klasa 6

Transkrypt

klasa 6
Karty pracy
dla uczniów klasy
6
Matematyka
wrzesień 2014
Karta pracy R1
Matematyka
1. W kwadracie magicznym suma liczb w każdej kolumnie, w każdym wierszu oraz na obu
przekątnych jest taka sama. Poniższy kwadrat należy uzupełnić liczbami od 11 do 19 tak,
aby otrzymać kwadrat magiczny. Trzy liczby zostały już wpisane. Wpisz pozostałe liczby.
14
18
19
2. Ułamek 56 zapisz w postaci sumy dwóch różnych ułamków o licznikach równych 1,
a mianownikach będących liczbami naturalnymi większymi od 1.
3. Kacper zamiast zwiększyć stukrotnie liczbę 3,05, zwiększył ją o 100. O ile otrzymana liczba jest
mniejsza od poprawnego wyniku?
Odp.____________________________________________________________________________
4. Która liczba: a czy b jest większa? O ile większa? Ile razy większa?
a = 0,1 · 102 : 23 + 0,125 = __________________________________________________________
b = 1 – 12 · 12 = ___________________________________________________________________
Odp.____________________________________________________________________________
5. Ola kupiła 2,5 l wody mineralnej. W sklepie, w którym robiła zakupy, woda mineralna była
dostępna w butelkach o pojemności 0,75 l, 12 l oraz 1 12 l. Ile butelek i o jakiej pojemności mogła
wybrać Ola? Podaj wszystkie możliwości.
Odp.____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy R1 (klasa 6, wrzesień 2014) 1
6. Pani Ania w poniedziałek kupiła na targu pół kilograma czereśni w cenie 15 zł za kilogram
i 75 dag truskawek w cenie 8 zł za kilogram. Tydzień później ceny czereśni i truskawek były
dwa razy niższe. Pani Ania kupiła wtedy po kilogramie tych owoców. Kiedy zapłaciła więcej
za swoje zakupy i o ile?
Odp.____________________________________________________________________________
7. Karol kupił ćwierć kilograma orzechów, których cena za kilogram jest równa wartości
wyrażenia 6 38 : 1,7 + 39 ∙ 12 . Oblicz, ile reszty otrzymał z banknotu pięćdziesięciozłotowego.
Odp.____________________________________________________________________________
8. W działaniu jednakowe litery oznaczają jednakowe cyfry, a różne litery różne cyfry. Zastąp
poszczególne litery cyframi tak, aby zachodziła równość.
a) AAA + BB = 410
b) CDC + EE = 700
9. Między cyfry 1 2 3 4 5 wstaw trzy różne znaki działań tak, aby wartość otrzymanego wyrażenia
była równa 24.
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy R1 (klasa 6, wrzesień 2014) 2
Karta pracy N1
Matematyka
1. W szkole Agnieszki działa Klub Miłośników Fantastyki. W zajęciach klubu bierze udział
80 uczniów, spośród których 25% stanowią dziewczęta. 100% uczestników tych zajęć marzy
o podróży na Księżyc, 50% chciałoby mieszkać w międzynarodowej stacji kosmicznej
na Marsie, a 10% twierdzi, że widziało UFO.
a) Ile procent uczestników zajęć klubu stanowią chłopcy?
Rozwiązanie:__________________________________________________________________
Odp._________________________________________________________________________
b) Ile osób uczestniczących w zajęciach marzy o podróży na Księżyc?
Rozwiązanie:__________________________________________________________________
Odp._________________________________________________________________________
c) Ile dziewcząt uczestniczy w zajęciach klubu?
Rozwiązanie:__________________________________________________________________
Odp._________________________________________________________________________
d) Ilu klubowiczów chciałoby mieszkać w stacji kosmicznej na Marsie?
Rozwiązanie:__________________________________________________________________
Odp._________________________________________________________________________
e) Ile osób z klubu twierdzi, że widziało UFO?
