(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161z późn

Transkrypt

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161z późn
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Numer sprawy: IGKM. 271.17.2012
Poddębice, 2012-09-20
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania:
Wykonanie robót budowlano- montażowych obejmujących dokończenie inwestycji
pn. CENTRUM TURYSTYKI I REKREACJI - KRAINA BEZ BARIER w miejscowości Byczyna
Gmina Poddębice działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161z późn.zm.) w odpowiedzi na
skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia informuje:
Pytanie 15
Proszę o potwierdzenie, że wykonawca udziela gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia zgodnie
z gwarancją producenta.
Odpowiedź.
Zamawiający żąda , aby wykonawca na cały przedmiot zamówienia udzielił gwarancji zgodnie
z § 16 ust 2. projektu umowy
Pytanie 16
Prosimy o przekazanie wykazu ilościowo-rzeczowego materiałów i urządzeń ( dla poszczególnych branż), które
Zamawiający zamierza przekazać wykonawcy do wbudowania lub zainstalowania (jako materiał
Zamawiającego) w przedmiocie tego przetargu wraz z odpowiednimi dokumentami jakościowymi.
Odpowiedź.
Zamawiający nie zamierza przekazywać wykonawcy materiałów do wbudowania bądź też
zainstalowania
Pytanie 17
Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca wystawi fakturę za wykonane i odebrane roboty( obiekty) ze stawką
VAT w wysokości obowiązującej w dniu fakturowania,
Odpowiedź
Zgodnie z § 9 ust. 1 projektu umowy zmiana stawki podatku VAT nie spowoduje zwiększenia
wynagrodzenia brutto.
Pytanie 18
Prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z czyszczeniem zasobów wodnych i regulacją skarp zbiorników
wodnych nie jest przedmiotem tego przetargu.
Odpowiedź.
Zamawiający potwierdza że roboty związane z czyszczeniem zasobów wodnych i regulacją skarp zbiorników
wodnych nie jest przedmiotem tego przetargu.
Pytanie 19
Czy Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do kierowników robót min. 5 lat praktyki zawodowej oznacza min.
5 lat od momentu rozpoczęcia pierwszej pracy zawodowej?
Odpowiedź.
Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do kierowników robót wymagana jest min. 5 lat praktyki zawodowej
jako kierownik robót od momentu rozpoczęcia pierwszej pracy zawodowej
Pytanie 20
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera wiele elementów nie ujętych w załączniku nr 7 do SIWZ oraz
przedmiarach robót. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. IH S1WZ oraz § 1. pkt. 2 projektu umowy
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają jedynie załącznik nr 7 do SIWZ oraz przedmiary robót.
Odpowiedź.
Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót, opis robót do wykonania które
należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną i wykonawczą oraz specyfikacją techniczną
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
wykonania i odbioru robót, a także ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i standardami
w tym zakresie. Wykonawca winien w swojej ofercie ująć koszt czynności, robót lub innego rodzaju
detali nieobjętych niniejsza dokumentacją przetargową, przedmiarem robót, czy specyfikacja
techniczną wykonania i odbioru robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności
wykonania robót celu jakiemu mają służyć.
Pytanie 21
W jaki sposób zamawiający planuje rozliczyć/zrealizować roboty konieczne do wykonania w celu uzyskania
pozwolenia na użytkowanie które nie są ujęte przedmiocie zamówienia.
Odpowiedź
W ocenie zamawiającego wszystkie elementy zostały ujęte w niniejszym postępowaniu przetargowym w celu
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wykonawca winien w swojej ofercie ująć koszt czynności,
robót lub innego rodzaju detali nieobjętych niniejsza dokumentacją przetargową, przedmiarem robót,
czy specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia
poprawności wykonania robót celu jakiemu mają służyć.
Pytanie 22
W związku z rozbieżnościami między opisem robót budowlano-montażowych, zał. nr 7 do SIWZ
a dokumentacją projektową, prosimy o określenie czy balustrady na trybunach oraz budynku zaplecza mają
być wykonane ze stali kwasoodpornej czy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo?
