Magazyn firmy Austrotherm

Komentarze

Transkrypt

Magazyn firmy Austrotherm
Austrotherm Polska, 32-600 Oświęcim
Nr 5 / czerwiec 2010
Magazyn firmy Austrotherm
RZECZYWISTOŚĆ BUDOWLANA ETICS
Temat numeru. Technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków.
AXIOM I DAJANA
Partnerzy handlowi. Kolejne firmy z województwa śląskiego i lubelskiego.
NOWA STRONA WWW.AUSTROTHERM.PL
Serwis. Nowy design i więcej informacji.
www.austrotherm.pl
WSTĘP // SPIS TREŚCI // STOPKA
TEMAT NUMERU
MGR ANNA ŚPIEWAK
Prezes firmy Austrotherm
04
Rzeczywistość budowlana ETICS
ETICS to technologia ocieplania ścian
zewnętrznych budynków złożonym systemem izolacji cieplnej. Jak dokonać
poprawnej termoizolacji? Jak uniknąć
błędów na budowie?
Szanowni Państwo!
10
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie magazynu Austrotimes. W nawiązaniu do artykułu z poprzedniego
numeru, nt. złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków - ETICS, zachęcamy do lektury kolejnych spostrzeżeń. Tym razem dotyczą one rzeczywistości budowlanej,
a w szczególności błędów, których należy unikać w trakcie realizacji. Pamiętajmy, że nawet najmniejsze zaniedbanie w procesie
wykonania izolacji może skutkować zdecydowanym obniżeniem
Axiom i Dajana
W piątym numerze prezentujemy
kolejnych partnerów handlowych –
firmę Axiom z województwa śląskiego oraz firmę Dajana z wojewódz-
PARTNERZY
HANDLOWI
SERWIS
jej trwałości. W związku z tym planowane koszty nie będą już na
twa lubelskiego.
15
takim poziomie, jaki był pierwotnie zakładany.
Nowa strona www.austrotherm.pl
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia
nowej strony internetowej www.austrotherm.pl Nowy design, więcej
informacji, jeszcze lepszy serwis.
Zachęcamy również do odwiedzenia nowej strony internetowej
www.austrotherm.pl. Polecamy Państwa uwadze ciekawe artykuły, min. na temat zastosowań produktów marki Austrotherm, filmy instruktażowe oraz rozbudowany serwis, umożliwiający jeszcze lepszy kontakt z naszą firmą. Dokładamy wszelkich starań,
aby zapewnić Państwu jak najlepszy dostęp do wszystkich najnowszych informacji nt. produktów i wydarzeń firmowych.
Przypominamy także o programie „Premia za Premium”. Zgłoszenia mogą Państwo nadsyłać do końca sierpnia 2010.
Życząc Państwu słonecznych urlopowych dni, zapraszam do lektury.
02 Wstęp // Spis treści // Stopka
03 Videotimes
Jak poprawnie wykonać termoizolację
podłóg na gruncie
04 Temat numeru
Rzeczywistość budowlana ETICS
09 Obiekt referencyjny
Stylowa fasada
Partnerzy handlowi
10 Axiom materiały budowlane
11 Dajana składy budowlane
mgr Anna Śpiewak
12 Austrotherm na świecie
Skarbiec kąpielisk termalnych
14 Austrotherm EPS
Łamiemy kod styropianu
Stopka redakcyjna
Własność i wydawca:
Austrotherm Sp. z o.o.,
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. 33 844 70 45-46, www.austrotherm.pl
Skład zespołu redakcyjnego:
Redaktor Naczelny: Łukasz Oborzelski * email: [email protected]
* Marta Socała * email: [email protected] *
15
Serwis
Sudoku
Nowa strona www.austrotherm.pl
Austrotherm przedstawia
16 Konkurs
Program „Premia za Premium”
Przygotowanie i druk: GrupaKK - Agencja reklamowa, drukarnia, www.grupakk.pl
Oświęcim, czerwiec 2010 r.
Nakład: 3000 egz.
2
AUSTROtimes Nr 5 / czerwiec 2010
VIDEOTIMES
na
owy
uktaż
l
instr
erm.p
roth
.aust
w
w
w
Film
Jak poprawnie wykonać
termoizolację podłóg na gruncie
1
wyczyścić podłoże i wyrównać ewentualne
nierówności
2
4
wykonać dylatację obwodową
5
wykonać warstwę poślizgową pod wylewkę
betonową
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego
Austrotherm XPS przeznaczone są do
specjalnych zastosowań termoizolacyjnych. Spełniają wszystkie wymagania stawiane izolacji termicznej,
stosowanej w ekstremalnych warunkach pracy, pod różnymi obciążeniami. Ich cechą charakterystyczną jest
bardzo duża wytrzymałość na ściskanie i bardzo dobra izolacyjność cieplna, przy bardzo małym ciężarze własnym. Zamknięta i jednorodna struktura komórkowa płyt Austrotherm XPS
skutkuje całkowitą odpornością na
działanie wody i wilgoci, co sprawia,
że materiał ten zachowuje bardzo dobre parametry techniczno-użytkowe
pomimo pracy w warunkach cyklicznego zamrażania i odmrażania. Właściwości te pozwalają na zastosowanie płyt Austrotherm XPS w następujących aplikacjach: systemy stropodachu odwróconego, izolacja termiczna
ścian piwnic i fundamentów w bezpośrednim kontakcie z gruntem, podłóg
na gruncie oraz w wielu innych, gdzie
występują ekstremalne warunki pracy
termoizolacji.
rozłożyć folię ogólnobudowlaną
3
dociąć i rozłożyć na tzw. mijankę, płyty Austrotherm XPS
Austrotherm XPS
6
rozłożyć zbrojenie wylewki betonowej
7
ą
uktow
prod
iela
szurę
ic
ro
w
b
ta
O
s
przed therm
pytaj
o
Austr
firmy
fot. Austrotherm
8
rozmieścić instalację ogrzewania podłogowego
AUSTROtimes Nr 5 / czerwiec 2010
wykonać wylewkę betonową
3
fot. Austrotherm
TEMAT NUMERU
Rzeczywistość budowlana ETICS
ETICS to technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków, złożonym systemem izolacji cieplnej,
pokrytym cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi.
