Polskie perły - Dolina pałaców i ogrodów

Komentarze

Transkrypt

Polskie perły - Dolina pałaców i ogrodów
POI'KI E PERTYPOLISH PERLS
DoI'rNl. Pl.t.łców
r Oenooów
TO NIE TYLKO
REPREZENTACY]NE
svoowtr.luz
poo r<oNrrcXVIII
THr V.łrrey op
Pe.LAcss A.wo
GenorNs DoEs Nor
ONLY STAND FOR
REPRESENTATIVE
BUTLDTNGs. ScrNpnv
WIEKU ZAKŁADANo
TU PARKI
KRAJOBRAZO'WE,
PARKS TAKING
ADVANTAGE OF
WYKORZYSTUJ,ICE
PoTENcJAŁ
VLr,lpv's
NATURALNY
I(oTI-rNv
JrreNloeónsKrB].
Twonzvrv oNp
tHr ]rreNra.Góna.
NATURAL
POTENTIAL WERE
ESTABLISHED HERE
AS EARLY AS THE
1sTH CENTURY.
THsv cneAreo
HARMoNI]NE TŁo
A HARMONIOUS
DLA PRZEPIĘKNYCH
REZYDENCJl I W'ILII,
ZAMIESZKIWANYCH
BACKGROUND FOR
BEAUTIPUL RESIDENCES
AND VILLAS INHABITED
PR Z E Z
BY SOME OF THE
N.ł.JśwrrrNrr1szt
MOST OUTSTANDING
RODY EUROPEJSKIE.
Eunopre.N FAMrLrEs.
jesi mejsem vcfegó|nym
Koi|lnaJe|enioqóBka
podnoża
KarkonGzy
rofciąga]ą
się krajobrazy,
da
u
k1órych
wanoodwedzć to m]ejseo kaŹdejpore rcku'
Ae naturaioniewg1,slkoczłowek pozośawl
tupo
ja*ich
pńżno
archileKon
żne
skarby,
9ukać
sobie
Wpodobnwhkrą[email protected],
a klóredecydlią
Wyjąlkov!]rm
chaE]deże
Koi|i|y'
zimą
oiuloneśnegem'
o
aiemskąpaneWf e enj,kryiąsięzamkii palace'owoc
pBcyxxłecfnyth archtekte' PośrÓd
n ch prawdzwa
perla'ie|eniogóBkiPa/acPaulin|rl?'
PAULINU/I{- AR'HITI|.IONI<ZNA
PEBIA DoLNtco lrĄ.BA
Hśorlalego mejsoaŚ]ęqa|als edemdfiesąiychX X M9
premysłow
kU'k edyio zamożny
ec R cha]nVonKEmst
r32
-IheJe eniaGÓE Va]|ey
s a speca|placeWhoseand'
scapesextendaonq1hefoolofPo|and,s
southłeslem
KarkonGzeMounlans.TlreVa eyisdortlrvsilinoany
t meoftheyear.Butnature
is nota tofle|s.
Peopehave
eltlhe r markherewtlrar.hiteclualreasuresthelikeoi
And
whchJouwillnryerJindinsm arscenic
lands.apos.
ths s whatc€ates lheqceplionalcharacte
r of1heva||ey'
Thehiddencasllesandpaaces,thehiil orIth century
architects'
a€ banketedn snowintheWnter'wh ed$ng
the summer
1h9/areWreatlred
ingreen AndihereŚ a rea]
pearlamong1hem- 1hePauli,./mPalace I Je eniaGóra
PAULINUM. THI AB<HI'ICIUNAI
P EA RI o F Lo w tBt .E I A
TlrehśoryoJlhis pa|acereachesbacktolhe ]870s
Jł. ,
"4:
i
o.l,,ti '-;l
B
fr
ji"
i! t
AGATASYPOSZ
Ó W o GRo D o W
wKarkonoszach
ó
133
STYL ZY(IA I,IFEITYLE
postanow
ńa położone]
na
ńoWąrerydenc]ę
l WybudowaÓ
(obecn
połudn
eJe|enejGÓry)Kreu
e od H rschberlu
prÓ]ekiu
Przygotolvańie
KEyfÓWej,
zsbeq'.zyLiGóEe
poweżonodrezdeńSkeńu
archileklow
KurlÓwspate,
okożńyń żemeśnikomElelGmukoń.
a sanąbudov/ę
refydencJa
czony.hW]872 rokupńc byłamponu]ąca
panu]ącej
sĘ4jstyk
ltrfymanaw caloścw styu óW.ześnie
zwieńczono
ńaqnacke]całość
n eń e.kieiarchiekiury
śrcdnlowecznąornafren1yl.'ą'
bajkowąrenesansową
pałac
einonyW]906mku kedy
LńpÓnu]ący
fostalr.]św
oskarcar]Ó zecł
cie radcahand|owy
to nÓs./wlaśc
z ńa]s'nne|
lozbudowę
modem
acre obektujednem!
ch a|chiteklów Kao|owGbssercWi'
szyrhWroc]aWk
dop6cÓWanemu
PalacPaulin'msworąu"/ątkowoscią
n e lstępu]eńrymdfe.