Rozwiązanie:__________________________________________________________________
Odp._________________________________________________________________________
2. Ania z mamą kupiła 2 kg ziemniaków, 1,5 kg pomidorów, 0,8 kg ogórków, 0,75 kg czereśni i 1,08 kg
truskawek. W domu mama poprosiła Anię o podsumowanie wydatków. Uzupełnij notatki Ani.
ziemniaki pomidory ogórki czereśnie _______ zł
_______ zł
_______ zł
_______ zł
CENA za 1 kg
ziemniaki 1,80 zł
pomidory
7 zł
truskawki _______ zł
ogórki 3 zł
_______
czereśnie 9,68 zł
Reszta z 50 zł_______ zł
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
truskawki 6,50 zł
Karta pracy N1 (klasa 6, wrzesień 2014) 1
3. Wpisz w okienka odpowiednie liczby.
:8
+64
·5
–92
288
·8
–64
:5
+92
4. Wykonaj polecenia.
A. Oblicz sumę. Wynik doprowadź do najprostszej postaci.
2
=
a) 37 + 14
b) 34 + 23 =
c) 38 + 56 =
d) 3 15 + 4 24 =
5
e) 11 79 + 8 12
=
1
f) 1 13 + 4 34 + 12
=
B. Oblicz różnicę. Wynik doprowadź do najprostszej postaci.
5
=
a) 56 – 12
b) 35 – 13 =
c) 89 – 56 =
d) 2 23 – 14 =
e) 4 37 – 12 =
f) 12 59 – 7 13
=
15
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy N1 (klasa 6, wrzesień 2014) 2
5. Oblicz, a następnie połącz linią wyrażenia o takim samym wyniku.
72 + 24 : 6 – 6 = __________________________________________________________________
164 – 14 · 10 = ___________________________________________________________________
(47 – 13 + 26) : 4 = ________________________________________________________________
40 : 8 + 2 · 5 = ____________________________________________________________________
84 : 4 − 2 + 5 = ___________________________________________________________________
(23 + 19) : 3 + 4 · (13 − 7) = _________________________________________________________
34 + 12 · [(37 − 25) : 4] =___________________________________________________________
82 + (35 − 7) : 7 − 6 · 8 = ___________________________________________________________
6. Wykonaj polecenia.
A. Oblicz iloczyn. Wynik doprowadź do najprostszej postaci.
8
=
a) 34 · 15
b) 3 13 · 25 =
c) 56 · 1 27 =
d) 1 12 · 2 16 =
e) 4 27 · 0,4 =
B. Oblicz iloraz. Wynik doprowadź do najprostszej postaci.
a) 89 : 23 =
b) 1 14 : 57 =
8
c) 15
: 3 15 =
d) 2 12 : 1 23 =
e) 1,8 : 34 =
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy N1 (klasa 6, wrzesień 2014) 3
7. Oblicz obwód i pole powierzchni podanych przedmiotów.
a) Stół tenisowy ma długość 2,74 m i szerokość 1,525 m.
Obw. = 2 ∙ 2,74 + 2 ∙ 1,525 = __________________
P = 2,74 ∙ 1,525 = ___________________________
Odp. ______________________________________
b) Samochodowa tablica rejestracyjna ma wymiary
52 cm × 114 mm.
Obw. = ____________________________________
P = _______________________________________
Odp. ______________________________________
c) Wymiary dowodu osobistego to 8,5 cm × 5 25 cm.
Obw. = ____________________________________
P = _______________________________________
Odp. ______________________________________
7
działki. Ile jest równe pole powierzchni
8. a) Działka ma powierzchnię 560 m2. Trawnik zajmuje 20
tego trawnika?
7
20
z 560 to
7
20
∙ 560 =
Odp._________________________________________________________________________
8
lekcji uczniowie samodzielnie rozwiązywali zadania. Ile minut trwała samodzielna
b) Przez 15
praca uczniów?
Odp._________________________________________________________________________
5
tego czasu zajęło jej sprzątanie własnego
c) Beata posprzątała cały dom w ciągu 3 godzin. 12
pokoju. Ile minut dziewczynka sprzątała swój pokój?
