Językowe testy diagnostyczne

Transkrypt

Językowe testy diagnostyczne
Językowe testy diagnostyczne
DOTYCZY STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH
Drogie Studentki, drodzy Studenci,
Realizując postanowienia Uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 z dn. 2.04.2012 r. w sprawie
zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i
umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym, udostępniamy Państwu testy diagnostyczne z
sześciu języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego).
Testy diagnozują kompetencje językowe na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+. Szczegółowe informacje na
temat testów zostały zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk o Wychowaniu http://wnow.uni.lodz.pl/ w zakładce Studenci/Komunikaty.
Testy diagnostyczne będą dostępne na uniwersyteckiej platformie zdalnego nauczania
(https://moodle.uni.lodz.pl) w postaci kursów o nazwie „Test z języka….” od 15 listopada 2014 r.
do 31 stycznia 2015 r. Po zalogowaniu do platformy (obowiązuje nazwa użytkownika i hasło
wykorzystywane podczas logowania się do systemu USOSweb), należy zapisać się do odpowiedniego kursu
i rozwiązać test. Należy przy tym podać klucz dostępu właściwy dla Wydziału (taki sam, jak w przypadku
kursu BHP). Klucz dostępu dla Wydziału Nauk o Wychowaniu to NW74.
Rozwiązanie testu jest obowiązkowe. Należy tego dokonać w terminie do 31 stycznia 2015 r.
Macie Państwo prawo do rozwiązania testu tylko z jednego języka i tylko jeden raz!
Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia z lektoratu (ale nie z egzaminu) oraz nabycia prawa do wyboru
innego języka na dowolnym poziomie, jest uzyskanie dla poziomu B2 co najmniej 70 % poprawnych
odpowiedzi
i
dla
poziomu
B2+
również
70
%
poprawnych
odpowiedzi.
Test pozwoli jedynie wtedy obiektywnie ustalić poziom kompetencji językowych, jeśli będzie rozwiązywany
samodzielnie i w jego trakcie nie będziecie posługiwać się Państwo pomocami naukowymi (podręcznik,
słownik itp.).
Po rozwiązaniu testu należy wypełnić umieszczoną w kursie deklarację wyboru języka i dostarczyć ją
niezwłocznie do właściwego Dziekanatu. Termin złożenia deklaracji mija nieodwołalnie 2 lutego 2015 r.
Na tej podstawie zostaniecie Państwo przydzieleni do grup lektoratowych. Rozwiązanie testu
i dostarczenie deklaracji w terminie do Dziekanatu jest konieczne, aby zapisać się do grupy
lektoratowej.
Jeśli okaże się, że osiągnęliście Państwo wynik na poziomie A1 lub A2, proszę podjąć odpowiednie kroki
w celu nadrobienia braków. Sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ, gdzie otrzymacie
Państwo fachową poradę.
Jeśli osiągnęliście Państwo wynik uprawniający do rezygnacji z zajęć lektoratowych, prosimy również
o podjęcie przemyślanej decyzję odnośnie zwolnienia z lektoratu, ponieważ ten test nie zwalnia Państwa
z egzaminu na poziomie B2 lub B2+, a egzamin ten zawiera elementy języka specjalistycznego dla danego
kierunku studiów. Również w takiej sytuacji sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ
ul. Pomorska 161, 90-236 Łódź, Sekretariat - tel. 42 635-52-72 (budynek Liceum UŁ).
W przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia na podstawie określonych w Uchwale nr 458 uprawnień
(w tym również zaliczenia testu językowego) proszę o kontakt z Koordynatorem Wydziału Nauk
o Wychowaniu do spraw kontaktów ze Studium Języków Obcych - mgr Karoliną Kaczmarek, pok. 110,
bud. B, ul. Pomorska 46/48, tel. 665-50-64, e-mail: [email protected] najpóźniej do 2 lutego 2015 r.
W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy, prosimy o kontakt
z administratorem platformy: [email protected]
Studium Języków Obcych Uniwersytetu Ł ódzkiego
ul. Pomorska 161, PL - 90-236 Ł ódź, tel. (48) 042-635-52-72, 042-66-55-114, fax. (48) 042-66-55-114
www.sjo.uni.lodz.pl, e-mail: [email protected]