................................................................................................................................3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
FUNDAMENT BETONOWY „NA MOKRO".............................................................................................................4
SIATKA WYPE"NIAJ!CA PRZ S"A......................................................................................................................4
LINY STALOWE .................................................................................................................................................4
S"UPKI OGRODZENIOWE ...................................................................................................................................4
ELEMENTY NO#NE BRAM, FURTEK ORAZ RAM WYPE"NIONYCH SIATK! ............................................................5
"!CZNIKI ..........................................................................................................................................................5
3
SPRZ T .................................................................................................................................................................5
4
TRANSPORT ........................................................................................................................................................5
5
WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................................................5
5.1
5.2
6
WYMAGANIA OGÓLNE ......................................................................................................................................5
WYKONANIE OGRODZENIA Z SIATKI NA S"UPKACH STALOWYCH OBETONOWANYCH........................................6
KONTROLA JAKO"CI ROBÓT........................................................................................................................6
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO#CI ROBÓT ....................................................................................................6
6.2 SZCZEGÓ"OWE ZASADY KONTROLI ROBÓT .......................................................................................................7
6.2.1
Ogrodzenie................................................................................................................................................7
7
OBMIAR ROBÓT.................................................................................................................................................7
7.1
7.2
7.3
8
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ..................................................................................................................7
SZCZEGÓ"OWE ZASADY OBMIARU ROBÓT ........................................................................................................7
JEDNOSTKI OBMIAROWE ...................................................................................................................................7
PRZEJ CIE ROBÓT ...........................................................................................................................................7
8.1
8.2
9
WARUNKI OGÓLNE............................................................................................................................................7
WARUNKI SZCZEGÓ"OWE .................................................................................................................................8
PODSTAWA P!ATNO"CI..................................................................................................................................8
9.1
9.2
10
USTALENIA OGÓLNE .........................................................................................................................................8
CENA WYKONANIA ROBÓT ................................................................................................................................8
PRZEPISY ZWI#ZANE ..................................................................................................................................8
2/10
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-09.00 – OGRODZENIA
1
WST P
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s! postanowienia podstawowe dotycz!ce wykonania i odbioru
robót budowlanych dla Projektu „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W D"BICY ETAP I”,
wspó#finansowanego ze $rodków Unii Europejskiej – Fundusz Spójno$ci, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i %rodowisko.
Je&eli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót,
nale&y wykona' j! zgodnie z odpowiednimi bran&owymi ST.
Kod CPV wg s#ownika zamówie(:
45.25.21.26-7
Zak#ady uzdatniania wody pitnej
45.25.99.00-6
Modernizacja zak#adów
45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz $ci
oraz roboty w zakresie in&ynierii l!dowej i wodnej
45.30.00.00-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.23.10.00-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci!gów, ci!gów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45.23.13.00-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci!gów i ruroci!gów do odprowadzania $cieków
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj Techniczn! jako cz $' Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nale&y odczytywa' i
rozumie' w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie bran&e) opisanych w pkt 1.3.
1.3
Zakres robót obj tych Specyfikacj! Techniczn!
Zakres prac realizowanych w ramach zagospodarowania terenu obejmuje:
1.3.1
Roboty przygotowawcze
1) Prace geodezyjne zwi!zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z ST 01.00 „Roboty
pomiarowe i prace geodezyjne".
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniej!cego przez Wykonawc
3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunków istniej!cych z projektem.
4) Zabezpieczenie lub usuni cie istniej!cych urz!dze( technicznych uzbrojenia terenu oraz ro$linno$ci i
ewentualnych sk#adowisk odpadów, rumowisk.
5) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
6) Przej cie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych.
7) Wykonanie niezb dnych dróg tymczasowych zasilania w energi elektryczn! i wod oraz odprowadzenia
$cieków.
8) Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym
9) Dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia#ów, urz!dze( i sprz tu budowlanego.
1.3.2
Roboty zasadnicze
1) Odtworzenie ogrodze(,
2) Wykonanie ogrodze( wraz z bramami i furtkami
1.3.3
Roboty ko$cowe, konieczne do uzyskania !wiadectwa Przej%cia Robót
1) Przeprowadzenie niezb dnych pomiarów i bada( laboratoryjnych
Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe s! zgodne z obowi!zuj!cymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00
„Postanowienia podstawowe" pkt. 1.4. Ponadto:
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk#adników u&ytych do wykonania betonu przed i po
zag szczeniu, lecz przed zwi!zaniem betonu.
2
MATERIA&Y
Ogólne wymagania dotycz!ce materia#ów podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 2.
Wszystkie materia#y przewidywane do wbudowania b d! zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
In&yniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegó#owe informacje dotycz!ce
)ród#a wytwarzania i wydobywania materia#ów oraz odpowiednie $wiadectwa bada(, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia In&ynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$' za spe#nienie wymaga( ilo$ciowych i jako$ciowych materia#ów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich w#a$ciwe sk#adowanie i wbudowanie zgodnie z za#o&eniami PZJ.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
3/10
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-09.00 – OGRODZENIA
2.1
Fundament betonowy „na mokro"
Klasa betonu powinna by' B 15 lub zgodna ze wskazaniami In&yniera. Beton powinien odpowiada' wymaganiom
PN-B-06250. Sk#adnikami betonu s!: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Domieszki chemiczne do betonu powinny by' stosowane z uwagi na wskazania In&yniera, przy czym w przypadku
braku danych dotycz!cych rodzaju domieszek, ich dobór powinien by' dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B06250. Domieszki powinny spe#nia' wymagania PN-B-23010.
Pr ty zbrojenia mog! by' stosowane z uwagi na wskazania In&yniera. Pr ty zbrojenia powinny odpowiada' PN-B06251. Stal dostarczona na budow powinna by' zaopatrzona w za$wiadczenie (atest) stwierdzaj!ce jej gatunek.
W#a$ciwo$ci mechaniczne stali u&ywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada' postanowieniom PN-B-03264.
2.2
Siatka wype"niaj!ca prz s"a
Wype#nienie prz se# nale&y wykona' z siatki plecionej $limakowej powlekanej poliestrem o $rednicy drutu
2,5/3,6mm.
D#ugo$' dostarczanej przez producenta siatki, zwini tej w rolk , powinna wynosi' od 10 do 25 m. Odchy#ki
d#ugo$ci nie powinny przekracza' + 0,1 m dla wielko$ci 30 oraz + 0,2 m dla siatek wielko$ci od 40 do 70.
Powierzchnia siatki powinna by' g#adka, bez za#ama(, wybrzusze( i wgniece(. Spirala powinna by' wykonana z
jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by' przeprowadzone przez po#!czenie spirali wszystkimi zwojami.
Ko(ce spirali z obydwu stron powinny by' równo obci te w odleg#o$ci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.
