Analiza postrzegania Parlamentu Europejskiego

Transkrypt

Analiza postrzegania Parlamentu Europejskiego
EP io default website
27-072015
Analiza postrzegania Parlamentu Europejskiego
Wikszo respondentów w Polsce pragnie, aby PE
odgrywa waniejsz rol ni obecnie (49%) – wynika z
najnowszej analizy bada opinii spoecznej pod ktem
postrzegania Parlamentu Europejskiego przez
mieszkaców rónych regionów Polski. Analiz oparto na
serii 16 sonday Eurobarometr na temat PE (tzw.
Parlemetr) przeprowadzonych w latach 2007-2014 przez
TNS na zamówienie Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji
Parlamentu Europejskiego.
Najwaniejsze wnioski analizy:
• ZAPAMITYWALNO RELACJI MEDIALNYCH NA TEMAT PE: wskanik zapamitywania informacji
medialnych o PE jest nieco niszy w Polsce (51%) ni w caej UE (53%). W czterech regionach
Polski wikszo respondentów pamita, e niedawno czytaa, ogldaa lub syszaa informacje na temat
PE w mediach – s to: region poudniowy (55%), region centralny (52%), region pónocno-zachodni
(51%) i region pónocny (49% odpowiedzi pozytywnych, 48% odpowiedzi negatywnych). W
regionie poudniowo-zachodnim respondenci s równo podzieleni (49% dla kadej opcji). Wreszcie,
w regionie wschodnim mniejszo respondentów przypomina sobie napotkanie tego rodzaju
informacji o PE (48% odpowiedzi pozytywnych, 50% odpowiedzi negatywnych).
• SUBIEKTYWNE POINFORMOWANIE O DZIAALNOCI PE: subiektywny poziom wiedzy na
temat dziaalnoci PE jest w Polsce wyszy (33%) ni w caej UE (28%). Subiektywny poziom wiedzy
jest najwyszy w regionie centralnym, pónocno-zachodnim i pónocnym (36% w tych trzech
regionach), a najniszy we wschodnim (27%). Jednake we wszystkich regionach Polski wikszo
respondentów uwaa, e „nie jest dobrze poinformowana o dziaalnoci PE”, przy czym najwicej
osób wyraa tak opini w regionie wschodnim (67%).
• MÓJ GOS SI LICZY:
a) W UE: mniejszo respondentów w Polsce zgadza si, e ich gos liczy si w UE (45% odpowiedzi
pozytywnych i 47% odpowiedzi negatywnych), przy czym odsetek ten jest wyszy ni w caej UE
(38% vs 55%). W czterech regionach Polski wikszo respondentów uwaa, e ich gos liczy si w UE,
przy czym odsetek ten waha si od 47% w regionie pónocno-zachodnim do 54% w poudniowozachodnim. Tego samego zdania jest mniejszo w regionie wschodnim (41% vs 49%) i
poudniowym (38% vs 53%).
b) W KRAJU: ponad sze dziesitych, a dokadnie 61%, respondentów w Polsce uwaa, e ich gos
liczy si w kraju – odsetek ten jest zbliony do analogicznego odsetka w caej UE (58%). We
wszystkich regionach Polski opini t podziela bezwzgldna wikszo badanych, przy czym najwicej w
regionie pónocnym (69%), a najmniej – w poudniowym (57%).
• CZONKOSTWO W UE: 56% respondentów w Polsce pozytywnie ocenia czonkostwo kraju w
UE – odsetek ten jest nieco wyszy od redniej europejskiej (51%). We wszystkich regionach
Polski opini t podziela bezwzgldna wikszo badanych, przy czym najwicej w regionie poudniowozachodnim (65%), a najmniej – w pónocnym (51%).
• WIZERUNEK PE: 48% respondentów w Polsce postrzega PE neutralnie (w caej UE odsetek
ten wynosi 43%); 39% postrzega PE pozytywnie, a 10% – negatywnie (w caej UE odnotowano
odpowiednio 31% i 22%). Najwicej respondentów postrzega PE pozytywnie w regionie
pónocnym (42%), a najmniej – we wschodnim (34%).
Analiza postrzegania Parlamentu Europejskiego
1/3
EP io default website
• OCZEKIWANA ROLA PE: wikszo respondentów w Polsce pragnie, aby PE odgrywa waniejsz
rol ni obecnie (49%) – odsetek ten jest równy redniej UE (49%). Aby PE odgrywa wiksz rol ni
aktualnie, chciaaby wikszo respondentów we wszystkich regionach Polski. Najwicej
respondentów uwaa tak w regionie pónocno-zachodnim (54%), natomiast najmniej – we
wschodnim (44%).
