Fizyka chmur

Transkrypt

Fizyka chmur
Chmury – obserwowane w
atmosferze, skupiska
Cirrkondensatów pary wodnej
Ochładzanie zmniejsza
zdolność powietrza do
Alto- et al.
zatrzymywania pary wodnej.
Ochładzanie do temperatury
punktu rosy powoduje
nasycenie pary wodnej
Strat- et al.
(saturację), dalsze ochładzanie
wywołuje przesycenie i
kondensację. Kondensacja i parowanie (w przypadku chmur wodnych) oraz depozycja i
sublimacja (w przypadku chmur lodowych) zachodzą w atmosferze na chmurowych lub
lodowych jądrach (zarodkach) nukleacji.
Fizyka chmur
Chmury będące obiektami badania fizyki chmur to zbiorowiska unoszących się w powietrzu
cząstek w postaci kropelek wody lub kryształków lodu albo ich mieszaniny.
Fizykę chmur można podzielić na trzy działy, w zależności od sposobu podejścia do obiektu
badań. Są to: mikrofizyka chmur, makrofizyka chmur i fizyka układów chmurowych. Do
fizyki chmur włącza się też fizykę opadów, tj. cząstek (kropli wody lub bryłek lodu) tak
dużych, że nie można zaniedbać ich, następującego pod wpływem siły ciężkości, ruchu
względem powietrza. Mikrofizyka chmur jest fizyką pojedynczej cząstki chmurowej lub
dyskretnego zbioru takich indywidualnych cząstek w ich wzajemnym oddziaływaniu.
Makrofizyka chmur traktuje chmurę jako ośrodek ciągły (taki jak gaz lub ciecz, abstrahując
od jej mikrostruktury kropelkowej lub kryształkowej), charakteryzowany przez zmienne
zależne od punktu w przestrzeni i czasie. Realną interpretacją punktu w przestrzeni i czasie
jest, tak jak w klasycznej teorii ośrodków ciągłych, pewna skończona objętość przestrzenna i
skończony przedział czasu, których kształt i wielkość zależy od przyjętej skali opisu. W
ujęciu makrofizycznym chmurę charakteryzuje, poza ogólnofizycznymi wielkościami, takimi
jak temperatura, ciśnienie, prędkość ruchu itp., wielkość zwana wodnością określająca masę
ciekłej wody zawartej w jednostce objętości powietrza. Pojęcie wodności można też odnosić
tylko do określonej frakcji wody chmurowej lub opadowej. Przez wodę chmurową
rozumiemy tę część zawartej w chmurze wody, dla której można zaniedbać jej ruch
względem powietrza i traktować jako swego rodzaju składnik gazowy, w odróżnieniu od
wody opadowej, która może się względem powietrza przemieszczać pod działaniem
grawitacji. W odniesieniu do chmur lodowych lub mieszanych można by mówić o lodności,
ale termin ten nie jest w polskim języku przyjęty. Poza szeroko rozumianymi fizycznymi
własnościami chmury, makrofizyka chmur zajmuje się również morfologiczną strukturą
różnych typów chmur oraz mechanizmami ich powstawania i ewolucji. Fizyka układów
chmurowych zajmuje się zespołami indywidualnych chmur, tworzącymi się pod wpływem
procesów meteorologicznych niezależnych od chmur lub jako wynik ich samoorganizacji.
Zajmuje się takimi zjawiskami, jak widoczne na obrazach satelitarnych struktury falowe, pola
komórek konwekcyjnych, ścieżki i grzędy chmur konwekcyjnych, mezoskalowe kompleksy
konwekcyjne, układy chmur frontowych itp. Jest to więc dziedzina na pograniczu fizyki
chmur i mezometeorologii lub ogólnie meteorologii dynamicznej. Obrazowo mówiąc,
mikrofizyka chmur jest fizyką chmury widzianej przez mikroskop, makrofizyka – fizyką
chmury oglądanej „nieuzbrojonym okiem” z powierzchni Ziemi lub pokładu samolotu, zaś
fizyka układów chmurowych – fizyką chmur widzianych ze sztucznego satelity Ziemi lub na
ekranie radaru.
Typy chmur
Podział chmur
Chmury można podzielić na różne sposoby:





ze względu na wysokość występowania na:
o chmury wysokie,
o chmury średnie,
o chmury niskie,
ze względu na kształt na:
o chmury pierzaste,
o chmury warstwowe,
o chmury kłębiaste.
ze względu na budowę wewnętrzną:
o chmury o rozciągłości poziomej,
o chmury rozbudowane w pionie (np. cumulus, cumulonimbus).
ze względu na sposób powstania:
o chmury falowe (np. stratus)
o chmury konwekcyjne (np. cumulus)
o chmury frontowe (np. altostratus)
Wysokie
o
Cirrus — chmury pierzaste
o
Cirrostratus — chmura pierzasto-warstwowa
o

Cirrocumulus — chmury pierzasto-kłębiaste, tzw. „baranki”, jeden z
rodzajów chmur lodowych
Średnie
o
Altostratus — chmura średnia warstwowa, o mieszanym składzie
Altocumulus — chmury średnie kłębiaste
o




Altocumulus lenticularis — chmura średnia kłębiasta
soczewkowata (lub o kształcie wrzecionowatym), składająca się z
przechłodzonej wody
Niskie
o
Stratocumulus — chmura kłębiasto-warstwowa — chmura piętra
niskiego, zbudowana z kropelek wody
o
Stratus, łac. 'rozciągnięty' — chmura warstwowa, w przypadku dużej
grubości dająca gęstą, szarą okrywę, może obniżyć się do podłoża atmosfery
jako mgła
Niskie z pewnymi cechami budowy pionowej
o
Nimbostratus — chmura deszczowa bądź śniegowa — dość ciemna,
gęsta chmura o składzie mieszanym, o rozciągłości nieraz dziesiątków
kilometrów
o
Cumulus - chmura kłębiasta - chmura piętra niskiego z płaską podstawą,
wypiętrzająca się w górę w wyniku ruchów konwekcyjnych
 Cumulus fractus — chmura kłębiasta powstała w wyniku rozpadu
innego cumulusa
 Cumulus humilis — chmura kłębiasta pięknej pogody, gatunek o
stosunkowo płaskiej górnej powierzchni, większej szerokości niż
wysokości
 Cumulus medicoris — chmura kłębiasta średniej wielkości z szarą
podstawą, może powodować przelotne opady o niskiej intensywności
Niskie o wyraźnych cechach budowy pionowej
o
o
Cumulus - chmura kłębiasta
 Cumulus congestus — chmura kłębiasta wyraźnie wypiętrzona z szarą
podstawą, może powodować przelotne opady o zwiększonej
intensywności
Cumulonimbus — chmura kłębiasto-deszczowa, która może
przekształcić się w gatunek chmury burzowej, a wtedy posiada w górnej części
kowadło (łac. incus), zbudowane z kryształków lodu
Znanych jest wiele rozmaitych odmian podstawowych rodzajów chmur. Odmiany te zostały
skatalogowane w publikacji "Międzynarodowy atlas chmur" opublikowanej przez Światową
Organizację Meteorologiczną. Pierwsza klasyfikacja chmur opublikowana została przez
Lukea Howarda w 1803.