Wkażdym
Ćau siyowiWńiĆfym
łońGrcsera,lakmjakMoclask hoteMońopoĆzy
Dzs ąs4 pdacPaulinun
DomfdrcjowyWŚWieradowie
kÓregounjkal.ykimat
toekŚkU4wnyobekthote|ou1r
jeśfas]ugą!th, ktÓEyWlo41mnÓsfivoener!LIsrca
pŹeprowadzD
renowację
W]egÓrewtaacrę' GrunlÓWną
noWpalacoulclrwnętrzachdziękczemukażdaf saL
n e ly kozachÓwaladawnąśWietnÓść,
apańameniów
styl,
a e teżUzlskalauy]ątkowy
ej rep€zentacyrńasa/6G./ańska,pelnąca
Narbardf
luńkĆ]ę
res1auracj
sa/asaa.agdową czypżepękna
o/a,źeriaio ly ko n eKÓrc z Męlż gdze Włodarze
z pome9czeń
PaulDln u praM]ąswoichGośc Kaźde
lak byk maiX X.Wecznego
zostałÓfapojektov/ane
clr detaach,Pałac
fos1alfachowanyde Wsz]stk
nra]ątkt.]
reśauracie,
29 poko] apariamentóW
olćru]etur],stom
kawianę sa|ekonJeEncyjńe.eŃrum rekreacy]ne
,{f{Óżn
a Paulinun
A uŚfyśkolo Wtrlsl.o]u
'J.ó.j
sięWKot nle
We u obieklÓWzńajduja.yclr
spoślód
pAB|.owE Dzllło'zlu|.l
w (E N T R U M, E r E N |E , G ó R Y
A e Pa!ł,!m to nielr|koWnęiżaTotakfeobsŹerny
paft Ćtne ogrodyumevĆzonenak kutalasaĆh'
parkrclal raprorektowany
tak
K lkunasiohektarosy
oiacza]ącelokElo.
byuleksponowaćnatu€ neWaLory
[email protected]! P.u/in|m eł w samymsercu|asu klóreqoczęsc
parkDzęk połoŹen
u.aWzoórzu
e pałacowy
1oWlaśn
gorsk
z holelurofaczasiępEeplęknyW]dokna
pżec
eżGoście
WyberajaKÓt nę
d]aktórego
lkraiobr&
l]e enjoooBkąnamejsceWypoc./nku'
przypalacawych paIkawkłajabhza Wc h
,. wi ększaść
Ó
"ą.ą
ftĘ\-
Iil.,,
'
Wh€ n 1i]elrea1hy]]dlstra ś.F chardV.ń KraffŚt'd+
. ded1obt d a n€ W res|dc|coin Kr.uzsbercthdtŚ Góra
Kfyżova. |ooatedto 1hesou1|o1lirschbeQ lnov/Je eńia
GÓra)' T]reprepara1on oi the pro]ectWaseńirustedtÓ
1rear.lri1ectfromD€ s denKUrtspale.andtroactua
.|leeilectot1hćlvÓ
s
.onstruc1ion10
oc..rafisnre|
.om|reledin]87?Vńsan]nrprcssVer.sden.e ńils
e rt relymantaingdn th. tlre] prcVaii]n!
slyĆ ÓJ Geman
maEratałr.lrte.tureTh.V/ro9\!aśc.ÓW-edV]thi.bu
lousRenaiŚanceandmedeva ornane|ts soeńdolWas
a ddedt o 1 l r ei m p. es s i v epajr. oj9e0 6 w h e n t h Ćn e w
omel tradecommś oreloskarcario, comń sŚoned
th€ d.Veopnremand nodelńlzatoroflhe ob]e.llÓ one
of llr9 mośfamousWrocłai archilecis Ka$ Gr.sŚe|
IlJePalilnu'rPa].Će,lvlr tserccptońa iya!. every
n.h fnislredUF śye' s aslroodas othercofGrosŚeiŚ
v/o*s s!.h aslre MonopoHot--nU/oclaworlheSla
Holse in ŚW]eradÓw Todaythc P'u]inuń Palace san
excUsVelrotev/lroSeunique. ńate ]sthefrutÓfihose
Wrc pu1somuchonelgyandheartń1o]tŚEŚtolatÓn
The Paace's nterors lrdeń.r'eńt
a thońLjqhl'A.ovaio|.
