druk oświadczenia o odstąpnie od umowy

Transkrypt

druk oświadczenia o odstąpnie od umowy
………………………………. (miejscowość), dnia ………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
dane składającego oświadczenie
Pixarcars.pl
Banks Michał Miąskiewicz
ul. Radońska 1a
05-825 Grodzisk Mazowicki
e-mail: [email protected]
OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Niniejszym
oświadczam,
iż
odstępuję
…………………………………………………………
od
(przedmiot
umowy
sprzedaży)
kupna/sprzedaży
zawartej
w
dniu
……………………………. .
Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § 6 Regulaminu Zakupów na stronie
pixarcars.pl, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie 14 dni od jej
zawarcia.
Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są
obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego
wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł.
Powyższą kwotę proszę zwrócić na konto o nr:
………………………………………………………………………………
Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu …………………
w stanie niezmienionym.
Z poważaniem,
……………………………

Podobne dokumenty