Czasem zastanawiamy się dlaczego chmury w ciągu dnia są białe, a o wschodzie i
zachodzie słońca przybierają gorące barwy. Wydawałoby się oczywista rzecz w
rzeczywistości taka nie jest.
Zmiany barwy chmur to efekt załamywania się promieni słonecznych na kropelkach
wody z których zbudowane są chmury.
W ciągu dnia chmury działają niczym lustro, odbijając i załamując padające na nie
promienie słoneczne, te same, które barwią niebo na błękitny kolor, ponieważ większą
zdolność rozpraszania się w ziemskiej atmosferze ma właśnie niebieska część widma
światła widzialnego.
W godzinach południowych kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię chmur
nie jest duży, dlatego zachowują one barwę białą.
Jednak, gdy słońce znajduje się w pobliżu horyzontu promienie padają pod bardzo
dużym kątem, oświetlając nie górną część chmur, lecz ich podstawy.
Wówczas dolna część chmur, a także części środkowe, zaczynają zmieniać barwę z
białej na odcienie czerwieni. Oznacza to, że większą zdolność do rozpraszania się w
atmosferze mają wówczas czerwone części widma światła widzialnego.
Jednak czasem zdarza się, że zachody i wschody słońca są znacznie bardziej kolorowe
niż zazwyczaj. To efekt zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami na których
promienie świetlne załamują się jeszcze częściej.
Chmury bywają jednak nie tylko białe, czerwone i pomarańczowe, ale także szare i
fioletowe. Przyczyną ciemnych kolorów chmur jest ilość kropel wody, które niosą. Im
intensywniejsze deszcze z nich padają, tym zwykle ciemniejsze są ich podstawy.
Promienie słoneczne nie są w stanie przedostać się przez wyjątkowo obfitujące w
wodę chmury, które zdecydowanie ciemnieją. Do najciemniejszych chmur należy
cumulonimbus, czyli chmura burzowa, która poza ulewami niesie także wyładowania
atmosferyczne, silny wiatr i grad. www.twojapogoda.pl
Oznaka lokalna
Prognoza
Ciśnienie powietrza
Ciśnienie systematycznie maleje
nadciąganie niżu (front ciepły),
opady, silny wiatr
Bardzo szybki spadek ciśnienia
zbliżanie się cyklonu
tropikalnego lub głębokiego
niżu pozazwrotnikowego
Systematyczny wzrost ciśnienia po pogodzie deszczowej z nadciąganie wyżu, poprawa
silnym wiatrem
mgły
Podczas mgły wzrost ciśnienia
zanik mgły
Na krzywej kreślonej przez barograf widać wyraźne
regularne wahania dobowe ciśnienia
utrzymanie się dobrej pogody
Spadek ciśnienia o 2-3 hPa w ciągu 3 godz.
przednia cęść niżu, wzrost
prędkości wiatru
Wzrost ciśnienia o więcej niż 4 hPa w ciągu 3 godz.
przejście frontu chłodnego,
wzrost prędkości wiatru
Wiatr
Niezmieniający się wiatr zachodni podczas niepogody
utrzymanie się niepogody
Podczas długotrwałego deszczu prędkość wiatru wyraźnie
zanik deszczu
wzrasta
Wiatr, który przez wiele dni wiał z jednego kierunku,
raptownie skręca
pogorszenie się pogody,
opady, silny wiatr
Prędkość wiatru rośnie, wiatr nie zmienia kierunku (maleje nadciąga niż pozazwrotnikowy
ciśnienie)
lub cyklon tropikalny
Kierunek wiatru nie zmienia się, a jego prędkość maleje
(ciśnienie rośnie)
niż pozazwrotnikowy lub
cyklon tropikalny oddala się
Wiatr wieczorem się wzmaga
możliwość pogorszenia się
pogody
Występowanie wyraźnej cyrkulacji bryzowej (bryzy)
utrzymanie się dobrej pogody
Zanik bryz (przede wszystkim na tych obszarach, w
których są one zjawiskiem codziennym
pogorszenie się pogody
Temperatura powietrza
Wzrost temperatury powietrza zimą i nieznaczny spadek
zbliżanie się frontu ciepłego
latem
Szybki spadek temperatury podczas niepogody
przeszedł front chłodny
Nienormalny wzrost temperatury wieczorem lub nocą
pogorszenie się pogody
Wilgotność powietrza
Szybki wzrost prężności pary wodnej przy jednoczesnym
wzroście temapratury powietrza i spadku ciśnienia
opady, burza (latem)
Szybki wzrost prężności pary wodnej przy jednoczesnym
spadku temperatury powietrza
mgła
Duży wzrost prężności pary wodnej przy stałym spadku
ciśnienia powietrza
burza
Chmury
Nadci±gaj±ce is stopniowo gęstniej±ce chmury Ci
pogorszenie się pogody, front
ciepły
Chmury Ci w małej ilości rozrzucone po niebie,
poruszające się powoli
utrzymanie się dobrej pogody
Chmury Cs zakrywające całe niebo po szybkim przejściu
chmur Ci
nadciąganie frontu ciepłego
Chmury Ac z rozpływającymi się brzegami nadciągające w
ślad za chmurami Ci i Cs i stopniowo łączące się w jedną front ciepły, opady, silny wiatr
warstwę
Chmury Ac w postaci stosunkowo niewielkich i szybko
zmienających się kul pijawiające się łącznie z chmurami Ci chłodny front, przelotne
i przechodzące w później w chmury Sc lub chmury w
opady, burza
kształcie soczewek (Ac lant)
Chmury As pojawiające się z chmurami Ci, gęstniejej±ce i
front ciepły, opady, silny wiatr
obniżające się (przy stałym spadku ciśnienia)
Przejaśnienie za ustępujacymi churami Sc, których granica
dobra pogoda
jest na ogół bardzo wyraźna
Niskie chmury St obserwowane w nocy, a w ci±gu dnia
przechodzące w chmury Cu
pogoda z przelotnymi opadami
i silnym wiatrem (front ciepły)
Strzępy niskich chmur przesuwaj±ce się pod chmuramu Cb,
pogoda z wiatrem i opadami
Ns, As lub pod gęstymi chmurami Sc
Chmury Cu rozratające się znacznie (poziomo i pionowo)
przelotne opady, silny wiatr,
możliwe szkwały
Cmura Cb widoczna w pobliżu widnokręgu i
przypominająca kowadło lub grzyb z chmurami Ci
rozchodzącymi się od wierzchołka
burza, silny szkwalisty wiatr
Ciemny wał u podstawy chmury Cb (kołnierz burzowy)
szkwał, ulewa, burza, możliwy
grad i trąby
Barwa nieba
Białawe niebo w ciągu dnia
nadejście opadów
Czerwone niebo o wschodzie Słońca
nadejście opadów i silnego
wiatru
Pomarańczowoczerwone niebo po zachodzie słońca
pogorszenie się pogody
Złotawa barwa nieba po zachodzie Słońca
utrzymanie się dobrej pogody
Inne zjawiska
Dym unosi się pionowo lub ukośnie ku górze
utzryma się lub nastąpi piękna
pogoda wyżowa
Dym ścielący się przy powierzchni Ziemi przy pogodzie
bezwietrznej
można oczekiwać wiatru lub
pogorszenia pogody
Słaba słyszalność dźwięku
poprawa pogody
Bardzo dobra słyszalność dżwięku
pogorszenie się pogody,
opady, burza
Silne migotanie gwiazd. Światło gwiazd ma zabarwienie
czerwone lub niebieskawe
nadciąganie niżu, pogorszenie
się pogody
Zakłócenia odbioru radiowego
możliwość pogorszenia się
pogody
POGODA
Przewidywanie pogody na podstawie lokalnych zjawisk natury.
