STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA W STUDIUM

Transkrypt

STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA W STUDIUM
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA W STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI
Przeznaczenie terenu:
PU
-
tereny przemysłowo-usługowe – obejmują tereny przenikających się
funkcji produkcyjnych, magazynowych lub wydzielonych terenów
usługowych. W znacznym stopniu obejmują one tereny
przekształceń i rewitalizacji, przechodząc w części z funkcji
przemysłowych w usługowe.
Funkcja mieszkaniowa dopuszczalna jest jako uzupełniająca pod
warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów
szczególnych.
UC
-
tereny koncentracji usługowych – obejmują obiekty jak i zespoły
obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje
ogólnomiejskie.
Funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem
braku kolizji z funkcją podstawową.
Funkcję mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem,
iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej.

Podobne dokumenty