obwieszczenie JIM-SAT

Transkrypt

obwieszczenie JIM-SAT
DZIENNIK URZĘDOWY
URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Kołtunowicz
Data: 2016-07-22 12:13:54
Poz. 117
OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Centrum Telewizji Kablowej
JIM-SAT sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim do nieruchomości oraz posadowionych
na tych nieruchomościach budynków położonych w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słonecznej 91, 92,
93, 94, 95, 96 oraz ul. Gwiaździstej 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, zarządzanych przez Gorzowską Spółdzielnię
Mieszkaniową
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243,
poz. 827 i poz. 1198, z 2015 r. poz. 1069, poz. 1893 i poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, poz. 542, poz. 903 i poz.
904) ogłasza się, co następuje:
1.
Z dniem 22 lipca 2016 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla Centrum Telewizji Kablowej
JIM-SAT sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim do nieruchomości oraz posadowionych
na tych nieruchomościach budynków położonych w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słonecznej 91, 92,
93, 94, 95, 96 oraz ul. Gwiaździstej 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, zarządzanych przez Gorzowską Spółdzielnię
Mieszkaniową, zwanego dalej „projektem decyzji Prezesa UKE”.
2.
Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
3.
Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanej dalej „stroną podmiotową
BIP UKE”, (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 220.
4.
Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE
są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia
postępowania konsultacyjnego, w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej
w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej – pokój nr 4, w formie pisemnej,
z dopiskiem:
„Stanowisko
dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu
dla Centrum Telewizji Kablowej JIM-SAT sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
do nieruchomości oraz posadowionych na tych nieruchomościach budynków położonych w Gorzowie
Wielkopolskim przy ul. Słonecznej 91, 92, 93, 94, 95, 96 oraz ul. Gwiaździstej 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12,
zarządzanych przez Gorzowską Spółdzielnię Mieszkaniową
Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa”
oraz elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
5.
Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami
art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne:
1)
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,
przy ul. Kasprzaka 18/20;
2)
na stronie podmiotowej BIP UKE (http://www.uke.gov.pl).
Prezes
Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z up. Krzysztof Dyl