Odpowiedź
Zamawiający udzielił już odpowiedzi, że stal kwasoodporna
Pytanie 23
Czy kabiny dla zawodników przy boiskach A i B wchodzą w zakres tego zamówienia?
Odpowiedź.
Kabiny dla zawodników przy boiskach A i B nie stanowią przedmiotu tego zamówienia.
Pytanie 24
Prosimy o podanie wymaganego okresu pielęgnacji zieleni po jej odbiorze końcowym.
Odpowiedź.
Wymagany okres pielęgnacji zieleni po jej odbiorze końcowym wynosi 1 rok.
Pytanie 25
Zamawiający w dokumentacji przetargowej zaznaczył, że nawierzchnia na placu zabaw powinna
posiadać certyfikat TUV 7208 63223 001. Jest to nr certyfikatu jaki uzyskał konkretny producent.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej innego producenta, spełniającego
wymogi normy EN 1177 oraz posiadającej raport z badań lub certyfikat potwierdzający za zgodność
z powyższą normą?
Odpowiedź.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej innego producenta, spełniającego wymogi
normy EN 1177 oraz posiadającej raport z badań lub certyfikat potwierdzający za zgodność z powyższą normą.
Pytanie 26
Czy ławki w ilości 20 szt. oraz kosze w ilości 10 szt. wskazane w projekcie stanowią przedmiot tego
zamówienia?
Odpowiedź.
Ławki w ilości 10 szt. oraz kosze w ilości 20 szt. nie stanowią przedmiotu tego zamówienia
Pytanie 27
Czy w zakres zamówienia wchodzi montaż tablic wyników? Jeśli tak to prosimy o podanie lokalizacji, ilości
i parametrów technicznych?
Odpowiedź.
W zakres zamówienia nie wchodzi montaż tablic wyników.
Pytanie 28
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże wykonawcy zbiornik nr Z4 w pełni przygotowany do
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
wykonania Ogrodu Botanicznego.
Odpowiedź.
Zbiornik nr Z4 w pełni przygotowany jest do wykonania Ogrodu Botanicznego,
Pytanie 29
Czy zarybienie stawów leży w gestii Wykonawcy? Jeśli tak to prosimy o przekazanie specyfikacji.
Odpowiedź
W gestii Wykonawcy nie leży zarybienie stawów
Pytanie 30
Legenda do rysunku Dl „Plan sytuacyjno wysokościowy" projektu wykonawczego, Tom l/Tom 1 cz 7
jest nieczytelna. Prosimy o udostępnienie czytelnej wersji rysunku.
Odpowiedź.
Obowiązująca wersja rysunku została umieszczona w zakładce 31 – zał. Nr 19
Pytanie 31
Na rysunkach:
nr PDB:PK:A:PZT:GT Plan zagospodarowania terenu PB.
nr PBD:P\V:A:DFA:1 Plan zagospodarowania terenu PW,
nr Dl Plan sytuacyjno wysokościowy projektu wykonawczego Tom 1 cz. 7, przedstawione są różne układy
zagospodarowania terenu w zakresie chodników, dróg, ogrodzeń, pomostów i terenów zielonych. Prosimy o
odpowiedź, który rysunek przedstawia zakres będący przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź.
W załączniku projekt zagospodarowania przedstawione są układy zagospodarowania terenu w zakresie
chodników, dróg, ogrodzeń, pomostów i terenów zielonych będące przedmiotem zamówienia - w zakładce 31
– zał. Nr 19
Pytanie 32
Prosimy o uszczegółowienie rysunku D-l „Plan sytuacyjno-wysokościowy" projektu wykonawczego, Tom
l/Tom 1 cz 7 w zakresie układu chodników. Odnosząc się do opisów nie jest możliwe precyzyjne ustalenie
granic ciągów pieszych i chodników.
Odpowiedź.
W załączniku projektu zagospodarowania sporządzonym na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1: 500
przedstawione są układy w zakresie chodników, dróg, będące przedmiotem niniejszego zamówienia.
Pytanie 33
Na wizji lokalnej stwierdzono brak ścieku z kostki szer. 30cm na odcinku 0+75,00 do 1-20 trasy TL
Czy w zakresie prac wykonawcy jest poprawne wykonanie w/w elementu?