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
Ściana zewnętrzna
Zaprawa klejąca
Austrotherm EPS 040 FASADA
Zaprawa szpachlowo-klejowa
Siatka z włókna szklanego
Łącznik mechaniczny
Zaprawa szpachlowo-klejowa
Wyprawa tynkarska
rys. 1
ETICS (znany również jako BSO lub metoda lekka-
reg inwestorów, próby poczynienia oszczędności
mokra) to jeden z najczęściej wykorzystywanych
finansowych, polegających na wykonaniu tego
sposobów ocieplenia ścian budynków w Polsce.
ocieplenia we własnym zakresie, tj. w systemie
(rys. 1) Przemawia za tym wiele argumentów, ta-
gospodarczym. Nie ma oczywiście w tym nic złe-
kich jak np. dostępność, lekkość, skuteczność,
go, pod warunkiem jednak, że osoba realizująca
walory estetyczne, oraz korzystna cena. W Polsce
takie przedsięwzięcie zadała sobie wcześniej od-
ocieplenia ścian zewnętrznych w tym systemie,
powiednio dużo trudu i zapoznała się z wytycz-
realizuje się od lat 70 ubiegłego wieku. Od tego
nymi i zaleceniami systemodawcy, którego kom-
czasu sam system nieznacznie się zmienił. Poza
pletny system zamierza zastosować, a następ-
nazwą ewoluowały przede wszystkim materiały
nie zgodnie z nimi postępuje. Niestety na tego
wykorzystywane do realizacji tego sposobu ocie-
typu budowach czasem zdarza się spotykać oso-
plenia. Zdobyta wiedza i doświadczenie przełoży-
by, których wiedza na temat realizowanego sys-
ły się na coraz to większą różnorodność stosowa-
temu ocieplenia, ogranicza się jedynie do kolej-
nych wyrobów, ich trwałość i prostotę wykonania
ności warstw, a i to bardzo ogólnie.
kompletnego systemu ocieplenia.
Byłoby oczywiście zbyt dużym uproszczeniem
Związek przyczynowo-skutkowy
stwierdzenie, że problemy związane z prawidło-
Skala realizacji i popularność ETICS przekłada
wym funkcjonowaniem systemu ETICS dotyczą
się również na ilość sytuacji, w których jego
jedynie realizacji wykonywanych w systemie go-
walory schodzą niestety na drugi plan, wobec
spodarczym i związane są tylko z błędami wyko-
pojawiających się po jakimś czasie problemów
nawczymi. Takie problemy, spotkać można rów-
związanych z jego niewłaściwym funkcjonowa-
nież na realizacjach wykonywanych przez firmy
niem na ścianie, a tym samym brakiem założo-
specjalizujące się w tego typu pracach. Na pod-
nego rezultatu.
stawie analizy problemów zgłaszanych do Działu Doradztwa Technicznego firmy Austrotherm,
4
Wspomniany wcześniej jeden z argumentów
można jednak stwierdzić, że opisane zjawisko
przemawiający za popularnością ETICS, tj. wy-
dotyczy w dużej mierze błędów związanych wła-
dawałoby się nieskomplikowany sposób jego wy-
śnie z wykonawstwem realizowanym w systemie
konania, zachęca do podejmowania przez sze-
gospodarczym.
AUSTROtimes Nr 5 / czerwiec 2010
TEMAT NUMERU
Jak już wcześniej wspomniano ETICS to system
Stąd też jedną z bardziej istotnych cech jaką po-
składający się z układu następujących po sobie
winny charakteryzować się płyty styropianowe
warstw. Każda z tych kolejnych warstw ma swoje
wykorzystywane przy realizacji ETICS, jest ich
miejsce w układzie i spełnia konkretne zadanie.
zdolność do przeniesienia takich naprężeń. Każ-
Wiąże się to z tym, że błąd popełniony na etapie
dy systemodawca w swoich dokumentach odnie-
wykonywania jednej z nich, wcześniej czy póź-
sienia określa, jaka powinna być minimalna war-
niej przenosi się na pozostałe. To w konsekwen-
tość tzw. wytrzymałości na rozrywanie (TR) płyt
cji skutkuje zdecydowanym obniżeniem trwałości
styropianowych wykorzystywanych do realizacji
całego systemu, a przez to brakiem zamierzonego
jego systemu. Stosowanie płyt o nieodpowiedniej
efektu estetycznego wyglądu ściany, jak również
wytrzymałości na rozrywanie, w skrajnych sytu-
redukcją założonych na etapie projektowania,
acjach może skutkować ich rozwarstwieniem,
parametrów izolacyjności termicznej przegrody.
a w konsekwencji doprowadzić do sytuacji, gdy
1
część systemu będzie na ścianie, a reszta „pod”
Błędy wykonawcze związane z ociepleniem
ścianą. (fot. 1; 2)
ścian zewnętrznych w systemie ETICS
Nie sposób w tym artykule opisać szczegółowo
Jak już wspomniano każdy z systemodawców
wymagań całego systemu ETICS, tj. oceny i przy-
określa w swoich dokumentach odniesienia mini-
gotowania podłoża, montażu izolacji i elemen-
malną wartość tego parametru. Jednak nie u każ-
tów uzupełniających, wykonania masy szpachlo-
dego z nich jest ona na tym samym poziomie,
wo-klejowej, tynku, czy w końcu samej konser-
dlatego z oferty firmy Austrotherm można dobrać
wacji. Te wszystkie informacje odszukać moż-
odpowiednie płyty do realizacji systemu ETICS
na w zaleceniach systemodawcy (kompletato-
konkretnego systemodawcy, spośród następują-
ra wszystkich elementów systemu), w instruk-
cych produktów:
2
cji ITB nr 447/2009 lub w wytycznych wykonania, oceny i odbioru robót związanych z ETICS wy-
- Austrotherm EPS 042 ŚCIANA, gdzie wartość wy-
danych przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów
trzymałości na rozrywanie jest większa niż 80 kPa,
Ociepleń. W artykule tym chcę zwrócić szczegól-
lub
ną uwagę na problemy jakie mogą wystąpić je-
- Austrotherm EPS 040 FASADA,
żeli błąd zostanie popełniony na etapie doboru
- Austrotherm EPS 70-040,
płyt styropianowych, jak i późniejszego montażu.
- Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER,
Przedstawię szereg nieprawidłowości, oraz wyni-
- Austrotherm EPS FASADA PREMIUM, gdzie ich
kających z nich konsekwencji dla trwałości sys-
wartość wytrzymałości na rozrywanie jest więk-
temu ETICS.
sza niż 100 kPa. (fot. 3)
Dobór płyt styropianowych
Jak łatwo można zauważyć, produkty te różnią
Płyta styropianowa jako integralna część całego
się jeszcze jedną bardzo ważną cechą, tj. war-
systemu ETICS musi spełnić postawione jej za-
tością deklarowanego współczynnika przewodze-
dania. Aby było to możliwe musi posiadać pew-
nia ciepła λD, która później ma wpływ na izola-
ne cechy określające jej przydatność do takiego
cyjność termiczną całej przegrody. Osoba doko-
zastosowania. Są to min. odpowiednia wytrzyma-
nująca wyboru rodzaju płyt styropianowych przy
łość mechaniczna, izolacyjność termiczna, stabil-
realizacji ETICS, w zależności od potrzeb, od wa-
ność wymiarowa, oraz odpowiednia klasa reakcji
runków pracy termoizolacji, oraz oczekiwań, ma
na ogień. Warunki pracy systemu ETICS są takie,
możliwość skorzystania z szerokiej oferty w tym
że jest on poddawany przede wszystkim działa-
zakresie. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją
niu sił rozrywających i ścinających, wynikających
kiedy pojawiają się pewne ograniczenia związane
zarówno z sił ssących wiatru, jak również ciężaru
z możliwością zastosowania niewielkiej grubości
własnego. (rys. 2)
płyt styropianowych (termorenowacje), idealnym
rozwiązaniem są wtedy płyty Austrotherm EPS
FASADA PREMIUM. Ich izolacyjność cieplna (opór
cieplny) jest równie korzystna, co przy standardowych płytach styropianowych, jednak przy
zdecydowanie mniejszej grubości.
3
rys. 2
AUSTROtimes Nr 5 / czerwiec 2010
5
TEMAT NUMERU
4
Montaż płyt styropianowych
Płyta styropianowa, jak każdy materiał, ma pra-
Dobór odpowiedniego rodzaju płyt styropiano-
wo pracować pod wpływem różnych czynników
wych jest bardzo istotną sprawą, jednak nawet
zewnętrznych, tj. zmiany temperatury, czy od-
najlepszy materiał, jeżeli zostanie niewłaściwie
działujących sił. Powstające w niej naprężenia
zamocowany, nie przyniesie oczekiwanych rezul-
mogą skutkować jej mniejszym lub większym od-
tatów. Dlatego należy stosować się do zaleceń
kształcaniem. Przyklejenie płyt jedynie na plac-
systemodawców, dotyczących mocowania płyt
kach i to w dodatku przypadkowo rozmieszczo-
styropianowych w systemie ETICS.
nych, może skutkować tym, iż jej naroża (czyli
miejsca, gdzie nie została przyklejona do podło-
W zaleceniach tych, jak również instrukcjach ITB
ża) będą ciągle pracowały. (rys. 4)
dotyczących systemu ETICS, znaleźć można szereg wymagań, związanych z poprawną aplikacją
odpowiednich płyt styropianowych.
Określono w nich między innymi warunki mocowania płyt za pomocą właściwych klejów, tj.
w jaki sposób klej powinien być nakładany, by
4a
rys. 4
uzyskać odpowiednią stabilność tego układu, któ-
Po wykonaniu kolejnych warstw sytemu ETICS
ra przekłada się później na trwałość całego syste-
z podobną „starannością”, można spodziewać się
mu. Dopuszcza się kilka metod przyklejenia płyt
po jakimś czasie takiego efektu, jak ten pokaza-
do powierzchni ściany, jednak najpopularniejsza
ny na zdjęciu. (fot. 5, 5a)
jest tzw. metoda obwodowo-punktowa. (rys. 3)
Wspomniane instrukcje i zalecenia systemodawców precyzyjnie opisują również proces właściwego układania płyt styropianowych na ścianie. Określono w nich, że płyty należy układać
poziomymi pasami od dołu do góry, w taki sposób, by pionowe spoiny płyt w kolejnych rzędach
były przesunięte o połowę ich długości. (rys. 5)
4b
rys. 3
Poprzez takie wiązanie, izolacja termiczna staje
W metodzie tej, masę klejącą należy nanosić na
się jednolitą warstwą. Na poniższych rysunkach
płyty styropianowe tak, aby zapewnić minimum
przedstawiono prawidłowe rozmieszczenie płyt
40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do
na ścianie, wokół otworu okiennego, oraz prze-
podłoża. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż
wiązanie w narożach ściany. (rys. 6)
obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3cm.
Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć
„plackami” o średnicy 8-12cm i grubości do 2cm.
Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym
5
dla niej miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Masę klejącą wyciśniętą poza obrys płyt, należy usunąć. Pamiętać należy o tym, że zaprawę klejącą nanosi
się jedynie na powierzchnię płyt styropianowych,
rys. 5
a nie na podłoże.
Rzeczywistość budowlana w tej materii wygląda jednak różnie. Niestety zdarza się, że z róż-
5a
nych względów zalecenia te są przez wykonawcę
ignorowane i nieco zmodyfikowana metoda „obwodowo-punktowa” staje się nierzadko metodą
tylko „punktową”. Oczywiście w większości przypadków, płyta w ten sposób przyklejona „trzyma
się ściany”, jednak warunki pracy takiej płyty są
zdecydowanie inne, co przenosi się na warunki
pracy kolejnych warstw systemu, a przez to na
rys. 6
ich gorszą trwałość. (fot. 4; 4a; 4b)
6
AUSTROtimes Nr 5 / czerwiec 2010
TEMAT NUMERU
Nie
wszyscy
wykonujący
ocieplenie
ścian
Jeżeli z jakichś względów nakładanie kolejnych
w ETICS, mają świadomość konsekwencji zwią-
warstw systemu ETICS na płyty styropianowe, od-
zanych z odstępstwem od wspomnianych zale-
bywa się po dłuższej przerwie (tj., gdy na po-
ceń. Często tłumacząc się potrzebą zminimali-
wierzchni płyt pojawił się żółtawy nalot), ich po-
zowania odpadów z docinania płyt lub po prostu
wierzchnię również należy przeszlifować tak, aby
wygodą, montują płyty styropianowe wedle tyl-
usunąć nalot powstały w wyniku oddziaływania
ko sobie znanego schematu. Przykładem tego są
promieniowania UV. Pominięcie tej czynności,
zdjęcia. (fot. 6; 6a; 7)
może skutkować odspojeniem się masy szpachlo-
6
wo-klejowej od płyt styropianowych, ponieważ
Nie jest to poprawne rozwiązanie. Warunki pra-
naniesiono ją na warstwę nienośną. (fot. 10; 10a)
cy płyt styropianowych, w połączeniu z podobną swobodą przy wykonywaniu kolejnych warstw
Wypełnianie szczelin pomiędzy płytami
systemu ETICS, mogą docelowo skutkować obni-
styropianowymi
żeniem trwałości systemu. Na tym etapie, są to
Przyczyną pojawienia się szczelin pomiędzy pły-
prace zanikające. W związku z tym, po przykry-
tami, może być nie usunięcie wyciśniętego kleju
ciu płyt styropianowych kolejnymi warstwami
spod płyt wcześniej położonych, który już nie-
systemu, dopiero po wykonaniu odkrywki można
co stwardniały tworzy przeszkodę w dociśnię-
stwierdzić, co było powodem takiego, czy innego
ciu kolejnej płyty. Szczeliny pomiędzy kolejny-
zjawiska obniżającego trwałość całego systemu.
mi płytami styropianowymi mogą wynikać rów-
6a
nież z dopuszczalnych tolerancji geometryczSzlifowanie płyt styropianowych
nych, przewidzianych normą dla tego typu ma-
Częstym zjawiskiem, jakie można zaobserwo-
teriału. Przy płytach styropianowych stosowa-
wać na budowach, gdzie wykonywane jest ocie-
nych w systemie ETICS, tolerancja ta wynosi ±
plenie ścian w ETICS, jest pominięcie czynności
2mm na długości, jak i szerokości. Jeszcze inną
związanych ze szlifowaniem płyt styropianowych.
przyczyną może być odkształcenie płyt styro-
(fot. 8)
pianowych, spowodowane wcześniej popełnio-
7
nymi błędami, polegającymi na przyklejeniu ich
Nierówności na ocieplanej ścianie, zbyt mocne
jedynie na tzw. „plackach”. Płyty odkształcają-
dociśnięcie płyty, niepoprawne rozmieszczenie
ce się w kierunku „od ściany”, tworzą szczelinę
kleju na płycie, a czasem i deformacja samej pły-
rozwartą na zewnątrz, jak pokazano to na ry-
ty, są powodem powstawania uskoków pomiędzy
sunku nr 4, nie przechodzącą przez cały prze-
kolejnymi arkuszami. Przeszlifowanie płyt styro-
krój warstwy.
8
pianowych, po pełnym związaniu kleju, ma na
celu wyrównanie całej powierzchni izolacji ter-
Zjawisko to może wystąpić również wtedy, gdy
micznej i przygotowanie odpowiedniego podłoża
po przyklejeniu płyt na tzw. „plackach” i odcze-
dla kolejnych warstw systemu. Pominięcie czyn-
kaniu do pełnego związania kleju, zgodnie z za-
ności związanych ze szlifowaniem skutkuje tym,
leceniami systemodawcy, wykonawca przystąpi
że wykonawcy, by uzyskać równą powierzchnię
do wykonania dodatkowego mocowania mecha-
na warstwie szpachlowo-klejowej, muszą nałożyć
nicznego przy pomocy kołków. Wykonując kołko-
jej w jednym miejscu więcej, a w drugim mniej.
wanie w miejscach, w których płyta styropiano-
Przekrój przez taki układ wygląda wtedy nastę-
wa nie ma podparcia (pomiędzy płytą a ścianą
pująco:
jest pustka), dociągając taki kołek, oddziałuje
9
na nią siłą powodującą jej odkształcenie. To odkształcenie może spowodować również powstanie szczeliny rozwartej na zewnątrz. (rys. 8)
10
rys. 7
Większa ilość masy w danym miejscu, wiąże się z
innymi, lokalnymi warunkami pracy systemu, a to
powoduje, że w tym konkretnym miejscu kolejne
warstwy będą również nieco inaczej pracowały.
Skutkiem takiego stanu rzeczy, jest między innymi efekt pokazany na zdjęciu. (fot. 9)
rys. 8
10a
AUSTROtimes Nr 5 / czerwiec 2010
7
TEMAT NUMERU
na okres kilku lat. Jak wszystkie materiały, płyty styropianowe również podlegają procesom
starzenia wynikającego z działania promieniowania UV, jak również procesów fizycznych. Pozostawienie ich jako warstwy ostatecznej, bez
rys. 9
jakiejkolwiek osłony prowadzi do ich degradacji. Dodatkowo w takich sytuacjach zaleta sty-
11
Idealna sytuacja jest wtedy, gdy szczeliny nie
ropianu jaką jest przyjemny, ciepły kontakt,
pojawiają się na łączeniach płyt styropiano-
może stać się przedmiotem zainteresowania
wych. Jeżeli jednak szczeliny, z takich, czy in-
ptactwa, widzącego w płytach styropianowych
nych względów, pojawią się, zaleca się ich wy-
idealny materiał na ich domostwo. (fot. 13)
pełnienie klinami wykonanymi z płyt styropia-
11a
nowych lub nisko rozprężną pianką. Niedopusz-
Wnioski
czalne jest wypełnianie tych szczelin zaprawą
Opisane powyżej zagadnienia to tylko niektó-
szpachlowo-klejową, co można niestety zauwa-
re problemy dotyczące montażu płyt styropia-
żyć na niejednej budowie. Wypełniane są nie
nowych w systemie ETICS, z którymi najczę-
tylko szczeliny, ale również wszelkiego rodzaju
ściej można spotkać się na budowach. Oczywi-
ubytki w płytach, powstałe w wyniku uszkodze-
ście nie są one żadną regułą. Większość wyko-
nia, wgniecenia lub złamania płyty styropiano-
nawców postępuje zgodnie z zaleceniami sys-
wej. (fot.11; 11a)
temodawców. Nierzadko konsekwencją fatalnych w skutkach decyzji są dla inwestora do-
12
Wypełnienie szczelin, czy ubytków w termoizo-
datkowe koszty związane z naprawą błędów po-
lacji zaprawą szpachlowo-klejową, czyli mate-
pełnionych w trakcie realizacji. Wszelkiego ro-
riałem o zdecydowanie innych parametrach fi-
dzaju procesy związane z obniżeniem trwałości
zyko-mechanicznych niż płyta styropianowa,
i skuteczności systemu ETICS, rozpoczynają się
prowadzi do lokalnego uruchomienia procesów
w tych miejscach, w których popełniono błąd.
fizycznych (na niewielkiej powierzchni), na nie-
O trwałości i rezultatach związanych z ocie-
co większą skalę niż w pozostałych częściach
pleniem ścian w systemie ETICS decyduje jego
systemu. Procesy te, które przełożą się na funk-
najsłabszy punkt. Dlatego, by tych zapalnych
cjonowanie całego systemu, możemy zaobser-
punktów było jak najmniej, lub nie było ich
wować szczególnie w te dni, gdy mamy do czy-
wcale, należy krok po kroku stosować się do za-
nienia z większą wilgotnością na zewnątrz, tak
leceń systemodawcy, którego system ETICS pla-
jak pokazuje to fotografia. (fot. 12)
nowany jest do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych lub zapraszam do korzystania z do-
13
Pozostawienie płyt styropianowych
świadczenia i serwisu technicznego oferowane-
jako warstwy ostatecznej
go przez Dział Techniczny firmy Austrotherm.
Jeszcze jednym zjawiskiem związanym z płytami styropianowymi, które można zaobser-
Marcin Feliks
wować przy ociepleniach ścian realizowanych
w systemie gospodarczym, jest pozostawienie
ich bez wykończenia na dłuższy czas, tj. nawet
Dział Techniczny - kontakt
Dział Doradztwa Technicznego chętnie udzieli porady
z zakresu zastosowania produktów Austrotherm w rozwiązaniach dotyczących izolacyjności termicznej i akustycznej przegród budowlanych.
Dodatkowo pomoże w doborze optymalnej grubości warstwy izolacji termicznej.
8
Marcin Feliks:
tel. 33 844 70 48
kom. 608 439 835
Tomasz Wojtarowicz:
tel. 33 844 70 49
kom. 606 451 182
AUSTROtimes Nr 5 / czerwiec 2010
OBIEKT REFERENCYJNY
Stylowa fasada
Szeroki gzyms, wyjątkowa aura profili wokółokiennych wraz z dopasowanymi profilami podparapetowymi
sprawiają, że kompleks restauracyjno-wypoczynkowy w sercu Skierniewic zawsze jest pełen gości.
fot. Austrotherm
Kompleks wypoczynkowo-restuaracyjny w Skier-
Autorski projekt podkreślenia bryły budynku od-
niewicach może zaskakiwać swoim pięknem.
powiednimi elementami Austrotherm FPP został
Drewniane okna, ciemna dachówka wraz z obrób-
stworzony przez naszych specjalistów, na pod-
kami blacharskimi różnicują się z kremową fasa-
stawie dokumentacji zdjęciowej, oraz projektów
dą, wyraźnie obrysowując jej kontur. Aby nadać
technicznych fasady. Zastosowali oni szereg cie-
dodatkowego uroku ścianom zewnętrznym, za-
szących się dużą popularnością profili standardo-
stosowano profile powlekane Austrotherm FPP
wo obecnych w naszej ofercie, oraz niestandar-
w postaci gzymsów wokółokiennych, podparape-
dowych – stworzonych i zaprojektowanych spe-
towych oraz międzykondygnacyjnych. Elementy
cjalnie dla tego budynku.
te, obok tych niestandardowych, specjalnie wykonanych na zlecenie inwestora, stanowią interesujący przykład technologicznych możliwości
kształtowania styropianu.
Warto wiedzieć, że rdzeń Fasadowych Profili Powlekanych Austrotherm wykonany jest ze styropianu. Pozwala to na łatwą obróbkę bez konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi.
Opatentowany skład elastycznej masy szpachlowej, którą pokryte są profile, podwyższa trwałość
całego ornamentu i pozwala na przyklejanie profili również w miejscach zaokrąglonych.
Informacje o projekcie
Inwestor: Restauracja „Dworek”
Materiał:
Austrotherm FPP,
Klej Austrotherm
PU-Stossfugenkleber,
Masa szpachlowa Austrotherm
Beschichtungsmasse DKF 75.
Zastosowanie:
profile podparapetowe,
profile wokółokienne,
profile wokółdrzwiowe,
gzymsy działowe ciągłe,
elementy niestandardowe,
sztukateryjne.
Ilości matriału: ok. 200mb
AUSTROtimes Nr 5 / czerwiec 2010
9
PARTNERZY HANDLOWI
Axiom materiały budowlane
fot. Axiom
fot. Axiom
Zachęcamy do prezentacji Państwa firm na łamach naszego magazynu.
Axiom to spółka z ponad 20 letnim doświad-
Nadrzędnym celem spółki jest owocna współ-
czeniem w zakresie sprzedaży materiałów bu-
praca z klientem. Aby oszczędzić cenny czas
dowlanych. Od początku swego istnienia, tj.
obu stron, wypracowano w Axiom-ie wyso-
od 1988 roku, firma kładzie duży nacisk na ja-
kie standardy obsługi dostarczając klientom
kość oferowanych produktów, a dzięki temu
kompleksowe rozwiązania. Są one związane
na współpracę z najlepszymi producentami.
z weryfikacją projektów technicznych, proponowaniem odpowiedniego doboru techno-
Kontakt
Axiom oferuje szeroki wybór materiałów bu-
logii wykonania robót, doradztwem i szkole-
Bielsko-Biała, ul. Straconki 115
tel. 33 814 13 10
fax 33 814 29 59
e-mail:
[email protected]
dowlanych. To nie tylko kompleksowe syste-
niem technicznym firm wykonawczych, a tak-
my dachowe, ale także bogaty asortyment
że kontrolą jakości wykonania robót i komple-
produktów przeznaczonych do budowy ścian,
tacji stosownych dokumentów certyfikacyj-
chemii budowlanej, czy też małej architek-
nych. Dzięki długoletniej działalności w bran-
tury. Firma posiada też mieszalnię tynków
ży budowlanej i olbrzymiemu doświadczeniu,
i farb, dzięki czemu klient może na miejscu
firma posiada bogatą bazę solidnych wyko-
Katowice, ul. Bocheńskiego 74
tel. 32 314 26 34
fax 32 314 26 32
e-mail:
[email protected]
otrzymać produkty w wybranym przez siebie
nawców, których usługi może polecać zarów-
kolorze.
