program moduł ii - finanse - Toruńska Agencja Rozwoju

Transkrypt

program moduł ii - finanse - Toruńska Agencja Rozwoju
„Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP”
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 6 do umowy szkoleniowej
PROGRAM
MODUŁ II - FINANSE
I. Czas trwania: 12 dni szkoleniowych x 6 godzin
II. Liczba uczestników: 20 osób
III. Grupa docelowa: właściciele i kadra zarządzająca MSP z woj. kujawsko-pomorskiego
IV. Program:
Wartość pieniądza w czasie – 6 godzin
1. Podstawy funkcjonowania finansów w gospodarce
2. Stopy procentowe i cena pieniądza na rynku
3. Narzędzia zarządzania finansami
4. Rachunek procentu prostego
5. Rachunek procentu złożonego
Przepływy pieniężne i kredyty– 6 godzin
1. Rachunek rent oraz przepływów pieniężnych
2. Metody ratalnej spłaty kredytów
3. Kredyty walutowe
4. Rachunek przepływów pieniężnych
Sprawozdania finansowe – 6 godzin
1. Sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat
4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
5. Informacja dodatkowa
Analiza finansowa cz.1 – 6 godzin
1. Wprowadzenie do analizy finansowej przedsiębiorstwa
2. Analityczne sprawozdania finansowe
3. Analiza struktury
4. Analiza dynamiki
5. Analiza kapitałowo-majątkowa
Analiza finansowa cz. 2 – 6 godzin
1.Analiza wskaźnikowa (płynności, rentowności, zadłużenia, zdolności do obsługi zadłużenia, efektywności
zarządzania aktywami, wartości rynkowej)
2. Zarządzanie strukturą kapitałowo-majątkową
3. Kapitał obrotowy netto oraz zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
Bieżące zarządzanie finansami – 6 godzin
1. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
2. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
3. Zarządzanie zapasami
4. Zarządzanie należnościami
5. Zarządzanie środkami pieniężnymi
Rachunek kosztów – 6 godzin
1. Rachunek kosztów
2. Koszty bezpośrednie i pośrednie
3. Rozliczanie kosztów na produkcję sprzedaną
Controlling w przedsiębiorstwie– 6 godzin
1. Podstawy controllingu
Zarządzanie ryzykiem finansowym– 6 godzin
1. Wspomaganie wyników przedsiębiorstwa
2. Zarządzanie ryzykiem walutowym oraz stóp procentowych w przedsiębiorstwie
Ocena projektów inwestycyjnych – 6 godzin
1. Ocena projektów inwestycyjnych
2. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych
BIURA PROJEKTU:
TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. Włocławska 167, p. 244; 87-100 Toruń
tel. 056/ 657-77-63; fax: 056/ 651-33-79
e-mail: [email protected]; www.tarr.org.pl
1
IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TORUNIU
ul. Kopernika 4 (II piętro); 87-100 Toruń
tel. 056/658 62 90, fax: 056/658 62 99
e-mail: [email protected]; www.iph.torun.pl
„Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP”
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Metody dyskontowe oceny projektów inwestycyjnych
Biznes Plan – 6 godzin
1. Biznes plan
2. Konstruowanie biznes planu
3. Prognozowanie wyników finansowych
Analiza techniczna i fundamentalna – 6 godzin
1. Funkcjonowanie rynku kapitałowego
2. Podstawy analizy spółek giełdowych
3. Wykresy analityczne
4. Formacje analityczne
5. Wskaźniki analizy technicznej
6. Metody analizy fundamentalnej
7. Powtórka materiału
8. Egzamin
V. Prowadzący:
dr Michał Buszko - adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami UMK oraz stypendysta Nottingham Trent University;
zajmuje się zarówno praktycznymi jak i teoretycznymi aspektami funkcjonowania finansów przedsiębiorstw,
bankowości, rynków kapitałowych, a także inwestowania na rynkach finansowych; współpracuje z firmami
konsultingowymi i instytucjami finansowymi oraz z Dominican University w Chicago, prowadząc zajęcia w ramach
programu MBA z przedmiotów Financial Management oraz International Finance; jest autorem około czterdziestu
profesjonalnych publikacji dotyczącej tematyki finansowej; prowadzi liczne szkolenia z zakresu zarządzania finansami,
inwestowania na giełdzie oraz funkcjonowania instrumentów finansowych, w tym m.in. dla TU Skandia SA i Banku
Ochrony Środowiska S.A.
dr Aneta Szóstek
Doktor Aneta Szóstek jest pracownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą analiz finansowych
i ekonomicznych związanych z oceną efektywności i ryzyka projektów inwestycyjnych. W tym zakresie jest autorką
blisko trzydziestu publikacji naukowych. W procesie dydaktycznym prowadzi zajęcia, zarówno teoretyczne jak
i praktyczne, dla studentów studiów magisterskich i podyplomowych związanych z oceną efektywności projektów
inwestycyjnych, zarządzaniem ryzykiem inwestycyjnym oraz budową biznes planu.
mgr Justyna Broniecka
Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praktyk
z dziedziny zarządzania finansami i rachunkowości. Od 4 lat pracuje na samodzielnym stanowisku głównej księgowej
i zastępcy głównego księgowego w firmie produkcyjnej. Kandydatka na Biegłego Rewidenta.
VI. Cena szkolenia dla jednego uczestnika:
Wielkość
przedsiębiorstwa
Mikro
Małe
Średnie
Wkład %
Moduł II – Finanse
20%
20%
30%
459,40 zł
459,40 zł
689,10 zł
Cena obejmuje: 2 przerwy kawowe, lunch i materiały szkoleniowe.
………………………………………………………………
Miejscowość, data
BIURA PROJEKTU:
TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. Włocławska 167, p. 244; 87-100 Toruń
tel. 056/ 657-77-63; fax: 056/ 651-33-79
e-mail: [email protected]; www.tarr.org.pl
………..…………………………………………………
Czytelny podpis
2
IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TORUNIU
ul. Kopernika 4 (II piętro); 87-100 Toruń
tel. 056/658 62 90, fax: 056/658 62 99
e-mail: [email protected]; www.iph.torun.pl