Odpowiedź.
Poprawne wykonanie tego elementu wchodzi w zakres wykonawcy.
Pytanie 34
Prosimy o przekazanie pozwolenia wodno-prawnego.
Odpowiedź.
Pozwolenie wodno - prawne zostało przekazane.
Pytanie 35
Prosimy o potwierdzenie informacji czy rynny i rury spustowe zlokalizowane przy zadaszeniu trybun mają być
wyposażone w kabel grzewczy zamontowany na dystansach, sprowadzony poniżej strefy przemarzania?
Odpowiedź.
Rynny i rury spustowe zlokalizowane przy zadaszeniu trybun mają być wyposażone w kabel grzewczy.
Pytanie 36
Na rzucie dachu (rys. PDB:P:A:l:d8) jako odwodnienie dachu budynku zaplecza podano system Pluvia
z podgrzewanymi koszami spustowymi. Na wizji lokalnej stwierdzono zamontowanie odwodnienia
grawitacyjnego Dallbit. Prosimy o potwierdzenie, że wykonana instalacja została odebrana i stanowi
docelowe rozwiązanie odwodnienia dachu.
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Odpowiedź.
Wg projektu wykonawczego BUDYNEK ZAPLECZA -TOM 4 CZĘŚĆ 1
INSTALACJA WOD-KAN i C.C.W . Instalacja kanalizacji deszczowej w budynku zaplecza
Ścieki deszczowe z dachu budynku zaplecza odprowadzone będą projektowanej kanalizacji
deszczowej na terenie działki.
Dla odprowadzenia wód deszczowych z dachów zostały przewidziane:
-5 sztuk ogrzewanych wpustów dachowych,
- wewnętrzne rury spustowe Dn160 obudowane i zaizolowane wg proj. architektury
Przewody odpływowe ułożone będą w stropie podwieszonym i pod płytą budynku. U podstaw pionów
montować rewizje. Należy zapewnić dostęp do rewizji poprzez zamontowane drzwiczki w obudowie
pionu. Rozwiązania materiałowe - przewody
- poziomy k.d. pod posadzką oraz piony k.d.- przewody z rur i kształtek z polietylenowych
kanalizacyjnych zgrzewanych doczołowo typ HD-PE . Zastosowano system grawitacyjnego
odwodnienia dachów- tak wynika z projektu Instalacji.
Pytanie 37
Czy Zamawiający potwierdza, że rozliczenie zadania nastąpi pięcioma fakturami?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że rozliczenie zadania nastąpi pięcioma fakturami.
Pytanie 38
Czy zgodnie z prognozowanym harmonogramem realizacji robót Zamawiający potwierdza, że faktury za
wykonanie poszczególnych obiektów będą wystawione w końcowym okresie realizacji inwestycji?
Odpowiedź.
Wykonawca winien wystawić faktury po zrealizowaniu poszczególnych obiektów wynikających
z umowy zgodnie z §3 ust.2 umowy.
Pytanie 39
W projekcie architektoniczno-budowlanym wykonawczym TOM 2 w pkt. 8.11, 8.12 mowa jest o sprzęcie
gaśniczym, oznakowaniu budynku i opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Prosimy
o potwierdzenie czy owy sprzęt gaśniczy, oznakowanie budynku i instrukcja bezp. pożarowego jest przedmiotem
zamówienia.
Odpowiedź.
Zamawiający potwierdza, że sprzęt gaśniczy oraz jego elementy są przedmiotem niniejszego zamówienia.
Pytanie 40
Prosimy o przekazanie projektu technicznego elewacji wentylowanej budynku zaplecza.
Odpowiedź Pełna dokumentacja została udostępniona
Pytanie 41
Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wyposażenia Sali konferencyjnej w meble (krzesła, fotele, stoły,
itp.) nie są przedmiotem tego przetargu. Jeżeli tak, to prosimy o przekazanie parametrów funkcjonalnoużytkowych oraz zestawienia ilościowego tych mebli i wyposażenia.
Odpowiedź.
