Wrzesień - Zagnańsk

Komentarze

Transkrypt

Wrzesień - Zagnańsk
Koniec wakacyjnej laby - Witaj szkoło! - czyt. na str. 3
ISSN
1427-6038
Numer 9/138
Wrzesień 2007
Miesięcznik Samorządowy Gminy Zagnańsk
Z sesji Rady Gminy
Jak gospodarowano
w I półroczu 2007 roku ?
Dr Irmina Walentynowicz dyrektorem ZOZ
Starosta kielecki Zenon Janus przekazuje nagrodę wójtowi
naszej gminy Zbigniewowi Zagdańskiemu.
Ocena wykonania budżetu gminy w I półroczu tego roku oraz
powołanie dyrektora Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku, to
główne punkty porządku obrad Rady Gminy na sesji, 24 sierpnia
br.
Sesję otworzyła przewodnicząca rady Justyna Ślewa, witając
uczestników obrad z kierownictwem Urzędu Gminy, radnymi oraz sołtysami. Po przyjęciu porządku obrad, radni przeszli do jego realizacji.
dokończenie na str. 2
W konkursie ekologicznym
Gmina Zagnańsk
na najwyższym
podium !
Gminy: Zagnańsk, Morawica i Miedziana Góra zostały laureatami
konkursu „Programy z zakresu edukacji ekologicznej zrealizowane na
terenie gminy w latach 2003-2006”.
Podczas sesji Rady Powiatu Kieleckiego zwycięzcom wręczono nagrody. Do
udziału w konkursie zgłosiło się osiem
gmin, ale tylko sześć Miedziana Góra,
Łagów, Pierzchnica, Piekoszów, Zagnańsk i Morawica przedłożyło prace
konkursowe.
dokończenie na str. 3
Wyróżnienie dla kąpieliska w Umrze
Dyplom
wojewody
Przez całe wakacje trwał konkurs
wojewody świętokrzyskiego oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach na najlepiej zorganizowane kąpielisko, pod medialnym patronatem: Radia „Kielce” oraz „Gazety
Wyborczej”.
dokończenie na str. 3
Pożegnanie wakacji w Kaniowie
Wybraliśmy Miss Plaży
Trojanowska... w środku nocy
czytaj na str. 4
Z sesji Rady Gminy
Jak gospodarowano w I półroczu 2007 roku ?
Dr Irmina Walentynowicz dyrektorem ZOZ
dokończenie ze str. 1
Ponieważ obrady odbywały się nazajutrz po przejściu nad regionem, także gminą, gwałtownej burzy, radny Stefan Grudzień zwrócił uwagę na konieczność szybkiej oceny skutków nawałnicy i ich likwidacji. Wskazał m.in. gdzie leżą połamane
drzewa w Zagnańsku, przy ul. Turystycznej. Informację tę uzupełnili inni radni,
mówiąc m.in. o zerwanym dachu z domu
w Kaniowie, o braku prądu w Samsonowie
i Szałasie. Wicewójt Mirosław Garecki
stwierdził, iż Urząd Gminy podjął już stosowne działania, uruchamiając m.in. OSP
do walki ze skutkami burzy.
o wykonaniu budżetu gmiPoInformację
34 latach
ny radni otrzymali wcześniej na piśmie, była ona ponadto analizowana na komisjach
rady. Skarbnik Robert Szechnicki
ograniczył się więc tylko do przypomnienia najważniejszych danych z tego okresu:
budżet po stronie dochodów został
zrealizowany w wysokości 13.140468 zł na
planowaną kwotę 25.255.581 zł, co stanowi 52,03 % wykonania. Po stronie wydatków został zrealizowany w wysokości
11.996.626 zł na planowaną kwotę
31.041.095 zł, co stanowi 38,65 % wykonania. Stosunkowo małe wydatki w I półroczu br. spowodowane zostały dość niskim zaawansowaniem inwestycji gminnych, np. kanalizacji. Większość z nich
zostanie zrealizowana i zaawansowana
w II połowie br.
W I półroczu br. gmina dokonała spłat
pożyczek w wysokości 200.000 zł, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
budowę kanalizacji w Borowej Górze.
Spłacono też odsetki od zaciągniętych pożyczek.
Radni przyjęli informację o wykonaniu
budżetu gminy w I połowie tego roku.
Z dużym zainteresowaniem radni wysłuchali informacji wójta Zbigniewa Zagdańskiego o jego pracach między sesjami
RG. Wójt na obrady wrócił prosto z sesji
Rady Powiatu, gdzie wręczono mu nagrodę
za zdobycie przez gminę I miejsca w konkursie pn. „Programy z zakresu edukacji
ekologicznej zrealizowane na terenie gminy w latach: 2003-2006” (piszemy na ten
temat oddzielnie).Wójt uczestniczył ponadto w posiedzeniu nadzwyczajnym
Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie, na którym omawiano sprawy
związane z wykorzystaniem europejskiego
funduszu spójności przez gminy zrzeszone
w związku.
Mówiąc o swoich najważniejszych
przedsięwzięciach w tym okresie, wójt
poinformował m.in.:
- o przygotowaniach do ogłoszenia
przetargu na roboty kanalizacyjne - zlecono wykonanie kosztorysów. Gmina
otrzymała już pozwolenia na budowę kanalizacji w Chrustach, Kaniowie południowym, Goleniawach, Samsonowie - Komornikach oraz częściowo w Tumlinie Dąbrówce. Częściowo, bo jedna z właścicielek
posesji wycofała zgodę na przejście kanału
przez jej teren, w związku z czym należy
przeprojektować ten odcinek kanalizacji.
- w ciągu najbliższych dni do urzędu
trafi dokumentacja na kanalizację dla
m. Jaworze. Dokumentację dla Kajetanowa
Dolnego cofnięto do poprawki.
- zakończony został raport oddziaływania na środowisko dla zbiornika wodnego w Szałasie.
- wróciło zainteresowanie wykorzystaniem iłów w Samsonowie jest propozycja
produkcji materiałów budowlanych. Rozmowy w tej sprawie trwają.
- nie powiódł się przetarg na zakup
autobusu szkolnego brak oferenta. W tej
sytuacji rozważana jest koncepcja zakupu
samochodu używanego, po znacznie niższej cenie.
- znaleziono wykonawcę części oświetlenia ulicznego w gminie (ze 100 tys. zł
przeznaczonych na ten cel, wykorzysta się
na razie 40 tys. zł.).
Wójt wydał kilka zarządzeń dotyczących pomocy materialnej dla pogorzelca
oraz przeznaczenia środków na umieszczenia trójki samotnych mieszkańców
w domach pomocy społecznej.
Wójt odpowiedział na kilka pytań związanych ze swoją informacją. Dotyczyły one
m.in. etapu rozpatrywania tzw. „fiszek”
inwestycyjnych gminy - pierwszych informacji na ten temat należy oczekiwać na
przełomie sierpnia i września br.
Radni dokonali następnie bieżących
zmian w budżecie gminy na ten rok: w planie dochodów budżet zwiększył się o ponad 26,6 tys. zł (m.in. z tytułu kar za nieterminowo wykonane roboty); 24 tys. zł przeznaczy się m.in. na drogi publiczne powiatowe oraz gminne, jednocześnie wydatki
budżetowe zmniejszą się o 20 tys. zł (ochrona i opieka nad zabytkami).
W kolejnym punkcie obrad Rada Gminy powołała dyrektora Zespołu Ośrodków
Zdrowia w Zagnańsku. Została nim
dr Irmina Walentynowicz - mieszkanka
Ćmińska, pracująca ostatnio w Ośrodku
Zdrowia w Strawczynie. Nowa dyrektor
obejmie swoje obowiązki z dniem 1 października br.(sylwetkę nowej dyrektor
ZOZ publikujemy oddzielnie).
Rada podęła uchwały w sprawach:
- korzystania z autokarów przez
szkoły oraz inne jednostki,
- nadania nazw ulic w Samsonowie:
dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1285 ul. Miodowa i dla działki
nr 1289/32 ul. Kwiatowa,
GAZETA
ZAGNAŃSKA -wrzesień 2007
- powołania zespołu ds. oceny kandydatów na ławników - w jego skład weszli
radni: Artur Kudzia, Krzysztof Gębski,
Piotr Piwowarczyk, Agnieszka Gębska
i Wojciech Chłopek,
- zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Kajetanowie dot. określenia terenów budowlanych w tej miejscowości.
W „sprawach różnych” m.in. podziękowano wójtowi za zorganizowanie
placu zabaw przy SP w Zachełmiu oraz
zgłoszono pod adresem gospodarza gminy
kilka wniosków lokalnych. Na tym sesję
zakończono.
Tekst i fot. Jerzy Kosowski
Dr Irmina Walentynowicz
Jest absolwentką Akademii Medycznej,
przez ostatnie 20 lat - od ukończenia studiów pracowała na różnych stanowiskach w kilku
placówkach służby zdrowia: przez kilkanaście lat doskonaliła swoją specjalność lekarza
pediatry w Wojewódzkim Specjalistycznym
Szpitalu Dziecięcym w Kielcach, na oddziałach: intensywnej terapii pediatrycznej,
chirurgii dziecięcej, ortopedii, intensywnej
terapii chirurgicznej - jako konsultant. Pracowała także w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej: w ZOZ Łodź - Bałuty, w ośrodku zdrowia w Mniowie, a ostatnie dwa lata
w ośrodku zdrowia w Strawczynie.
W 2001 roku zdobyła tytuł doktora nauk
medycznych (pediatria) w Akademii Medycznej w Zabrzu, w oparciu o materiały zgromadzone podczas pracy w WSSD w Kielcach. Od 12 lat mieszka w Ćmińsku, gm. Miedziana Góra.
Aktywna społecznie: jest radną Rady
Gminy w Miedzianej Górze, członkinią Stowarzyszenia „Zeromszczaków” w Kielcach,
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Dorzecze Bobrzy”, jest zastępca rzecznika
odpowiedzialności zawodowej i sekretarzem
Komisji Praktyk Prywatnych.
Jako dyrektor Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku będzie zabiegać: o podwyższenie standardu usług medycznych w podległych placówkach opieki zdrowotnej, o zwiększenie dostępności pacjentów do lekarskich
usług specjalistycznych, o systematyczną poprawę warunków pracy personelu medycznego i pielęgniarskiego oraz pacjentów, o pozyskiwanie środków finansowych z Unii
Europejskiej na rozwój wiejskiej służby
zdrowia
W konkursie ekologicznym
Gmina Zagnańsk
na najwyższym
podium !
dokończenie ze str. 1
Starosta kielecki - Zenon Janus podczas wręczenia nagród laureatom konkursu
nie krył satysfakcji, że w powiecie udało się
zrealizować tak ogromne przedsięwzięcie
z zakresu edukacji ekologicznej. Wspomniał, że gdy trzy lata temu ówczesna
kierownik referatu ochrony środowiska Bożena Gumułka przedstawiała mu
projekt programu ekologicznego, miał
wątpliwości, czy uda się go zrealizować.
