generatory atmosfery endotermicznej typu ged

Transkrypt

generatory atmosfery endotermicznej typu ged
REMIX S.A. 66-200 Œwiebodzin, ul. Poznañska 36, tel. (068) 47 55 400, www.remixsa.pl
GENERATORY ATMOSFERY
ENDOTERMICZNEJ TYPU GED
ZASTOSOWANIE
Ge ne ra to r el ek tr yc zn y en do te rm ic zn y ty pu GE D
Atmosfera endotermiczna u¿ywana jest dla zachowania jasnej
pr ze zn ac zo ny
wy tw ar za ni a at mo sf er y
powierzchni przy hartowaniu oraz lutowaniu twardym stali
endotermicznej z mieszaniny powietrza i gazu opa³owego
œrednio- i wysokowêglowych, oraz przy spiekaniu ¿elaza jak i
podgrzewanych przy obecnoœci katalizatora niklowego.
nie¿elaznych proszków metali. Atmosfera endotermiczna
je st
do
Mieszanina powietrzno-gazowa nie spala siê, ale musi byæ
u¿ywana jest równie¿ z powodzeniem jako gaz noœny w
zew nêt rzn ie pod grz ewa na dla wzb udz eni a rea kcj i.
nawêglaniu przy dodatku niewielkich iloœci propanu lub metanu
Atmosfery endotermiczne s¹ stosowane w piecach dla
dla zwiêkszenia potencja³u wêglowego.
ochrony powierzchni obrabianych detali przed odwêgleniem
oraz zgorzelin¹.
REMIX S.A. 66-200 Œwiebodzin, ul. Poznañska 36, tel. (068) 47 55 400, www.remixsa.pl
BUDOWA GENERATORA
Retorta generatora
Generator endotermiczny typu GED-40
Typoszereg generatorów atmosfery typu GED
Typ
generatora
Maksymalna
temperatura
pracy [°C]
Moc
grzewcza
[kW]
GED-20
1 000
21
21
1 400
2 000
2 500
1 500
GED-30
1 000
24
24
1 400
2 100
2 500
1 900
GED-40
1 000
27
27
1 500
2 400
3 000
2 500
GED-50
1 000
30
30
1 500
2 400
3 400
2 500
WydajnoϾ atmosfery Wymiary gabarytowe generatora
endotermocznej
S
L
H
[m3/h]
[mm]
[mm]
[mm]
Masa
generatora
[kg]

Podobne dokumenty