2.3
Liny stalowe
Stalowe linki usztywniaj!ce siatk ogrodzenia powinny odpowiada' wymaganiom okre$lonym przez PN-M-80201 i
PN-M-80202.
Drut stalowy na liny powinien by' drutem okr!g#ym, g#adkim, powlekanym poliestrem.
2.4
S"upki ogrodzeniowe
S#upki metalowe ogrodze( nale&y wykonywa' z ocynkowanych rur okr!g#ych powlekanych poliestrem. Wymiary i
najwa&niejsze charakterystyki s#upków nale&y przyjmowa' zgodnie z tablic! 1 i 2.
Tablica 1. Rury stalowe okr!g#e bez szwu walcowane na gor!co wed#ug PN-H-74219
%rednica zewn trzna,
mm
Grubo$' $cianki,
mm
Masa 1 m,
Kg/m
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6
od 2,6 do 12,5
od 2,6 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 14,2
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 16,0
od 2,9 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,2 do 20,0
od 3,6 do 20,0
od 3,10 do 11,9
od 3,30 do 13,9
od 3,87 do 15,0
od 4,11 do 16,1
od 4,33 do 18,7
od 4,80 do 21,3
od 5,24 do 27,7
od 6,26 do 30,8
od 6,76 do 34,0
od 8,70 do 40,2
Dopuszczalne odchy#ki, %
$rednicy
grubo$ci
zewn trznej
$cianki
± 1,25
± 15
Tablica 2. Rury stalowe bez szwu ci!gnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220
%rednica zewn trzna,
Mm
Grubo$' $cianki,
mm
Masa 1 m rury
Kg/m
51,0
54,0
57,0
60,3
63,5
od 2,9 do 5,6
od 2,9 do 8,0
od 2,9 do 10,0
od 7,1 do 10,0
od 7,1 do 10,0
od 3,44 do 6,27
od 3,65 do 9,04
od 3,87 do11,60
od 9,34 do12,40
od 9,90 do13,20
Dopuszczalne odchy#ki, %
$rednicy
grubo$ci
zewn trznej
$cianki
± 1,0
± 15
Rury powinny odpowiada' wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez In&yniera.
Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie powinna wykazywa' wad w postaci #usek, p kni ', zawalcowa( i
naderwa(. Dopuszczalne s! nieznaczne nierówno$ci, pojedyncze rysy wynikaj!ce z procesu wytwarzania,
mieszcz!ce si w granicach dopuszczalnych odchy#ek wymiarowych.
Ko(ce rur powinny by' obci te równo i prostopadle do osi rury. Po&!dane jest, aby rury by#y dostarczane o:
d#ugo$ciach dok#adnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczaln! odchy#k! + 10 mm,
d#ugo$ciach wielokrotnych w stosunku do zamówionych d#ugo$ci dok#adnych poni&ej 3 m z naddatkiem 5 mm
na ka&de ci cie i z dopuszczaln! odchy#k! dla ca#ej d#ugo$ci wielokrotnej, jak dla d#ugo$ci dok#adnych.
Rury powinny by' proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza' 1,5 mm na 1 m
d#ugo$ci rury.
Rury powinny by' wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje si gatunek cynku Raf wed#ug PN-H-82200.
Rury powinny by' dostarczone bez opakowania w wi!zkach lub luzem wzgl dnie w opakowaniu uzgodnionym ze
sk#adaj!cym zamówienie. Rury powinny by' cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wi kszych i
grubo$ci $cianek 3,2 mm i wi kszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubo$ci mniejszych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowa': znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.
4/10
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-09.00 – OGRODZENIA
2.5
Elementy no#ne bram, furtek oraz ram wype"nionych siatk!
Bramy i furtki oraz ramy prz se# nale&y wykona' z k!towników (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6
mm) lub innych kszta#towników.
Kszta#towniki powinny odpowiada' wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kszta#townika powinna by'
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne #uski, p kni cia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalne s! usuni te wady przez szlifowanie lub d#utowanie, z tym, &e obrobiona powierzchnia
powinna mie' #agodne wyci cia i zaokr!glone brzegi, a grubo$' kszta#townika nie mo&e zmniejszy' si poza
dopuszczaln! doln! odchy#k wymiarow! dla kszta#townika.
Kszta#towniki powinny by' obci te prostopadle do osi wzd#u&nej kszta#townika. Powierzchnia ko(ców kszta#townika
nie powinna wykazywa' rzadzizn, rozwarstwie(, p kni ' i $ladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym
okiem.
Kszta#towniki powinny by' ze stali St3W lub St4W oraz mie' w#asno$ci mechaniczne wed#ug PN-H-84020 lub innej
uzgodnionej stali i normy pomi dzy sk#adaj!cym zamówienie a dostawc!.
Kszta#towniki mog! by' dostarczone luzem lub w wi!zkach, z tym, &e kszta#towniki o masie do 25 kg/m dostarcza
si tylko w wi!zkach.
2.6
$!czniki
Wszystkie drobne ocynkowane #!czniki metalowe przewidziane do mocowania mi dzy sob! elementów ogrodzenia
jak $ruby, wkr ty, nakr tki itp. powinny by' czyste, g#adkie, bez p kni ', naderwa(, rozwarstwie( i wypuk#ych
karbów.
W#asno$ci mechaniczne #!czników powinny odpowiada' wymaganiom PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej
uzgodnionej.
%ruby, wkr ty, nakr tki itp. powinny by' przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materia#ów
dzia#aj!cych koroduj!co i w warunkach zabezpieczaj!cych przez uszkodzeniem.
3
SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz!ce sprz tu podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowi!zany do u&ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp#ywu na
jako$' i $rodowisko wykonywanych robót.
Sprz t u&ywany do realizacji robót powinien by' zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót,
który uzyska# akceptacj In&yniera.
Wykonawca dostarczy In&ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj!cych dopuszczenie sprz tu do u&ytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonanie ogrodzenia wykonuje si w zasadzie r cznie, przy u&yciu drobnego sprz tu pomocniczego. Przy
przewozie, za#adunku, wy#adunku i wykonywaniu ogrodzenia mo&na stosowa': $rodki transportu, ma#e betoniarki
przewo)ne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro", przewo)ne zbiorniki do wody, sprz t
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez In&yniera.
4
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz!ce transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 4.
Wykonawca jest zobowi!zany do stosowania jedynie takich $rodków transportu, które nie wp#yn! niekorzystnie na
jako$' robót i w#a$ciwo$ci przewo&onych towarów. %rodki transportu winny by' zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyska# akceptacj In&yniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz! spe#nia' wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
wzgl dem formalnym jak i rzeczowym.
Kruszywo mo&na przewozi' dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj!cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Prefabrykaty betonowe i &elbetowe mog! by' przewo&one dowolnymi $rodkami transportu.
