Agenda szkolenia z zakresu nowelizacji ustawy – Prawo zamówieo

Transkrypt

Agenda szkolenia z zakresu nowelizacji ustawy – Prawo zamówieo
Agenda szkolenia
z zakresu nowelizacji ustawy – Prawo zamówieo publicznych
w 2016r.
Prowadzenie: Anna Specht - Schampera
PRZEDMIOT SZKOLENIA : ZMIANY PRAWA ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH
W UJĘCIU PRAKTYCZNYM
1.
NOWE DEFINICJE W PZP:
a)
NOWE
BRZMIENIE
6.
PODWYKONAWSTWO
DOTYCHCZASOWYCH
TERMINÓW:
7.
DEFINICJA DOSTAWY
a)
b) NOWE POJĘCIA WPROWADZONE NOWELIZACJĄ:
W
STOSOWANIA
ZAKRESIE
USTAWY
KRYTERIA OCENY OFERT, W TYM KLAUZULE
PRZEDMIOTOWYM
POLEGAJĄCE
NA
c)
ODRZUCENIE OFERTY
8.
ZMIANA POSTANOWIEO ZAWARTEJ UMOWY PO
NOWELIZACJI
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OBOWIĄZEK
9.
OKREŚLANIA
10. ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, W TYM ZAMÓWIENIA
CZYNNOŚCI
WYMAGAJĄCYCH
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
WYKONYWANIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ,
IN
MOŻLIWOŚD OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W
ZMIAN W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
KATEGORIACH WYMAGAO WYDAJNOŚCIOWYCH LUB
PORZĄDKU W GMINACH.
FUNKCJONALNYCH,
W
TYM
ASPEKTÓW
ŚRODOWISKOWYCH, MOŻLIWOŚD OPZ POPRZEZ
ODNIESIENIE DO CECH DOSTAW, USŁUG LUB ROBÓT
BUDOWLANYCH, OZNAKOWANIE
– ETYKIETOWANIE
A KONTROLA MATERIAŁÓW NA BUDOWIE
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.
5.
OFERTA – ZASADY DOKONYWANIA WYBORU
b) RAŻĄCO NISKA CENA LUB KOSZT
WPROWADZENIU NOWYCH WYŁĄCZEO.
4.
„HANDLU
SPOŁECZNE, KRYTERIUM KOSZTU W PRAKTYCE
DEFINICJA ETYKIETY
3.
KONIEC
OFERTY JAKO NAJKORZYSTNIEJSZEJ
DEFINICJA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZMIANY
–
REFERENCJAMI”?
DEFINICJA CYKLU ŻYCIA PRODUKTU
2.
POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW.
KATALOG DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAD
ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCÓW I MOMENT ICH
ŻĄDANIA
a)
DOKUMENTY PODMIOTOWE
b) JEDNOLITY
ZAMÓWIENIA
EUROPEJSKI
DOKUMENT
– HOUSE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM