plan działania bcm na lata 2015 - 2018

Transkrypt

plan działania bcm na lata 2015 - 2018
PLAN DZIAŁANIA BCM NA LATA 2015 - 2018
lp
1
2
3
4
Cel do osiągnięcia
Przewidywane
korzyści
Obniżenie kosztów
osobowych
personelu
lekarskiego
Oddziałów Chirurgii
i Ortopedii
Zmniejszenie
kosztów osobowych
oddziałów
50.000 zł/m-cv
Obniżenia kosztów
osobowych
Oddziału Chirurgii
Ogólnej
Zmniejszenie
kosztów osobowych
oddziału
20.000 zł/m-c
Dyrektor BCM
Obniżenia kosztów
osobowych
Oddziały Chirurgii
Ortopedycznej
Zmniejszenie
kosztów osobowych
oddziału
23.000 zł/m-c
Główna Księgowa
Kierownik Apteki
Obniżenie kosztów
leków i materiałów
jednorazowych oraz
środków czystości
Obniżenie kosztu
zakupów
o 12.500 zł / m-c
Opis planowanego
działania
restrukturyzacyjnego
Planowany term in
rozpoczęcia i
zakończenia
działania
Odpowiedzialny za
działanie
Ograniczenie liczby
lekarzy oddziałów
ortopedii i chirurgii w
ordynacji
podstawowej do
maksymalnie 4
specjalistów
Lipiec 2015
Dyrektor BCM Zarządzenie
Dyrektora
Wrzesień 2015
i dalsze miesiące
Obniżenia stawek
lekarzy
kontraktowych Oddział Chirurgii
Ogólnej
Obniżenia stawek
lekarzy
kontraktowych Oddział Chirurgii
Ortopedycznej
Wprowadzenie
limitów na leki i
materiały jednorazow. użytku oraz
środków czystości
Wrzesień 2015
Z-ca Dyrektora ds.
Medycznych zatwierdzanie
grafików
Dyrektor BCM
Październik 2015
Wrzesień - Listopad
2015
Przewidywane
koszty
'5
Zmiana stawek
godzinowych i
obsady dyżurowej na
SOR
Zoptymalizowanie
obsady personelu na
bloku operacyjnym
Styczeń 2016
Dyrektor BCM
Z-ca Dyrektora ds.
Medycznych
Październik 2015
Dyrektor BCM
Z-ca Dyrektora ds.
Medycznych
7
Zoptymalizowanie
wykorzystania
zasobów pielęgniarek
i położnych
Styczeń 2016
Naczelna
Pielęgniarka
8
Informatyzacja
szpitala
1kw. 2016 r.
IV kw. 2016 r.
Dyrektor BCM
Informatyk BCM
Powiat Brzeski
9
Zmniejszenie bazy
łóżkowej na
oddziałach:
ginekologii,
ortopedii, chirurgii
oraz laryngologii
Wnioskowanie o
przesunięcia liczy
punktów z
niewykonań na
nadwykonania
1kw. 2016 r.
Z-ca Dyrektora ds.
Medycznych
Dział Techniczny
BCM
Powiat Brzeski
Październik 2015
Dyrektor BCM
Główna Księgowa
BCM
6
10
Obniżenie
lekarskich kosztów
osobowych na SOR
o 260 tys. zł / rok
Obniżenie kosztów
osobowych Bloku
Operacyjnego o 152
tys. zł / rok
Obniżenie kosztów
osobowych
pielęgniarek i
położnych
(zmniejszenie
godzin
ponadliczbowych)
Spełnienie
w ym ogów
ustawowych,
utworzenie
informacji
zarządczych, zakup
rtg
Obniżenie kosztów
działalności
operacyjnej
oddziałów.
Zapłata przez NFZ
za poniesione
koszty na
nadwykonania
Obniżenie kosztu
osobowego SOR
o 21.500 z ł/ m -c
Obniżenie kosztu
osobowego Bloku
Operacyjnego o
12.500 z ł/ m -c
Obniżenie kosztu
osobowego w
grupie pielęgniarek
o ok. 8.000 zł / m-c
Obniżenie kosztów
funkcjonowania
Szpitala o ok. 3-5 %
Koszt ok. 2.200 tys.
zł
Obniżenie kosztów
działalności
oddziałów o ok.
8.000 zł / m-c
Koszt rem ontów sal
ok. 200.000 zł
Zwiększenie
finansowania
świadczeń przez NFZ
o kwotę ok. 700.000
zł
11
Przygotowanie się do
kontraktowania na
następne lata
Październik grudzień 2015
Dyrektor BCM
Zwiększenie
przychodów BCM
12
Optymalizacja
wykorzystania
zasobów AOS BCM
Styczeń 2016
Z-ca Dyrektora ds.
Medycznych
Poprawienie
rentowności AOS
13
Przeprowadzenie
kampanii reklamowej
na rzecz ginekologii i
położnictwa
Grudzień 2015
Dyrektor BCM
Zwiększenie
realizacji kontraktu
Oddziału
Ginekologiczno położniczego
14
Wprowadzenie
odpłatności za Szkołę
Rodzenia
Styczeń 2016
Dyrektor BCM
15
Połączenie Oddziału
Neonatologii z
Oddziałem
Ginekologiczno Położniczym
Styczeń 2016
Dyrektor BCM
16
Renegocjacje
korzystania z
Pracowni Tomografii
Komputerowej
Uzyskanie akredytacji
Wrzesień 2015
Dyrektor BCM
Poprawa
rentowności Szkoły
Rodzenia oraz
zwiększenie
odsetku słuchaczy
Szkoły rodzącej w
BCM
Zmniejszenie
kosztów
funkcjonowania
BCM w zakresie
porodów, poprawa
jakości BCM
Zmniejszenie
kosztów korzystania
z usług TK
Czerwiec 2016
Zastępca Dyrektora
17
Zwiększenie
Zwiększenie
przychodów o 5 %
wobec kontraktu na
2015 rok
Realizacja
Ambulatoryjnej
Opieki
Specjalistycznej bez
generowania strat
Zwiększenie
porodów do
poziomu 500/ rok
Realizacja wielkości
przyznanego
kontraktu
Zwiększenie
rodzących do 500
dzieci / rok
Zmniejszenie
kosztów osobowych
o kwotę ok. 5.000 zł
/ m-c
Zmniejszenie
kosztów o ok. 8.500
zł / m-c
Otrzymanie
■■ —
Koszt: ok. 10.000 zł
i
•* •
^ .
ds. Medycznych
szpitala
atrybutów
konkurencyjnych
Spełnienie
warunków określ, w
rozp. Min. Zdrowia
Koncentracja
działalności BCM w
jednym miejscu
certyfikatu
akredytacyjnego
Podniesienie
bezpieczeństwa
szpitala
Zmniejszenie
kosztów
funkcjonowania
BCM
Koszt ok. 11.000
tys. zł
18
Budowa bloku
operacyjnego
2016-2018 r.
Powiat Brzeski
Dyrektor BCM
19
Przeniesienie
rehabilitacji
neurologicznej z ul.
Nysańskiej do
budynku przy ul.
Mossora
Utworzenie kierunku
pielęgniarstwa na
wyższej uczelni
usytuowanej
w Brzegu
Przygotowanie się do
kontraktowania z
NFZ
2016- 2017 r.
Powiat Brzeski
Dyrektor BCM
Kierownik Oddziału
Rehabilitacji BCM
Październik 2016 r.
Starosta Brzeski
Burmistrz Brzegu
Dyrektor BCM
Naczelna
Pielęgniarka BCM
Zastępca Dyrektora
ds. Medycznych
Kształcenie
pielęgniarek dla
potrzeb rynku
medycznego
Przeciwdziałanie
brakom pielęgniarek
na rynku
medycznym
Zwiększenie
kontraktu z NFZ o
co najmniej 5 %
Zwiększenie
dostępności do
świadcz.medycznych
oraz poz. Finansów.
Remont holu
wejściowego do
szpitala
Remonty sal chorych
na oddziałach
Listopad - Grudzień
2015
Poprawa obsługi
Pacjenta
Koszt ok. 40.000 zł
Poprawa jakości
świadczonych usług
Koszt ok. 160.000 zł
24
Modernizacja szatni
personelu
Listopad - grudzień
2015
25
Utworzenie pracowni
TK
I I I - I X kwartał 2017
Dział Techniczny
BCM
Powiat Brzeski
Dział Techniczny
BCM
Powiat Brzeski
Dział Techniczny
BCM
Powiat Brzeski
Dyrektor BCM
Dział Techniczny
BCM
20
21
22
23
Październik 2015
Czerwiec 2016
Kwiecień 2015
Grudzień 2016
Poprawa warunków
sanitarnych
Utworzenie własnej
pracowni
obrazowej TK
Spełnienie
w ym ogów
sanitarnych i bhp
Zmniejszenie
kosztów
diagnostycznych o
ok. 20.000 zł/m -c
Koszt ok. zł 200.000
zł
Koszt. 120.000 zł.
Koszt 1.300 tys. zł
1
DYREKTOR
B rz e sk ie g o j£ e n tru m M ed ycznego
\ w B rz e g u
y
KrzysztgfWatdemar Konik