- To jedyne takie przedsięwzięcie w województwie i za jego realizację chcę podzię-
kować paniom - Bożenie Gumułce i Dorocie Skalskiej oraz wszystkim pracownikom
Wydziału Rolnictwa, którzy pracowali nad
tym, byśmy dziś mogli wręczyć te nagrody stwierdził starosta.
Warto dodać, że w ciągu trzech lat na
zadania związane z edukacją ekologiczną
powiat kielecki wydał 160 tys zł.
- W marcu wręczałem nagrody najmłodszym mieszkańcom powiatu - przedszkolakom i uczniom klas zerowych, którzy
poprzez wykonane przez siebie prace
plastyczne przedstawiali wizję piękniejszego i czystszego świata - mówił starosta
Janus. - Dziś mam przyjemność gratulować
starszym uczestnikom konkursu, którym na
sercu leży dobro gminy i dlatego duży nacisk kładą na podniesienie świadomości
ekologicznej lokalnego społeczeństwa.
Nagrody laureatom wręczyli: starosta
kielecki - Zenon Janus, przewodniczący
Rady Powiatu Kieleckiego - Tomasz Lato
oraz zastępca przewodniczącego Rady
Powiatu - Lidia Grzanka. Wójt gminy
Zagnańsk, który zdobył I miejsce nie krył
radości ze zwycięstwa. Takie programy
dopingują samorządy do działań na rzecz
środowiska. Od tego, w jakim stanie będzie
otaczający nas świat, w dużej mierze zależy
przyszłość gminy - stwierdził wójt
Zbigniew Zagdański.
Laureaci:
 I miejsce - Gmina Zagnańsk
(nagroda - laptop o wartości 3 400 zł),
 II miejsce - Gmina Morawica
(nagroda - laptop o wartości 2 500 zł),
 III miejsce - Gmina Miedziana
Góra (nagroda - urządzenie wielofunkcyjne oraz 3 pendrivy o wartości 1500 zł).
Koniec wakacyjnej laby
Burmistrzowie oraz wójtowie wyróżnionych kąpielisk z wojewodą świętokrzyskim
i prezesem ZW WOPR na letniej scenie przy Kieleckim Centrum Kultury. (Fot.: Kos.)
Wyróżnienie dla kąpieliska w Umrze
Dyplom
wojewody
dokończenie ze str. 1
Uroczyste podsumowanie konkursu
oraz wręczenie statuetek i wyróżnień najlepszym ośrodkom wodnym w naszym
województwie odbyło się podczas finałowej imprezy Radia „Kielce”, na letniej
scenie przy Kieleckim Centrum Kultury.
W podsumowaniu wzięli udział m.in.:
wojewoda świętokrzyski Grzegorz Banaś,
prezes ZW WODR w Kielcach Wacław
Mozer oraz wyróżnieni burmistrzowie
i wójtowie z gmin, w których kąpieliska
oceniono najlepiej.
I miejsce w konkursie zajęło kąpielisko
w Sędziszowie, II w Suchedniowie i III
w Sielpi.
Miło nam poinformować, iż jedyne wyróżnienie w konkursie otrzymało kąpielisko w Umrze: dyplom wojewody odebrał
wójt naszej gminy Zbigniew Zagdański.
GAZETA
ZAGNAŃSKA -wrzesień 2007
Skończyły się wakacje, 3 września
br. we wszystkich placówkach oświatowych naszej gminy zainaugurowano nowy rok szkolny. W dziewięciu szkołach
podstawowych w: Zagnańsku (nr 1 i nr
2), Tumlinie, Samsonowie, Kajetanowie,
Belnie, Szałasie, Umrze i Zachełmiu naukę rozpoczęło 858 uczniów, w tym
w klasach I - 130. W czterech gimnazjach, w: Zagnańsku, Tumlinie,
Samsonowie i Kajetanowie do nauki
przystąpiło 591 uczniów, w tym 171
w klasach I.
Dyrekcje placówek zadbały, by nowy
rok rozpoczął się w pomieszczeniach odpowiednio przygotowanych, a więc: odświeżonych, wyremontowanych, pomalowanych i wysprzątanych. Na ten cel władze
gminy przeznaczyły w tym roku 363,5 tys.
złotych. W poprzednim numerze „GZ”
wyszczególniliśmy dokładnie, jakie prace
zostały wykonane w poszczególnych
placówkach. Informowaliśmy również
o pomocy państwa skierowanej do rodziców, o dofinansowaniu do podręczników
i mundurków szkolnych. Przypomnijmy,
że z dotacji tych (dofinansowanie do podręczników) skorzysta w gminie 157 dzieci
SP (po spełnieniu kryterium dochodowego:
351 zł netto na członka rodziny) oraz 446
uczniów ze SP i gimnazjów (dofinansowanie do mundurków w wysokości 50 zł).
W nowym roku szkolnym nauką dzieci
zajmie się kadra nauczycieli w pełni przygotowana do zawodu. Jak już informowaliśmy, tylko w okresie wakacji stopień
nauczyciela dyplomowanego zdobyło
sześć pań ze szkół w Zagnańsku, Samsonowie, Tumlinie i Belnie.
