Język wypowiedzi dziennikarskiej

Komentarze

Transkrypt

Język wypowiedzi dziennikarskiej
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału nauczyciela
i studentów
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Język wypowiedzi dziennikarskiej
HUMANISTYCZNY
PPWSZ - FP - 1 – 232D - s
filologia polska, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
stacjonarne
ROK I, SEMESTR II
ROK II, SEMESTR III
stacjonarne:
Ćwiczeń 60 godzin
Punkty ECTS
4 ECTS
Pracochłonność
w godzinach
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
st. stacjonarne
Suma
Razem
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Założenia i cele
przedmiotu
Wykłady
Ćwiczenia/
seminaria
60
Konsultacje
obowiązkowe
Egzaminy
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
Nauka
własna
25
25
50
60
Inne
110
Dr Maciej Rak
Dr Maciej Rak
Ma wiedzę na temat stylistycznego zróżnicowania polszczyzny.
Ma wiedzę z zakresu praktycznej stylistyki, kultury języka i gramatyki opisowej
języka polskiego.
Rozpoznawanie cech stylu dziennikarskiego, języka mediów;
Umie zastosować styl dziennikarski w praktyce (umie zredagować tekst dziennikarski).
Umie opisać język wybranych artykułów;
Doskonali umiejętności redagowania wybranych gatunków dziennikarskich
Zdobywa dziennikarski warsztat językowy.
Odniesienie do
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
efektów
efektów
społeczne)
kierunkowych
obszarowych
WIEDZA
Rozumie rolę języka jako medium komunikacji
H1P_W01,
społecznej, a także narzędzia służącego do
K_W01
H1P_W02,
przekazywania informacji i kształtowania opinii.
H1P_W03
UMIEJĘTNOŚCI
13
Efekty
kształcenia
K_U01
H1P_U01,
H1P_U09,
H1P_U10
K_U05
K_U04
H1P_U09,
H1P_U10
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej rolę
K_K02
H1P_K02
Umiejętnie wykorzystuje podstawową wiedzę z
zakresu nauki o języku podczas redagowania
własnych tekstów.
Świadomie wykorzystuje środki stylistyczne, umie
określić ich przydatność w poszczególnych gatunkach
dziennikarskich. Ocenia tekst pod względem
poprawności językowej.
H1P_U03,
H1P_U09,
H1P_U12
redaktora, dziennikarza, korektora, sprawozdawcy
sportowego.
Uczestniczy w życiu kulturalnym swego regionu,
pozyskując tematy i informacje do własnych tekstów.
Efekt kształcenia
14
Forma i warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
K_K02, K_U05
K_U01, K_U05, K_K06
K_W01
15
Stosowane
metody
dydaktyczne
K_K06
H1P_K06
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
aktywny udział studenta w zajęciach
ocena zredagowanych przez studenta
tekstów
samodzielna analiza języka wybranego
artykułu
Praca z tekstem (analiza gotowego tekstu i redakcja nowego tekstu dziennikarskiego)
16
Treści
merytoryczne
przedmiotu
-cechy stylu dziennikarsko - publicystycznego – charakterystyka, rozpoznawanie
środków językowych, nazywanie ich funkcji;
-style i odmiany języka w służbie gatunków publicystycznych; funkcje wypowiedzi;
-cechy stylu potocznego; jego zasięg w gatunkach dziennikarskich;
-opis, definicja, streszczenie –doskonalenie umiejętności warsztatowych;
-pisownia skrótów i skrótowców; błędy językowe;
-podstawy warsztatu dziennikarskiego (zdanie; podział tekstu; lid; środki stylistyczne)
-cechy językowe gatunków informacyjnych (sygnał, news, zapowiedź, wzmianka,
sylwetka, sprawozdanie); pisanie sprawozdania lub wzmianki z regionalnej
uroczystości
-język wypowiedzi dziennikarskiej w prasie i telewizji na przykładzie wywiadu;
-redagowanie sylwetki na podstawie wywiadu; student w roli redaktora w zespole -cechy językowe sprawozdawcy sportowego /relacja na żywo/; analiza języka
sportowych artykułów prasowych;
-analiza języka wywiadów, felietonów, recenzji (w roli recenzenta i felietonisty);
-manipulacja językowa; analiza nagłówków
-analiza języka podpisów fotografii prasowych.
17
Forma i warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia do
egzaminu/zalicz
enia
Zaliczenie z oceną po każdym semestrze
90% obecności; oddanie wszystkich prac
18
Wykaz
literatury
podstawowej
19
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
Dziennikarstwo i świat mediów pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków 2008
Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002
Bauer Z., Chudziński E.(red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.
Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.
Kita M., Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja, Katowice 1998.
Funkcje języka i wypowiedzi, pod red. J. Bartmińskiego, R. Grzegorczykowej, „Język
a kultura”, t.4, Wrocław 1991.
Zeszyty prasoznawcze
Słownik terminów literackich J. Sławiński, M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa,
Warszawa 2004.
Jan Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007
Manipulacja w języku, pod red. P. Krzyżanowskiego, P. Nowaka, Lublin 2004.
Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001.
Potoczność w języku i kulturze, pod red. I. Anusiewicza i F. Nieckuli, „Język i kultura,
t.5, Wrocław 1992.
Cienkowski W., Język i styl dziennikarzy i sprawozdawców sportowych [w:] Język dla
wszystkich, Warszawa 1981.
Praktyczna stylistyka, pod red. E. Bańkowskiej i A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.
Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

Podobne dokumenty