Zgon ubezpieczonego w wyniku

Transkrypt

Zgon ubezpieczonego w wyniku
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
1. formularz zgłoszenia zgonu
2. deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia
3. dowód toŜsamości uprawnionego (dowód osobisty, tymczasowy DO, paszport, karta pobytu,
prawo jazdy – emisji od 07.1999)
4. odpis skrócony aktu zgonu
5. karta zgonu lub inna dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę zgonu w celu
wykluczenia przesłanek do odmowy
6. do wypłaty świadczenie z tytułu osierocenia dziecka ubezpieczonego własnego a takŜe
przysposobionego lub pasierba potrzebne są dodatkowo: odpis skrócony aktu urodzenia lub
dokument potwierdzający toŜsamość dziecka, zaświadczenie ze szkoły/uczelni dla dzieci w
wieku 18-25 lat albo zaświadczenie o niezdolności do pracy, oświadczenie opiekuna
prawnego dziecka odbierającego świadczenie w imieniu małoletniego dziecka, postanowienie
sądu o przysposobieniu dziecka, akt zgonu rodzica i akt małŜeństwa pozostałego przy Ŝyciu
rodzica w razie osierocenia pasierba
7. karta zgonu lub inna dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę zgonu, np.: karta
informacyjna leczenia szpitalnego, dokumentacja z pogotowia ratunkowego, historia choroby,
zaświadczenie o przyczynie zgonu – o ile dokumentacja taka nie została juŜ dostarczona
8. potwierdzenie okoliczności wypadku (dokumentacja z policji/prokuratury/sądu, protokół
powypadkowy) – w razie potrzeby
9. dokument upowaŜniający do prowadzenia pojazdu oraz wynik badania stanu trzeźwości – w
przypadku, gdy ubezpieczony kierował jakimkolwiek pojazdem
10. wynik badania stanu trzeźwości oraz wynik badania na zawartość w organizmie
ubezpieczonego substancji lub środków określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia
np. narkotyków, środków odurzających, o ile istnieje moŜliwość uzyskania takich informacji –
w ubezpieczeniach: na Ŝycie typ P oraz pracowniczym typ P Plus