Wszystkim uczniom oraz kadrze pedagogów i wychowawców życzymy samych sukcesów w nowym 2007/2008
roku szkolnym. (J.)
Pożegnanie wakacji w Kaniowie
Wybraliśmy Miss Plaży
Trojanowska... w środku nocy
dokończenie ze str. 1
W ostatnią niedzielę sierpnia - 26. VIII. br. - pożegnaliśmy wakacje nad zalewem
w Borowej Górze. Piękna, słoneczna pogoda oraz atrakcyjny program festynu
sprawiły, że do Kaniowa przybyło blisko 2 tysiące ludzi z całego regionu.
Zaczęło się od wyboru Miss Plaży
Kaniowa: zgłosiło się 10 kandydatek- ładnych dziewcząt z całej okolicy, szkoda tylko, że wśród nich nie było urodziwych panienek z naszej gminy. Na pewno takie są,
ale czy to trema, czy skromność sprawiły,
że triumfy święciły dziewczyny z innych
miejscowości.
Kandydatki musiały się przedstawić,
powiedzieć coś o sobie i swoich zainteresowaniach oraz tanecznym krokiem przejść
się po scenie. Oczywiście, tłumy panów
czekały na pokaz w kostiumach kąpielowych i ten najprawdopodobniej zadecydował o werdykcie jury, w którym płeć męska
miała najwięcej do powiedzenia.
Nieco inne kryterium przyjęto przy wyborze Miss Publiczności: kandydatki zeszły ze sceny do publiczności i tam prezentowały swoje walory taneczne. Przy której
zebrało się najwięcej tancerzy, ta pozostawała w konkursie. W końcu okazało się, że
największym splendorem mogła się poszczycić dziewczyna z numerem ósmym
i ona została Miss Publiczności 2007 19-letnia Anita Pulut z Mójczy.
Najważniejsze wybory miały jednak
miejsce na estradzie. Jury, w skład którego
weszła m.in. tegoroczna finalistka Miss
Polonia - Magda Derszniak z Kielc ogłosiło werdykt: Miss Plaży Kaniowa została
18-letnia mieszkanka Nowin - Magda
Kruzel, I wicemiss - 17-latka z Kielc Monika Gala (otrzymała także szarfę Miss
Buskowianki), II wicemiss - 19-letnia
mieszkanka Łącznej - Magda Pedryc.
Na co jury zwracało uwagę, typując
najpiękniejsze panny ?
- Na uśmiech, na to jak radzą sobie
z nerwami oraz jak poruszają się po scenie mówiła Magda Derszniak.
Kiedy emocje nieco opadły, na scenie
pojawiły się dzieci, które zaproszono do
udziału w licznych konkursach z nagrodami. Potem kandydatki na miss zaprezentowały najnowsze trendy mody. Wieczorem wystąpił znany kielecki zespół „Ambulans”, wprowadzając młodzieżową
widownię w klimat zabawy dyskotekowej.
Wszyscy czekali jednak na gwiazdy
tego wieczoru: Kabaret „Pigwa” i Izabelę
Trojanowską. Niestety, gwiazdy dojechały
późnym wieczorem, kiedy teren nad
zalewem już mocno opustoszał. Wniosek
to dla organizatorów, by na przyszłość
umawiać się z artystami bardziej kategorycznie. To nie oni powinni decydować,
o której mają wystąpić przed festynową
publicznością. Tym bardziej, że pod
koniec lata dzień robi się coraz krótszy...
(J.K.)
Na festynie w Kaniowie zjawił się nawet sam
Dąb „Bartek”. Prawda, że jak żywy ?
Najpiękniejsze kandydatki do tytułu Miss Plaży - Kaniów 2007
Piwosze w konkursie picia złocistego płynu na czas
Na pożegnanie wakacji przyszły tłumy...
GAZETA
ZAGNAŃSKA -wrzesień 2007
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - co to jest ?
Rozmowa z wicemarszałkiem województwa świętokrzyskiego - Zdzisławem Wrzałką
- Panie Marszałku, z ramienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jest
Pan odpowiedzialny za wdrożenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Proszę
przybliżyć nam ideę oraz cele tego programu.
- Jest to program unijny zmierzający ogólnie mówiąc - do aktywizacji zawodowej
naszego społeczeństwa. Jego celem jest
wzrost zatrudnienia i spójności społecznej,
a więc pełnego wykorzystania zasobów ludzkich poprzez: powiększenie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, podniesienie
poziomu wykształcenia i kwalifikacji społeczeństwa, obniżanie
poziomu wykluczania społecznego oraz
wsparcie dla budowy
partnerskiego państwa i przyjaznej administracji.
- A konkretnie ?
- Będzie to
wspieranie - m.in.
poprzez duże nakłady finansowe - rozwoju edukacji, zatrudnienia, integracji
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, gdzie problemy ze znalezieniem pracy są największe.
- Skoro mowa
o pieniądzach: jakie
ś ro d k i p r z e z n a czono na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w naszym regionie ?
- Jest to kwota prawie 317,5 miliona
euro, którą musimy wykorzystać w latach:
2007 - 2013. Suma ta daje najwyższy wskaźnik dofinansowania, w ramach PO KL,
w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
w porównaniu do pozostałych województw.
- To duże środki, czy zdołamy je wykorzystać w tym okresie, czy nie istnieje zagrożenie utraty części z nich z powodu
np. nie przygotowania regionu do zagospodarowania tych pieniędzy ?
