Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

Transkrypt

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH
POMIĘDZY OFERENTEM A ZAMAWIAJĄCYM
Oświadczam, że pomiędzy:
………………………………………………...............................................................
(imię i nazwisko Wykonawcy/ Pełna nazwa Wykonawcy)
a Zamawiającym:
MAROKA S.C.Mariusz i Robert Wierzchuccy. ul. Piaskowa 3, 01-067 Warszawa
oraz pomiędzy Wykonawcą a osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego w projekcie
czynności związane z przygotowaniem i reprezentowaniem procedury wyboru
Wykonawcy nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w
szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa,
5. w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
MAROKA S.C.Mariusz i Robert Wierzchuccy
ul. Piaskowa 3
01-067 Warszawa
www.maroka.pl
Strona 1 z 1