zgoda rodzica na udział dziecka w szkoleniu

Transkrypt

zgoda rodzica na udział dziecka w szkoleniu
ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W SZKOLENIU
Ja (imię)…..........................(nazwisko)......................................,
PESEL:.......................................
wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)
.................................................................................................................
w szkoleniu...............................................................................................
odbywającym się w terminie.....................................................................
Data, miejscowość oraz CZYTELNY podpis:
…….............................................................

Podobne dokumenty