REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH "Aktywny Senior" 1

Transkrypt

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH "Aktywny Senior" 1
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH "Aktywny Senior"
1. Zajęcia odbywają się w hali sportowej ul. Obwodnica 8 Tarnowskie Góry.
2. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby w wieku 50+.
3. Projekt „Aktywny Senior” jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
obejmuje łącznie 32 zajęcia.
4. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego
regulaminu.
5. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się do grupy, na określony
dzień.
6. Uregulowanie opłaty przed rozpoczęciem zajęć stanowi podstawę do wpisu na listę.
7. Płatności za abonamenty za zajęcia uczestnik zobowiązany jest dokonać z góry na ostatnich
zajęciach poprzedniego miesiąca za miesiąc następny.
8. Dokonanie opłaty przed wygaśnięciem ważności abonamentu, gwarantuje miejsce w grupie w
kolejnym miesiącu.
9. Brak opłaty za abonament na ostatnich zajęciach miesiąca, automatycznie skreśla uczestnika z
listy osób uczestniczących w zajęciach w kolejnym miesiącu.
10. Organizator nie gwarantuje miejsca w dotychczasowej grupie w przypadku nieopłacenia
kontynuacji.
11. Nieobecność na zajęciach przez uczestnika nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub jej
umniejszenia.
12. Udział w turniejach nie jest dodatkowo płatny jednak może brać w nim udział uczestnik, który
był na co najmniej 10 zajęciach. W przypadku małej ilości zapisanych uczestników na turniej
Organizator może zezwolić na udział zawodników z mniejszą ilością obecności jednak za
dodatkową opłatą.
13. Wejście na arenę główną oraz korty squash, odbywa się tylko w zmienionym obuwiu
sportowym o niebrudzącej podeszwie.
14. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.).
15. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie swego wizerunku w celach promocyjnych
Organizatora.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników
zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwe, a także zakładać odpowiedni strój.
Można także się ubezpieczyć we własnym zakresie.
17. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu
oraz regulaminów: Hali Sportowej, Squasha.
18. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
Zadanie jest współfinansowane przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Podobne dokumenty