Transport cementu powinien si odbywa' w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem nale&y
przewozi' cementowozami, natomiast workowany mo&na przewozi' dowolnymi $rodkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Mas zalewow! nale&y pakowa' w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa' si w
warunkach zabezpieczaj!cych przed uszkodzeniem b bnów i beczek.
Pozosta#e materia#y mo&na przewozi' dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj!cych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5
WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi!zuj!cych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Ogólne wymagania dotycz!ce wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 5.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
5/10
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-09.00 – OGRODZENIA
5.2
Wykonanie ogrodzenia z siatki na s"upkach stalowych obetonowanych
Do podstawowych czynno$ci, przy wznoszeniu ogrodze( nale&!:
wykonanie do#ów pod s#upki,
wykonanie fundamentów betonowych pod s#upki,
ustawienie s#upków (metalowych),
wykonanie w#a$ciwego ogrodzenia (monta& siatki w ramach stalowych, rozpi cie siatki metalowej),
wykonanie bram i furtek.
Do#y pod s#upki powinny mie' wymiary w planie co najmniej o 20 cm wi ksze od wymiarów s#upka, a g# boko$' od
0,8 do 1,2 m w rozstawie ogrodzenia istniej!cego.
S#upki mog! by' osadzone w betonie u#o&onym w do#ku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie
budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji In&yniera, s#upki betonowe mog!
by' ob#o&one kamieniami lub gruzem i przysypane ziemi!. S#upek nale&y wstawi' w gotowy wykop i nape#ni' otwór
mieszank! betonow! odpowiadaj!c! wymaganiom punktu 2 niniejszych ST. Do czasu stwardnienia betonu s#upek
nale&y podeprze'.
Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono s#upek, mo&na wykorzystywa' do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia s#upka w betonie, a je$li temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest ni&sza od 10°C - po 14 dniach.
S#upki, bez wzgl du na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny sta' pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzcho#ki powinny znajdowa' si na jednakowej wysoko$ci. S#upki z rur powinny mie' zaspawany górny otwór
rury. S#upki nale&y osadzi' w rozstawie analogicznym do istniej!cego.
S#upki ko(cowe, naro&ne, bramowe oraz stoj!ce na za#amaniach ogrodzenia o k!cie wi kszym od 15° nale&y
zabezpieczy' przed wychylaniem si uko$nych s#upków wspieraj!cych, ustawiaj!c je wzd#u& biegu ogrodzenia pod
k!tem oko#o od 30° do 45°. Zamiast uko$nych s#upków wspieraj!cych, mo&na przy ogrodzeniowych s#upkach
&elbetowych zastosowa', za zgod! In&yniera, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie
ustawiania s#upka w dole.
S#upki do siatki ogrodzeniowej powinny by' przystosowane do umocowania na nich linek usztywniaj!cych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. S#upki ko(cowe, naro&ne i
bramowe powinny by' dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.
W celu zamocowania siatki nale&y w pierwszej kolejno$ci rozwiesi' trzy linki (druty) usztywniaj!ce: u góry, na dole i
w $rodku ogrodzenia i przymocowa' je do s#upków. Do s#upków ko(cowych, naro&nych i bramowych linki musz!
by' starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagi te do ty#u na oko#o 10 cm i okr cone na
bie&!cym drucie). Linki powinny by' umocowane tak, aby nie mog#y przesuwa' si i wywiera' nacisku na s#upki
naro&ne i bramowe, a w przypadku zerwania si , aby zwalnia#y siatk tylko mi dzy s#upkami. Linki napina si
wyci!garkami wzgl dnie z#!czami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym
przez In&yniera. Nie nale&y zbyt silnie napina' linek, aby nie oddzia#ywa#y one ujemnie na s#upki naro&ne lub
bramowe.
Siatk metalow! przymocowuje si do s#upków ko(cowych, naro&nych i bramowych za pomoc! pr tów p#askich
lub zaokr!glonych lub w inny sposób zaakceptowany przez In&yniera. Siatk napina si w sposób podobny do
napinania linek i przymocowuje si (np. kawa#kami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górn! kraw d)
siatki metalowej nale&y #!czy' z link! zaginaj!c na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna by' napi ta
sztywno, jednak tak, aby nie ulega#y zniekszta#ceniu jej oczka.
Siatk z tworzywa sztucznego przymocowuje si do s#upków tak jak siatk metalow!, a do linek - zwykle
kawa#kami ocynkowanego drutu. Po akceptacji In&yniera, siatka z tworzywa sztucznego mo&e by' przymocowana
tylko do dwóch linek: górnej i dolnej.
W przypadku prz se# wykonanych z siatki w ramach z k!townika, ramy nale&y wykona' z k!towników o wymiarach
45 x 45 x 5 mm, 50 x 50 x 6 mm lub innego kszta#townika zaakceptowanego przez In&yniera. Wysoko$' i
szeroko$' elementów w ramach z k!towników winna by' zgodna z dokumentacj! projektow!. Wype#nienie ram
nale&y wykona' z siatki stalowej powlekanej poliestrem. Zaleca si wykonanie jednakowych odleg#o$ci mi dzy
s#upkami, w celu zachowania mo&liwie jednego wymiaru ramy. Krótsze ramy mo&na wykona' przy naro&nikach.
Górne kraw dzie ram powinny by' zawsze poziome. Prze$wity mi dzy ram! a s#upkiem nie powinny by' wi ksze
ni& 8 do 10 cm. Ramy z siatk! umieszcza si mi dzy s#upkami i przymocowuje do s#upków. W celu unikni cia
wyd#u&enia lub kurczenia si ram pod wp#ywem temperatury zaleca si mocowa' ramy do s#upków za pomoc! $rub
i p#askowników z otworami pod#u&nymi.
Bramy i furtki nale&y wykona' z k!towników (np. o wymiarach 45x45x5mm lub 50x50x6 mm) lub innych
kszta#towników z wype#nieniem ram siatkami metalowymi. Ka&da brama i furtka powinna by' kompletna z
niezb dnym wyposa&eniem jak zawiasy, rygle, zamki, ew. automatyka, sterowanie, bramofon itp.
Dla ogrodze( realizowanych z coko#em, cokó# nale&y wykona' z obrze&y betonowych 8x30cm.
6
KONTROLA JAKO!CI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli jako#ci robót
Ogólne wymagania dotycz!ce wykonania robót, dostawy materia#ów, sprz tu i $rodków transportu podano w ST
00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe#n! kontrol jako$ci robót i materia#ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
6/10
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-09.00 – OGRODZENIA
Wszystkie badania i pomiary b d! przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadaj!ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
In&ynier jest uprawniony do prowadzenia w#asnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST
„Postanowienia podstawowe".
6.2
Szczegó"owe zasady kontroli robót
Badania jako$ci robót w czasie ich realizacji nale&y wykonywa' zgodnie z wytycznymi w#a$ciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materia#ów i systemów technologicznych.