Na podstawie barwy nieba
Oznaki
Przewidywana pogoda
białawe niebo w ciągu dnia
nadejście opadów
jednolicie szare niebo wieczorem
nadejście opadów i silnego wiatru
czerwone niebo o wschodzie Słońca
nadejście opadów i silnego wiatru
liliowe niebo o zachodzie Słońca i po nim
pogorszenie się pogody, silne wiatry
pomarańczowo - czerwone niebo po zachodzie
Słońca
pogorszenie się pogody
krwistoczerwona barwa nieba przy zachodzie
lub wschodzie Słońca, niekiedy łącznie z
ciemnymi, groźnie skłębionymi chmurami
nadciąganie cyklonu tropikalnego
złotawa barwa nieba po zachodzie Słońca
utrzymanie się dobrej pogody
Na podstawie wyglądu chmur
Oznaki
Przewidywana pogoda
nadciągające i stopniowo gęstniejące chmury
pierzaste Ci
nadchodzenie frontu ciepłego
mała ilość chmur Ci rozrzuconych po niebie i
poruszających się powoli
utrzymanie się dobrej pogody
chmury Ci w postaci długich pasm,
wychodzące jak gdyby z jednego punktu
nadciąganie opadów przy silnym wietrze i
burzy
widnokręgu
chmury Cs zaciągające całe niebo po szybkim
przejściu chmur Ci
pogorszenie się pogody - nadciąganie frontu
ciepłego
chmury Ci gęste, liczne, chaotyczne, przy
wysokiej temperaturze powietrza i dużej
wilgotności (parno i duszno)
możliwość wystąpienia ulewy i burzy
chmury Cc pokrywające całe niebo lub jego
znaczną część
przelotne opady, silny lub sztormowy wiatr
ilość chmur Cc stopniowo rośnie
możliwość szkwału
w ciągu dnia chmury Cc, wieczorem Sc
przelotne, silne opady, silny wiatr, ochłodzenie
chmury Cc w postaci drobnych zmarszczek,
poruszające się szybko z chmurami Ci i Cs
silny wiatr i burza w nocy, szkwał i
ochłodzenie
chmury Ac nadciągające z jednej strony
widnokręgu przy istnieniu na samym
widnokręgu innych chmur (zwykle wieczorem)
front chłodny, przelotne opady, silny lub
sztormowy wiatr
chmury Ac w postaci małych kul, pojawiające
się łącznie z chmurami Ci przechodzące w
chmury Sc lub chmury Ac w kształcie
soczewek
front chłodny, przelotne opady, burza,
sztormowy wiatr
pojedyncze wydłużone chmury Ac
szkwał
chmury Ac z wieżyczkami pojawiające się nad
wybrzeżem w godzinach rannych
burze, sztormowy wiatr
chmury As pojawiające się po przejściu chmur
Ci i Cs, gęstniejące i obniżające się przy
jednoczesnym spadku ciśnienia
zbliżanie się frontu ciepłego, opady, wzrost
siły wiatru
przejaśnienie z ustępującymi chmurami,
których granica jest bardzo wyraźna
dobra pogoda
strzępy niskich chmur, przesuwające się pod
chmurami Cb, Ns, As lub pod gęstymi
chmurami Sc
pogoda z wiatrem i opadami
chmury Cu, które pojawiły się w ciągu dnia
nad wybrzeżem, nie znikają wieczorem, lecz
rosną i stają się coraz widoczniejsze
pogorszenie się pogody, możliwość burzy w
nocy
chmura Cb widoczna na widnokręgu i
przypominająca kowadło lub grzyb z
chmurami Ci odchodzącymi od wierzchołka
burza, silny porywisty wiatr
ciemny wał u podstawy chmury Cb (kołnierz
burzowy)
szkwał, ulewa, burza
wyraźny ruch chmur w kierunku przeciwnym
przybliżanie się frontu chłodnego, opad, silny
do kierunku wiatru dolnego
wiatr, burza
kilka rodzajów chmur poruszających się w
różnych kierunkach
opad, silne wiatry, możliwość szkwału
Na podstawie ciśnienia powietrza
Oznaki
Przewidywana pogoda
ciśnienie systematycznie maleje
nadciąganie niżu, opady, silny wiatr
bardzo szybki spadek ciśnienia
zbliżanie się cyklonu tropikalnego lub
głębokiego niżu pozazwrotnikowego
przy spadku ciśnienia prędkość spadku rośnie
znaczny wzrost prędkości wiatru
przy spadku ciśnienia prędkość spadku maleje
zmniejszenie prędkości wiatru, poprawa
pogody
przy wzroście ciśnienia prędkość wzrostu
rośnie
wzrost prędkości wiatru, możliwy szkwał i
sztorm
przy wzroście ciśnienia prędkość wzrostu
maleje
poprawa pogody
systematyczny wzrost ciśnienia po pogodzie
deszczowej
nadciąganie wyżu, poprawa pogody
na krzywej kreślonej przez barograf widać
regularne dobowe wahania ciśnienia
utrzymanie się dobrej pogody
jakiekolwiek zakłócenia w dobowych
wahaniach ciśnienia w szerokościach
zwrotnikowych
groźba nadejścia cyklonu tropikalnego
podczas mgły wzrost ciśnienia
zanik mgły
podczas mgły utrzymywanie się niskiego
ciśnienia
utrzymanie się mgły
Na podstawie obserwacji dymu
Oznaki
Przewidywana pogoda
dym unosi się pionowo lub ukośnie do góry
utrzymanie się lub nadejście dobrej pogody
wyżowej
dym ściele się po wodzie przy pogodzie
bezwietrznej
możliwość pogorszenia się pogody i nadejścia
wiatrów
Na podstawie obserwacji gwiazd
Oznaki
Przewidywana pogoda
silne migotanie gwiazd, ich światło ma barwę
czerwoną lub niebieską
nadciąganie niżu, pogorszenie się pogody
migotanie gwiazd z przewagą barwy zielonej
poprawa lub utrzymanie się pogody
słabe migotanie gwiazd
utrzymanie się dobrej pogody
Na podstawie obserwacji halo
Oznaki
Przewidywana pogoda
mały pierścień halo wokół Słońca lub Księżyca
widoczny przy obecności warstwy chmur Cs
nadciąganie frontu ciepłego, opady, możliwy
silny wiatr
Na podstawie obserwacji zjawiska martwej fali
Oznaki
Przewidywana pogoda
martwe fale pojawiające się przy ciszy lub przy
wietrze z innego kierunku
zbliżanie się lub istnienie odległego sztormu,
