nauczyciel roku powiatu strzeleckiego 2010

Transkrypt

nauczyciel roku powiatu strzeleckiego 2010
Powiatowy Program Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i MłodzieŜy
„NAJLEPSZY UCZEŃ
POWIATU STRZELECKIEGO 2010”
„NAUCZYCIEL ROKU POWIATU
STRZELECKIEGO 2010”
Powiatowy Program Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i MłodzieŜy
Mając na uwadze fakt, Ŝe bez wspierania edukacji, bez otoczenia
szczególna opieką wybitnie uzdolnionych uczniów nie ma mowy
o rozwoju regionu, stworzony został przez Powiat Strzelecki Powiatowy
Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i MłodzieŜy.
Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających swoją siedzibę
na terenie powiatu strzeleckiego.
Celem programu jest wspieranie i motywowanie uczniów
o rozwijania pasji, uzdolnień i umiejętności poprzez
przyznawanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe,
sportowe, społeczne, kulturalne.
Nagroda „Najlepszy Uczeń Powiatu” ma równieŜ na celu
finansowe wsparcie uzdolnionych uczniów poprzez
przyznanie nagrody pienięŜnej.
Nominowani do nagrody
Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2010
Uczeń „Bez Barier”:
Uczeń Gimnazjum:
Dorota Łyszczek
Tomasz Siwek
Krzysztof Selcer
Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej:
Uczeń Szkoły Podstawowej:
Bartłomiej Barański
Karolina Klubikowska
Marta Michalik
Aleksandra Raś
Katarzyna Dziuba
Lennard Czekaj
Marcin Malecko
Dominika StrzyŜewska
Karolina Pisarska
Grzegorz Giera
Kamil Kotlarek
Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2010
Kategoria „Uczeń Bez Barier”
Krzysztof Selcer
I miejsce na dystansie 300 m i I miejsce
na dystansie 500 m w jeździe na rolkach w Europejskich Letnich
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie.
II miejsce w pięcioboju podczas IX Ogólnopolskich Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych w Kielcach,
I miejsce w slalomie specjalnym podczas V Ogólnopolskich Mityngu
w Narciarstwie Zjazdowym Olimpiad Specjalnych w Poznaniu,
III miejsce w Regionalnym Turnieju Halowej Piłki NoŜnej Olimpiad
Specjalnych w Leśnicy,
II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Piłki NoŜnej w Bydgoszczy,
I miejsce na dystansie 300 m i I miejsce
na dystansie 500 m w Regionalnym Mitingu
w Jeździe na Rolkach w Opolu,
I miejsce na dystansie 800 m w VI Ogólnopolskim
Mityngu w Biegach Przełajowych w Raszowej,
Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2010
Kategoria „Uczeń Szkoły Podstawowej”
Karolina Klubikowska
VI miejsce w Ogó
Ogólnopolskim Konkursie Krasomó
Krasomówczym Dzieci i Mł
MłodzieŜ
odzieŜy,
I miejsce w Wojewó
Wojewódzkich Igrzyskach Szkó
Szkół Wiejskich w Mini Koszykó
Koszykówce Dziewczą
Dziewcząt (Karolina jest
kapitanem druŜ
druŜyny),
VIII miejsce w Wojewó
Wojewódzkich Igrzyskach Mł
MłodzieŜ
odzieŜy Szkolnej w Czwó
Czwórboju LA szkó
szkół podstawowych
dziewczą
dziewcząt,
IV miejsce w pó
półfinale wojewó
wojewódzkim w Mini Pił
Piłce Rę
Ręcznej Dziewczą
Dziewcząt szkó
szkół podstawowych,
I miejsce w Turnieju Mini koszykó
koszykówki Dziewczą
Dziewcząt Szkó
Szkól Wiejskich pod patronatem Gabrieli Mrohs
Czerkawski organizowanego przez PSP w Suchej,
II miejsce w wojewó
województwie w Przeglą
Przeglądzie Zespoł
Zespołów Kolę
Kolędniczych "Herody 2010" w Lewinie Brzeskim
(szkolna grupa teatralna Teatr Dzielnego Widza),
II miejsce w Wojewó
Wojewódzkim Konkursie Gawę
Gawędziarskim "Ś
"Śląskie Beranie 2010".
Uczennica bierze aktywny udział
udział w pracach Samorzą
Samorządu Szkolnego. Jest przewodniczą
przewodniczącą. Dział
Działa w szkolnym
Kole Caritas. Uczestniczył
Uczestniczyła w Ogó
Ogólnopolskim Programie "OŜ
"OŜywić
ywić Pola. Rok Zają
Zająca”
ca”.
W ramach szkolnego projektu ekologicznego "Eko - wizytó
wizytówka gminy i powiatu strzeleckiego, był
była
wspó
współautorem prezentacji multimedialnej dotyczą
dotyczącej najpię
najpięknię
knięjszych obiektó
obiektów przyrodniczych inwestycji
ekologicznych gminy i powiatu. Projekt dostał
dostał dofinansowanie w kwocie 2750 zł
zł.
Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2010
Kategoria „Uczeń Gimnazjum”
Tomasz Siwek
II miejsce i tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie
Informatycznym,
Tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego,
Tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego,
Udział w II etapie eliminacji szczebla ogólnopolskiego
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Internecie Dialnet
Masters,
Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego 2010
Kategoria „Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej”
Marcin Malecko
Tytuł Finalisty Olimpiady Języka Polskiego i
Literatury,
Tytuł laureata i I miejsce w Regionalnym
Konkursie Wiedzy Historycznej "Obozy
w Lamsdorf (1870-1946),
Uzyskał promocję z wyróŜnieniem do klasy III.
„NAUCZYCIEL ROKU POWIATU
STRZELECKIEGO 2010”
W celu inspirowania nauczycieli do twórczej
pracy zawodowej i wspieranie ich w realizacji
swoich pomysłów Zarząd Pwiatu Strzeleckiego
ustanowił nagrodę „Nauczyciel Roku Powiatu
Strzeleckiego”.
Nagroda skierowana jest do nauczycieli, szkół dla których Powiat
Strzelecki jest organem prowadzącym.
Laureatem nagrody jest nauczyciel, który
w mijającym roku szkolnym w swojej
pracy osiągnął sukces zawodowy
Nominowani do nagrody
Nauczyciel Roku
Powiatu Strzeleckiego 2010
Barbara Macygon – Zespół Szkół Specjalnych w Kadłubie
Arkadiusz Baron – Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem
Danuta Kolender – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wcyhowawczy w Leśnicy
Aleksandra Taskin – Zespół Szkół Zawodowych w Strzelcach Opolskich
Dorota Maćkula – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
Artur Gołdyn - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
Nauczyciel Roku
Powiatu Strzeleckiego 2010
dr Dorota Maćkula
Pani Dorota Maćkula jest nauczycielką języka polskiego.
Wyniki jej uczniów na sprawdzianach i egzaminach prowadzonych przez OKE sytuują się powyŜej
średniej szkolnej, wojewódzkiej i krajowej.
Uczniowie pod jej opieką zakwalifikowali się do okręgowych, wojewódzkich i ogólnopolskich
konkursów przedmiotowych:
1) w Ogólnopolskim Przeglądzie Projektów MłodzieŜowych w Warszawie, w którym udział brało
osiem najlepszych zespołów z całej Polski, z projektem "Patrz i zmieniaj",
2) w Olimpiadzie Języka Polskiego i Literatury uczeń uzyskał tytuł finalisty
na szczeblu centralnym,
3) w Regionalnym Konkursie Wiedzy Historycznej "Obozy w Lamsdorf (1870-1946)„
uczeń zdobył I miejsce,
4) wyróŜnienie w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym "Z poprawą polszczyzną na co dzień",
Podejmuje działalność innowacyjną:
Opracowała innowację pn „PejzaŜ Śląski” -turystyka i
regionalizm w edukacji szkolnej, która została opisana
publikacji „Najlepsze praktyki innowacyjne w szkole”
Stowarzyszenie Szkół Innowacyjnych.
Opracowała propozycję innowacji „Warsztaty dziennikarskie.
Zajęcia fakultatywne prowadzone metodą e-learningową”.
Innowacja powstała jako efekt ukończenia przez D. Maćkulę
studiów podyplomowych „Przygotowanie kadry do
prowadzenia zajęć metodą e-learningową”.
Opracowała autorski program nauczania języka polskiego dla
uczniów liceum realizujących rozszerzony program nauczania.
Opracowała publikacje przedmiotowo-metodyczne dla
ogólnopolskich czasopism metodycznych „Język
polski w Gimnazjum” i „Język polski w Liceum”:
- „Przysłowia na miarę gimnazjalisty”,
- „Od ObieŜysasi do Eusieroty. Lekcja języka
polskiego na Opolszczyźnie”,
- „Koza z Lemurem u Wikinga, czyli przygoda
z onomastyką na lekcjach języka polskiego”.
Brała udział w projektach międzynarodowych- trzyletnia opieka nad grupą
realizującą międzynarodowy projekt edukacji globalnej Centrum Edukacji
Obywatelskiej Patrz i Zmieniaj.
Organizowała uroczystości szkolne lub środowiskowe, imprezy kulturalne:
przygotowała tydzień Edukacji Globalnej, przygotowała i prowadziła zajęcia
„Mój Tybet”, przygotowała Rajd „Strzelecka Wiosna”, współorganizowała
VI Ogólnopolski Konkursu Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co
dzień”.
Organizowała pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji, z grupą „Patrz i
zmieniaj” przygotowała kiermasze ciast i kwesty, z których dochód
przeznaczony był na cele charytatywne.
Działa w zakresie profilaktyki: przeprowadziła wraz z uczniami kampanię
informacyjną na temat nikotynizmu i alkoholizmu, przeprowadziła apel ze
spektaklem profilaktycznym pt „List Joli”.
Ukończyła studia podyplomowe oraz IV Szkołę Letnią
Nauczanie o Holokauście w Instytucie Europeistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jest opiekunem stworzonego przez siebie Szkolnego
Klubu Regionalno-Turystycznego.
Pracowała jako przewodnicząca zespołu egzaminatorów
sprawdzającego prace maturalne pisemne z języka
polskiego.
Egzaminator w zespole sprawdzającym prace uczniów na
egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej.