Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie umownego terminu

Transkrypt

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie umownego terminu
Pytanie 1 dotyczy pkt 2.12 SIWZ Opis Zamówienia
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie umownego terminu dostawy o 2 tygodnie
w sytuacji gdy protokolarne przekazanie pomieszczeń Dostawcy tomografu komputerowego
nie nastąpiło po 13 listopada 2015 r., co zostanie potwierdzone aneksem do Umowy DostawySprzedaży?
Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ ani umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie
o którym mowa w paragrafie 2 ust. 3 umowy, nie przygotuje pomieszczeń do zainstalowania
tomografu komputerowego, okoliczność taka będzie traktowana jako opóźnienie
Zamawiającego w przyjęciu świadczenia, za które Wykonawca zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego nie może ponosić odpowiedzialności

Podobne dokumenty