O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Rzgowa/Rzgów,Plac 500 lecia 22,tel

Transkrypt

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Rzgowa/Rzgów,Plac 500 lecia 22,tel
OGŁOSZENIE
Burmistrz Rzgowa/Rzgów,Plac 500 lecia 22,tel.2141209,2141210/ogłasza czwarty
przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,stanowiącej
własność Gminy Rzgów,położonej w mieście Rzgowie.
Lp.
1
Oznaczenie nieruchomości
w/g ewidencji
w/g księgi
44/8
LD1P/00033629/2
Pow. w m2
Cena brutto do przetargu zł
/ w tym VAT 23%/
2100
185407,74
Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług sprzedaż wyszczególnionej w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT w obowiązującej wysokości 23 %.
Na działce brak naniesień budowlanych.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka leży
w jednostce planistycznej „4UM”- na terenach z przeznaczeniem pod zabudowę usługową
komercyjną z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z obiektami i
urządzeniami towarzyszącymi:dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: nieuciążliwe warsztaty
rzemieślnicze,parkingi i dojazdowe drogi wewnętrzne,obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej dla potrzeb lokalnych.
Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się,że nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań
Przetarg nieograniczony ustny odbędzie się w dniu 17 czerwca 2011 roku o godzinie 1100
w pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wybranej działki w kasie
urzędu w terminie do 9 czerwca 2011 roku /włącznie/do godziny 1400.
Wadium wpłacone przez uczestnika,który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu.
Wadium ulega przepadkowi,w razie uchylenia się uczestnika,który przetarg wygrał od zawarcia
umowy notarialnej.
Poprzednie przetargi na na sprzedaż wymienionej działki odbyły się 25 XI 2010 roku ,
28 XII 2010 roku.i 28 kwietnia 2011 roku.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Rzgów. dn. 2011-05-04

Podobne dokumenty