- Oczywiście, takie zagrożenie istnieje,
dlatego podjąłem decyzję o zorganizowaniu
cyklu spotkań informacyjnych i szkoleń. Zakończyły się już spotkania informacyjne we
wszystkich powiatach, w których wzięło
udział ponad 500 przedstawicieli instytucji
i organizacji mogących skorzystać z tych
możliwości. Jesteśmy jednym z trzech województw w kraju, które taką inicjatywę podjęły. Teraz będziemy organizować szkolenia
dotyczące konkretnych typów projektów. Jak
zdążyliśmy się zorientować, zainteresowanie
programem KL jest ogromne a podległe nam
jednostki są w pełni przygotowane do jego
uruchomienia.
- Kto może skorzystać ze środków
tego programu ?
- Wachlarz benificjentów jest bardzo
szeroki: po pieniądze z PO KL mogą bowiem
sięgnąć: instytucje rynku pracy, jednostki
administracji rządowej i samorządowej,
przedsiębiorcy, instytucje: szkoleniowe, otoczenia biznesu, pozarządowe, czy instytucje
systemu oświaty i szkolnictwa wyższego.
- A jeśli idzie o rynek pracy, jakie,
konkretne, grupy docelowe mogą skorzystać z programu ?
- Program jest podzielony na tzw.
priorytety i np. w ramach Priorytetu VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” można
aktywizować zawodowo bezrobotnych i bier-
nych zawodowo, co jest największym wyzwaniem w polityce zatrudnienia kraju. Działania, w ramach tego priorytetu, będą się
koncentrowały na wybranych grupach
docelowych, obejmujących głównie osoby
młode - do 25 roku życia - które nie posiadają
doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji. Także na środowisku matek, zwłaszcza
samotnie wychowujących dzieci czy osobach
starszych - po 45 roku życia - również na
osobach niepełnosprawnych, poszukujących
zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Istotnym elementem priorytetu VI jest wyciągnięcie pomocnej dłoni w kierunku osób
długotrwale bezrobotnych, dla których powrót do środowiska ludzi zatrudnionych jest
procesem długotrwałym i wymaga różnorodnych instrumentów aktywizacji.
Z kolei Priorytet VII: „Promocja integracji społecznej” dotyczy przedsięwzięć
zmierzających do ułatwienia dostępu do
rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a więc: niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, imigrantom,
osobom opuszczającym zakłady karne czy
kobietom postrzeganym jako pracownicy
mniej dyspozycyjni i mobilni zawodowo.
Priorytet VIII: „Regionalne kadry gospodarki” dotyczy pomocy, jaką otrzymać
mogą osoby już zatrudnione. Chodzi tutaj
GAZETA
ZAGNAŃSKA -wrzesień 2007
m.in. o podnoszenie i aktualizację umiejętności zawodowych.
Warto też wspomnieć o priorytecie IX:
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, który ułatwi dostęp do edukacji
i stworzy możliwość zwiększonej dostępności do korzystania z usług edukacyjnych.
Liczymy tutaj na instytucje i placówki realizujące procesy kształcenia i mające za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza edukacji przedszkolnej,
szczególnie na wsiach, dodatkowych zajęć
przedszkolnych i edukacyjnych oraz
dostosowywanie kwalifikacji absolwentów
szkół do potrzeb rynku pracy. Wyrównywanie tych szans
wspomogą programy
stypendialne dla uczniów szczególnie
uzdolnionych, którym trudna sytuacja
materialna rodziców
uniemożliwia obecnie rozwój edukacyjny.
- Czy środowisko wiejskie zostało w jakiś szczególny sposób wyróżnione w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki ?
- Oprócz tego, co
zostało tutaj już
powiedziane, dodatkowym wsparciem
na rzecz mieszkańców wsi jest system małych grantów
finansowych, za pomocą których wspierane
będą inicjatywy zwiększenia zatrudnienia,
mobilności i aktywności społecznej, pobudzenia inicjatyw lokalnych itp., by w ten sposób zacierać różnice między poziomem rozwoju miast i ośrodków wiejskich.
- Program Operacyjny Kapitał
Ludzki jawi się jako jeden z najważniejszych wśród innych programów unijnych.
To wielka odpowiedzialność, by wprowadzić go w życie...
- ... i dlatego postawiłem sobie i instytucjom mi podległym cel strategiczny: wykorzystać w pełni przeznaczone naszemu regionowi środki na realizację tego programu.
Liczę nawet na przejęcie środków z innych
województw, gdzie nie będą one wykorzystane, bo taka możliwość istnieje.
Stajemy, jako region, przed olbrzymią
szansą nadrobienia wielkich opóźnień w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz osiągnięcia pozytywnych zmian na rynku pracy.
Potrzebne jest pełne współdziałanie instytucji
i organizacji, do których program Operacyjny
Kapitał Ludzki jest kierowany.
- Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Kosowski
Inicjatywa wójta gminy
Filia Wydziału
Komunikacji
w Zagnańsku ?
Wójt naszej gminy wystąpił do Starostwa Powiatowego w Kielcach z inicjatywą zorganizowania w Zagnańsku
filii Wydziału Komunikacji.