Zamawiający potwierdza, że dostawa i montaż wyposażenia Sali konferencyjnej w meble (krzesła, fotele, stoły,
itp.) nie są przedmiotem tego postępowania przetargowego.
Pytanie 42
Prosimy o określenie czy Wykonawca ponosi koszty związane z zajęciem pasa drogowego przy układaniu
kabla zasilającego SN z linii napowietrznej do stacji transformatorowej.
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Odpowiedź.
Wykonawca ponosi koszty związane z zajęciem pasa drogowego przy układaniu kabla zasilającego SN z linii
napowietrznej do stacji transformatorowej.
Pytanie 43
Przedmiar robót wskazuje na wykonanie ogrodzenia o parametrach niezgodnych z załączoną w
dokumentacji przetargowej kartą katalogową oraz z zamontowanym na obiekcie ogrodzeniem. Prosimy
o doprecyzowanie, który rodzaj ogrodzenia należy wycenić.
Odpowiedź.
Należy wycenić wykonanie ogrodzenia o parametrach zgodnych z dokumentacją techniczną z załączoną
w dokumentacji przetargowej kartą katalogową oraz z zamontowanym na obiekcie ogrodzeniem.
Pytanie 44
Na podstawie wizji lokalnej i przekazanej dokumentacji projektowej stwierdzamy, że pozostało do wykonania
ok. 900 mb ogrodzenia zewnętrznego, a nie 500mb jak wskazuje przedmiar. Prosimy o podanie ilości
ogrodzenia, które należy wycenić w ofercie.
Odpowiedź.
Należy wycenić w ofercie ok. 900 mb ogrodzenia zewnętrznego.
Pytanie 45
Na planie zagospodarowania terenu pokazane są bramy przy budynku zaplecza oraz przy parkingach.
Prosimy o podanie ilości bram i furtek (oraz ich wymiarów), które należy wycenić w ofercie bądź potwierdzić,
że w ofercie należy wycenić tylko jedną bramę z furtką zgodnie z przedmiarem robót drogowych Lp. 50 d.8
Odpowiedź.
Zamawiający informuje, że bramy i furtki należy wykonać zgodnie z projektem architektoniczno –
wykonawczym – Tom2/C3, architektura , karty katalogowe.
Pytanie 46
Prosimy o dostarczenie rozwiązania przejścia ogrodzenia przez ciek wodny przy stawach Zl i Z4.
Odpowiedź.
Z uwagi na wykonanie przez Zamawiającego przepustu na cieku wodnym, ogrodzenie należy realizować jak na
pozostałym terenie
Pytanie 47
Jaką izolację i jakiej grubości w metodzie lekkiej-mokrej ocieplenia ścian należy wycenić: wskazany w projekcie
budowlanym styropian EPS 100-038 czy wełnę mineralną wymienioną w przedmiarze Lp. 80, dl7?
Odpowiedź
Zgodnie z dokumentacją budowlaną.
Pytanie 48
Przedmiar robót oraz załącznik numer 7 do S1WZ nie przewidują wykonania warstw podbudowy, konstrukcji
oraz wykończenia podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych. Prosimy o potwierdzenie,
iż w/w roboty wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia oraz przekazanie niezbędnej dokumentacji projektowej
i dopisanie pozycji przedmiarowej.
Odpowiedź.
Zamawiający potwierdza, że warstwy podbudowy, konstrukcji oraz wykończenia podjazdu dla
niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.
Pytanie 49
Czy Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do zapisu w punkcie V. 1.2.1 SIWZ wykonawca winien się
wykazać jedną robotą budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego
o podanych parametrach?
Odpowiedź
Tak
Pytanie 50
Prosimy o przekazanie protokołów prób szczelności na wykonane i odebrane przez Zamawiającego, sieci wodkan.
Odpowiedź.
Protokoły z próby szczelności zostały dołączone do materiałów przetargowych – zakładka nr 13
załącznik nr 17
Pytanie 51
Załącznik nr 7 w ostatniej pozycji dla zakresu instalacji sanitarnych podaje, że należy pod boiskiem
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
„A" wyposażyć studzienki pompowania kondensatu, zlokalizowane poza obszarem boiska „A" wykonać
rurociąg zrzutowy tłoczny PE 32 - 2kpl. Prosimy o wyjaśnienie w jakie elementy należy wyposażyć te
studzienki i o dostarczenie odpowiednich rozwiązań rysunkowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót
w tych zakresach.
Odpowiedź
Studzienki należy wyposażyć w pompę kondensatu, rurociąg tłoczny łączący pompę z podejściem
kanalizacyjnym i zasilaniem elektrycznym pompy. Pompa sterowana pływakiem. Rysunki są zamieszczone
w dokumentacji sieci zewnętrzne i sieci wod. –kan.
Pytanie 52
W opisie technicznym do projektu instalacji wentylacji podano temperaturę powietrza wentylacyjnego po
przejściu przez wymiennik gruntowy w okresie letnim na poziomie +80 °C. Prosimy o przesłanie korekty
i podanie prawidłowej temperatury powietrza za wymiennikiem gruntowym dla warunków letnich.
Odpowiedź.
0
18 C
Pytanie 53
W układach NW-3, NW-4 oraz NW-5 odległości czerpni od wyrzutni pokazanych na rzucie dachu są zgodne
z obowiązującymi przepisami. Prosimy o wprowadzenie korekty w dokumentacji.
Odpowiedź.
projekt został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę z zakresu SANEPID
i BHP.
Pytanie 54
Prosimy o przesłanie projektu wykonawczego na posadowienie zbiornika p. poż. wraz z towarzyszącymi
instalacjami i obiektami. Dostarczyć należy przekroje budynku i instalacji zbiornika oraz rzędne ich
posadowienia. Zwracamy uwagę, że przy napełnianiu stawów położonych obok, poziom wód gruntowych
znacznie się podwyższy. W tej sytuacji zbiornik V--100m3 winien mieć specjalne obciążniki przeciwwyporowe,
a studnia ssawna i pompownia odpowiednio zaprojektowana. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości oraz o
wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentacji.
Odpowiedź.
Rzędne posadowienia studni zbiorczej (ssawnej) Dn 2000 spod 121.30 m n. p.m
Rzędne posadowienia zbiornika p.poż.Dn2000 spód 122,45 gora 124,45
Rys. w projekcie „TOM 2 CZĘŚĆ 1 SIECI ZEWNĘTRZNE SIECI WOD-KAN
B:PW:SZ:WK:5 – PRZYŁĄCZE WODY DO ZBIORNIKA P.POŻ-PROFIL
B:PW:SZ:WK:6 – SIEĆ HYDRANTOWAP. POŻ-PROFIL
Powyższe uwzględnia opis techniczny. Zaprojektowano dodatkowe dociążenie i ustabilizowanie
zbiornika poprzez obetonowanie chudym betonem od wysokości 1/2 rury do 0,30m ponad jej wierzch.
Pytanie 55
Dotyczy przepompowni p. poż. ze studnią zbiorczą. Zwracamy uwagę, że na rysunkach projektu
wykonawczego pominięto połączenie zbiornika p-poż. z instalacją studni zbiorczej. Prosimy o informację czy
jest to przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie rysunków i przedmiarów robót w tym
zakresie.
Odpowiedź.
Rura dopływowa ze zbiornika do studni zbiorczej(ssawnej)Dn250 PVC PN10
L=2.0m spadek 2%
Jest na rys. „TOM 2 CZĘŚĆ 1 SIECI ZEWNĘTRZNE SIECI WOD-KAN”
P:PW:SZ:WK:7A –POMPOWNIA P.POŻ. WRAZ ZE STUDNIĄ- PRZEKRÓJ A-A
P:PW:SZ:WK:7B –POMPOWNIA P.POŻ. WRAZ ZE STUDNIĄ- PRZEKRÓJ B-B
Pytanie 56
W części projektowej konstrukcyjnej określono odwodnienie dachu poprzez system ciśnieniowy, natomiast
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
w części instalacyjnej poprzez kanalizację grawitacyjną. W związku z powyższymi rozbieżnościami oraz faktu,
że podczas wizji lokalnej stwierdzono wykonanie przedmiotowej kanalizacji deszczowej w systemie
grawitacyjnym, prosimy o potwierdzenie odbioru ww. robót i stwierdzenie, że instalacja ta nie podlega
przebudowie, nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź.
