Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów

Transkrypt

Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów
Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów
I. Studenci i doktoranci będący obywatelami RP:
1. Student lub doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek
rodziny osoby ubezpieczonej:
do ukończenia 26 lat - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na
rodzicach lub opiekunach prawnych,
w sytuacji, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne
traktowane na równi (bez względu na wiek) – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia
zdrowotnego spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych,
w sytuacji, gdy małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu –
obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na małżonku.
2. Uniwersytet Śląski zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłaca składkę za studenta
i doktoranta który:
ukończył 26 rok życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu,
nie ukończył 26 roku życia i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytułu, w szczególności gdy nie posiada rodziców, opiekunów prawnych lub
małżonka albo osoby te nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz gdy
student lub doktorant nie pobiera renty rodzinnej.
3. Studenci i doktoranci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Śląski mają
obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich członków rodziny, którzy nie
podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
4. Podstawą zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub doktoranta przez
Uniwersytet Śląski jest złożenie we właściwym Dziekanacie lub Sekretariacie Studiów
Doktoranckich oświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
oraz wypełnienie i podpisanie dokumentów zgłoszenia do ZUS.
5. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta wygasa z dniem ukończenia
szkoły wyższej lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub doktorantów.
6. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów wygasa po upływie 4 miesięcy od
zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.
7. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla doktorantów wygasa po upływie 30 dni
od zakończenia nauki lub skreślenia z listy doktorantów.
8. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla członków rodziny studenta lub doktoranta ustaje
po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
9. Student lub doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Śląski jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować Dziekanat lub Sekretariat Studiów Doktoranckich
o powstaniu innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowa o pracę, umowa
zlecenie) oraz o zmianie danych swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego
członków rodziny.
10. Dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ( ZZA, ZCNA) wydawany
jest w Dziekanacie lub Sekretariacie Studiów Doktoranckich, dokument potwierdzający
opłacenie składek (RMUA) wydawany jest w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych.
II. Studenci i doktoranci – obcokrajowcy:
1. Studenci i doktoranci będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa
mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni pod
warunkiem posiadania aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
wydanej w kraju pochodzenia.
2. Studenci i doktoranci niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i posiadają ważną
Kartę Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów
o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, zawierając stosowną umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia. W takiej sytuacji składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza Uniwersytet
Śląski.
Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy:
1) Udać się do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
w Katowicach, ul. Kossutha 13, tel. 32-735-18-34 (godz. 8:00 - 15:00) w celu podpisania
umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
Potrzebne dokumenty do umowy:
zaświadczenie z Dziekanatu lub Sekretariatu Studiów Doktoranckich o statusie
studenta lub doktoranta,
Karta Polaka lub dokument potwierdzający pochodzenie polskie w rozumieniu
przepisów o repatriacji,
paszport,
dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Województwa Śląskiego,
PESEL
2) Z podpisaną umową i ważną Kartą Polaka lub dokumentem potwierdzającym
pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji należy zgłosić się do
DZIEKANATU lub SEKRETARIATU STUDIÓW DOKTORANCKICH w celu dokonania dalszych
formalności.
3) Po dokonaniu wyżej wymienionych formalności Uniwersytet Śląski będzie opłacał
comiesięczne składki za ubezpieczenie zdrowotne.
4) W celu korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej należy wypełnić DEKLARACJĘ
w dowolnej PRZYCHODNI, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
3. Studenci i doktoranci niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niemogący wykazać się ważną Kartą Polaka
lub dokumentem zaświadczającym, iż zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w
rozumieniu przepisów o repatriacji, mogą zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę
o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i samodzielnie opłacać comiesięczną składkę.
Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy:
Udać się do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
w Katowicach, ul. Kossutha 13, tel. 32-735-18-34 (godz. 8:00 - 15:00) w celu podpisania
umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
Potrzebne dokumenty:
zaświadczenie z Dziekanatu lub Sekretariatu Studiów Doktoranckich o statusie
studenta,
paszport,
dokument potwierdzający zameldowanie na terenie Województwa Śląskiego,
PESEL