Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Rodziny.

Transkrypt

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Rodziny.
Projekt systemowy „Stać Mnie na Więcej”
Świnoujście, dnia 22 marca 2011 r.
KD.1110.3.2011
OGŁOSZENIE
W związku z realizacją projektu systemowego „Stać Mnie na Więcej” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów do realizacji zadań
przewidzianych w Projekcie, w ramach umowy zlecenia na stanowisko Asystenta Rodziny
I. Wymagania
1. Niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych,
4) posiada wykształcenie minimum średnie oraz 3 letni staż pracy,
5) może świadczyć usługę w różnych porach dnia,
6) posiada takie cechy jak:
 operatywność, pewność siebie, umiejętność słuchania innych,
 odporność na stres,
 umiejętność pracy w zespole,
 umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.
2. Dodatkowe:
1) znajomość ustawy o pomocy społecznej,
2) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
3) doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie,
4) doświadczenie w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego.
II. Zakres obowiązków:
Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinie we wdrażaniu prawidłowych postaw
życiowych wszystkich jej członków. Asystent rodzinny współdziała z rodziną przy realizacji
zawartego kontraktu socjalnego. Usługa asystenta prowadzona będzie w celu zdobycia
przez rodziny kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych.
Asystent rodziny w ramach swoich usług będzie świadczył pomoc rodzinie w zakresie
prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi, gospodarowania budżetem
domowym, załatwiania spraw urzędowych, itp.
III. Wymagane dokumenty:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
CV (życiorys),
list motywacyjny,
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
korzystania z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.).
IV. Warunki zatrudnienia
Umowa zlecenie obejmująca 800 godzin zegarowych, tj ok. 100 godzin w miesiącu.
Okres zatrudnienia od kwietnia do listopada 2011 r.
Praca w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 19:00, zgodnie z
ustalonym grafikiem wynikającym z potrzeb rodziny.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert zawierających wymagane dokumenty za
pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Świnoujściu., ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście, w terminie do 05 kwietnia 2011 r.
do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Podobne dokumenty