6.2.1
Ogrodzenie
Przed przyst!pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska' od producentów za$wiadczenie o jako$ci (atesty)
oraz wykona' badania materia#ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi' ich wyniki In&ynierowi w celu
akceptacji materia#ów, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w punkcie 2 niniejszych ST.
Uwzgl dniaj!c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In&ynier mo&e
zwolni' go z potrzeby wykonania bada( materia#ów dla tych robót.
Wszystkie materia#y dostarczone na budow z za$wiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny by'
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
W przypadkach budz!cych w!tpliwo$ci mo&na zleci' uprawnionej jednostce zbadanie w#a$ciwo$ci dostarczonych
wyrobów i materia#ów w zakresie wymaga( podanych w punkcie 2 niniejszych ST.
W czasie wykonywania ogrodzenia nale&y zbada':
zgodno$' wykonania ogrodzenia z dokumentacj! projektow! oraz stanem istniej!cym (lokalizacja, wymiary),
prawid#owo$' wykonania do#ów pod s#upki, zgodnie z punktem 5,
poprawno$' wykonania fundamentów pod s#upki, zgodnie z punktem 5,
poprawno$' ustawienia s#upków, zgodnie z punktem 5,
prawid#owo$' wykonania siatki ogrodzeniowej w ramach oraz siatki ogrodzeniowej na s#upkach, zgodnie z
punktem 5,
poprawno$' wykonania (odtworzenia) bram, zgodnie z punktem 5.
Wszystkie materia#y nie spe#niaj!ce wymaga( ustalonych w odpowiednich punktach niniejszych ST zostan! przez
In&yniera odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazuj! odst pstwa od postanowie( niniejszych ST zostan!
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7
OBMIAR ROBÓT
7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne wymagania dotycz!ce obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 7. Obmiar
robót okre$la ilo$' wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
7.2
Szczegó"owe zasady obmiaru Robót
Ilo$' robót oblicza si wed#ug sporz!dzonych przez s#u&by geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzgl dnieniem wymaga( technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w
ksi dze obmiaru.
Wszystkie urz!dzenia i sprz t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj! akceptacji In&yniera i musz!
posiada' wa&ne certyfikaty legalizacji.
7.3
Jednostki obmiarowe
Jednostk! obmiarow! dla robót obj tych specyfikacj! jest:
m2 (metr kwadratowy) - dla:
powierzchni odtworzonych, naprawionych i odebranych ogrodze( z siatki na s#upkach wraz z bramkami i
furtkami.
Pozosta#e jednostki obmiarowe dotycz!ce ogrodze( nie wyst puj! ze wzgl du na ich uj cie w robotach wiod!cych
zwi!zanych z budow! danego obiektu/struktury budowlanej, np. wykonania:
- zabezpieczenia terenu pompowni,
8
PRZEJ CIE ROBÓT
8.1
Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilo$ci, jako$ci i warto$ci.
Gotowo$' do odbioru zg#asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk#adaj!c In&ynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj powykonawcz! robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowi!zuj!cymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
7/10
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-09.00 – OGRODZENIA
8.2
Warunki szczegó"owe
Roboty zwi!zane z wykonaniem fundamentów nale&! do robót ulegaj!cych zakryciu. Zasady ich przej cia s!
okre$lone w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt 8.2.
9
PODSTAWA P&ATNO!CI
9.1
Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotycz!ce p#atno$ci podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 9.
P#atno$' za jednostk obmiarow! roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nale&y przyjmowa'
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, ocen! jako$ci u&ytych materia#ów i jako$ci wykonania
robót, na podstawie wyników pomiarów i bada(.
9.2
Cena wykonania robót
1) Cena wykonania ogrodzenia z siatki uj ta jest w elemencie zabezpieczenia terenu pompowni rozliczana w kpl. i
obejmuje:
wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu bada(, pomiarów, sondowa( i sprawdze( robót,
usuni cie rumowisk, wysypisk odpadów,
zabezpieczenie lub usuni cie istniej!cych w terenie urz!dze( technicznych i ro$linno$ci,
zakup i dostarczenie materia#ów,
prace ziemne,
przygotowanie pod#o&a: podsypki, podbetony,
wykonanie fundamentów z warstwami izolacyjnymi dla s#upów,
ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniaj!cy stabilno$',
ew. wykonanie coko#u,
zabezpieczenie antykorozyjne,
wywóz z terenu budowy materia#ów zb dnych,
uporz!dkowanie terenu budowy po robotach.
2) Cena wykonania bram ogrodzeniowych uj ta jest w elemencie zabezpieczenia terenu pompowni rozliczana w
kpl. i obejmuje:
wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu bada(, pomiarów, sondowa( i sprawdze( robót,
usuni cie rumowisk, wysypisk odpadów,
zabezpieczenie lub usuni cie istniej!cych w terenie urz!dze( technicznych i ro$linno$ci,
zakup i dostarczenie materia#ów,
dostarczenie materia#ów pochodz!cych z rozbiórki, a przeznaczonych do ponownego wbudowania,
prace ziemne,
przygotowanie pod#o&a: podsypki, podbetony,
wykonanie fundamentów i coko#ów z warstwami izolacyjnymi dla s#upów,
osadzenie wrót i ew. furtek w sposób zapewniaj!cy stabilno$',
ew. monta& kompletnej automatyki bram i furtek (nap d, centrala steruj!ca, bramofon),
zabezpieczenie antykorozyjne,
wywóz z terenu budowy materia#ów zb dnych,
uporz!dkowanie placu budowy po robotach.
3) Cena odtworzenia oraz naprawy ogrodzenia z siatki mierzonego w m2 obejmuje:
wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu bada(, pomiarów, sondowa( i sprawdze( robót,
usuni cie rumowisk, wysypisk odpadów,
zabezpieczenie lub usuni cie istniej!cych w terenie urz!dze( technicznych i ro$linno$ci,
zakup i dostarczenie materia#ów,
prace ziemne,
przygotowanie pod#o&a: podsypki, podbetony,
wykonanie fundamentów z warstwami izolacyjnymi dla s#upów,
ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniaj!cy stabilno$',
ew. wykonanie coko#u,
zabezpieczenie antykorozyjne,
wywóz z terenu budowy materia#ów zb dnych,
uporz!dkowanie terenu budowy po robotach.