Odp._________________________________________________________________________
d) Walizka Iwony wraz z zawartością waży 10,35 kg. 79 tej masy stanowią rzeczy zapakowane
do walizki. Ile waży pusta walizka?
Odp._________________________________________________________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy N1 (klasa 6, wrzesień 2014) 4
9. Na rysunku podano wymiary żagli.
a) Ile jest równe pole powierzchni małego żagla?
2
3
m
5
1,5 m
Odp.___________________________________________
b) Ile jest równe pole powierzchni dużego żagla?
7
6,3 m
·
1
m
2
·
Odp.___________________________________________
c) Ile wynosi pole powierzchni obu żagli?
Odp._________________________________________________________________________
d) O ile metrów kwadratowych różnią się pola powierzchni tych żagli?
Odp._________________________________________________________________________
10.Tata Tomka i Kasi zrobił dla swoich dzieci latawce. Latawiec Tomka był w kształcie rombu,
a latawiec Kasi w kształcie trapezu.
0,75 m
124 cm
P = 12 ∙ d1 ∙ d2
6 dm
d1 = ___________ m
80 cm
d2 = ___________ m
·
P = 12 ∙ (a + b) ∙ h
a = ___________ m
b = ___________ m
1,2 m
h = ___________ m
a) Jaką powierzchnię ma latawiec Tomka?
Odp.___________________________________
b) Jaką powierzchnię ma latawiec Kasi?
Odp.___________________________________
c) O ile metrów kwadratowych różnią się pola
powierzchni tych latawców?
Odp.___________________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy N1 (klasa 6, wrzesień 2014) 5
Karta pracy R2
Matematyka
1. Do pięćdziesięciu dwóch tysięcy dodano milion. Ile cyfr ma otrzymana suma?
Odp.____________________________________________________________________________
2. Dokończ rysunek wielokąta II tak, aby jego obwód był dwa razy większy od obwodu wielokąta I.
III
3. Kasia napisała na tablicy liczbę czterocyfrową złożoną z cyfr 2, 3, 5 i 9. Jacek zmazał ostatnią
cyfrę tej liczby i okazało się, że suma cyfr powstałej liczby trzycyfrowej jest liczbą nieparzystą.
Jaką liczbę mogła zapisać na tablicy Kasia? Wypisz wszystkie możliwości.
Odp.____________________________________________________________________________
4. Na rysunku zaznaczono odcinek AB oraz punkty K, L, M, N, P i R.
Odpowiedz na pytania. Podaj wszystkie możliwości.
a) Z którym punktem należy połączyć końce
odcinka AB, aby powstał trójkąt ostrokątny?
Odp._______________________________________
N•
M•
B
•
K•
R•
b) Z którym punktem należy połączyć końce
odcinka AB, aby powstał trójkąt prostokątny?
Odp._______________________________________
c) Z którym punktem należy połączyć końce
odcinka AB, aby powstał trójkąt rozwartokątny?
L•
•
A
P•
Odp._______________________________________
5. Dorota zapisała iloczyn 12 · 25 · 8, a następnie bez obliczania jego wartości zapisała liczby
jednocyfrowe, przez które ten iloczyn nie jest podzielny. Jakie liczby jednocyfrowe zapisała
dziewczynka?
Odp. ____________________________________________________________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy R2 (klasa 6, wrzesień 2014) 1
6. Cena pewnego towaru w sklepie była równa 130 zł. Cenę tę najpierw obniżono o 20%,
a po miesiącu nową cenę podwyższono o 20%. Oblicz cenę tego towaru po obu zmianach.
Odp. ____________________________________________________________________________
7. Kilka liczb na osi oznaczono literami (patrz rysunek).
L K
Z
F
P
R 12
M 30
N
a) Ile liczb ujemnych oznaczono literami?
Odp.__________________________________________________________________________
b) Którą parą liter oznaczono liczby przeciwne?
