Untitled - Biblioteka UKSW

Transkrypt

Untitled - Biblioteka UKSW
Jakiego typu utw ory mogę przekazać do Digitarium ?
- w zrost prestiżu uczelni jako skutek w zrostu w idoczności badań naukow ych (w p ływ na
ocenę w idoczności uczelni w św iecie),
- pełen obraz rezultatów badań prow adzonych na uczelni,
- w spom aganie param e tryza cji uczelni i je j sprawozdawczości,
- odrębna kolekcja prac pracow ników i odrębne s ta ty s ty k i każdego w ydziału,
- integracja badań uczelni ze św ia to w ym zasobem naukow ym poprzez
m e taw yszukiw arki naukowe (np. Google Scholar),
- w spieranie edukacji stu d e n tó w poprzez u ła tw ie n ie im dostępu do m a te ria łó w
dydaktycznych.
Jak mogę pomóc w budowaniu D igitarium UKSW?
W ypełnij O ś w ia d c z e n ie o w y ra ż e n iu z g o d y na n ie o d p ła tn e k o rz y s ta n ie z u tw o ru
(dostępne na stronie h ttp ://d ig ita riu m -d e m o .u k s w .e d u .p l/) do końca października 2016 r.
W ypełniony form ularz można złożyć:
Kampus D ew ajtis - B iblioteka Główna (pok. 304), W yd a w n ictw o Naukowe UKSW
(dom ek nr 2),
- Kampus W óycickiego - C entrum Technologii In form acyjnych (b u d yn e k 24, pokój 021 parter) i w e w szystkich bib lio te ka ch w ydziałow ych
W odtw orzeniu dorobku naukow ego pom ocna m oże być strona Polskiej
B ibliografii Naukowej. O św iadczenia u m o żliw ią nam oszacow anie liczby prac,
które m ogą tra fić do re p o zyto rium oraz u ła tw ią pozyskiw anie niew yłącznych
praw do um ieszczenia konkretnych te k s tó w w sieci.
P otrzebujesz pomocy?
Przyjdź do nas na konsultacje!
B ib lio te k a G łó w n a UKSW D z ia ł In fo rm a c ji N a u k o w e j i T ra n s fe ru
W ie d z y
- Kampus D ew ajtis - Nowy B udynek, kiosk
(parter):
(Poniedziałek: 12.00-15.00,
Środa-Piątek: 10.00-13.00)
- Kampus W óycickiego - bud yn e k 23, p. 015
(parter):
(W torek,C zw artek: 13.00-15.00,
Środa: 10.00-12.00)
Pom ożem y Ci w:
- ustaleniu pod m io tu praw autorskich,
- w y p e łn ie n iu Oświadczenia,
- czytaniu um ów w ydaw niczych
- negocjacjach z w ydaw cam i,
- w y b ra n iu o d pow iedniej licencji
C reative Commons,
- zrozum ieniu w arunków
rozpow szechnienia utworów.
OPEN ACCESS - w ybrane publikacje
O tw a rty dostęp do publikacji naukowych - kw estie praw ne
%w w '
KHyutofSlewia
O tw arty dostęp
do publikacji naukowych
kwestie prawne
P rzew odnik po otw artości dla organizacji pozarządowych
przewodnik
po
otwartości
€
O tw arta nauka, czyli dobre praktyki uczonych
O tw artość w publicznych instytucjach ku ltu ry
O tw a rty dostęp w instytucjach naukowych
Creative Commons: konsekwencje blokowania użycia komercyjnego
Wolne licencje
w nauce.
Instrukcja
U lotkę p rz y g o to w a ła B ib lio te ka G łów na UKSW (p a ź d z ie rn ik 2016)
Kontakt: e-mail: digitarium @ uksw .edu.pl, tel. 22 561 89 87 (wew. 387)
pl
http://digitarium -dem o.uksw .edu.pl/
uiotka dostępna na licencji cc by 3.o
E lem en ty graficzne z freepik.com
W olne licencje w nauce. Instrukcja

Podobne dokumenty