10 PRZEPISY ZWI'ZANE
1)
2)
3)
4)
5)
8/10
WTWiO
PN-B32250
PN-D-96002
PN-D-96000
PN-D-95917
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
Materia#y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
Surowiec drzewny. Drewno iglaste
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-09.00 – OGRODZENIA
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
PN-H-74220
PN-H-74219
PN-M-69011
PN-88/B-32250
PN-B-23004
Rury stalowe bez szwu ci!gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na gor!co ogólnego zastosowania
Spawalnictwo. Z#!cza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzia# i wymagania
Materia#y budowlane. Woda do betonów i zapraw
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z &u&la wielkopiecowego
kawa#kowego
PN-B-19701:1997
Cement. Cementy powszechnego u&ytku. Sk#ad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwyk#e
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwyk#ego
PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
PN-B-06251
Roboty betonowe i &elbetowe. Wymagania techniczne
BN-88/B-06250
Beton zwyk#y
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
PN-B-04300
Cement. Metody bada(. Oznaczanie cech fizycznych
PN-B-02356
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów
budowlanych z betonu
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó#sztywnych. IBDiM - 1997
PN-H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gor!co ogólnego zastosowania
PN-H-74220
Rury stalowe bez szwu ci!gnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
PN-H-82200
Cynk
PN-H-84018
Stal niskostopowa o podwy&szonej wytrzyma#o$ci. Gatunki
PN-H-84019
Stal w glowa konstrukcyjna wy&szej jako$ci ogólnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84020
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07
Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury
PN-H-84030-02
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naw glania. Gatunki
PN-H-93010 Stal.
Kszta#towniki walcowane na gor!co
PN-H-93200-02
Walcówka i pr ty stalowe okr!g#e walcowane na gor!co. Walcówka i pr ty ogólnego
zastosowania. Wymiary
PN-H-93401
Stal walcowana. K!towniki równoramienne
PN-H-93402
K!towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor!co
PN-H-93403
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
PN-H-97051
Ochrona przed korozj!. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i &eliwa do
malowania. Ogólne wytyczne
PN-H-97052
Ochrona przed korozj!. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i &eliwa do
malowania
PN-H-97053
Ochrona przed korozj!. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
PN-M-69011
Spawalnictwo. Z#!cza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzia# i wymagania
PN-M-69420
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-M-69775
Spawalnictwo. Wadliwo$' z#!czy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na
podstawie ogl dzin zewn trznych
PN-M-82054
%ruby, wkr ty i nakr tki stalowe. Ogólne wymagania i badania
PN-M-82054-03
%ruby, wkr ty i nakr tki stalowe. W#a$ciwo$ci mechaniczne $rub i wkr tów
PN-ISO-8501-1
Przygotowanie pod#o&y stalowych przed nak#adaniem farb i podobnych produktów.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych pod#o&y stalowych
oraz pod#o&y stalowych po ca#kowitym usuni ciu wcze$niej na#o&onych pow#ok
PN-88/B-32250
Materia#y budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-EN 1179:1998
Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.
BN-73/0658-01
Rury stalowe profilowe ci!gnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02
Ochrona przed korozj!. Pow#oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i &eliwnych. Wymagania i badania
oraz inne obowi!zuj!ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyj tym przez polskie
prawodawstwo.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
9/10
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-09.00 – OGRODZENIA
10/10
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-10.00 – ZIELE
CZ !" III.1.
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-10.00 ZIELE#
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
1/8
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-10.00 – ZIELE
ST-10.00 – ZIELE#
Spis tre$ci:
WST P...................................................................................................................................................................3
1
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .........................................................................................................3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .........................................................................................3
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ! TECHNICZN! ..................................................................................3
1.3.1
Roboty przygotowawcze:...........................................................................................................................3
1.3.2
Roboty zasadnicze:....................................................................................................................................3
1.3.3
Roboty ko cowe, konieczne do uzyskania !wiadectwa Przej"cia Robót: .................................................3
1.4 OKRE"LENIA PODSTAWOWE..............................................................................................................................3
2
MATERIA!Y ........................................................................................................................................................3
2.1
2.2
TRAWNIK ..........................................................................................................................................................4
KRZEWY I DRZEWA OZDOBNE ...........................................................................................................................4
3
SPRZ T .................................................................................................................................................................4
4
TRANSPORT ........................................................................................................................................................5
5
WYKONANIE ROBÓT........................................................................................................................................5
5.1
5.2
5.3
6
WYMAGANIA OGÓLNE ......................................................................................................................................5
WYKONANIE TRAWNIKÓW ................................................................................................................................5
SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW ..........................................................................................................................6
KONTROLA JAKO"CI ROBÓT........................................................................................................................6
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO"CI ROBÓT ....................................................................................................6
6.2 SZCZEGÓ#OWE ZASADY KONTROLI ROBÓT .......................................................................................................7
6.3 TRAWNIKI .........................................................................................................................................................7
6.3.1
Posadzone drzewa i krzewy.......................................................................................................................7
7
OBMIAR ROBÓT.................................................................................................................................................7
7.1
7.2
7.3
8
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ..................................................................................................................7
SZCZEGÓ#OWE ZASADY OBMIARU ROBÓT ........................................................................................................7
JEDNOSTKI OBMIAROWE ...................................................................................................................................7
PRZEJ CIE ROBÓT ...........................................................................................................................................8
8.1
9
WARUNKI OGÓLNE............................................................................................................................................8
PODSTAWA P!ATNO"CI..................................................................................................................................8
9.1
9.2
10
2/8
USTALENIA OGÓLNE .........................................................................................................................................8
CENA WYKONANIA ROBÓT ................................................................................................................................8
PRZEPISY ZWI#ZANE ..................................................................................................................................8
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-10.00 – ZIELE
1
WST P
1.1
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s postanowienia podstawowe dotycz ce wykonania i odbioru
robót budowlanych dla Projektu „MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W D!BICY ETAP I”,
wspó"finansowanego ze #rodków Unii Europejskiej – Fundusz Spójno#ci, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i $rodowisko.
Je%eli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót,
nale%y wykona& j zgodnie z odpowiednimi bran%owymi ST.
Kod CPV wg s"ownika zamówie':
45.25.21.26-7
Zak"ady uzdatniania wody pitnej
45.25.99.00-6
Modernizacja zak"adów
45.20.00.00-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz(#ci
oraz roboty w zakresie in%ynierii l dowej i wodnej
45.30.00.00-0
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.23.10.00-5
Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45.23.13.00-8
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów do odprowadzania #cieków
1.2
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj( Techniczn jako cz(#& Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nale%y odczytywa& i
rozumie& w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie bran%e) opisanych w pkt 1.3.
1.3
Zakres robót obj tych Specyfikacj! Techniczn!
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania zieleni obejmuje:
1.3.1
Roboty przygotowawcze:
1) Prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z ST 01.00 „Roboty
pomiarowe i prace geodezyjne".
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniej cego przez Wykonawc(
3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno#ci warunków istniej cych z projektem.
4) Zabezpieczenie lub usuni(cie istniej cych urz dze' technicznych uzbrojenia terenu oraz ro#linno#ci i
ewentualnych sk"adowisk odpadów, rumowisk.
5) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem.
6) Przej(cie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych.
7) Wykonanie niezb(dnych dróg tymczasowych zasilania w energi( elektryczn i wod( oraz odprowadzenia
#cieków.
8) Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym
9) Dostarczenie na teren budowy niezb(dnych materia"ów, urz dze' i sprz(tu budowlanego.
10) Makroniwelacja terenu robót, zgodnie z ST 03.00 „Roboty ziemne".
1.3.2
Roboty zasadnicze:
1) Wykonanie trawników,
2) Wykonanie nasadze' krzewów i drzew ozdobnych,
1.3.3
Roboty ko cowe, konieczne do uzyskania !wiadectwa Przej"cia Robót:
1) Przeprowadzenie niezb(dnych pomiarów i bada' laboratoryjnych
1.4
Okre"lenia podstawowe
Okre#lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00
„Postanowienia podstawowe" pkt. 1.4.
2
MATERIA#Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia"ów podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 2.
Wszystkie materia"y przewidywane do zasadzenia b(d zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
In%yniera. W oznaczonym czasie przed zasadzeniem Wykonawca przedstawi szczegó"owe informacje dotycz ce
)ród"a wytwarzania materia"ów oraz odpowiednie #wiadectwa pochodzenia, dokumenty dopuszczenia do obrotu do
zatwierdzenia In%ynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno#& za spe"nienie wymaga' ilo#ciowych i jako#ciowych materia"ów
dostarczanych na plac budowy oraz za ich w"a#ciwe sk"adowanie i zasadzeniem zgodnie z za"o%eniami PZJ.
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D(bicy – Etap I
3/8
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-10.00 – ZIELE
2.1
Trawnik
Materia"ami niezb(dnymi do wykonania trawnika s : mieszanka traw oraz nawozy mineralne.
Do wykonania trawnika powinny by& stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zale%no#ci od warunków
lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie& oznaczony sk"ad procentowy, klas(, nr normy wg, której zosta"y
wyprodukowane, zdolno#& kie"kowania.
Nawozy mineralne powinny by& fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sk"adem chemicznym (zawarto#&
azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentow zawarto#& sk"adników. Nawóz powinien by& zabezpieczony
przeciw wysypywaniu si( i zbrylaniu.
2.2
Krzewy i drzewa ozdobne
Materia"ami stosowanymi przy wykonaniu robót b(d cych przedmiotem niniejszych ST w zakresie nasadze' s :
drzewa i krzewy jako materia" ro#linny sadzeniowy.
Przewiduje si( zastosowanie w przewa%aj cej mierze drzew i krzewów iglastych ze wzgl(du na uci %liwo#& listowia
w okresie jesiennym.
Dostarczone sadzonki powinny by& zgodne z norm PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, w"a#ciwie znaczone tzn.
musz mie& etykiety, na których podana jest nazwa polska i "aci'ska, forma, wybór, wysoko#& pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewów powinny by& prawid"owo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada& nast(puj ce cechy:
p k szczytowy przewodnika powinien by& wyra)nie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyra)nie i prosto przed"u%a& przewodnik,
system korzeniowy powinien by& zwarty i prawid"owo rozwini(ty, na korzeniach szkieletowych powinny
wyst(powa& liczne korzenie drobne,
u ro#lin sadzonych z bry" korzeniow , np. drzew i krzewów iglastych, bry"a korzeniowa powinna by&
prawid"owo uformowana i nieuszkodzona,
p(dy korony u drzew i krzewów nie powinny by& przyci(te,
równomiernie rozmieszczone p(dy boczne korony drzewa,
przewodnik wyra)nie prosty,
blizny na przewodniku powinny by& dobrze zaro#ni(te, dopuszcza si( 4 nieca"kowicie zaro#ni(te blizny na
przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew,
dostawca materia"u sadzeniowego musi udokumentowa& wiek dostarczonych sadzonek, które musz
odpowiada& obowi zuj cym w Polsce normom (ilo#& p(dów, wysoko#&, bry"a korzeniowa); wyklucza si(
zastosowanie sadzonek m"odszych ni% dwa lata. Sadzonki starsze musz by& corocznie szkó"kowane;
drzewa do nasadze' winny mie& min. wysoko#& pnia pod koron( 1,2 m, krzewy li#ciaste - 90 cm i 7 p(dów,
krzewy p"o% ce i iglaste - 40 cm wysoko#ci; system korzeniowy w"a#ciwy dla gatunku - bez uszkodze',
szkó"ka winna posiada& wymagane przepisami za#wiadczenia Pa'stwowej Inspekcji Ochrony Ro#lin,
materia" sadzeniowy winien zosta& zatwierdzony przez In%yniera lub Pa'stwow Inspekcj( Ochrony Ro#lin w
miejscu uprawy tj. w szkó"ce.
Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechaniczne ro#lin,
odrost podk"adki poni%ej miejsca szczepienia,
#lady %erowania szkodników,
oznaki chorobowe,
zwi(dni(cie i pomarszczenie kory na korzeniach i cz(#ciach nadziemnych,
martwica i p(kni(cia kory,
uszkodzenia p ka szczytowego przewodnika,
dwup(dowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenia lub przesuszenia bry"y korzeniowej,
z"e zro#ni(cia odmiany szczepionej z podk"adk ,
wi(cej ni% 4 nie w pe"ni zaleczone blizny na przewodniku.
3
SPRZ$T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz(tu podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowi zany do u%ywania jedynie takiego sprz(tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp"ywu na
jako#& i #rodowisko wykonywanych robót.
Sprz(t u%ywany do realizacji robót powinien by& zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót,
który uzyska" akceptacj( In%yniera.
Wykonawca dostarczy In%ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz(tu do u%ytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonania robót zwi zanych z wykonaniem trawników i nasadze' nale%y stosowa& nast(puj cy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez In%yniera, sprz(t:
glebogryzarka, p"ug, kultywator, brona
brona rotacyjna, g"adki walec do stabilizacji trawnika
kosiarka do trawników
#wider glebowy do wykonania do"ów pod nasadzenia,
4/8
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D(bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-10.00 – ZIELE
opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek,
ma"e narz(dzia r(czne
4
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 4.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich #rodków transportu, które nie wp"yn niekorzystnie na
jako#& robót i w"a#ciwo#ci przewo%onych towarów. $rodki transportu winny by& zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robót, który uzyska" akceptacj( In%yniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz spe"nia& wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod
wzgl(dem formalnym jak i rzeczowym.
Materia"y b(d ce przedmiotem niniejszych ST mo%na przewozi& dowolnymi #rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. Drzewa i krzewy mog by& przewo%one
wszystkimi #rodkami transportu. W czasie transportu nale%y zabezpieczy& je przed wyschni(ciem i
przemarzni(ciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by& natychmiast sadzone.
Je#li jest to niemo%liwe, nale%y je zado"owa& w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewa&.
5
WYKONANIE ROBÓT
5.1
Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowi zuj cych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 5.