no inwestorom indywidualnym, jak i instytucjonalnym.
www.axiom.com.pl
10
AUSTROtimes Nr 5 / czerwiec 2010
PARTNERZY HANDLOWI
Dajana składy budowlane
Składy Budowlane DAJANA zajmują się sprze-
ców udało się Dajanie poszerzyć ofertę o da-
dażą pełnego asortymentu budowlanego po-
chówki ceramiczne z Bawarii, które rozprowa-
trzebnego do wybudowania obiektów mieszkal-
dzają na terenie województwa lubelskiego two-
nych. W szczególności firma wyspecjalizowała
rząc w ten sposób szeroką sieć dystrybucji. Na
się w systemach dociepleń budynków. Cały czas
każdym etapie budowy handlowcy pomogą do-
dąży do współpracy z najlepszymi na rynku,
brać odpowiednie materiały dopasowane do po-
wprowadzając do swego asortymentu najnow-
trzeb klientów. Firma dysponuje własnym trans-
sze produkty. Dzięki dużej wiedzy i doświadcze-
portem - samochody ciężarowe z HDS, które za-
niu personelu w dziale handlowym firma opty-
wiozą bezpiecznie towar na budowę.
fot. Dajana
fot. Dajana
Kontakt
malizuje materiały, które zapewnią komfort,
wygodę i ekonomiczną eksploatację budynków.
Składy Budowlane DAJANA obsługują klientów
detalicznych, hurtowych, jak również firmy wy-
Obok podstawowego asortymentu do dociepleń
konawcze, służąc przy tym fachowym doradz-
jakim jest styropian, Dajana posiada w ofer-
twem i pomocą. Sprzedając towary pochodzą-
cie tynki i farby elewacyjne. Ich szeroki wy-
ce od najlepszych producentów gwarantują naj-
bór kolorystyczny i odpowiedni rodzaj w po-
wyższą jakość produktów, mając nadzieję, że
łączeniu z szybką realizacją sprawia, iż firma
spełnią Państwa oczekiwania dotyczące zakupu
jest w stanie wyjść naprzeciw wszelkim ocze-
odpowiednich materiałów i ich późniejszej eks-
kiwaniom klientów. Poprzez starania handlow-
ploatacji.
AUSTROtimes Nr 5 / czerwiec 2010
Lubartów, Trzciniec 86
tel./fax 81 85 55 174
Łęczna, Podzamcze
tel. 504 088 710
www.dajana.net.pl
11
AUSTROTHERM NA ŚWIECIE
Skarbiec kąpielisk termalnych
Węgry, bo o nich mowa, leżą w Europie Środkowej, nad Dunajem i Cisą. Kraj rozległych równin oferuje
wiele atrakcji turystycznych.
fot. Austrotherm
Budynek Parlamentu w Budapeszcie.
Węgry - fakty
Język urzędowy: węgierski
Stolica: Budapeszt
Ustrój polityczny: republika
Głowa państwa:
prezydent László Sólyom
Szef rządu:
premier Ferenc Gyurcsány
Powierzchnia: 93 030 km²
Liczba ludności: 9 931 000
Jednostka monetarna: forint
Domena internetowa: .hu
Kod samochodowy: H
Kod telefoniczny: +36
12
Austrotherm Węgry
grzech leży największe jezioro Europy Środ-
Siedziba firmy Austrotherm na Węgrzech mieści
kowej – Balaton. Natomiast niedaleko mia-
się w Györ, gdzie w 1991 roku powstał pierwszy
sta Hévíz znajduje się największe na świe-
zakład produkujący polistyren ekspandowany.
cie jezioro termiczne o tej samej nazwie.
Drugi zakład powstał 9 lat później w miejscowości Gyöngyös. Trzeci natomiast całkiem nie-
Budapeszt
dawno, bo w 2008 roku w mieście Szekszárd
Stolica i największe miasto Węgier, położone
na południu Węgier, oddalonym zaledwie 50 ki-
w północnej części kraju, nad Dunajem. To je-
lometrów od granicy z Chorwacją. Inwestycja
dyna europejska stolica będąca jednocześnie
wyniosła 5 milionów Euro przy wydajności 400
uzdrowiskiem termalnym. Budapeszt posiada
000m³ rocznie.
oficjalny status ośrodka leczniczego, nadany
mu przez Międzynarodowy Kongres Uzdrowisk
Węgry
w 1934 roku.
Od 2004 roku należą do Unii Europejskiej.
Budapeszt powstał z połączenia dwóch miast,
Graniczą z Ukrainą, Słowacją, Rumunią, Ser-
Budy i Pesztu. Od 1242 roku Buda pełniła funk-
bią, Chorwacją, Słowenią i Austrią. Na Wę-
cję stolicy Węgier, a od 1350 roku była staAUSTROtimes Nr 5 / czerwiec 2010
AUSTROTHERM NA ŚWIECIE
1 Widok na Zamek Królewski - Budapeszt
2 Widok na Wzgórze Gellerta
3 Fabryka w Gyöngyös
1
łą rezydencją królów. Peszt był w tym czasie
Pozostałe atrakcje
miastem handlowo-rzemieślniczym. Oba mia-
Jedną z możliwości spędzenia wolnego czasu
sta znalazły się pod władzą turecką, gdy Wę-
jest żeglarstwo. Głównym akwenem kraju jest
gry opanowali Turcy. W 1767 roku Buda i Peszt
oczywiście Balaton. Na jego brzegach znajdują
zostały połączone pierwszym stałym mostem,
się mariny jachtowe oraz wypożyczalnie sprzę-
a w 1872 roku utworzyły jedno miasto.
tu pływackiego, min. w Balatofüred, Tihány
Buda leży na prawym brzegu Dunaju – Góra
czy Fonyód. Żaglówki mogą pływać również po
Gellerta, Góra Zamkowa, Góra Janoshegy. Ce-
jeziorach, Helence i Tisza. Węgrzy uprawiają
chują ją wysokie, spadziste ulice. Peszt poło-
ponadto kajakarstwo. W kraju działają liczne
żony jest na lewym brzegu i odznacza się pro-
kluby kajakarskie, min. w Budapeszcie i na Wy-
mienistym układem ulic. Obie części miasta łą-
spie Małgorzaty. Przez Węgry przebiega mię-
czy 6 mostów drogowych i 2 kolejowe. Buda-
dzynarodowy szlak kajakowy. Wypożyczalnie
peszt ma liczne tereny zielone i wypoczynko-
znajdują się w miejscowościach wypoczynko-
we. Do najciekawszych należą wyspy na Du-
wych na brzegach rzek i akwenów. Na Balato-
naju, a szczególnie Wyspa Małgorzaty z pla-
nie można również uprawiać windsurfing.
