Wyjasnienia 1 - Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Transkrypt

Wyjasnienia 1 - Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY
w Warszawie
___________________________________________________________________
DZP/176/08/2012
Warszawa, 16.08.2012 r.
Do wszystkich zainteresowanych
dotyczy:
przetargu nieograniczonego PN/20AB/08/2012
biurowych
na
dostawy artyku ów
Szanowni Pa stwo,
W nawi zaniu do przes anego zapytania udzielam nast puj cych wyja nie :
Pytanie 1 dotyczy Specyfikacji asortymentowo-cenowej, pakiet 3 poz. 1, 3.
Aby dok adnie okre li rodzaj materia u, potrzebowaliby my próbki towarów z pakietu 3 poz. 1. i poz. 3. Czy istnieje mo liwo otrzymania takich próbek ?
Pakiet nr 3
1. Etykiety samoprzylepne do drukarki typu
Zebra (80x30, rednica gilzy 40 mm) 600 op a'1000
3. Ta ma do metkownicy jednorz dowa 22 x 12mm 720 op a`5
Odpowied :
Zamawiaj cy doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia dodaj c jeszcze jeden parametr –
gramatur papieru. Zamawiaj cy w pakiecie 3 poz. 1 wymaga etykiet samoprzylepnych,
papierowych, termicznych, do drukarki termotransferowej o wymiarach 80x30 mm, grubo
materia u 80 mikronów, za w poz. 3 ta
do metkownicy jednorz dow , papierow o
wymiarach 22x12 mm, gramatura ca ej rolki (podk ad+etykieta) 150 g.
Pytanie 2 dotyczy Specyfikacji asortymentowo-cenowej, pakiet 3 poz.2.
Prosimy Zamawiaj cego o doprecyzowanie opisu poz. nr 2 z pakietu nr 3 „etykieta
samoprzylepna PP bia a 50x20”. Czy Zamawiaj cy ma na my li etykiet PP czyli foliow w
rozmiarze 50x20, na rolce, na której jest 5000 etykiet?
Pytanie 3 dotyczy Specyfikacji asortymentowo-cenowej, pakiet 3, poz. 2.
Czy mo e chodzi o etykiety papierowe, termiczne 50x20, 5000 etykiet na rolce?
ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa,
www.zakazny.pl
centrala (22) 33 55 351-355
D yrektor (22) 33 55 225
fax (22) 33 55 226
Odpowied na pytanie 2, 3:
Zamawiaj cy w pakiecie 3 poz. 2 wymaga etykiet foliowych z polipropylenu (PP) w
rozmiarze 50x20 mm, grubo materia u 60-80 mikronów, na rolce 5000 etykiet.
Zamawiaj cy przed a termin sk adania ofert do dnia 21.08.2012 r. godz. 10:00.
Otwarcie ofert odb dzie si dnia 21.08.2012 r. o godz. 10:15.
Z powa aniem,
Paulina Fila
Przewodnicz ca Komisji Przetargowej
UWAGA:
Tre i pisownia pyta jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesy anej przez
zainteresowane firmy ww. przetargiem nieograniczonym. Zamawiaj cy nie ponosi
odpowiedzialno ci za b dy w tre ci pyta .
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY
w Warszawie
___________________________________________________________________
Warszawa, 16.08.2012 r.
Numer og oszenia: 302764 - 2012; data zamieszczenia: 16.08.2012
OG OSZENIE O ZMIANIE OG OSZENIA
Og oszenie dotyczy: Og oszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym og oszeniu: 297304 - 2012 data 10.08.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zaka ny w
Warszawie, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3355212, 214, fax.
22 33 55 375.
SEKCJA II: ZMIANY W OG OSZENIU
II.1) Tekst, który nale y zmieni :
Miejsce, w którym znajduje si zmieniany tekst: IV.4.4).
W og oszeniu jest: Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w
post powaniu lub ofert: 20.08.2012 godzina 10:00, miejsce: SP ZOZ Wojewódzki
Szpital Zaka ny w Warszawie, Dzia Zamówie Publicznych, ul. Wolska 37, 01-201
Warszawa.
W og oszeniu powinno by : Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u
w post powaniu lub ofert: 21.08.2012 godzina 10:00, miejsce: SP ZOZ Wojewódzki
Szpital Zaka ny w Warszawie, Dzia Zamówie Publicznych, ul. Wolska 37, 01-201
Warszawa.
ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa,
www.zakazny.pl
tel. (22) 33 55 214, 212
fax. (22) 33 55 375
[email protected]

Podobne dokumenty