tlranksio Whch e.clr of tlrerooms halsańdapańmenlŚ
ma!]riFcencebUi
lravenoto|y manlained1]cłlormer
lraveo|rtaned an .xcelrt ona s|' e as Ę
Tlre rnostrepresentatveroom the Qdańsk Ha]l' a]Ó.9
fitn |he szn1a?gdovy lEfie|ald]Hal/ (rro&a |estauań)
ondthe ex.]uS]teo/ange/' arc on y sońe ofthefne
€ X amp es 01iiterorsthePaulin!'j1' hosls iVted ther
Guests10see Eaclrroonrlrasdes!ń.dio ha\ethe
. mateof a lgih ce lryesiaie na dlta s ThePaa.e
cjfersioursis29 roomsardąranme.ts a rcsia!ń.t'
.afć,conferen.eroomsa|d a re.reato| ce.te| Aid
PalhL'n Ir.ń ań.io
eve),ihng ii. decord śił]U]shń!]
maiy obre.ts n ihe Va ley.
T[tE PARR.A
WOtltt Of ART
!N T t { E ( !N T ER o [ , Er EN !A G óR i''
ButPau/nlm dces notonysland1oi]lsn1eńoĘt
aso nc udesa arg€ pa.kandslmmelgadeńs locatćd
on sometetracesTlredoz€ ! or50 jcctarcparkwas
desllne.in su.r awayasto displayihenaturaiv ues
oftlresurclndng aĘ]scapePaulh!,r es n iheve|y
hea t ol a foresttlrai Emb.a.es the Pa ace park Thank
io ls rilsde ocaton tlrevevilromthe lrote0p.rs up
to a beaulil! mountansceneryThis s oneoJthe mar\'
|easonslhyctests.]ooseiheJe e|e Góra Va ey
a
135
.t
''t
-, 'i
::,:
na pńetzcnnn i:ltiunastu
w ńIlirie Jeie.njogóiskjej
hektaÓw zawszewykaŻystywana
i kilku.lziesięciu
do jch twa|zenianatwalneuksfa|towanealaczaią.
cegapałactercnuazęstalrytr'tapala palany'stawy
sl.umie'le - mÓWP Ót Napie€la' falozyce FU]dacjj
DoLiiaPałacóWoqi]dów w p|zypadkupaIku
Paulinuntyń wala|enies|córa KrfyżaMz kan|enńa
grcta'na|zutawdi skalani,pó|kani skalnyni,natuQL
nynj platfamani widaka|Lynij w |yn sensjenaluńhe
z punk|Ów
walaĄ,a,aczeniaPaulinunsą vryjątkowe,
widakah\]ch
rcżsiarychw pa|kuwtyczonesa asle
we wsfystkichkie|]nkach:na ŚnEżkę
wida^awe
na Rudai'yJanÓwickie wschÓd'na
- pałudnie,
JeleniQGÓ|ę- pÓ]noci napasna Karkanaszy'zachod'
lnnyn ł'yóżnikienpa|kuw Pajlinun ]estiego leśny
w leŚnypa|kg|[email protected]
cha|akte|'Wkonponawane
spacercwych
dranÓWazaliii W,tyczenieżn]chścieżek
i fuyiatkawwala|,żczególnie
wlesje'sknawi unikatowy
Masl scenic paks nearthePalacein theJelenia
Gón val]eyhavean apa ot a dozenar a lewdafen
heĆ|a|esThenatua]forn ol lhe qÓunds slnounding
lhe Palacehas ahvaysbeenused ta createthesepatus.
P ot Napem]afou|der01lh€ Valeyol Paiacesand
GaldensFoundation
- /ntńecase af thePaulinunpa|k,
GÓn KŻYżawawitha slane cave,etatic rccks,slane
shelves'natun!viewingplat|omshas/rsl tńls Vll1u€'
Andin this sensethenatuźlbeautyaf lhe Paulinum
sr aundingsis ex.eptianalVie||ingvistasarc laid
ftan lookaulpointslocatedin thepatkln a dnedian:
Śnieżka- to the so|'thBudawyJana|,!]ckie
- to the
east,JeleniaGÓn - to thena|thand theKakanasże
ranqe- ta the weśThe1arcstnatue is anothe|distjn
guishingIeatueat thePaulinunpark'Theńadader
drcnandazaleagrcupsblen.le.!intothelorcstpa^
and dftwingwa]kinqpalhsin the foreś'i
cons'1lle
a uniqueand exceptianalńlue' especially
at thelun at MayandJune - he adds.