cyklon tropikalny
silny przybój na plaży przy ciszy lub słabym
wietrze
sztorm lub cyklon tropikalny w dużej
odległości
Na podstawie wyglądu tarczy słonecznej
Oznaki
Przewidywana pogoda
deformacja tarczy słonecznej o wschodzie lub
utrzymanie się pięknej pogody
zachodzie
Słońce zachodzi za gęste, ciemne chmury na
widnokręgu, chmury mają czerwone
zabarwienie na krawędziach
pogorszenie się pogody
Na podstawie obserwacji świtu i zmierzchu
Oznaki
Przewidywana pogoda
długotrwały świt lub zmierzch
pogorszenie się pogody
krótkotrwały świt lub zmierz
utrzymanie się lub nadejście pięknej pogody
wyżowej
Na podstawie temperatury powietrza
Oznaki
Przewidywana pogoda
spadek temperatury powietrza podczas mgły
utrzymanie się i zgęstnienie mgły
wzrost temperatury powietrza podczas mgły
zmniejszenie się gęstości lub zanik mgły
raptowny spadek temperatury przy pogodzie
wietrznej i deszczowej
przejście frontu chłodnego
mały spadek temperatury latem przy
niepogodzie
przejście frontu ciepłego
Na podstawie obserwacji tęczy
Oznaki
Przewidywana pogoda
tęcza po południu lub wieczorem
zanik opadu, poprawa pogody
tęcza rano lub do południa
pogorszenie się pogody, silny wiatr, możliwość
wystąpienia szkwału i burzy
tęcza barwna zmienia się w tęczę białą
zanik opadów
tęcza biała zmienia się w tęczę barwną
nadejście lub nawrót opadów
Na podstawie obserwacji wiatru
Oznaki
Przewidywana pogoda
nie zmieniający się wiatr zachodni podczas
niepogody
utrzymanie się niepogody
podczas długotrwałego deszczu prędkość
wiatru wyraźnie wzrasta
zanik deszczu
wiatr, który przez wiele dni wiał z jednego
kierunku, raptownie skręca
pogorszenie się pogody, opady, silny wiatr
prędkość i porywistość wiatru rośnie, wiatr
skręca w prawo (na półkuli południowej w
lewo)
pogorszenie się pogody
wiatr zwiększa swą prędkość i skręca w lewo
przechodzi lewa połowa niżu lub cyklonu
tropikalnego (lub prawa na półkuli
południowej)
prędkość wiatru rośnie, a wiatr przy spadku
ciśnienia nie zmienia kierunku
nadciąga niż, cyklon tropikalny
kierunek wiatru nie ulega zmianie, a jego
prędkość maleje (przy wzroście ciśnienia)
niż (cyklon tropikalny) oddala się
pojawienie się porywistego wiatru, chwilami
zupełnie cichnącego
prędkość wiatru wzrośnie
raptowny spadek prędkości dotąd sztormowego
wiatru
wkrótce zmieni się kierunek wiatru
wiatr, który podczas silnego opadu nie
zmieniał kierunku, wzmaga się i skręca w
prawo (na półkuli południowej w lewo)
przychodzi front chłodny
po ustaniu opadów prędkość wiatru rośnie
możliwość szkwału
wiatr wieczorem wzmaga się
możliwość pogorszenia się pogody
wyraźna bryza
utrzymanie się dobrej pogody
zanik bryzy, w tych obszarach gdzie są
zjawiskiem codziennym
pogorszenie się pogody
Na podstawie widoczności
Oznaki
Przewidywana pogoda
odległe obiekty wydają się powiększone i
bliskie
pogorszenie się pogody
oddalone obiekty są widoczne bardzo ostro,
choć nie wydają się bliższe, ani dalsze
utrzymanie się dobrej pogody
Prognoza pogody - przewidywanie czasowych i przestrzennych zmian stanu atmosfery.
Prognozy pogody można sklasyfikować w zależności od czasu prognozy, obszaru, i sposobu
prognozy.
Podstawowe parametry opisujące stan atmosfery to ciśnienie, temperatura, prędkość i
kierunek wiatru. Związane z nimi wielkości takie jak zachmurzenie, zamglenie, stan morza,
zanieczyszczenia atmosferyczne także są elementami prognozy pogody i często zależą od
prognozy podstawowych elementów.
Prognoza pogody zależy od ilości i jakości danych początkowych. Ze względu na chaotyczną
naturę procesów opisujących rozwój zjawisk atmosferycznych prognoza pogody staje się z
czasem coraz mniej dokładna.


Historia prognoz pogody
Mapa pogody Europy, 10 grudnia 1887
Przez tysiące lat ludzie starali się przewidywać pogodę. Około 340 p.n.e. Arystoteles opisał
zjawiska pogodowe w pracy "Meteorologica". W Chinach prognoza pogody był
praktykowana przynajmniej od 300 p.n.e. Starożytne metody polegały zazwyczaj na
lokalnych obserwacjach. Np. czerwone słońce o zachodzie zazwyczaj zwiastowało dobrą
pogodę następnego dnia. Ta lokalna wiedza o pogodzie tworzona była przez stulecia. Dopiero
wynalazek telegrafu w 1837 zapoczątkował nowoczesny rozwój prognoz pogody głównie ze
względu na możliwość zebrania początkowych danych jednocześnie w czasie. Dwóch
naukowców jest uznawanych za pionierów prognoz pogody. Francis Beaufort (słynny ze swej
skali Beauforta) i Robert FitzRoy. Obydwaj mieli duże wpływy w Brytyjskiej Marynarce
Wojennej. Chociaż ich wysiłki były ośmieszane w prasie tego okresu, to ich idee zostały
zaakceptowane przez środowiska naukowe i stanowią podstawy współczesnych prognoz
pogody. W XX wieku nastąpił gwałtowny rozwój meteorologii jako dziedziny wiedzy. Idea
numerycznej prognozy pogody (NPP) została zapoczątkowana przez angielskiego naukowca i
pacyfistę Lewisa Richardsona w 1922 roku. Niestety jego schemat obliczeniowy był
niewłaściwy, a obliczenia wykonywano ręcznie. Dopiero konstrukcja komputerów po II
wojnie światowej i rozwój metod numerycznych umożliwiły gwałtowny rozwój NPP i ich
operacyjny charakter.