Odp.__________________________________________________________________________
8. Na mapie sporządzonej w skali 1 : 25 000 odległość między dwoma obiektami jest równa 6 cm.
Te same obiekty zaznaczono na mapie sporządzonej w skali 1 : 30 000. Oblicz różnicę odległości
między tymi obiektami na obydwu mapach.
Odp. ____________________________________________________________________________
9. Janek zapytał kilkadziesiąt osób o ich wzrost. Wyniki zapisał w tabeli.
Wzrost (cm)
poniżej 140
od 140
do 149
od 150
do 159
od 160
do 169
powyżej
169
2
5
12
14
7
Liczba osób
a) Jaką część badanej grupy stanowią osoby o wzroście większym niż 149 cm, ale nie większym
niż 169 cm? ____________________________________________________________________
Odp.__________________________________________________________________________
b) Wśród badanych osób 20% miało długie włosy. Ile osób z długimi włosami było w badanej
grupie? _______________________________________________________________________
Odp.__________________________________________________________________________
c) Osoby z którego przedziału wzrostu stanowią 18 badanej grupy? ________________________
Odp.__________________________________________________________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy R2 (klasa 6, wrzesień 2014) 2
Karta pracy N2
Matematyka
1. Ania ma szesnastoelementową układankę geometryczną, w której są po cztery kafelki
w każdym z poniższych kształtów.
A
B
3 cm
5 cm
3 cm
C
D
3 cm
5 cm
Dziewczynka układała z tych kafelków różne figury i liczyła ich pola dwoma sposobami.
Sposób 1 polegał na sumowaniu pól powierzchni poszczególnych kafelków tworzących daną
figurę. Sposobem 2 było obliczanie pól otrzymanych figur ze wzorów. Uzupełnij notatki Ani.
Pole kafelka w kształcie kwadratu: PA = ____________________
Pole kafelka w kształcie prostokąta: PB = ____________________
Pole kafelka w kształcie trójkąta prostokątnego równoramiennego: P C = ____________________
Pole kafelka w kształcie trójkąta prostokątnego różnobocznego: PD = ____________________
sposób 1
Pfigury I = PB + P C + PD = ____________________
figura I
B
D
C
sposób 2
Jest to _________________________________.
dłuższa podstawa: _____ cm
krótsza podstawa: _____ cm
wysokość: _____ cm
Pfigury I = _________________________________
sposób 1
Pfigury II = ________________________________
figura II
C
A
C
sposób 2
Jest to _________________________________.
podstawa: _____ cm
wysokość: _____ cm
Pfigury II = _______________________________
sposób 1
Pfigury III = _______________________________
figura III
D
C
sposób 2
Jest to _________________________________.
podstawa: _____ cm
Pfigury III = ________________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
wysokość: _____ cm
Karta pracy N2 (klasa 6, wrzesień 2014) 1
2. Sklep zaoferował swoim klientom promocyjne ceny twarogu półtłustego.
óg
Twar y
ust
półtł
Teraz
o 10% taniej!
250
g
11,12 zł
5,61 zł
2,90 zł
Twaróg
półtłusty
Teraz
Teraz
o 75 gr taniej!
1
o 8 taniej!
Twaróg
półtłusty
1 kg
50 dag
a) Oblicz promocyjne ceny wszystkich opakowań twarogu półtłustego.
Odp._________________________________________________________________________
b) Ile opakowań po 250 g twarogu półtłustego należy kupić, aby łącznie ważyły 1 kg?
Odp._________________________________________________________________________
c) Ile opakowań po 50 dag twarogu półtłustego należy kupić, aby łącznie ważyły 1 kg?
Odp._________________________________________________________________________
d) W przypadku którego opakowania cena za 1 kg twarogu półtłustego jest najniższa?
Odp._________________________________________________________________________
3. Na diagramie przedstawiono liczbę rowerów zakupionych przez sponsora na aukcję
charytatywną, a w tabeli podano ceny poszczególnych rowerów. Ile w sumie kosztowały rowery
zakupione przez sponsora na aukcję?
liczba
sztuk
Liczba zakupionych rowerów
20
15
10
5
górski
miejski turystyczny
CENNIK
Rodzaj roweru
Cena za 1 szt.
górski
1205 zł
miejski
867 zł
turystyczny
1498 zł
Odp.____________________________________________________________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy N2 (klasa 6, wrzesień 2014) 2
4. W tabeli podano ceny biletów komunikacji
miejskiej. Na podstawie zawartych w niej
informacji odpowiedz na pytania.