- Przejęcie komunikacji przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, z końcem
grudnia 2000 roku - mówi wójt Zbigniew Zagdański wywołało wśród społeczeństwa naszej gminy duże niezadowolenie. Problem ten poruszany jest każdorazowo nie tylko na zebraniach wiejskich, ale również na każdym spotkaniu
z mieszkańcami naszej gminy. Dla większości społeczeństwa jest niezrozumiałe,
że formalności, związane z załatwieniem
spraw z zakresu komunikacji, są załatwiane w Wydziale Komunikacji w Kielcach, a nie w gminie Zagnańsk. Dostęp
do usług, m.in. rejestracji pojazdów,
wydawania praw jazdy, przerejestrowania itp. jest bardzo ważnym i istotnym
czynnikiem kształtującym opinię społeczeństwa o sprawności administracji
państwowej jak i samorządowej.
Obecnie Wydział Komunikacji
mieści się na obrzeżach miasta Kielce, tj.
w Malikowie. Jego lokalizacja nie daje
dogodnego połączenia komunikacyjnego a mieszkańcy naszej gminy zmuszeni są korzystać z kilku środków
komunikacyjnych. Powoduje to negatywne nastawienie społeczeństwa do
urzędów i aktywności władz samorządowych w podejmowaniu działań zmierzających do rozwiązywania problemów
zgłaszanych przez mieszkańców.
Wychodząc naprzeciw tym problemom, składam wniosek o ujęcie gminy
Zagnańsk w programie pilotażowym, tj.
eksperymentalnemu przekazaniu spraw
z zakresu komunikacji do prowadzenia
przez wybrane urzędy.
Ze swej strony gwarantujemy zapewnienie lokalu i jego zabezpieczenie, wyposażenie stanowiska pracy w sprzęt
oraz inne niezbędne instrumenty wymagane przepisami w tym zakresie.
Występując w powyższej sprawie,
informuję, że posiadamy poparcie Rady
Gminy Zagnańsk, która stoi na stanowisku, aby podjąć wszelkie możliwe
działania zmierzające do rozwiązania
tego problemu.
Biorąc powyższe pod uwagę, proszę
o pozytywne rozpatrzenie i załatwienie
niniejszego problemu.
Uwaga, talent !
Pomóżmy Marcinowi
Mamy do czynienia z talentem czystej wody: mowa o 15-letnim Marcinie
Wróblu z Kaniowa, wybitnie uzdolnionym akordeoniście, absolwencie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, w klasie
akordeonu.
W opinii, jaką wystawił Marcinowi
wicedyrektor Instytutu Edukacji Muzycznej ds. artystycznych i naukowych Akademii Świętokrzyskiej - prof. Jerzy
Mądrawski, czytamy m.in.:
„ Marcin Wróbel jest niezwykle utalentowanym uczniem. Pomimo młodego
wieku (15 lat) i 6-letniego okresu nauki
w szkole muzycznej, jego osiągnięcia w
grze na akordeonie są imponujące. Jest
laureatem wielu konkursów o randze
międzynarodowej i ogólnopolskiej. Wśród
osiągnięć artystycznych należy wymienić
m.in.: : dwa II miejsca na Ogólnopolskim
Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Mławie, III miejsce na XII Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Akordeonowej Przemyśl 2003”, I miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Akordeonowym w Kielcach
w 2005 i 2007 roku itp.
Marcin jest niezwykle aktywny: bierze
udział w koncertach na rzecz środowiska.
W 2004 r. reprezentował Państwową
Szkołę Muzyczną w Kielcach na koncertach: w Piotrkowie Trybunalskim i Kielcach. Występował: w sali koncertowej
sanatorium „Marconi” w Busku Zdroju,
w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na IV koncercie z cyklu „Kieleckie
Świętokrzyskie Rodowody”. Był też
wykonawcą kilkunastu audycji dla przedszkoli. Koncertował w Stróżówce na
Ukrainie, wziął udział w Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej Mętne 2007.
Należy podkreślić, iż Marcin dwukrotnie zakwalifikowany został przez komisję ekspertów, przedstawicieli polskiej
akordeonistyki, członków Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki Akademii
Muzycznej im. F. Chopina, do udziału
w konkursach międzynarodowych. Wyjazdy do Klingenthal (Niemcy) i Castelfidardo
(Włochy) nie doszły do skutku ze względu
na trudną sytuację materialną rodziny ucznia.
Obecnie Marcinowi potrzebna jest stała
pomoc materialna, którą będzie mógł
wykorzystać na zakup dobrego instrumentu muzycznego, nut, na wyjazdy na konkursy zagraniczne, realizację napraw
bieżących i strojenie akordeonu nadmiernie eksploatowanego podczas ćwiczeń.
Jako jego nauczyciel i wychowawca
niezwykle gorąco popieram inicjatywę
przyznania mu stypendium. Liczę, iż dzięki
pomocy Urzędu Gminy w Zagnańsku i ludzi dobrej woli przez najbliższy okres
Marcin Wróbel znajdzie finansowe wsparcie, które przyczyni się do dalszego i harmonijnego rozwoju artystycznego oraz
umożliwi mu reprezentowanie naszego
kraju na konkursach o randze międzynarodowej”.
Marcina można wspierać finansowo,
przekazując mu środki na konto:
89 8512 0002 2003 0009 2382 0001,
z dopiskiem: „Na akordeon”.
Wierzymy, że znajdą się ludzie, którzy
pomogą Marcinowi w rozwoju jego kariery
artystycznej.
Wymień książeczkę na kartonik
Chociaż ważność dowodów osobistych
przedłużono do końca I kwartału 2008 r.,
to jednak utrzymano termin składania
wniosków do 31 grudnia br.