Klasyfikacja prognoz pogody
Czas



prognoza "na teraz" (0-6 godzin)
prognozy krótkoterminowe (0-3 dni)
prognozy średnioterminowe (5-7dni)
Prognozy na teraz stosowane są np w żeglarstwie olimpijskim, tutaj istotne jest przewidzenie
pierwszej zmiany wiatru czy częstotliwości zmian wiatru przez następne kilka godzin. Tego
typu prognozy są często używane w natychmiastowych decyzjach z ważnymi lub mniej
ważnymi konsekwencjami (np. czy wystrzelić prom kosmiczny na orbitę lub czy zabrać rano
parasol). Prognozy krótkoterminowe (0-3 dniowe) są obecnie najczęściej dawane przez
narodowe ośrodki prognoz takie jak polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
brytyjski Met Office, czy francuską Meteo France. W Polsce prognozę krótkoterminową daje
także Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytetu Warszawskiego. Prognozy krótkoterminowe opracowane są na podstawie (a)
analizy danych meteorologicznych, (b) analizy zdjęć satelitarnych, (c) analizy innych
aktywnych i pasywnych metod teledetekcyjnych, (d) na podstawie modeli numerycznych
wykorzystujących podstawowe opisy fizyczne przepływu powietrza, (e) oraz na podstawie
subiektywnych ocen osoby stawiającej prognozę. Prognozy średnioterminowe (5-7 dni) są w
Europie dawane przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) z
siedzibą w Anglii. Jakość prognoz średnioterminowych i krótkoterminowych ma olbrzymi
wpływ na ekonomię, zwłaszcza w naszych szerokościach geograficznych. Ze względu na
chaotyczny przepływ powietrza nad Ziemią prognozy średnioterminowe mają mniejszą
sprawdzalność niż prognozy "na teraz" i prognozy krótkoterminowe. Istnieje też dział
meteorologii zajmujący się klimatologią synoptyczną, dziedziną pośrednią pomiędzy
prognozami średnioterminowymi a prognozami ogólnej zmiany klimatu.
Prognozy długoterminowe i klimatologia synoptyczna



prognozy długoterminowe (powyżej 7 dni)
prognozy międzysezonalne (zmiany pomiędzy sezonami)
prognozy wewnątrzsezonalne (zmiany w czasie sezonu)
Mimo że prognozy długoterminowe mają mniejszą sprawdzalność to pewne elementy
pogodowe można prognozować w skali sezonu. Dla przykładu, prognoza ilości cyklonów
tropikalnych na Atlantyku jest regularnie opracowywana i ma dobrą sprawdzalność. W
zachodnich Stanach Zjednoczonych pewne sezonalne oceny takie jak intensywność opadu
zależą od zjawisk wielkoskalowych determinowanych przez fazę El Niño/La Niña i mogą być
przewidywane na skali sezonu. Prognozy długoterminowe i związana z nimi klimatologia
synoptyczna mają olbrzymie znaczenie ekonomiczne w przewidywaniu m.in. plonów zbóż.
Opis klimatu i prognozy ogólnych zmian klimatu dotyczą tych samych elementów stanu
atmosfery – wiatr, ciśnienie, temperatura ale skale czasowe są znacznie dłuższe i bezpośredni
wpływ na pogodę mają zjawiska o skali astronomicznej (teoria Milankowicza) czy
dziesięcioletniej. Mimo że prognozowane są te same parametry, to prognozą pogody w skali
wielu lat zajmuje się osobny dział meteorologii, są to badania klimatu i ogólnej zmiany
klimatu.
Obszar prognoza lokalna



prognoza mezoskalowa
prognoza regionalna
prognoza globalna
Lokalna prognoza pogody podawana jest dla określonej miejscowości lub nawet miejsca. Dla
przykładu w czasie zawodów żeglarskich różnica w kierunku wiatru przy brzegu i na środku
akwenu może stanowić istotny element prognozy. Mezoskalowe prognozy pogody są na skali
kilkuset kilometrów. Np. ocena wystąpienia w danym dniu bryzy morskiej jest prognozą
mezoskalowa. W skali kilku krajów europejskich mówimy o prognozie regionalnej lub
mezoskalowej. Prognozy globalne dawane są dla całej kuli ziemskiej.
Metody



wiedza lokalna (lub folklor)
synoptyczne
numeryczne
Metoda oparta na akumulacji wiedzy lokalnej lub przekazu ustnego jest często skuteczna chociaż prognoza jutro będzie tak jak dziś sprawdza się w 70%. Metoda synoptyczna oparta
jest na zgromadzeniu danych początkowych z rozmaitych źródeł. Dane są systematyzowane i
nanoszone na mapy synoptyczne. Z kilku poprzednich map pogody, na podstawie
zrozumienia zjawisk pogodowych, oraz na podstawie subiektywnej oceny synoptyk ocenia
zmiany jakie nastąpią. Nowoczesną metodą prognoz pogody są modele numeryczne. Modele
najczęściej oparte są na metodach statystycznych lub na podstawowych zasadach fizyki.
Dane meteorologiczne
Pomiary parametrów meteorologicznych odbywa się bezpośrednio lub metodami pośrednimi
czyli teledetekcyjnymi. Tradycyjne obserwacje prędkości wiatru na powierzchni Ziemi,
ciśnienia, temperatury, opadu, wyładowań atmosferycznych, pokrywy i rodzaju chmur
robione są na stacjach meteorologicznych przez specjalnych obserwatorów lub przez
automatyczne stacje pomiarowe. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO)
standaryzuje procedury pomiarowe i sposoby przesyłania danych przez światową sieć
meteorologiczną. Ważnym elementem pomiarów są sondaże aerologiczne górnych warstw
atmosfery. Polegają one na pomiarach przesyłanych na Ziemię za pomocą sondy
meteorologicznej umocowanej do balonu meteorologicznego. Sonda zawiera podstawowe
instrumenty takie jak pomiar ciśnienia czy temperatury. Z kolejnych pomiarów położenia
balonu można wywnioskować o prędkości i kierunku wiatru. Tego typu synoptyczne, czyli
jednoczesne na całym świecie, pomiary wykonywane są przez stacje pomiarowe co 12 godzin
(słowo synoptyczny pochodzi od greckich słów syn – w tym samym czasie, i optic –
widoczne, czyli widoczne jednocześnie). Podobne sondaże można dostać ze startujących i
lądujących samolotów pasażerskich. Duży problem w zbieraniu danych stanowią obszary
oceaniczne. Tutaj wykorzystuje się pomiary z boi oceanicznych, z pomiarów ze statków, oraz
z pomiarów satelitarnych.
Coraz częściej pomiary bezpośrednie uzupełniane są pomiarami satelitarnymi. Za pomocą
pasywnych metod pomiarowych polegających na obserwacji promieniowania
elektromagnetycznego (widzialnego, słonecznego, podczerwonego, ultrafioletowego, i
mikrofalowego) uzyskuje się informacje na temat rozkładu temperatury na powierzchni
oceanu, zmian temperatury z wysokością, oraz kierunku i prędkości wiatru nad powierzchnią
oceanu.
Nowymi metodami pomiarów są satelitarne aktywne metody teledetekcji (radar i lidar).
Naziemne techniki teledetekcji dostarczają coraz więcej informacji meteorologicznych. M.in.
radary meteorologiczne używane są do oceny opadu w atmosferze, metody akustyczne służą
do pomiaru rozkładu temperatury i prędkości wiatru z wysokością, pomiary lidarowe dają
informacje na temat ilości i wielkości cząstek zanieczyszczeń w atmosferze.
Asymilacja danych
Ważną role w analizie danych meteorologicznych odgrywa asymilacja danych. Jest to
spowodowane tym, że dane meteorologiczne pochodzą z różnych źródeł - pomiarów
satelitarnych, pomiarów bezpośrednich, radarowych, czy lidarowych robionych w różnym
czasie i w różnych miejscach na kuli ziemskiej. Asymilacja danych jest bardzo złożonym
procesem i można ją rozdzielić na dwa procesy; (a) pierwszy etap polega na sprawdzeniu
jakości danych - to jest etap skomplikowany, ale prosty do zrozumienia. Chodzi o
wyeliminowanie oczywistych błędów pomiarowych; (b) drugim i ważniejszym etapem jest
uzgodnienie danych i wykorzystanie informacji dostępnej z poprzednich godzin czy z
poprzednich dni. Jest to skomplikowany proces polegający na całościowej analizie danych
dość często z wykorzystaniem modelu prognoz numerycznych.