A. Ile zapłacą za bilety:
Bilet
Normalny
Ulgowy
20-minutowy
2,60 zł
1,30 zł
40-minutowy
3,40 zł
1,70 zł
24-godzinny
12 zł
6 zł
a) rodzice z trójką dzieci za piętnastominutową
podróż tramwajem?
Odp. ____________________________________
b) dwaj opiekunowie wycieczki wraz z 26 uczniami
za 25-minutową jazdę miejskim autobusem?
Odp. ____________________________________
B. Jakie bilety opłaca się bardziej kupić na przejazdy
w ciągu jednego dnia:
a) jeden bilet ulgowy 24-godzinny czy cztery bilety
ulgowe 40-minutowe?
Odp. ____________________________________
b) jeden bilet normalny 24-godzinny czy cztery
bilety normalne: trzy 20-minutowe i jeden
40-minutowy?
Odp. ____________________________________
5. Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz na pytania.
SOK
5l
5,2KG
SOK SOK SOKSOK
1l
1l 1l 1l
7,5KG
SOK
0,5 l
SOK
0,2 l
0,8KG
0,4KG
a) O ile mniej waży pięciolitrowy karton soku jabłkowego od 5 litrów tego soku w szklanych
butelkach o pojemności 0,2 litra?
Odp._________________________________________________________________________
b) O ile mniej waży 5 litrów soku jabłkowego w szklanych butelkach o pojemności jednego
litra od takiej samej ilość soku w butelkach półlitrowych?
Odp._________________________________________________________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy N2 (klasa 6, wrzesień 2014) 3
6. Mama przygotowała śniadanie dla swoich dzieci: Agaty, Magdy i Franka. W tabeli podano
wartości energetyczne poszczególnych produktów.
Produkt
Ilość
Wartość energetyczna
(kcal)
bułka
1 sztuka
243
twaróg
1 porcja
156
ser żółty
1 porcja
57
szynka
1 porcja
49
mleko z płatkami
1 porcja
138
jogurt naturalny
1 sztuka
156
pomidor
1 sztuka
9
pomarańcza
1 sztuka
106
gruszka
1 sztuka
76
jabłko
1 sztuka
69
sok pomarańczowy
1 szklanka
98
kakao
1 szklanka
151
mleko
1 szklanka
117
miód
1 porcja
39
dżem
1 porcja
42
a) Franek zjadł dwie bułki: jedną z serem żółtym, a drugą z szynką oraz jogurt naturalny
i pomarańczę. Wypił też szklankę mleka. Oblicz, ile kalorii miało śniadanie Franka.
Odp._________________________________________________________________________
b) Magda zjadła mleko z płatkami, bułkę z dżemem i gruszkę. Swoje śniadanie popijała sokiem
pomarańczowym. Agata zjadła porcję twarogu, bułkę, pomidor i jabłko oraz wypiła szklankę
kakao. Oblicz, czyje śniadanie miało więcej kalorii. O ile więcej?
Odp._________________________________________________________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy N2 (klasa 6, wrzesień 2014) 4
7. Do pustego prostopadłościennego akwarium o podstawie
w kształcie kwadratu o boku 6 dm wlano 18 dużych i 12 małych
wiaderek wody. W ten sposób napełniono całkowicie naczynie.
Jaką wysokość ma to akwarium?
7 litrów
4,5 litra
Odp.____________________________________________________________________________
8. Na rysunku przedstawiono plan obszaru, na którym powstanie park rozrywki. Pod inwestycję
przeznaczono grunty orne, łąkę oraz dwa ogródki działkowe. Ogródki działkowe mają kształt
trójkątów. Łąka jest największym z tych terenów, a pozostały teren to grunty orne.
