Wzór dokumentu Plan realizacji usługi - Royal-Star

Transkrypt

Wzór dokumentu Plan realizacji usługi - Royal-Star
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
…………………………………… dn. ………………………… 2016 r.
PLAN REALIZACJI USŁUGI
Ekspert zobowiązany do
wykonania usługi
(imię i nazwisko, zgodnie z
załączonymi do oferty CV)
Nazwa usługi
Okres realizacji usługi
(liczony w tygodniach, np.
T1-T2, T1-T3)
Analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów
przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa
na rynkach zagranicznych
Badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich
uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na
rynkach zagranicznych
Opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją
możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym
Wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz
promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków
misji handlowych)
Opracowanie rekomendacji w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i
przygotowania go do działalności eksportowej (w zakresie organizacji
produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu
eksportu, logistyki itp.)
Opracowanie propozycji możliwych źródeł zewnętrznego finansowania
działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających
ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i
gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).
……………………………………………………….………………………......................................................
(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczęć identyfikacyjna Oferenta)
ROYAL-STAR Sp. z o. o.
ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica
NIP 8722352646, REGON 180461827

Podobne dokumenty