Numeryczne prognozy pogody
Idea numerycznej prognozy pogody (NPP) została zapoczątkowana przez angielskiego
naukowca Lewisa Richardsona w 1922 roku. Obliczenia wykonywano ręcznie. Dopiero po
1945 roku gwałtowny rozwój technik komputerowych spowodował, że NPP stały się możliwe
operacyjnie. NPP wykorzystują podstawowe zasady fizyki opisujące przepływ powietrza na
obracającej się ziemi. Uwzględniane są rozmaite siły działające na cząstki powietrza takie jak
grawitacja, siły wypornościowe związane z dostarczaną energią słoneczną, tarcie powietrza o
ziemię, efekty przepływu nad górami, oddziaływanie z oceanem, i wiele innych procesów
fizycznych. Wynikiem numerycznej prognozy pogody są mapy podstawowych i wtórnych
wielkości opisujących stan atmosfery takich jak rozkład ciśnienia, prędkość wiatru,
temperatura, opady, falowanie oceanu, zachmurzenie.
Prezentacje wyników prognoz pogody
Prezentacja wyników prognozy musi być przedstawiona w sposób użyteczny i wygodny dla
użytkownika. Wyniki prognozy pogody przedstawiane są często w postaci graficznej.
Kierowanie lotami samolotów i optymalna droga statków
Samoloty lecące np. z Warszawy do Nowego Jorku nie są kierowane najkrótszą drogą, ale w
sposób który omija najsilniejszy wiatr - zachodni prąd strumieniowy wiejący w górnej
troposferze. Prognozy pogody wykorzystywane są przez programy optymalizujące trasy
statków i jachtów.
Informacja publiczna
Jednym z najważniejszych celów prognozy pogody są użytkownicy publiczni. W Polsce
prognoza jest wykorzystywana do ostrzeżeń powodziowych, ostrzeżeń o gwałtownych
opadach z chmur burzowych, informacji o opadach śniegu. Oficjalne prognozy pogody w
Polsce dostarcza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozy są przekazywane w
postaci słownej lub w postaci meteogramów – podstawowych informacji o stanie atmosfery
dla danej lokalizacji. Mogą być też ilustrowane w postaci map konturowych obrazujących
rozkład temperatury, lub map linii prądu i kierunku i siły wiatru.
Prognozy wiązkami modeli
Z wielu powodów wyniki prognoz numerycznych za pomocą konkretnego modelu
numerycznego nie są idealne: (a) dane początkowe nie są precyzyjne i ich liczba jest mała,
zwłaszcza nad obszarami oceanicznymi; (b) opis procesów wpływających na ruch powietrza
nie jest dokładny; (c) metody numeryczne dyskretyzujące równania fizyczne są przybliżone.
Z tego powodu numeryczne prognozy pogody po kilkunastu godzinach obarczone są błędem.
Metody wiązek polegają na wprowadzeniu zmian (zaburzeń) w asymilacji danych lub na
zmianie reprezentacji procesów fizycznych. Wyniki kilkunastu prognoz na określoną godzinę
mogą się wtedy różnić. Mimo to doświadczony synoptyk ma teraz zestaw możliwych prognoz
i może lepiej ocenić jakość numerycznej prognozy pogody.
Pogoda dla kierowców
Prognoza pogody ze szczególnym uwzględnieniem warunków do jazdy. Te specjalistyczne
prognozy pogody dawane są z uwzględnieniem lokalnych warunków meteorologicznych,
przejazdów przez góry, zamieci śnieżnych, i upałów.
Wykorzystują m.in. modele numeryczne oparte na cyklu szybkiej prognozy, tzw. RUC (ang.
Rapid Update Cycle) używających mezoskalowych modeli numerycznych prognozy pogody z
szybką (co godzinną) asymilacją danych, m.in stacjami powierzchniowymi.
Centra prognoz pogody dla transportu i kierowców maja 24-godzinną obsługę. Te
specjalistyczne prognozy pogody są przykładem prognoz krótkoterminowych i nowcastingu
(prognoza na teraz).
Prognozę dla kierowców nie zawodowych nadają lokalne stacje telewizyjne takie jak Weather
Channel, CNN, czy TVN Meteo.
W Polsce Generalne Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad utrzymują wiele stacji
meteorologicznych (i kamer), tzw. drogowe stacje pomiarowe polskich miast, używanych w
centrach dyspozytorskich i do prognozy pogody dla kierowców.
Prognozowanie pogody polega na określeniu jaki będzie stan atmosfery w przyszłości,
tj. powiedzmy za 12 godzin, 1 dzień, 2 dni, 3 dni, itd. Należy jednak zaznaczyć, ze
prognozowanie na dłuższe okresy nie jest łatwe i oczywiście mniej wiarygodne. W jakim
stopniu sprawdzi sie prognoza często zależy od aktualnej sytuacji meteorologicznej.
Czasem można poprawnie przewidzieć pogodę nawet na kilka dni naprzód (np. długo
utrzymujący sie stacjonarny wyz) innym za razem podanie prognozy na krótki okres (do
2 dni) nie jest sprawa łatwa (np. dynamicznie rozwijający sie niż). W tej chwili prognozy
pogody są dużo lepszej jakości niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, chociaż nadal trudno
jest prognozować takie zjawiska meteorologiczne jak opady czy burze. Prognozy opadu
(zwłaszcza konwekcyjnego, który jest zjawiskiem lokalnym) dosyć często sie nie
sprawdzają. Nawet jeśli dobrze zostanie określone miejsce i czas wystąpienia to może
sie okazać, ze wielkość opadu zostanie zaniżona lub zawyżona. Lepiej prognozowane
są natomiast opady związane z frontami atmosferycznymi.
Kiedyś opracowywanie prognoz pogody było dużo trudniejsze. Wiele czynności trzeba
było wykonywać ręcznie, poczynając od naniesienia danych obserwacyjnych na mapę
synoptyczna, aby można było zanalizować aktualna sytuacje, aż po podanie ostatecznej
prognozy, która synoptyk opracowywał w oparciu o znajomość procesów rządzących
ruchem atmosfery, własna intuicje i doświadczenie. Znany w środowisku
meteorologicznym jest fakt, ze na podstawie tych samych map synoptycznych każdy
synoptyk może podać nieco odmienna prognozę, a to za sprawa dwóch ostatnich
czynników (intuicji i doświadczenia), które powodują, ze taka prognoza jest bardzo
subiektywna.
Obecnie dzięki hydrodynamicznym modelom atmosfery oraz dostępności komputerów
dużej mocy, stało sie możliwe tworzenie NUMERYCZNYCH PROGNOZ POGODY, tj.
prognoz wyliczanych przy użyciu superkomputerów na podstawie równań opisujących
zachowanie sie atmosfery. Takie prognozy są prognozami obiektywnymi, tzn.
niezależnie od tego ile razy zostałyby przeprowadzone obliczenia dla tego samego
początkowego stanu atmosfery, uzyskany wynik byłby taki sam.
