Spis treści

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
Od Wydawcy....................................................................................................................5
ARTYKUŁY
Kateřina Kostolányová
Adaptive e-Learning..............................................................................................9
Emilia Zimnica-Kuzioła
Wybrane wskaźniki religijności studentów socjologii
na tle ogólnopolskich badań CBOS-u................................................................31
Zbigniew P. Kruszewski
Seminarium doktoranckie Towarzystwa Naukowego Płockiego.....................43
Alexander V. Fedorov
„The Hyperboloid of Engineer Garin”: the Novel and its Adaptation
to Media Education Lessons in the Student Audience .....................................61
Mirosława Lasek, Piotr Borowski
Wdrażanie wirtualizacyjnej technologii informatycznej
a sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa................................................71
Janabayev Mars
Problems with the determinacy of legal journalism
(by the example of periodicals)...........................................................................99
Grzegorz Karwasz
Nauczanie fizyki – trudności matematyczne
czy nieumiejętność komunikacji.......................................................................107
Н. М. Шевченко
Проблемы лексикографирования поэтонимов Чингиза Айтматова......115
Sławomir Dębski
Bezpieczeństwo a demokracja, rozwiązanie alternatywne dla Polski...........123
Wojciech Stankiewicz
Edukacja wobec integracji europejskiej – zagrożenia i szanse.......................133
RECENZJE
Andrzej Chodubski
Wiesław Adam Koński, Dwa wieki prasy płockiej, t. 1 (1810–1845)..........157
Andrzej Chodubski
Adam Hołub, Podstawowe problemy polityczne świata w przekazie
skrajnej lewicy i prawicy w Niemczech na początku XXI wieku...................163
Wojciech Stankiewicz
Charles A. Kupchan, No one’s world. The West, the Rising Rest,
and the Coming Global Turn............................................................................169
Anna Krygier
Jarosław Kłaczkow (red.), Kościoły luterańskie na ziemiach polskich
(XVI–XX w.).......................................................................................................177
Dominika Popielec
Małgorzata Adamik-Szysiak and Wojciech Maguś (eds.), Współczesne
zagadnienia marketingu politycznego i public relations (The Contemporary
Issues of Political Marketing and Public Relations)........................................181
SPRAWOZDANIA
Konrad Ziółkowski
Sprawozdanie z VII Międzynarodowej Sesji Naukowej
Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego „Migracje. Podróże w dziejach”,
Wolin 26–28 lipca 2013 r. ................................................................................187
VARIA
Kerry Lynn Rice
A Fulbright Cultural Exchange: Exploring New Pedagogies
with Technology in Education, Poland 2012–2013......................................199
Noty o Autorach..........................................................................................................211

Podobne dokumenty