zarządca przymusowy

Transkrypt

zarządca przymusowy
Sheetl
Szpital Giżycki
ul. Warszawska 41
11-500 Giżycko
Tel/fax 087/429-66-30
Giżycko 29.12.2016
Wybór najkorzystniejszej oferty
Postępowanie n/52/12/16 -Świadczenie kompleksowej usługi Helpdesk IT dla Szpitala Giżyckiego S p . z o.o.
Do w/w postępowania przystąpili następujący oferenci:
Zostały złożone 3 oferty - ocena dokonana na podstawoe dwóch kryteriów:Kryterium 1 Cena - 7 0 % , Kryterium 2 - Ocena jakodciowa -doświadczenie - 3 0 %
Wartość oferty
brutto za 12
miesięcy
Oferent
Doświadczenie pracy Łączna ilość
z systemem QBS- "D" punktów (C+D)
Ilość pkt.
Ilość pkt.
Cena- "0" i7ość pkt.
Oferta nr 1
ITC Spółka Akcyjna
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
118 080,00
52,41
0
52,41
Oferta nr 2
Mariusz Mazurek M-Data
ul. Przemysłowa11/4
11-500 GiżyckoAWilkasy
114 000,00
54,29
30
84,29
88 412,40
70
0
70
Oferta nr 3
Techcroud Sp. z o.o.
Rondo ONZ, 00-124 Warszawa
J a k o najkorzystnejszą ofertę wybrano Ofertę 2, która otrzymała najwyższą ocenę punktową tj. 84,29
Oferta nr 2
Mariusz Mazurek M-Data
ul. Przemysłowa11/4
11-500 Giżycko/Wilkasy
Jako najkorzystejszą ofertę wybrano Ofertę 2, która otrzymałą najwyższą ocenę punktową tj. 84,29
114 000,00 zł
Oferta z najniższą ceną nie została wybrana z powodu braku dostarczenia dokumentów potwierdzających
posiadane doświadczenie.
ZARZĄDCA PRZYMUSOWY
li
Sporządziła: Beata Kowaluk
Pagel

Podobne dokumenty