Nr sprawy: PZZ

Komentarze

Transkrypt

Nr sprawy: PZZ
POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W LUBLINIE RADIO LUBLIN S.A.
Nr sprawy: PZZ.25.2.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający:
Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. ul. Obrońców
Pokoju 2, 20-030 Lublin.
Dot. postępowania o udzielenie zamówień w ramach zawartych umów ramowych na
„PZZ.25.2.2013 „Świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert
Radia Lublin S.A.”.
Zamawiający na podstawie art. 92 ust 2 oraz w myśl art. 101 ust. 1 pkt. 2) ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” zawiadamia, o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówień
w ramach zawartych umów ramowych na „Świadczenie usług handlowych
w zakresie sprzedaży ofert Radia Lublin S.A.”.
Zgodnie z rozdz. 14 SIWZ przy wyborze ofert Zamawiający porównywał:
-
ceny brutto oferty (prowizja) w % od umów przelewowych (gotówkowych)
i kierował się kryterium: cena brutto oferty (prowizja) od umów przelewowych
(gotówkowych)– 55%;
-
ceny brutto oferty (prowizja) w % od umów barterowych i kierował się kryterium:
cena brutto oferty (prowizja) od umów barterowych – 15%;
-
deklarowana półroczna wartość sprzedaży w zł i kierował się kryterium:
deklarowana wartość sprzedaży – 30%.
W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówień
w ramach zawartych umów ramowych, zaproszenia do złożenia ofert zostały przez
Zamawiającego skierowane do wszystkich Wykonawców (czterech) z którymi zostały
zawarte umowy ramowe. W wymaganym terminie wpłynęły cztery niżej wymienione
oferty. Wszystkie oferty są ważne.
1. Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: „Black&White Agencja Eventowa Paulina Marczak”, Zawada 32A, 24 – 160 Wąwolnica
-
w
kryterium
cena
brutto
oferty
(prowizja)
od
umów
przelewowych
(gotówkowych) otrzymała 45,83 pkt.;
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja) od umów barterowych otrzymała
10,00 pkt.;
-
w kryterium deklarowana wartość sprzedaży otrzymała 30,00 pkt.;
Sumaryczna liczba punktów oferty nr 1 – 85,83.
2. Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: „LP Leszek Chryć”, ul. Jana Sawy 4
___________________________________________________________________________________________________________________________
Radio Lublin S.A.
20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
tel. 81 53 64 200, fax 81 53 28 728, www. radio.lublin.pl, e-mail: [email protected]
KRS 0000130672 – Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.217.300,00zł (z czego wpłacono 1.217.300,00zł)
Nr rachunku: 42 1240 5497 1111 0000 5011 8205
NIP 712-01-65-888
POLSKIE RADIO – REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W LUBLINIE RADIO LUBLIN S.A.
lok. 7, 20 – 632 Lublin
-
w
kryterium
cena
brutto
oferty
(prowizja)
od
umów
przelewowych
(gotówkowych) otrzymała 45,83 pkt.;
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja) od umów barterowych otrzymała
10,00 pkt.;
-
w kryterium deklarowana wartość sprzedaży otrzymała 22,50 pkt.;
Sumaryczna liczba punktów oferty nr 2 – 78,33.
3.
Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: „Avers – Studio Barbara Kopania”,
Jawidz 2d, 20 – 077 Spiczyn
-
w
kryterium
cena
brutto
oferty
(prowizja)
od
umów
przelewowych
(gotówkowych) otrzymała 45,83 pkt.;
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja) od umów barterowych otrzymała
10,00 pkt.;
-
w kryterium deklarowana wartość sprzedaży otrzymała 20,63 pkt.;
Sumaryczna liczba punktów oferty nr 3 – 76,46.
4.
Za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez
Wykonawcę: „Iwona Kołodziej”, Bystrzejowice Pierwsze 24A, 21 – 050 Piaski
-
w
kryterium
cena
brutto
oferty
(prowizja)
od
umów
przelewowych
(gotówkowych) otrzymała 55,00 pkt.;
-
w kryterium cena brutto oferty (prowizja) od umów barterowych otrzymała
15,00 pkt.;
-
w kryterium deklarowana wartość sprzedaży otrzymała 20,63 pkt.;
Sumaryczna liczba punktów oferty nr 1 – 90,63.
Oferta nr 4 została uznana za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia pod względem kryteriów i wzorów podanych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie
podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz oferta
uzyskała największą ilość punktów według kryteriów przedstawionych w SIWZ.
Lublin, dnia 11.02.2013 r.
Prezes Zarządu
(-) Andrzej Szwabe
___________________________________________________________________________________________________________________________
Radio Lublin S.A.
20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2
tel. 81 53 64 200, fax 81 53 28 728, www. radio.lublin.pl, e-mail: [email protected]
KRS 0000130672 – Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.217.300,00zł (z czego wpłacono 1.217.300,00zł)
Nr rachunku: 42 1240 5497 1111 0000 5011 8205
NIP 712-01-65-888

Podobne dokumenty