5.2
Wykonanie trawników
*yzna ziemia w zale%no#ci od )ród"a pochodzenia powinna spe"ni& nast(puj ce charakterystyki:
ziemia naturalna - powinna by& zdj(ta przed rozpocz(ciem robot i sk"adowana w ha"dach nie wy%szych ni% 2
m,
ziemia pozyskana z dokopów - nie powinna by& zmieszana z odpadami, przero#ni(ta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemikaliami,
zakupiony humus (ziemia %yzna) powinna by# u%yta do wype"nienia otworów, roz#cielona, na terenie pod
nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników,
przed zastosowaniem ziemi %yznej nale%y sprawdzi& jej charakterystyki: pH, granulacj(, zawarto#&
mikroelementów, zawarto#& materia"ów obcych (kamienie).
Do wykonania trawnika siewem nale%y stosowa& gotowe mieszanki traw (pkt. 2. niniejszych ST). Powinny mie& one
oznaczony sk"ad procentowy, klas(, nr normy wg której zosta"y wyprodukowane, zdolno#& kie"kowania. Wszystkie
wykonane prace powinny by& zaaprobowane przez In%yniera. Wymagania dotycz ce trawników s nast(puj ce:
teren powinien by& oczyszczony ze #mieci i gruzu oraz wyrównany,
w miejscach gdzie nie ma wystarczaj cej ilo#ci %yznej ziemi lub ziemia nie mo%e by& u%yta, nale%y wykona&
uzupe"nienia lub dokona& wymiany ziemi naturalnej na ziemi( nawozowan ,
podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowan poziom gruntu nale%y obni%y& o ok. 15cm,
teren powinien by& wyrównany,
przed wysianiem grunt powinien by& wa"owany g"adkim walcem i potem zabronowany bron talerzow lub
zbrabiark ,
siew traw oraz wykonanie trawników powinny by& prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrze#nia lub w
innym czasie zatwierdzonym przez in%yniera,
na terenie p"askim siew winien by& wykonany w ilo#ci 2,5 kg na ka%de 100 m2,
na skarpach, siew winien by& wykonany w ilo#ci 4 kg na ka%de 100 m2,
po wysianiu grunt powinien by& wa"owany lekkim walcem do ko'cowego wyrównania i umo%liwienia
penetracji wody; je%eli nasiona s zakryte ziemi w wyniku u%ycia brony talerzowej wówczas jest niezb(dne
u%ycie g"adkiego walca,
powinny by& stosowane gotowe mieszanki traw,
chwasty powinny by& zniszczone przy u%yciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat
Ochrony Ro#lin,
poza g"ównym siewem powinien by& przeprowadzony przynajmniej jeden obowi zkowy siew uzupe"niaj cy.
G"ównymi elementami utrzymania trawników powinno by& koszenie, nawadnianie, nawo%enie oraz
odchwaszczanie:
pierwsze koszenie powinno by& przeprowadzone gdy trawa uro#nie do 10 cm,
kolejne koszenia powinny by& przeprowadzone okresowo zanim trawa osi gnie wysoko#& 10-12 cm,
wysoko#& trawy po koszeniu nie powinna przekracza& 5 cm,
ostatnie koszenie przed zim powinno si( przeprowadzi& w po"owie wrze#nia,
koszenie trawników w czasie ca"ego okresu dojrzewania powinno by& prowadzone cz(sto i w regularnych
odst(pach czasu. Cz(stotliwo#& i wysoko#& koszenia zale%y od u%ytego gatunku traw,
w pierwszym rz(dzie du%e chwasty powinny by& usuwane przy u%yciu herbicydów lub selektywnego
plewienia, które nale%y wykonywa& ze staranno#ci .
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D(bicy – Etap I
5/8
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-10.00 – ZIELE
niezb(dne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotno#ci gruntu. Podlewanie trawników powinno by& prowadzone
w zale%no#ci od warunków pogodowych.
W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden obowi zkowy
dosiew),
trawniki powinny by& nawo%one - #rednio 6 kg NPK na ka%dy hektar w ci gu roku.
Mieszanki nawozowe powinny by& przygotowane aby zapewni& wymagany sk"ad na ka%d por( roku:
na wiosn( trawniki wymagaj mieszanek z przewag azotu,
od polowy lata azot powinien by& stopniowo redukowany z jednoczesnym zwi(kszaniem potasu i fosforu,
ostatnie nawo%enie nie powinno zawiera& azotu, a jedynie fosfor i potas.
Nawo%enie nale%y prowadzi& wg nast(puj cego dozowania rocznego:
azot (N) 1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika,
fosfor (P) 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika
potas (K) 0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika.
In%ynier powinien zaakceptowa& zasady stosowania i sk"ad mieszanki nawozowej.
5.3
Sadzenie drzew i krzewów
Zakres robót obejmuje sadzenie drzew i krzewów. Wymagania dotycz ce sadzenia drzew i krzewów:
dla sadzonek produkowanych w gruncie wiosn po rozmarzni(ciu gleby - 15.03. - 15.05, jesieni 30.08 30.11, dla gatunków iglastych i li#ciastych produkowanych w kontenerach - 15.03 - 30.11,
przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta& odchwaszczony herbicydami,
miejsce sadzenia - powinno by& wyznaczone w terenie zgodnie z Rysunkami
do"ki pod drzewa i krzewy powinny mie& odpowiedni wielko#& i by& zaprawione ziemi urodzajn ,
ro#liny winny by& sadzone na g"(boko#ci na jakiej ros"y w szkó"ce - jednak nie g"(biej ni% 5 cm w stosunku do
poziomu gruntu. Zbyt g"(bokie lub p"ytkie sadzenie utrudnia prawid"owy rozwój ro#liny,
korzenie z"amane i uszkodzone nale%y przed sadzeniem przyci &,
przy sadzeniu formy piennej nale%y przed sadzeniem wbi& w dno do"u drewniany palik,
korzenie ro#lin zasypywa& ziemi , a nast(pnie prawid"owo ubi&, uformowa& misk( i podla&,
drzewa formy piennej nale%y przymocowa& do palika tu% pod koron oraz drugi razy w po"owie wysoko#ci
pnia,
wysoko#& palika wbitego w grunt powinna by& równa wysoko#ci pnia posadzonego drzewa (si(ga& pod
„koron("),
palik powinien by& umieszczony od strony najcz(#ciej wiej cych wiatrów,
drzewa li#ciaste formy naturalnej i krzewy nale%y po posadzeniu wiosn niezw"ocznie przyci & o 2/3
wysoko#ci, tj. do 1/3 wysoko#ci,
przy sadzeniu jesiennym ci(cie wykona& wiosn ,
drzewa li#ciaste formy piennej przyci & o 1/2 - 2/3 wysoko#ci p(dów korony w terminie jw.,
drzewa i krzewy iglaste po posadzeniu nie przycina& - usun & wy" cznie uszkodzone, nad"amane ga" zki,
krzewy li#ciaste po posadzeniu nale%y przyci & o 2/3 wysoko#ci,
drzewa li#ciaste nale%y sadzi& w do"y o wymiarach min. 0,7 x 0,7 x 0,7 m - niezale%nie od gatunku.