Wg projektu wykonawczego
BUDYNEK ZAPLECZA
TOM 4 CZĘŚĆ 1
INSTALACJA WOD-KAN i C.C.W
Instalacja kanalizacji deszczowej w budynku zaplecza
Ścieki deszczowe z dachu budynku zaplecza odprowadzone będą projektowanej kanalizacji
deszczowej na terenie działki.
Dla odprowadzenia wód deszczowych z dachów zostały przewidziane:
- szt.5 -wpusty dachowe ogrzewane,
- wewnętrzne rury spustowe Dn160 obudowane i zaizolowane wg proj. architektury
Przewody odpływowe ułożone będą w stropie podwieszonym i pod płytą budynku. U podstaw pionów
montować rewizje. Należy zapewnić dostęp do rewizji poprzez zamontowane drzwiczki w obudowie
pionu. Rozwiązania materiałowe - przewody
- poziomy k.d. pod posadzką oraz piony k.d.- przewody z rur i kształtek z polietylenowych
kanalizacyjnych zgrzewanych doczołowo typ HD-PE .
Zastosowano system grawitacyjnego odwodnienia dachów - tak wynika z projektu instalacji.
Pytanie 57
W dokumentacji brak jest elementów sterowania instalacją zraszania i nawadniania boisk. Prosimy
o potwierdzenie, że na obecnym etapie inwestycji wykonano i odebrano pełną automatykę instalacji
nawadniającej i zraszającej boisk, wraz z centralką sterującą i pozycje te nie wchodzą w zakres przedmiotu
zamówienia.
Odpowiedź
W przedmiocie niniejszego zamówienia jest wykonanie sterowania instalacji zraszaczy boisk oraz
zamontowanie sterownika, który jest w posiadaniu zamawiającego i oraz pompy
Pytanie 58
W związku z brakiem w dokumentacji wykonawczej sprecyzowania roztworu glikolu z wodą prosimy
o podanie parametrów czynnika. Prosimy także o doprecyzowanie z przedmiaru
img-820085808 pozycji nr 61: Stacja do napełniania instalacji solarnej wraz z czynnikiem - brak elementu
w projekcie wykonawczym. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe pozycje wchodzą w zakres przedmiotu
zamówienia.
Odpowiedź
Parametry czynnika to - Sunex ECO MPG-P oparty na glikolu propylenowym
Pytanie 59
W związku z brakiem w udostępnionej dokumentacji pozycji przedmiarowych dotyczących dodatku za
wykonanie lutowania twardego rurociągów miedzianych prosimy o wpisanie robót do Opisu przedmiotu
zamówienia w załączniku nr 7 oraz uzupełnienie przedmiaru o poniższe pozycje:
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KNR 2-15 0634 - analogia Połączenia lutowane rur miedzianych lutem twardym szt. 150
Odpowiedź
Wykonawca winien wycenić te pozycje. Zamawiający podkreśla, że przedmiary mają charakter wyłącznie
pomocniczy i nie muszą zawierać wszystkich pozycji.
Pytanie 60
W projekcie występują 2 szafki hydrantowe wnękowe, a w przedmiarze img-820085304 w pozycji nr 4d.l jest 1
sztuka. W związku z rozbieżnościami między przedmiarem a projektem, co do ilości, prosimy o potwierdzenie,
że przedmiotem zamówienia jest 1 szafka hydrantowa wnękowa.
Odpowiedź.
W budynku zaprojektowano 2 szafki hydrantowe
Pytanie 61
W przedmiarze img-820085304 w pozycji nr 22d.2 wyszczególniono 3 szt. zaworów DN65, w projekcie
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
wykonawczym wewnętrznej instalacji wodociągowej występuje jeden zawór, jako „elektromagnetyczny zawór
!>
odcinający, sterowany presostatami zamontowanymi na przewodach zasilających inst. wody hydrantowej .