30 m
40 m
30 m
I ·
40 m
III
250 m
IV
II
50 m
·
40 m
290 m
a) Ile metrów kwadratowych ma powierzchnia gruntów ornych przeznaczonych na park
rozrywki? Ile to hektarów?
Odp._________________________________________________________________________
b) Ile wynosi łączna powierzchnia ogródków działkowych przeznaczonych pod tę inwestycję?
Odp._________________________________________________________________________
c) O ile większy obszar zajmuje łąka niż grunty orne i obydwa ogródki działkowe łącznie?
Odp._________________________________________________________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy N2 (klasa 6, wrzesień 2014) 5
Karta pracy R3
Matematyka
1. Bieg na 800 m ukończyło 37 zawodników. Przed Pawłem do mety dobiegło dwa razy mniej
zawodników niż za nim. Które miejsce w tym biegu zajął Paweł?
Odp. ____________________________________________________________________________
2. Wokół kwadratowego klombu ułożono ozdobny chodnik o szerokości 45 cm, tak jak pokazano
na rysunku. Oblicz pole powierzchni tego chodnika.
chodnik
klomb
2,5 m
45 cm
Odp. ____________________________________________________________________________
3. Pierwszą świecę Karol zapalił o 19.40, drugą – po 5 minutach, a trzecią – po 5 minutach
od zapalenia drugiej. Każda świeca paliła się przez 18 minut. Po ilu minutach od zapalenia
pierwszej świecy zgasła trzecia świeca?
Odp. ____________________________________________________________________________
4. Obwód koła rowerowego jest równy 130 cm. Ile pełnych obrotów wykona to koło na drodze
o długości 200 m?
Odp. ____________________________________________________________________________
5. Trzy kąty tworzą kąt półpełny. Drugi z nich jest o 20o większy od pierwszego, a trzeci dwa razy
większy od drugiego. Oblicz miary tych kątów.
Odp. ____________________________________________________________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy R3 (klasa 6, wrzesień 2014) 1
6. Ola za długopis, ołówek i gumkę do ścierania zapłaciła 10 zł. Koszt zakupu długopisu i gumki
stanowił 45 zapłaconej kwoty, a koszt ołówka i gumki 12 kosztu zakupów. Oblicz ceny długopisu,
ołówka i gumki.
Odp. ____________________________________________________________________________
7. Obwód czworokąta ABCD jest równy 5 dm. Przekątna AC dzieli ten czworokąt na dwa trójkąty,
z których jeden ma obwód równy 35 cm, a drugi 290 mm. Oblicz długość przekątnej AC.
Odp. ____________________________________________________________________________
8. Akwarium ma kształt prostopadłościanu o podstawie 6,5 dm × 2 dm i wysokości 4,5 dm. Asia
włożyła do niego dekoracyjny kamień. Wówczas poziom wody w akwarium podniósł się o 1 cm.
Ile jest równa objętość kamienia?
Odp. ____________________________________________________________________________
9. Na stole znajdowały się pudełka i kulki. Gdy Robert włożył po 8 kulek do kolejnych pudełek, to
jedno pudełko zostało puste. Natomiast gdy włożył po 6 kulek do każdego pudełka, to na stole
zostały 4 kulki. Ile pudełek stało na stole?
Odp. ____________________________________________________________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy R3 (klasa 6, wrzesień 2014) 2
Karta pracy N3
Matematyka
1. Odkurzacz kosztuje 270 zł, lodówka jest od niego o 1060 zł droższa, a cena pralki jest równa
połowie kwoty, jaką trzeba zapłacić za odkurzacz i lodówkę.
a) Ile kosztuje lodówka?
Odp._________________________________________________________________________
b) Ile kosztuje pralka?
Odp._________________________________________________________________________
c) Ile łącznie trzeba zapłacić za odkurzacz, lodówkę i pralkę?
Odp._________________________________________________________________________
d) Czy na te zakupy wystarczy 2,5 tys. zł?