Piel(gnacja w okresie gwarancyjnym:
podlewanie w zale%no#ci od potrzeb,
odchwaszczanie,
nawo%enie,
poprawianie misek,
kopczykowanie drzew i krzewów jesieni ,
rozgarni(cie kopczyków wiosn i uformowaniu misek,
wymiana uschni(tych i uszkodzonych drzew i krzewów,
wymiana zniszczonych i uszkodzonych palików oraz wi za',
przeci(cie z"amanych, chorych lub krzy%uj cych si( ga"(zi (ci(cie piel(gnacyjne i formuj ce),
ochrona sadzonek przed zgryzaniem przed zwierz(ta - wymaga zatwierdzenia przez In%yniera. Zaleca si(
stosowanie repelentów wg instrukcji producenta #rodka i wg zalece' projektowych,
nie przewiduje si( stosowania nawozów organicznych,
dopuszcza si( nieudatno#& nasadze' do 5 % ilo#ci wysadzonych sadzonek (bez okre#lania przyczyny).
6
KONTROLA JAKO!CI ROBÓT
6.1
Ogólne zasady kontroli jako"ci robót
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót, dostawy materia"ów, sprz(tu i #rodków transportu podano w ST
00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe"n kontrol( jako#ci robót i materia"ów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i #rodki techniczne do kontroli jako#ci robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary b(d przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadaj ce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
6/8
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D(bicy – Etap I
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-10.00 – ZIELE
In%ynier jest uprawniony do prowadzenia w"asnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST
„Postanowienia podstawowe".
6.2
Szczegó#owe zasady kontroli robót
Badania jako#ci robót w czasie ich realizacji nale%y wykonywa& zgodnie z wytycznymi w"a#ciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materia"ów i systemów technologicznych.
6.3
Trawniki
Kontrola jako#ci podczas zak"adania trawników polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i nieczysto#ci,
lokalnej wymiany gruntu na grunt %yzny " cznie z kontrol grubo#ci roz#cielonej warstwy,
ilo#ci rozrzuconego torfu lub kompostu,
prawid"owo#ci wa"owania terenu,
zgodno#ci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,
g(sto#ci wysiewu,
prawid"owo#ci cz(stotliwo#ci koszenia i usuwania chwastów,
okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy,
dodatkowych dosiewów - je%eli s konieczne.
Kontrola jako#ci przy zatwierdzaniu trawników obejmuje:
g"(boko#& murawy,
obecno#& nie wysianych gatunków i chwastów.
6.3.1
Posadzone drzewa i krzewy
Kontrola robót w zakresie sadzenia i piel(gnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:
wielko#ci do"ków pod drzewa i krzewy,
zaprawy ziemi urodzajn ,
zgodno#ci realizacji obsadzenia z WS i Rysunkami w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian,
odleg"o#ci sadzonych ro#lin,
materia"u ro#linnego w zakresie wymaga' jako#ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno#ci z
normami,
opakowania, przechowywania i transportu materia"u ro#linnego,
prawid"owo#ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminów sadzenia,
wykonania prawid"owych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów,
zasilenia nawozami mineralnymi.
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:
zgodno#ci z WS i Rysunkami,
prawid"owo#ci osadzenia palików do drzew i przywi zania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nienaruszone),
jako#ci posadzonego materia"u.
w okresie gwarancyjnym Wykonawca na koszt w"asny zapewnia pe"ne uzupe"nianie nasadze', które zosta"y
zakwalifikowane jako nieudane.
7
OBMIAR ROBÓT
7.1
Ogólne zasady obmiaru Robót
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 7. Obmiar
robót okre#la ilo#& wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
W zakresie robót zwi zanych z wykonaniem trawników nie prowadzi si( obmiaru robót. Prace te s sk"adowymi
robót ziemnych zwi zanych z humusowaniem (roz#cieleniem ziemi urodzajnej) zgodnie z ST 03.00.
7.2
Szczegó#owe zasady obmiaru Robót
Ilo#& robót oblicza si( wed"ug sporz dzonych przez s"u%by geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzgl(dnieniem wymaga' technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w
ksi(dze obmiaru.
Wszystkie urz dzenia i sprz(t pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegaj akceptacji In%yniera i musz
posiada& wa%ne certyfikaty legalizacji.
7.3
Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe dotycz ce robót ziemnych nie wyst(puj ze wzgl(du na ich uj(cie w robotach wiod cych
zwi zanych z budow danego obiektu/struktury budowlanej, np. wykonania:
- zabezpieczenia terenu pompowni,
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D(bicy – Etap I
7/8
Cz !" III – Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
ST-10.00 – ZIELE
8
PRZEJ$CIE ROBÓT
8.1
Warunki ogólne
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej(cia podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilo#ci, jako#ci i warto#ci.
Gotowo#& do odbioru zg"asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk"adaj c In%ynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj( powykonawcz robót.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowi zuj cymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
9
PODSTAWA P#ATNO!CI
9.1
Ustalenia ogólne
Ogólne wymagania dotycz ce p"atno#ci podano w ST 00.00 „Postanowienia podstawowe" pkt. 9.
P"atno#& za jednostk( obmiarow roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nale%y przyjmowa&
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, ocen jako#ci u%ytych materia"ów i jako#ci wykonania
robót, na podstawie wyników pomiarów i bada'.
Roboty zwi zane z wykonaniem trawników nie s rozliczane wg indywidualnej ceny jednostkowej. Koszt wykonania
tych robót stanowi cen( sk"adow robót zwi zanych z humusowaniem (ST 03.00 „Roboty ziemne").
9.2
Cena wykonania robót
Cena posadzenia drzew, krzewów i trawników uj(ta jest w elemencie zabezpieczenia terenu pompowni, rozliczana
w kpl. i obejmuje:
wykonanie okre#lonych w postanowieniach Kontraktu bada', pomiarów, sondowa' i sprawdze' robót,
zabezpieczenie lub usuni(cie istniej cych w terenie urz dze' technicznych i ro#linno#ci,
zakup i dostarczenie materia"ów
sadzenie drzew, krzewów i trawników,
piel(gnacj( drzew, krzewów i trawników,
wywóz z terenu budowy materia"ów zb(dnych,
uporz dkowanie terenu budowy po robotach.
10 PRZEPISY ZWI%ZANE
1)
WTWiO
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB
2)
PN-70/G-98011
Torf rolniczy
oraz inne obowi zuj ce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyj(tym przez polskie
prawodawstwo.
8/8
Kontrakt nr 6
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w D(bicy – Etap I

Podobne dokumenty