z tytułu 100% u

Transkrypt

z tytułu 100% u
WARUNKI UBEZPIECZENIA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W FIRMIE InterRisk S.A. Vienna
Insurance Group
Rodzaj Świadczenia
- z tytułu 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 100% Sumy
Ubezpieczenia (SU)
- z tytułu 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 1% SU
- zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i
środków pomocniczych - do 30% SU
- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów - do 30% SU
- śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar
mózgu) - 100% SU
- z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowe świadczenie - 1% SU
- zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - 10% SU
- śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowe
świadczenie - 10% SU
- pogryzienie przez psa - jednorazowe świadczenie - 1% SU
- zwrot kosztów leczenia na terenie RP - do 500 zł.
- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 15 zł./dzień
- zwrot kosztów porady psychologa - do 500 zł.
Firma udziela również ochrony klasom sportowym oraz uczniom pozostałych klas w czasie ich
zajęć sportowych (treningi, zawody), zarówno w szkole (SKS) jak i w poza szkolnych sekcjach
(klubach) sportowych. Składka ulega wówczas podwyższeniu o 25%.

Podobne dokumenty