Uwzględniając fakt, iż do końca roku pozostało kilka miesięcy i to, że dowody z całego kraju produkowane są w Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie, zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wymiany dowodów osobistych już teraz.
Wymagane dokumenty:
 wniosek o wydanie dowodu osobistego
 dwie fotografie
 odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu
małżeństwa
 posiadany dokument tożsamości /do
wglądu/
 opłata 30 zł.
Zwolnione z opłaty za wydanie dowodu
osobistego są osoby pobierające rentę socjalną lub zasiłek stały z pomocy społecznej.
Dla ułatwienia wymiany dowodu osoGAZETA
ZAGNAŃSKA -wrzesień 2007
bistego, Urząd Gminy w Zagnańsku wprowadził dyżury: w każdy poniedziałek,
w godz.: od 7.00 do 20.00, w pokoju nr 4,
w którym można załatwić wszelkie formalności związane z wymianą tego
dokumentu.
Po pracę - do dyrektora
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, do wójta naszej gminy zgłaszają się nauczyciele, gotowi podjąć pracę
w którejś z gminnych placówek oświatowych. Wójt Zbigniew Zagdański informuje, że jedyną, kompetentną osobą, która
może podjąć decyzję o zatrudnieniu nauczyciela, jest dyrektor gimnazjum, szkoły
podstawowej czy przedszkola. Decydują
o tym odpowiednie przepisy prawne.
Przy okazji dowiedzieliśmy się, że żadna
z placówek oświatowych w naszej gminie, na
obecnym etapie, nie przewiduje takich zatrudnień...
Akcja „Perły woj. świętokrzyskiego”
Radio „Kielce” promowało
naszą gminę
Radio „Kielce” przez całe wakacje prowadziło akcję pn. „Perły woj. świętokrzyskiego”, podczas której docierało do najładniejszych zakątków naszego regionu,
promując jego uroki i zachęcając turystów do odwiedzin tych miejscowości. Na trasie
tego reporterskiego rajdu znalazła się także gmina Zagnańsk, którą radio odwiedziło
ostatniego dnia sierpnia.
Przez trzy godziny audycji „na żywo” (od
9.00 do 12.00) reporterzy radia: Daria
Dyktyńska oraz Marcin Janaszek odwiedzili kilka najbardziej, ich zdaniem, interesujących miejsc w naszej gminie. Rozpoczęto
od kościoła parafialnego pw. św Rozalii
i Marcina w Zachełmiu, gdzie proboszcz
ks. Witold Janocha mówił radiosłuchaczom
o zabytkowej świątyni, jej organach i najcenniejszych obrazach świętych. Stąd pobiegła
w eter muzyka organowa, a dziennikarze
ogłosili konkurs, charakterystyczny dla tej
audycji, pytając, ile jest okrągłych okien w
nawie kościoła w Zachełmiu ? (odpowiedź: 5)
Kolejną wizytę radio złożyło firmie „Jezierski” w Kajetanowie, prezentując ten
największy w gminie zakład produkujący
okna oraz przedstawiając tajniki najnowszych technologii wykorzystywanych przy
wytwarzaniu stolarki okiennej. Informacji
udzielał właściciel nieustannie rozwijającego się zakładu Andrzej Jezierski.
Kulminacyjnym punktem reporterskiej
wizyty w naszej gminie było spotkanie,
w cieniu Dębu „Bartek”, z wójtem Zbigniewem Zagdańskim oraz zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Zagnańsk - Witoldem
Wałkiem. Gospodarze zapoznali radiosłuchaczy z planami rozwoju turystyki w gminie,
włącznie z koncepcjami zagospodarowania
terenu wokół słynnego drzewa, organizacją
ścieżek rowerowych, budową zbiorników
wodnych, mówili o całkiem dobrej - jak na te
lata - kondycji dęba i turystycznym wizerunku gminy.
Spod Dębu „Bartek” już tylko kilka minut
jazdy samochodem do posesji słynnego
plastyka Adama Wolskiego, w centrum Zagnańska. Artysta, wraz z towarzyszką życia
Agnieszką Chat, przyjęli gości niespodziankami w postaci zespołów „Jaworzanki”
i „Tumlinianki”, które - na żywo - zaprezentowały kilka swoich utworów ludowych
a liderka „Tumlinianek” Marianna Kłosowska także wiersz o ziołach dobrych na wszystko. W posiadłości p. Adama na reporterów
czekali też inni artyści z Pawłem Pierścińskim, fotografikiem, twórcą Kieleckiej
Szkoły Krajobrazu. Adam Wolski mówił
o swojej urokliwej posesji, znanej m.in. ze
„Śniadań na trawie” oraz plenerów plastycznych, o powstających w pracowni kolejnych
dziełach rzeźby użytkowej. Duże zainteresowanie wzbudziła niecodzienna estrada, do
budowy której artysta wykorzystał monumentalne rzeźby kolorowe totemy w drewnie. - Te dzieła - mówił p. Adam przejechały
ze mną pół Polski, z Operą Leśną w Sopocie,
włącznie...
Tuż przed południem radio złożyło ostatnią wizytę tego dnia - na posiadłości
Władysława Kowalewskiego w Belnie.
Radny gminy, botanik, specjalista od zieleni
i niebezpiecznych owadów (likwiduje gniazda os i szerszeni) wraz z żoną przyjechał tutaj
z Warszawy i od 20 lat mieszka na posesji,
przypominającej skansen ludowy, pełnej niespotykanych roślin i tajemniczych zakątków.