Odp._________________________________________________________________________
2. W 100-kilometrowym rajdzie rowerowym kolarze do pierwszej górskiej premii mają 23 34 km.
Druga górska premia znajduje się 45 25 km od mety.
a) Uzupełnij długości odcinków na rysunku.
b) Ile kilometrów mają do pokonania kolarze między pierwszą a drugą górską premią?
Odp._________________________________________________________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy N3 (klasa 6, wrzesień 2014) 1
3. Dobierz wyrażenie do treści zadania – wpisz w okienko odpowiednią literę.
A. 12 + 12 – 3
B. 12 + 12 · 3
C. 12 + 12 : 3
D. 12 + 12 + 3
I. Agata zebrała 3 razy więcej grzybów niż Jacek. Ile grzybów mają razem, jeżeli Agata zebrała
12 grzybów?
II. Tomek zebrał o 3 grzyby mniej niż Gosia. Ile grzybów mają razem, jeżeli Tomek zebrał
12 grzybów?
III. Dorota zebrała 3 razy więcej grzybów niż Bartek. Ile grzybów mają razem, jeżeli Bartek
zebrał 12 grzybów?
IV. Wiktor zebrał o 3 grzyby mniej niż Renata. Ile grzybów mają razem, jeżeli Renata zebrała
12 grzybów?
4. Obwód prostokąta ABCD jest równy 32 cm. Oblicz pole tego prostokąta, jeżeli:
a) jeden bok jest 3 razy dłuższy od drugiego,
D
a = _______________________________
a
b = _______________________________
A
a
a
a
C
a
a
a
P=a∙b
a
B
b
P = _______________________________
Odp. _________________________________________________________________________
b) jeden bok jest o 4 cm krótszy od drugiego.
D
a
4 cm
C
32 cm – 2 ∙ 4 cm = __________________
a = _______________________________
b = _______________________________
P=a∙b
P = _______________________________
a
A
a
a
4 cm
B
b
Odp. _________________________________________________________________________
5. Każda ze ścian pokoju Marzeny ma kształt prostokąta o wymiarach 4,2 m × 2,8 m. W pokoju
są dwa okna o powierzchni 3,2 m2 każde oraz drzwi o powierzchni 1,7 m2. Jedna puszka farby
wystarcza na pomalowanie 10 m2 powierzchni. Ile puszek farby trzeba kupić, aby pomalować
ściany tego pokoju?
Odp.____________________________________________________________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy N3 (klasa 6, wrzesień 2014) 2
6. Najsłynniejsza część Wielkiego Muru Chińskiego ma 2450 km długości. Ile tygodni
potrzebowałby turysta na jej przejście, zakładając, że dziennie wędrowałby przez 7 godzin
i pokonywałby 5 km w ciągu godziny?
Odp.____________________________________________________________________________
7. O godzinie 10.00 harcerze wyruszyli na wycieczkę rowerową. Po przejechaniu 36 km dotarli
nad jezioro, gdzie zatrzymali się na dwugodzinny odpoczynek. Następnie w ciągu 15 minut
dojechali na stację kolejową, skąd pociągiem wrócili do domu. Na który z wymienionych niżej
pociągów zdążyli, jeżeli w ciągu godziny na rowerach pokonywali średnio 24 km?
11.36, 12.38, 13.36, 14.25, 15.32, 16.46, 17.36
czas przejazdu nad jezioro: ________________________________________________________
łączny czas jazdy na rowerach i odpoczynku: _________________________________________
godzina dotarcia na stację: ________________________________________________________
Odp. ___________________________________________________________________________
8. Ile stopni ma kąt α?
a)
c)
α
37°
α
β 118°
β
45°
62°
β = 180° – 118° = __________________
_______________________________
α = 180° – (37° + ___) = _____________
_______________________________
_________________________________
_______________________________
b)
α
β
29°
d)
γ
85°
β = _______________________________
94°
71°
α
53°
γ = _______________________________
_______________________________
α = _______________________________
_______________________________
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
Karta pracy N3 (klasa 6, wrzesień 2014) 3

Podobne dokumenty