Atmosfera ziemska jest skomplikowanym układem dynamicznym. Równania, które
opisują jej zachowanie są tak złożone (nieliniowe cząstkowe równania różniczkowe), ze
dokładne (analityczne) ich rozwiązanie nie jest możliwe. Można jednak uzyskać
rozwiązania przybliżone dzięki zastosowaniu do tych równań metod numerycznych.
W modelach numerycznych pola meteorologiczne są opisywane przez skończoną liczbę
punktów. Obliczenia wykonywane są w punktach nazywanych węzłami siatki. Odległość
w poziomie pomiędzy sąsiednimi węzłami definiuje pozioma rozdzielczość modelu. Im
jest ona mniejsza tym rozdzielczość jest lepsza i więcej szczegółów może być
uwzględnionych w modelu. Aby można było prawidłowo przewidzieć pogodę należy
przeprowadzić obliczenia nie tylko dla powierzchni Ziemi, ale również dla wyższych
poziomów atmosfery. Na to co sie dzieje przy powierzchni Ziemi maja zwłaszcza duży
wpływ procesy zachodzące w najniższej części atmosfery nazywanej warstwa graniczna
( w zależności od warunków meteorologicznych warstwa ta może mieć zasięg od kilkuset
metrów do kilku kilometrów, chociaż średnio przyjmuje sie za jej wysokość 1 km). Ilość
poziomów i ich rozkład w pionie definiują pionowa rozdzielczość modelu.
Procesy zachodzące w atmosferze charakteryzują sie szerokim zakresem skal
przestrzennych. O ile ruchy wielkoskalowe mogą być dosyć dobrze opisane przez model
to procesy charakteryzujące sie mała skala mogą być albo opisane niedokładnie, albo
znaleść sie poza zdolnością rozdzielcza modelu. Procesy zachodzące w malej skali
często maja jednak duże znaczenie i nie można ich pominąć. Dlatego stosuje sie
parametryzacje, które maja na celu uwzględnienie ich wpływu na zjawiska o większej
skali. Przykładem zjawiska wymagającego parametryzacji jest konwekcja, która jest
ważnym procesem w pionowej wymianie ciepła i wilgotności w atmosferze. Jej skala (110 km) jest znacznie mniejsza niż rozdzielczość obecnie używanych modeli.
Stosowane modele numeryczne można podzielić na: modele globalne (pokrywające cala
kule ziemska), modele regionalne i modele mezoskalowe. Wszystkie modele
charakteryzują sie określoną rozdzielczością. Najlepiej gdy ta rozdzielczość jest jak
największa. Zwiększenie rozdzielczości oznacza zmniejszenie kroku siatki, a to prowadzi
do wzrostu liczby punktów, w których należy przeprowadzić obliczenia. Dysponujemy
jednak komputerami o skończonej pojemności.
Idealnym rozwiązaniem byłby model globalny pracujący z duża rozdzielczością. Jednak
w takim modelu byłoby bardzo dużo punktów, w których należałoby liczyć prognozę.
Obecnie nie możemy sobie na to pozwolić ze względu na ograniczenia tak czasowe jak i
wynikające ze skończonej pojemności komputerów.
Często stosowanym sposobem rozwiązania tego problemu jest koncepcja zagnieżdżania
modeli. Tzn. model globalny liczony jest z niezbyt dużą rozdzielczością (dużym krokiem
siatki), następnie model obejmujący mniejszy obszar liczony jest z większą
rozdzielczością, z kolei inny model jest liczony dla jeszcze mniejszego obszaru i z
jeszcze większą rozdzielczością od poprzedniego. Każdy z modeli o dokładniejszej skali
otrzymuje dla swoich wartości brzegowych atmosferyczne zmienne stanu z modelu o
większej skali.
Urządzenia służące do określania prognozy pogody:
Klatka meteorologiczna
Klatka meteorologiczna to drewniana skrzynka ustawiona na wysokości 2 m nad
poziomem terenu, mająca przewiewne ściany, pomalowane na biało dla odbijania
promieni słonecznych, mieszcząca zestaw przyrządów meteorologicznych.
Prędkość i kierunek wiatru
Wiatromierz i anemometr to przyrządy służące do obserwacji kierunku i prędkości wiatru.
Wskazanie wiatromierza odczytuje sie z wychylenia płytki, a w anemometrze czaszowym
z prędkości obrotów wiatraczka, te zaś mierzone są natężeniem prądu, który wytwarza
prądnica, sprzężona z wiatraczkiem. Kierunek wiatru odczytuje sie na podstawie
ustawienia sie blaszanej chorągiewki, zwanej kurkiem, lub rękawa, czyli silnie
wydłużonego worka.
Pomiary wiatru są jednymi z trudniejszych ze względu na szybkie zmiany w kierunku i
prędkości jakie zachodzą nawet na tak małym terenie jak obszar średniej wielkości
miasta. Na jednej ulicy może wiać z północy z prędkością 25 km/h podczas gdy na innej
w tym samym czasie z południa z prędkością 10 km/h. Takie znaczne różnice powstają
na skutek zabudowań terenów miejskich, które powodują silne zawirowania powietrza i w
rezultacie trudne do zmierzenia rzeczywista prędkość i kierunek wiatru.
Ciśnienie atmosferyczne
Aneroid, barometr sprężynowy służą do pomiaru ciśnienia powietrza. Barometr jest
zaopatrzony w sprężyste pudlo z wypompowanym powietrzem. Ciśnienie zewnętrzne
powoduje wyginanie wieka pudla, czemu przeciwstawia sie jego sprężystość. Ruchy
wieka przenoszą sie na ruch wskazówki, która na skali pokazuje wielkość ciśnienia.
Barometr może być zaopatrzony dodatkowo w urządzenie piszące, które pozwala
prześledzić zmiany ciśnienia w ostatnim czasie. Taki barometr to barograf (aneroid
samopiszący), a zapis nazywa sie barogramem.
Barometr rtęciowy składa sie z otwartego zbiornika rtęci i wstawionej wen pionowej rurki
szklanej, zasklepionej u góry i próżnej. Ciśnienie wypycha rtęć do rurki do takiej
wysokości, w jakiej ciężar słupka zrównoważy ciśnienie powietrza. Barometr rtęciowy nie
zapisuje historii zmian ciśnienia.
Opady
Deszczomierz (pluwiometr, ombrometr) to przyrząd służący do mierzenia sumy opadów.
Zaopatrzony jest w walcowate naczynie o określonym polu górnego otworu oraz
menzurkę do pomiaru ilości wody. Samopiszący przyrząd do notowania sumy opadów to
pluwiograf (ombrograf).
Totalizator to deszczomierz z urządzeniem do samoczynnego opróżniania menzurki z
woda i rejestrowania ilości opadu. Ustawia sie go w trudno dostępnych miejscach np. na
szczytach górskich, a jego zapisy odczytuje sie raz na miesiąc lub jeszcze rzadziej.
Wilgotność powietrza
Higrometr - przyrząd do obserwacji względnej wilgotności powietrza przy wykorzystaniu
właściwości wydłużania sie ludzkiego włosa wskutek zwiększonej wilgotności.
