GIMNAZJALIŚCI MZS W BIŁGORAJU PODSUMOWALI PROJEKT

Transkrypt

GIMNAZJALIŚCI MZS W BIŁGORAJU PODSUMOWALI PROJEKT
GIMNAZJALIŚCI MZS W BIŁGORAJU PODSUMOWALI
PROJEKT SPOTKANIA
Z INNYM? OK!
W celu zwiększenia zaangażowania młodzieży w problemy społeczności lokalnej
uczniowie z klas II Gimnazjum Miejskiego Zespołu Szkół w Biłgoraju wraz z opiekunami
Paniami Agatą Tutką i Anną Łubiarz aktywnie włączyli się w realizację Projektu Fundacji
Pomocy Dzieciom KRZYK "Spotkania z innym? - OK!", realizowanym w ramach programu
„Obywatele dla demokracji”, finansowanym z funduszy EOG.
Powstały dwie grupy inicjatyw młodzieżowych realizujące odrębne zadania i cele.
Grupa „Pomocne Dłonie”- Projekt-„Młodzież Dzieciom” – kl. II B
Głównym celem realizowanego projektu przez wolontariuszki z grupy „Pomocne
dłonie”- Wiktorię Nowak, Igę Niespodziewańską,
Monikę Koszarną, Julię Różańską,
Patrycję Gronowską, Wiktorię Miklińską i Sylwię Krucoń było przeciwdziałanie przejawom
dyskryminacji i nietolerancji oraz zaangażowanie uczniów niepełnosprawnych w życie
szkoły. Działania jakie podjęła grupa to: zebranie darów rzeczowych od sponsorów
i zorganizowanie loterii fantowej na rzecz potrzebujących uczniów z naszej szkoły,
zorganizowanie konkursu plastycznego "Moja rodzina" dla uczniów z klas integracyjnych
i zespołów edukacyjno-terapeutycznych, wystawienie w Tarnogrodzie przedstawienia
"Palcem po mapie" z udziałem uczniów niepełnosprawnych, przeprowadzenie "Quizu na
temat różnic między ludźmi" podczas Majówki z Trójką.
Grupa „ Omnibus” – Projekt – „Pogotowie Naukowe” – kl . II C
Wolontariusze z grupy „Omnibus ” Hubert Much, Klaudia Mucha, Dominika Stępień,
Monika Obszańska, Ola Chudy realizowali projekt, którego celem było: niwelowanie
niepowodzeń szkolnych –wyrównywanie braków dydaktycznych –promocja do następnej
klasy; minimalizowanie następstw wykluczenia społecznego- zorganizowanie czasu wolnego
i promowanie właściwych zachowań i postaw społecznych wśród uczniów MZS w Biłgoraju
mających trudną sytuacje psychospołeczną.
Zadania jakie wykonywała grupa podczas realizacji projektu to między innymi:
zorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych - „Koleżeńska
pomoc w nauce”;
promowanie aktywnego trybu życia poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu –
„ W zdrowym ciele zdrowy duch”; przygotowanie stanowisk- „Białe miasteczko” , „Studio
wizażu” „Gier i zabaw” podczas festynu rodzinnego „Majówka z Trójką” ; zorganizowanie
konkursu plastycznego oraz wycieczka po naszym mieście – „Biłgoraj moja mała ojczyzna”
Dzięki
projektowi
wolontariusze mieli możliwość nabycia
umiejętności
organizacyjnych, pracy zespołowej, planowania oraz, komunikacji społecznej.
Zwiększył się ich poziom empatii, tolerancji, wrażliwości oraz świadomości
w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.
Beneficjenci projektu
mieli możliwość wyrównania braków w wiadomościach
i umiejętnościach szkolnych, aktywnego spędzania czasu wolnego, możliwość udziału
w zajęciach i treningach interpersonalnych co zminimalizowało przykre skutki wynikające
z trudnej sytuacji psychospołecznej.
W tym miejscu chcemy złożyć szczególne podziękowania Fundacji Krzyk w Biłgoraju, która
dała nam możliwość uczestniczenia w projekcie, Dyrekcji Miejskiego Zespołu Szkół
w Biłgoraju, nauczycielom i uczniom którzy aktywnie włączyli się w realizację i sponsorom
którzy wspomagali finansowo i rzeczowa tak szczytny cel. Szczególne podziękowania należą
się
firmie i instytucjom: Model Opakowania Sp. z o.o., Black Red White, T-Mobile,
BIŁMED, JYSK, Bank BGŻ PNB Paribas SA, Agencja Reklamowa BILKA, PZU, Urząd
Gminy Biłgoraj, Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska, Pizzeria Country, Handel Art.
Spożywczymi i Przemysłowymi Anna Jeleń - Gronowska, sklepik szkolny.
Do zobaczenia za rok !

Podobne dokumenty