TlreParkb|endsna1ur€wtlrhunrancrealivtt Foffneny
llr s .onsttinedńe surnmilo' ronrant
c Vs ons a FeF
fect andscape.Presenlly,
thePalacehoslsare'or
lryin!
froń p|ev'
lo restoir|hemagniicenceof1lre|ańdscapes
- ]nthea gina]19thcen|urysalulian'the ńearcsl
sunoundi.gsaf thePalacelaakeda bitdilferent.The
place wasdominate.!
by Ilowe|beds'
Fańhet,thedeca
ft\ivechaacte|oI iheplace tuned intaa natunl to|eś
pal( - expa ns PiotrNaplerala- To.laythisdilterence
is in factharcllynaticeable.Thelack at a lamal gatden
ó
137
napżełanienak i czefuca . dÓda)e'
Palk iJ polądenle naluryz lvvÓlcfą
czlow eka stanowI on n egdń sfcfl rome
Wf]i krą[email protected] deanego obecne
1ycznych
s ę przwrcc c
Wlodażepa]acustara]ą
':
Ó
138
- w piewotn\n ofwi4zaniuw xlx W najb!ż
szeotaczeniepałacuWglądaloniecainaczei'
Daninowalytuklanby iabaty kwiatawe.
ar dobnycharakteI otaczenia rcrydencti
pżecho|lfildale]w natualnypar^leśny
- Dz|Śla óŹ'ica
- tlurnaczyP Óir Napierała
W]aŚciwie
niewidoczna'
Bftk łoma!1ar
bst
przed
pa|acen
spawia
Ważenie'żejestto pa|ac
den
pŻecież
lak
nie
w lesie'a
iest'Pau nun alacfane jest
patjen a charakterzeleśnyn'Tene]enentnjsinry
odtwo|fyĆ'aprócz fabżeniaogrcduofdabnega'
w najbliżsfwsąsledflwiepalacu,p]anLjenyadfwafe.
klÓrq .!z]Śzaastaiąkilk'
niepalanypaludniawei,
drzewa'
a.llwaęenienieldÓrychosi
dfiesjęcioletnie
anz
znianę
nawieęchnip]alla\rry,
widakowych'
pa]ac
ktÓrej
stai
'
nÓwi
za|aż\.ieF|ndaq,
na
ma
doskonalą
oka
zacrę f palacub hkÓ iest
Paulnlm
jak
glóWnych
drógprowa
do
cenilum
miasta'
zaóWio
jedynĆ
To
tak
Ćmejsce.
dÓ
ch
kurońÓw
dząclch !órsk
łączącsęfesÓbą
h
Śpoiyka
sję
z
natuą
ldze stońa
Wańepoeceńa n e ly ko
Wjdeany harmonijnysposób
a
e
dla
kaŹdego'
kloceń hlpocŹynek
d|akoneserÓW'
Wnę1żach
spoko]ne]
okojcy l
w Wysmakowanych
' r ' a r ' o ] ' ' " ;d] ' P g' \ " Ś l | " ] , , ".
',.; '; '',t "
Palaceis i, /hetoresl bui fbaiis notsa Pautnun
by a palk, whichhas|hecharacterÓl
is suffaunl1e|l
a !ores|,we fiDst |ecreatethatelenenLApań ton
eśab]ishing
a .lecan vegarcleh'we a|eplannjngthe
rcaealian Ó1a sauihenclea ng nawovelgrawnPth
seveal dozenyearcldtrces,rcłealion of so,,e Vistas
of thePalace,and chan!]e
n ,henea|estŚunoDn.1ings
lhe sułacer| theplatlarn lhe Palaceis stand]'gon
. saystheFÓlndaiions orojnato|
on - bÓthih€ cńy
Paul,nirfihaŚa. exceient]oca|izat
ce|terasWelaŚ 1hemainroadseadńotomounta|
lreaitlrlesortsa€ | qhinearby|l s a ońe Óf a knd p ace
harmoni'
n aperfectańd
Whe'elrslorymeelsvthna1lre
ols vay' Tl]us.ihjssile s Wońhllcomfie|din! nÓl ony to
cornosseursblt ndeedtoal tlroseWhothńkh qhyof
anda peacef!suroundinqE
restnqn taslefunteriom

Podobne dokumenty