.CADA GMINY

Transkrypt

.CADA GMINY
.CADA GMINY
^ a ł a ^ f ^ ^ f g O i W Uchwały nr XLII/219/2014 Rady Gminy Godkowo z dnia 28 marca 2014 r.
'LA N W Y D A T K Ó W N A ZADANIA
Dział
Rozdział
ZLECONE
Paragraf
7 50
75011
4010
Treść
Po zmianie
*
Administracja publiczna
22 204,00
Urzędy wojewódzkie
22 204,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
22 204,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
580,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
580,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
320,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
7 51
75101
54,72
7,84
197,44
Pomoc społeczna
1 816 507,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 742 679,00
3110
Świadczenia społeczne
1 690 399,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 670,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
6 500,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 917,00
4300
Zakup usług pozostałych
1 000,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
1 000,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
8 52
85212
85213
4130
3110
100,00
500,00
1 093,00
500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz z a osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
24 813,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
24 813,00
Dodatki mieszkaniowe
85215
35 000,00
Świadczenia społeczne
1 242,00
P p 7 p W A i
RADY
G M I N Y ^ ^
Ela KryJyŹ&Jankowiak
1
2
1
8
'
0
0
3RADA G M I N Y
GO DKOWC \ 4210
24,00
Zakjp materiałów i wyposażenia
Pozostała działalność
47 773.00
3110
Świadczenia społeczne
46 352,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
621,00
4300
Zakup usług pozostałych
800.00
85295
1 839 291.00
Razem:
PRZEWODNICZĄCA
R A D Y
G M I N Y
Ela Kr^fCha^Jankowiak

Podobne dokumenty