Samopiszący higrometr nazywa sie higrografem, a jego zapis - higrogramem.
Psychrometr - przyrząd do obserwacji względnej wilgotności powietrza. Składa sie on z
dwu termometrów: suchego i zwilżonego. Termometr suchy wskazuje aktualna
temperaturę powietrza, termometr zwilżony ma na zbiorniczek naciągnięta batystowa
"koszulkę" drugim końcem zanurzona w wodzi. Wskazuje on temperaturę w zasadzie
niższa od aktualnej temperatury powietrza. Jego temperaturę obniża bowiem utrata
ciepła na odparowanie wody. Różnica miedzy wskazaniami obu termometrów jest tym
większa, im suchsze powietrze, im bardziej intensywne parowanie wody.
Ewaporometr - przyrząd do pomiaru zdolności parowania z wolnej powierzchni wodnej
przez zważenie ubytku wody.
Lizymetr - przyrząd do pomiaru parowania i transpiracji z gruntu pokrytego roslinnoscia.
Jest to urządzenie wielkich rozmiarów. Na wielkiej wadze znajduje sie caly blok gleby
wraz z roślinnością.
Temperatura powietrza
Termometr - to dobrze wszystkim znany przyrząd do pomiaru temperatury.
W meteorologii używa sie termometru stacyjnego do pomiaru aktualnej temperatury
powietrza. Jest on zaopatrzony w skale Celsjusza. Składa sie ze zbiorniczka z rtęcią i
złączonej z nim rurki, zasklepionej u góry. Pod wpływem rozgrzewania sie rtęć
powiększa swa objetość, podnosi jako słupek w rurce i wskazuje wysokością swego
słupka temperaturę. Przy silnych mrozach, ponieważ rtęć zamarza w temperaturze -39
st. C, używa sie termometrów alkoholowych.
W klatce meteorologicznej znajduje sie ponadto termometr maksymalny - jest to
termometr rtęciowy z przewężona rurka powyżej zbiorniczka. Po podniesieniu sie słupka
rtęci przy najwyższej temperaturze, po ochłodzeniu słupek nie opada - pokazuje wiec
najwyższą temperaturę miedzy obserwacjami. Po dokonaniu odczytu strzepuje sie
termometr, tak aby słupek wrócił do dolnego położenia.
Trzecim termometrem jest termometr minimalny, wskazujący najniższa temperaturę w
okresie miedzy obserwacjami. Jest on napełniony cieczą - toluenem lub alkoholem. W
rurce znajduje sie pręcik zakończony rozszerzona główka. Termometr ustawia sie niemal
poziomo; kiedy obniża sie temperatura, kurczy sie alkohol (toluen) i wciąga za sobą
pręcik; kiedy temperatura wzrasta , słupek alkoholu wydłuża sie, ale nie popycha
pręcika, lecz go opływa - pręcik wskazuje nadal najniższa temperaturę.
Dodatkowo używa sie termometrów samopiszących - termografów. Są one zaopatrzone
w urządzenie zegarowe poruszające bęben, na którym piórko dokonuje zapisu przebiegu
temperatury. Zapis termografu nazywa sie termogramem.
Sonda meteorologiczna (balon meteorologiczny)
to maleńki balonik zaopatrzony w niezbędne przyrządy meteorologiczne wypuszczany
po to aby zbadać warunki atmosferyczne jakie panują w wyższych warstwach atmosfery.
Taki balonik jest wypuszczany dwa razy dziennie w 1100 punktach na całym świecie.
Wyniki pomiarów (temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne) wysyłane są do
stacji meteorologicznej droga radiowa, gdzie następuje dalsze ich przetwarzanie, a także
wykorzystanie w prognozach.
Radar meteorologiczny
Radar to urządzenie wykorzystujące fale radiowe do wykrywania i określania położenia
obiektów. W meteorologii radar wykrywa opady, chmury, burze oraz inne zjawiska
atmosferyczne.
Sztucznesatelity
Sztuczne satelity krążące wysoko nad Ziemia pozwalają na obserwacje chmur na
wszystkich poziomach atmosfery nad oceanami i ladami. Na podstawie zdjęć
pochodzących ze sztucznych satelitów można wykryć bardzo groźne zjawiska
meteorologiczne jak huragany, a także śledzić ich ruch przez co służby meteorologiczne
mogą ostrzec dane rejony o ewentualnym zagrożeniu.
Poniżej znajdują się najświeższe mapy i zdjęcia obrazujące stan aktualnej pogody w
naszym regionie.
Mapa satelitarna serwisu sat24, mapa ostrzeżeń serwisu ESTOFEX, aktualna pogoda,
mapa systemu Meteoalarm, aktualne ciśnienie oraz ostatnia dobowa suma opadu.
Informacje na temat aktualnej pogody można uzyskać pod adresem WWW
http:// wester.icm.edu.pl/
http://www.imgw.pl
http://www.twojapogoda.pl
http://www.topr.pl
http://www.wetteronline.de
http://www.wetterzentrale.de
www2.wetter3.de
http://www.westwind.ch
http://earthobservatory.nasa.gov/
http://www.nnvl.noaa.gov/
http://www.nhc.noaa.gov/
http://www.clod9tours.com
Klasyfikacja chmur
Rodzaj
chmur
Gatunki
Cirrus
fibratus
uncinus
spissatus
castellanu
s
floccus
Formy
specjalne i
Odmiany
zjawiska
towarzyszą
ce chmurze
Przykłady[4]
intortus
radiatus
mammatus
vertebratus
duplicatus
Cirrus fibratus vertebratus
stratiformi
s
lenticulari
undulatus
Cirrocumulus s
lacunosus
castellanu
s
floccus
Cirrus spissatus
virga
mammatus
Cirrocumulus stratiformis
Cirrostratus
fibratus
duplicatus
nebulosus undulatus
Cirrostratus nebulosus undulatus
Altocumulus
stratiformi
s
lenticulari
s
castellanu
s
floccus
translucid
us
perlucidus
opacus
virga
duplicatus mammatus
undulatus
radiatus
lacunosus
Altocumulus stratiformis
perlucidus
translucid
us
perlucidus
opacus
duplicatus
undulatus
radiatus
Altostratus
virga
praecipitati
o
pannus
mammatus
Altostratus translucidus
stratiformi
s
lenticulari
Stratocumulus
s
castellanu
s
translucid
us
opacus
duplicatus
undulatus
radiatus
lacunosus
mammatus
virga
praecipitati
o
Stratocumulus stratiformis
perlucidus
Stratus
opacus
nebulosus translucid
fractus
us
undulatus
praecipitati
o
Stratus fractus zbliżony do
nebulosus
Cumulus
humilis
mediocris
radiatus
congestus
fractus
pileus
velum
virga
praecipitati
o
arcus
pannus
tuba
Cumulus humilis
Nimbostratus
praecipitati
o
virga
pannus
Nimbostratus
Cumulonimb calvus
us
capillatus
Chmury wysokie
praecipitati
o
virga
pannus
incus
mammatus
pileus
velum
arcus
tuba
Cumulonimbus capillatus incus
CHMURY ŚREDNIE
CHMURY NISKIE
CHMURY PIONOWE

Podobne dokumenty