Tutaj mogliśmy zobaczyć unikatowe: klony
palmowe, klony drobnolistkowe, wijące się Adam Wolski udziela wywiadu Radiu „Kielce”
na śliwach, pnące
hortensje, olbrzymie, 4-metrowe
tuje, cyprysy, bulewardy, a nawet
„złośliwe”dławisze,
które tak szybko
przyrastają, że
można by je „podrzucić” niedobremu sąsiadowi, by
zdominowały jego
pole...
Budowle, jakby
z początków państwa polskiego, słu- Wójt gminy Zbigniew Zagdański oraz zastępca nadleśniczego Witold
żą do organizowania Wałek w rozmowie z reporterami Radia „Kielce”, przy Dębie „Bartku”.
„wojennych” harców Słowian I i...
Wikingów, w których znakomicie
wcielają się członkowie Grupy
„HIRD” z liceum
Żeromskiego
w Kielcach, kierowanej przez Zbigniewa Kowalskiego. To oni dali
pokaz walk rycerskich z przełomu IX
i X wieku, ubrani
w stosowne stroje
z tejże epoki. Szkoda, że radiosłu- Władysław Kowalewski, z reporterami radia, na tarasie widokowym
chacze mogli usły- swojej posesji.
szeć tylko chrzęst
białej broni podczas
zainscenizowanego
pojedynku dwóch
rycerzy. Ale już 22
września br., na
posesji W. Kowalewskiego, odbędzie
się Piknik Historyczny, gdzie można
będzie zobaczyć
m.in. walki rycerstwa z tamtej epoki.
Zapraszamy.
Tekst i fot.:
Jerzy Kosowski „Tumlinianki” w ogrodzie Adama Wolskiego.
GAZETA
ZAGNAŃSKA -wrzesień 2007
Lek. med. PAWEŁ KRZYŻAK
Prywatny specjalistyczny
GABINET LEKARSKI
Leczenie chorób serca oraz układu krążenia
Godz. przyjęć- wtorek: 16.00 -18.00
Ustalanie terminów przyjęć:
osobiście: NZOZ „Nasza Przychodnia”,
telefonicznie: 041/300-36-97,
tel. kom.: 606 663 630
Czym dla mnie było Nawiedzenie ?
Klimat tych wydarzeń zawarłam w wierszach, które załączyłam.
Na dużą pochwałę zasługuje postawa
sołtys Janaszowa - Natalii Wójcik, gdyż
całe serce włożyła w to, aby trasa przejazdu
(głównie Janaszów) była ustrojona jak należy. Dzięki temu mieszkańcy parafii mogli
się znów zjednoczyć, wspólnie działać i pokazać, że na wiele ich stać, tylko musi być
przewodnik i konkretny cel...
Z poważaniem:
Celina Ślefarska
311-31-77
Apteka "Farmacja"
ul. Spacerowa
Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Zagnańsku
Reminiscencje po Nawiedzeniu...
311-33-55
300-11-59
Od redakcji: Publikujemy jeden
z wierszy naszej Czytelniczki, mając w
pamięci Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w naszych parafiach.
Nawiedzenie
Koronę z naszych serc
Na głowę załóż Matko
I po dywanie miłości krocząc
Ziarenko Łaski rzuć za próg.
Bo moja wiara w chwilach próby
Jak listek na wietrze drży
Po umajonych idąc ulicach
Do mnie Matko też przyjdź.
Przyjdź i z upadku dźwignij
Obojętności przerwij sen
Niech zadrżą usta modlitwą
Na progu wiary czekam wejdź.
Łatwo jest ubrać ulice
Zamienić je w kolorową tęczę
Na czas Twojego nawiedzenia
Matko.
Szkoda tylko, że czasem
Proporce wzlatują bardziej
Ku niebu niż dusza.
Trwamy w modlitwie
Lecz czy ta euforia
Nie zgaśnie z Twym odejściem..?
Nawiedzenie Cudownego Obrazu
Matki Bożej -wiersz napisany w dniach:
8-9.08.2007 r. po Nawiedzeniu .
Celina Ślefarska z Janaszowa
Pieniądze na kaplice i organy
Zarząd Województwa przeznaczył
50 tys. zł na ratowanie zabytków w gminach Staszów, Chmielnik i Zagnańsk.
Największą część, bo 30 tys. zł otrzyma
Staszów na dofinansowanie dokumentacji
remontu zespołu kościelno-klasztornego
Najświętszej Marii Panny w Koniemłotach, po 10 tys. zł dostaną Chmielnik i Zagnańsk na wykonanie prac konserwatorskich w kaplicy Matki Bożej Loretańskiej
w Piotrkowicach oraz na remont zabytko-
wych organów w kościele św. Rozalii
i Marcina w Zagnańsku.
Pieniądze pochodzą z funduszu na
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
świętokrzyskiego samorządu.
Urząd Gminy w Zagnańsku na remont
organów w kościele św. Rozalii i
Marcina w Zagnańsku przeznaczył
ponadto 30 tys. zł.
Wydawca: Urząd Gminy w Zagnańsku, 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, tel.: 041 300-13-22
Dyżury w Urzędzie Gminy - pok. nr 3, poniedziałek i piątek od godz.: 9.30 - 11.00
www.zagnansk.pl, e-mail: [email protected]
Redagują: Jerzy Kosowski - redaktor naczelny oraz zespół, tel.: 041 368 30 15, 0608 306 881,
e-mail: [email protected]
Druk:

Podobne dokumenty