p.o. kierownika dr n. med. Magdalena Witt

Transkrypt

p.o. kierownika dr n. med. Magdalena Witt
Dr n med. Magdalena Witt
W 1997 ukończyła Wydział Lekarski Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu. Jest lekarzem chorób płuc.W
pierwszych latach pracy zawodowej pracowała
w Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół
Wyższych w Poznaniu.
Od 1992 roku jest zatrudniona na stanowisku
najpierw asystenta, potem adiunkta, a od lutego
2010 p.o. kierownika Zakładu Ratownictwa i
Medycyny Katastrof. Od 2009 roku pełni
również funkcję Kierownika Podyplomowego
Studium Ratownictwa Medycznego.
W 1999 roku obroniła pracę doktorską pt. „Aspekt kliniczny, czynnościowy i morfologiczny
zmian w drogach oddechowych u ratowników straży pożarnej w następstwie przewlekłego
zawodowego narażenia na czynniki szkodliwe”.
Od początku działania Centrum Kształcenia w Języku Angielskim UMP, jest koordynatorem
realizowanych w ZRiMK kursów anglojęzycznych dla studentów programów MD, DDS,
PharmD i PhyTher.
W latach 1999-2010 pełniła funkcję Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa
Medycznego Państwowej Straży Pożarnej sprawując nadzór nad całością zadań z ratownictwa
medycznego realizowanych przez strażaków-ratowników Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego województwa wielkopolskiego.
Jest inicjatorem podpisanej w roku akademickim 2013/14 umowy o współpracy między
UMP,
a brytyjską organizacją edukacyjną PRIME- Partnership in International
MedicalEducation i głównym organizatorem odbywających się w latach 2011, 2014 i 2015
konferencji –warsztatów z udziałem przedstawicieli PRIME dotyczących zagadnień
komunikacji lekarz-pacjent, całościowej opieki nad chorym oraz pracy zespołowej i
przywództwa w medycynie. Dr Witt jest również inicjatorem i wykładowcą prowadzonych od
roku akademickiego 2011/12 fakultetów z komunikacji klinicznej dla studentów wydziału
lekarskiego oraz studentów programu MD, DDS, PharmD oraz PhyTher.
Ukończone kursy i szkolenia:
 Podyplomowe Studium Ekologiczne Profilaktyki Zdrowotnej, 1992 -1993
 Warsztaty polsko-amerykańskie na temat rozwoju programów
nauczania organizowane przez Uniwersytet w Illinois z Chicago, Poznań, 1995
 Studium Doskonalenia Pedagogicznego Zakładu Edukacji Medycznej, Akademia
Medyczna w Poznaniu, 1998 -1999
 Kurs BLS/BLS instruktor Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, 2001,
2015





Kurs „Organizacja pomocy w wypadkach masowych i katastrofach”,Instytut
Ratownictwa Medycznego, Kraków, 2005
Warsztaty „Step1 of the USMLE-the threat and the promise partnering with the
student for success”, Poznań,2009
Partnerschip in International Medical Education PRIME –
szkolenienacertyfikowanegowykładowcę PRIME, Brighton 2011
Szkolenie Personelu Medycznego w Zakresie Psychoonkologii- w ramach
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Wielkopolskie
Centrum Onkologii, Poznań 28-29.11.2014
Teaching and Communicating in an Intercultural Context - w
ramachprojektuProgramme on Teaching for Quality in Medical SciencesPoznań, 2122.11. 2015
Funkcje pełnione na Uczelni:





Pełnomocnik Rektora UMP w zakresie współpracy z PRIME
Pełnomocnik Dziekana WNoZ ds. kierunku Ratownictwo Medyczne
Członek Wydziałowego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia na
WNoZ
Członek Wydziałowej Komisji Konkursowej prac licencjackich i magisterskich WnoZ
Członek Komisji Dydaktycznej dla kierunku Ratownictwo Medyczne WNoZ
Główne kierunki zainteresowań zawodowych:





ratownictwo medyczne i medycyna katastrof
rola i zadania jednostek współpracujących z systemem Państwowe
Ratownictwo Medyczne
całościowa opieka nad poszkodowanym/pacjentem
komunikacja kliniczna
praca w zespole terapeutycznym, kierowanie zespołem