2
3
żą i urządzeniami rozrywkowymi. Do najciekawszych zabytków Budapesztu należą: Zamek
Węgierska kuchnia
Królewski wzniesiony w XIII wieku, turecka łaź-
Za typowe węgierskie danie uważany jest gu-
nia z XVI wieku, pałace i kościoły z XVIII wieku
lasz. Jego rodowód jest bardzo stary. Już w IX
oraz gmach parlamentu z XIX wieku.
wieku Madziarzy zajadali się gulaszem – zupą
przyrządzaną z ziemniaków i mięsa z dodatka-
Kąpieliska termalne
mi. Od XVII wieku do gulaszu dodawana jest
Na terenie Węgier znajduje się ok. 135 źródeł
również papryka. Na przestrzeni stuleci potra-
leczniczych i liczne termalne. Większość z nich
wa była modyfikowana przez obce wpływy. Tra-
pojawiła się na skutek głębokich odwiertów
dycyjnie jest podawany w kociołku, w którym
w poszukiwaniu ropy naftowej, które miały miej-
zostaje przyrządzony i należy spożywać go na
sce od początku XX wieku. Bogactwo w postaci
gorąco. Innym, również typowym, choć mniej
gorących źródeł procentuje rozwojem turysty-
znanym daniem jest halasze, czyli zupa z ryb.
ki leczniczej. Na Węgrzech istnieją dwa główne
Podobnie jak gulasz musi zawierać paprykę.
typy kąpielisk: termy i kąpieliska na wolnym po-
Ponadto nieodzowną częścią węgierskich dań
wietrzu. Łaźnie termalne służą do kąpieli i relak-
jest chleb, zgodnie ze starym powiedzeniem,
su. Otwarte całorocznie, mieszczą się zazwyczaj
że „posiłek bez chleba, to nie posiłek”. Wę-
w zabytkowych budynkach, wewnątrz których
grzy jadają również kaloryczne śniadania, tzw.
znajdują się baseny termalne (termál meden-
reggeli. Zazwyczaj jest to ser, salami lub jaj-
ce), łaźnie suche (száraz fürdő) i parowe (gőz-
ka oraz chleb i dżem. Na wsi często wypija się
fürdő). Kąpieliska na wolnym powietrzu, zwa-
jeszcze kieliszek pálinki, czyli wódki z owoców
ne strand, strandfürdő lub termálfürdő, służą do
dla poprawienia trawienia. Węgrzy są również
kąpieli i relaksu. Są to rozległe tereny parkowe
miłośnikami czarnej, mocnej kawy, którą piją
z szatniami, dużymi basenami, bufetami gastro-
z malusieńkich filiżaneczek.
nomicznymi oraz innymi atrakcjami.
AUSTROtimes Nr 5 / czerwiec 2010
13
AUSTROTHERM EPS
Łamiemy kod styropianu
Dostosowanie do norm europejskich w 2004 spowodowało, że na każdej wyprodukowanej paczce styropianu jest zawarty, zgodnie z normą PN-EN 13163:2009, odpowiedni ciąg kodu, który opisuje dane techniczne
wyrobu. Przypominamy, w jaki sposób odczytać te dane.
Ważniejsze oznaczenia w kodzie:
Dane, które zostały zaszyfrowane w kodzie,
są o tyle istotne, że oznaczają deklarowane poziomy lub klasy właściwości wyrobu.
Ti – deklarowana tolerancja odchyłki
na grubości płyty, im większa cyfra
przy literze tym mniejsza tolerancja
odchyłki na grubości,
Li – deklarowana tolerancja na długości płyty, im większa cyfra przy literze tym mniejsza tolerancja odchyłki na grubości,
Wi – deklarowana klasa tolerancji na
szerokości płyty styropianowej – im
mniejsza cyfra przy tej literze tym
tolerancja mniejsza,
Si – deklarowana klasa tolerancji dotycząca prostokątności płyty – im
wyższa cyfra przy literze tym lepsza klasa,
Pi – deklarowana klasa płaskości – im wyższa cyfra tym tolerancja
mniejsza,
DS(N)i – deklarowana klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych,
DS(70,-)i – deklarowana klasa stabilności wymiarowej w określonych
warunkach temperaturowych i wilgotnościowych,
BSi – deklarowany minimalny poziom wytrzymałości na zginanie wyrażony w [kPa],
CS(10)i – deklarowany minimalny poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym [kPa],
TRi – deklarowany minimalny poziom wytrzymałości na rozciąganie
prostopadle do powierzchni czołowych [kPa].
Na niektóre z nich warto zwrócić szczególną uwagę przy zakupie styropianu. Decydują one o możliwości stosowania styropianu.
Wskazane jest także zwrócenie uwagi na
współczynnik przewodzenia ciepła.
Istotnym i niemal najważniejszym elemen-
Tylko producenci z odpowiednim zapleczem
tem, którego wartość znajdziemy na opako-
technologicznym są w stanie zapewnić wy-
waniu jest wielkość współczynnika przewo-
soką jakość produkowanych płyt styropia-
dzenia ciepła λD [W/mK] – im jest on niższa,
nowych.
tym produkt jest lepszym termoizolatorem.