• WIEDZA O FUNKCJONOWANIU PE: wzgldna wikszo respondentów w Polsce bdnie sdzi, e
posowie grupuj si w PE na podstawie przynalenoci pastwowej (44%, podczas gdy w caej UE
odsetek ten wynosi 38%), natomiast 38% wie, e grupuj si oni na podstawie podobiestw
politycznych (w UE odsetek ten wynosi 42%). W kadym regionie prawidowej odpowiedzi udzielia
mniejszo respondentów, przy czym ich odsetek waha si od 33% w regionie pónocnym do 41% w
centralnym.
• WIEDZA NA TEMAT PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI W PE: 47% respondentów w
Polsce sdzi, e decyzje w PE s podejmowane przede wszystkim zgodnie z interesami pastw
czonkowskich, z których pochodz dani posowie, natomiast 31% uwaa, e waniejsze s
podobiestwa polityczne (w UE rednia wynosi odpowiednio 37% i 34%). Interesy pastw
czonkowskich, z których pochodz dani posowie, wymienia przewaajca wikszo badanych we
wszystkich regionach Polski, przy czym najwicej w regionie poudniowym (49%), a najmniej – w
centralnym, pónocno-zachodnim, poudniowo-zachodnim i wschodnim (46% w tych czterech
regionach).
• WIEDZA O SPOSOBIE, W JAKI WYBIERANI S POSOWIE DO PE: w porównaniu ze redni
europejsk w Polsce wicej respondentów wie, w jaki sposób wybierani s posowie do PE – 68%
wie, e wybieraj ich bezporednio obywatele UE, podczas gdy w caej UE odsetek ten wynosi 57%.
We wszystkich regionach Polski ponad sze dziesitych respondentów udzielio prawidowej
odpowiedzi, przy czym najwyszy odsetek odnotowano w regionie poudniowym (70%), a najniszy
– w pónocno-zachodnim (64%).
• PRIORYTETOWE OBSZARY POLITYKI: priorytetem najczciej wskazywanym przez
respondentów w Polsce jest „walka z ubóstwem i wykluczeniem spoecznym” (54%), podobnie jak
w caej UE (51%). Jest ona najczciej wymieniana w regionie wschodnim (58%), a najrzadziej – w
centralnym i pónocnym (49% w obu regionach). Na drugim miejscu w Polsce sytuuje si „ochrona
konsumentów i zdrowia publicznego” (37%, podczas gdy w UE odsetek ten wynosi 31%).
Poziomy odnotowane w poszczególnych regionach wahaj si od 31% w regionie poudniowozachodnim do 42% we wschodnim. Jako trzeci priorytetowy obszar polityki respondenci w Polsce
wskazuj „polityk bezpieczestwa i obrony umoliwiajc UE stawienie czoa kryzysowi
midzynarodowemu” (26% w Polsce, podczas gdy w UE odsetek ten wynosi 27%). Ten obszar
polityki jest najczciej wymieniany w regionie pónocnym (29%), a najrzadziej – w centralnym i
poudniowym (23% w obu regionach). Na czwartym miejscu w Polsce plasuje si „koordynacja
polityki gospodarczej, budetowej i podatkowej” (25%, podczas gdy w caej UE odsetek ten wynosi
32%). Polityka ta jest najczciej wymieniana w regionie wschodnim (28%), a najrzadziej – w
pónocno-zachodnim (20%).
• WARTOCI O ZNACZENIU PRIORYTETOWYM: wedug respondentów w Polsce – podobnie jak
w caej UE – najwaniejsz wartoci, której PE powinien broni, jest „ochrona praw czowieka” (56% w
Polsce, 57% w UE). Warto ta jest najczciej wymieniana w regionie poudniowym (61%), a
najrzadziej – w centralnym (51%). Na drugim miejscu w Polsce sytuuje si„solidarno midzy
pastwami czonkowskimi UE” (36%, podczas gdy w UE odsetek ten wynosi 33%); warto t
najczciej wymieniaj respondenci w regionie wschodnim (41%), a najrzadziej – w pónocnym
(33%). Wreszcie, na trzecim miejscu w Polsce plasuj si„równo mczyzn i kobiet” oraz „wolno
sowa” (w obu przypadkach 26%, podczas gdy w UE odpowiednio 35% i 33%). Odsetek
badanych wymieniajcych „równo mczyzn i kobiet” waha si od 20% w regionie poudniowozachodnim do 29% w pónocnym. Odsetek badanych wymieniajcych „wolno sowa” waha si od
22% w regionie poudniowym do 30% w pónocnym. Podobnie jak w przypadku
Analiza postrzegania Parlamentu Europejskiego
2/3
EP io default website
Parlament Europejski w odbiorze spoecznym w Polsce - analiza (pdf 3497KB)
Wicej bada Parlemeter
Analiza postrzegania Parlamentu Europejskiego
3/3