Karta Odbioru Dziecka

Transkrypt

Karta Odbioru Dziecka
Przedszkole „Chatka Pikabu”
ul. Romanówka 44, 08-110 Siedlce
www.chatkapikabu.pl
KARTA ODBIORU DZIECKA
Imię i nazwisko Dziecka:
.............................................
Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób
do przyprowadzania i odbioru Dziecka z przedszkola
Ja ................................................................................................ legitymujący/a się dowodem osobistym o numerze
(imię i nazwisko rodzica)
..................................................... upoważniam do przyprowadzania i odbioru mojego Dziecka z przedszkola następujące
osoby :
Imię i nazwisko osoby upoważnionej/ Seria i nr dowodu osobistego
1.
2.
3.
4.
............................................................
(data i podpis rodzica)
Do odbioru Dziecka z przedszkola można upoważnić
WYŁĄCZNIE OSOBY PEŁNOLETNIE

Podobne dokumenty