Na rynku budowlanym możemy spotkać sty-
Styropian od solidnego i sprawdzonego pro-
ropiany, których λD kształtować się będzie
ducenta gwarantuje, że dane zawarte w ko-
w granicach 0,042 – 0,031 [W/mK]. Jedynie
dzie etykiety odpowiadają rzeczywistym pa-
dla najlepszych styropianów, wysoce zaawan-
rametrom technicznym produktu. Płyty od
sowanych
zarezerwowany
poważnego producenta są prostokątne, pro-
jest deklarowany współczynnik przewodzenia
sto przycięte, perełki styropianu nie wypa-
ciepła na poziomie λD ≤ 0,031 [W/mK].
dają, płyty nie kruszą się i są odpowiednio
technologicznie,
elastyczne i twarde. Brak takich cech, jak:
14
Styropian z fabryki
spoistość, prostokątność, zwartość perełek
to gwarancja udanej inwestycji
w płycie, odpowiedniej elastyczności i twar-
Ważne, aby zakupiony materiał pochodził
dości mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić
od sprawdzonego, solidnego producenta.
montaż styropianu na budynku.
AUSTROtimes Nr 5 / czerwiec 2010
Sudoku
KUPON KONKURSOWY
Atrakcyjne nagrody za rozwiązanie sudoku 2009/3 otrzymali:
pani Maria – Niesłabin;
pan Stanisław – Bielsko-Biała;
pan Tomasz – Trzebinia;
pan Witold – Katowice.
4
3
7
1
2
9
Serdecznie gratulujemy.
3
Spośród osób, które do 31 października 2010 nadeślą prawidłowo rozwiązane
Sudoku, rozlosujemy nagrody w postaci atrakcyjnych gadżetów firmowych.
9
Imię i nazwisko:
1
5
1
8
4
Adres korespondencyjny:
5
8
e-mail:
2
6
9
3
2
7
9
4
7
1
8
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez firmę Austrotherm
Sp. z o.o. w celu poprawnego przeprowadzenia konkursu.
Tak, chcę być informowany o promocjach, aktualnych konkursach, wyrażam zgodę
na otrzymywanie materiałów marketingowych od Austrotherm Sp. z o.o.
data podpis
Nowa strona www.austrotherm.pl
Wejdź i poznaj nową funkcjonalność witryny internetowej www.austrotherm.pl
Wszystkie informacje przez jedno kliknięcie
cowników biura obsługi klienta i doradców
www.austrotherm.pl oferuje szeroki zakres in-
technicznych; zarówno w Oświęcimiu, jak
formacji na temat produktów, zastosowań.
i w Skierniewicach. W przypadku jakichkol-
W strefie „Pliki do pobrania” można szyb-
wiek pytań, bądź wątpliwości pomocą słu-
ko i bezpłatnie ściągnąć: aktualne deklaracje
ży zawsze cały zespół firmy Austrotherm.
zgodności, atesty higieniczne, aprobaty techniczne, broszury informacyjne, katalogi, cen-
Dalszy rozwój
niki, magazyn AUSTROtimes, oraz programy:
Dokładamy wszelkich starań, aby ciągle
Austrotherm FPP do wizualizacji fasady i Kal-
udoskonalać i rozwijać nasz serwis, aby móc
kulator Oszczędności pomocny w dokonaniu
na bieżąco informować Państwa o wszyst-
analizy i oceny energetycznej budynku.
kich wydarzeniach firmowych, promocjach
i nowościach produktowych. Obecnie gorą-
Szybszy kontakt
co zachęcamy do udziału w programie „Pre-
W dziale „Kontakt” znajdziecie Państwo
mia za Premium”, który trwa do 31 sierpnia
wszystkie niezbędne numery telefonów do
2010. Nagrody gwarantowane!
naszych przedstawicieli handlowych, pra-
Austrotherm przedstawia
Paweł Nowak Bożek
Inspektor ds. Windykacji
Katarzyna Miziołek
Doradca
Handlowo-Techniczny
Renata Szymeczko
Specjalista
ds. Kadrowo-Płacowych
Z wykształcenia prawnik. Ukończył studia
Pracuje w firmie Austrotherm od momentu
W firmie Austrotherm pracuje od 16 lat.
na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierun-
rozpoczęcia działalności oddziału w Skier-
Ukończyła studia na Akademii Górniczo-
ku Prawo i Administracja. Z firmą związany
niewicach w 1999 roku jako Doradca Handlo-
Hutniczej w Krakowie na kierunku Zarzą-
od września 1994 roku, od 9 lat na stanowi-
wo-Techniczny. Ukończyła studia na kierun-
dzanie Kadrami Przedsiębiorstwa oraz stu-
sku Inspektor ds. Windykacji. Każdą wolną
ku Pedagogika. W wolnych chwilach pielę-
dia podyplomowe. Specjalista w dziedzi-
chwilę spędza najchętniej z rodziną. Szczę-
gnuje ogródek działkowy. Poza tym uprawia
nie HR. W przedsiębiorstwie zajmuje się za-
śliwy ojciec 3,5-letniej córeczki, Julki. Jego
yogę, jeździ na rowerze i pływa. Jej hob-
gadnieniami dotyczącymi prawa pracy, ra-
hobby to historia i dobra książka.
by to fotografia, literatura, kino oraz taniec.
chubą płac oraz prowadzeniem rozliczeń.
Ma 7-letniego syna Mateusza.
AUSTROtimes Nr 5 / czerwiec 2010
15
Program „PREMIA ZA PREMIUM” od
1.01. do 31.08.2010 r.
PREMIA
za PREMIUM
Nagrody GWARANTOWANE
Szczegóły programu znajdziesz
na www.austrotherm.pl
Kup Aust
rotherm
EPS Fasa
i odbierz
atrakcyjn da Premium
e nagrod
y
Nagrodami gwarantowanymi dla Uczestników są:
- dla firmy handlowej wysokiej jakości bluza polarowa,
- dla firmy wykonawczej ubranie robocze (T-Shirt i spodnie),
- dla inwestora indywidualnego ciepły koc polarowy.
Wyślij kupon oraz kopię dowodu zakupu
i odbierz gwarantowaną nagrodę!
IMIĘ I NAZWISKO:
NAZWA FIRMY:
STANOWISKO:
ADRES KORESPONDENCYJNY:
TELEFON:
E-MAIL:
NR FAKTURY:
Dokładna ilość zakupionych materiałów:
Wpisz rozmiar bluzy polarowej:* (M, L, XL)
Wpisz rozmiar ubrania roboczego:** (M, L, XL, XXL)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Austrotherm Sp. z o.o. moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Administratorem tych danych w rozumieniu Ustawy jest Austrotherm Sp. z o.o.
data, miejscowość
* dla firmy handlowej
** dla firmy wykonawczej
podpis

Podobne dokumenty