ROO--Rolnik`` Nad Jeri,orum _R:qcz E6-300 6rudziqdz

Transkrypt

ROO--Rolnik`` Nad Jeri,orum _R:qcz E6-300 6rudziqdz
ROO--Rolnik'' Nad Jeri,orum _R:qcz
E6-300 6rudziqdz
Grudziqdz, 03-12-2014
Szanowna Pani
Profa*or lrena Lipowicz
Ftzeczni|( Praw Obywatslrkich
Ozialkowcy bgdqcy czlonkarni polskisgo
Zwiqzku tlzialkowcow z wielkim
obuceniem przyjgli pani ataki akierowane przociwko
ustawie o ROO z dnia
t3-12.2013 r. ustaura o Rodzinnyeh
Ogrodsch Drielkowych je6t
rbiorem
fundamsntrtnych przgpisd{v dajqcych
nam poczucie bezpieczenstwa i stabilnoici.
Ogrody dzislkor.e jak i polski Zwiq3ek
Dzialkowcow od lat byly atakowane, als
zaeuty jakie stewia pani w awoich wystqpieniach
sq niedonecue. Katdy ogrod
moie yyyodrgbnid sig xr struktur pZD, gdy
rlokon. togo zgodnie z zapisami uslewy.
Zwrasamy si? do pani o zeniochanie at
k6w i osker:ei przeciwko pZD, naszri
nowei ustrwie oraz prreciwko nam d:ia{kotrcom.
Prezee ROD ,.notnik,,
Andrzoi Kiliriski

Podobne dokumenty