Prosimy o doprecyzowanie, że 1 szt. z przedmiotowej pozycji dotyczy właśnie tego typu urządzenia
i potwierdzenie, że jest przedmiotem tego zamówienia.
Odpowiedź.
Tak 1 szt.
Pytanie 62
Prosimy o wyjaśnienie występowania w dokumentacji wykonawczej wew. instalacji wodociągowej oraz
roli pompy CR15-6 Grundfoss na odcinku zraszania i podlewania boisk (rysunek nr P.PW.IS.WK.3).
W przypadku uznania zasadności elementu projektu prosimy o wpisanie robót do Opisu przedmiotu zamówienia
w załączniku nr 7 oraz uzupełnienie przedmiaru o poniższe pozycje:
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem KNR 7-07 0101-01 Montaż Pompy CR15-6 Grundfoss
szt. 1,00
Odpowiedź.
Wg projektu wykonawczego
TOM 2 CZĘŚĆ 1
SIECI ZEWNĘTRZNE
SIECI WOD-KAN
6. NAWADNIANIE BOISK
Nawadnianie boisk projektuje się poprzez system zraszaczy
Boiska przeznaczone do zraszania:
-Boisko nr 1 - o wymiarach 119 m x 76m – trawa syntetyczna
-Boisko nr 2 - o wymiarach 115 m x 76m – trawa naturalna
6.1.Źródło zasilania
Dla zapewnienia prawidłowej pracy systemów zraszania obu boiska powinny zostać spełnione
następujące warunki w źródle zasilania:
- wydajność Q = 20 m3/h
- dla ciśnienia p = 8 bar
Źródłem dla instalacji zraszaczowej będzie woda z wodociągu, dostarczana do budynku zaplecza.
Na podłączeniu wody do instalacji zraszaczy zamontować wodomierz MW65/ i zawory odcinające
fig. 215 ø80 oraz zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA Dn65.
Do obliczeń pompy założono, że w sieci miejskiej mamy do dyspozycji 3 bar.
Przyjęto, że dla zaopatrzenia w wodę obu boisk będzie służyła jedna pompa np. typu Grundfos CR 156, którą należy umieścić w pom. technicznym w budynku zaplecza.
Zastosowanie pojedynczej pompy nie powoduje kolizji w użytkowaniu obu boisk, ponieważ trawa
syntetyczna będzie zraszana tylko w ciągu dnia dla potrzeb poprawienia komfortu gry zawodników.
Trawa naturalna będzie natomiast nawadniana w godzinach nocnych.
Pompę należy wyposażyć w armaturę odcinająca oraz zabezpieczenie przed sucho biegiem.
Pompa będzie uruchamiana automatycznie przez sterowniki systemu nawadniającego.
Zaprojektowana pompa jest konieczna dla prawidłowej pracy systemu zraszania boisk
Pytanie 63
W projekcie wykonawczym instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej występują 3szt. zaworów
odcinających DN65, 1 szt. zaworu typu EA DN65 oraz wodomierz typu MW65 - elementy zlokalizowane na
nitce zasilenia wodociągu zraszania i podlewania boisk. W związku z brakiem w opisie przedmiotu
zamówienia oraz pozycji przedmiarowych dotyczących tych robót prosimy o potwierdzenie, że
powyższe przedmioty nie wchodzą w zakres robót zleconych lub o wpisanie robót do Opisu przedmiotu
zamówienia w załączniku nr 7 oraz uzupełnienie przedmiaru o poniższe pozycje:
L.p. Podstawa Opis i wy liczenia j.m. Poszcz. Razem
KNR-W 2-15 0132-07 Montaż zaworu DN65 szt. 3
KNR-W 2-15 0130-06 Montaż zaworu EA DN65 szt. 1
KNR 2-15 0118-04 Montaż wodomierza MW65 szt. 1
Odpowiedź.
W ofercie należy uwzględnić pozycje j.w.
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Pytanie 64
W związku z brakiem w udostępnionej dokumentacji pozycji przedmiarowych dotyczących 6 szt. zaworów
antyskażeniowych typu HD, których montaż na złączce do węża nakazują odpowiednie przepisy sanitarne,
prosimy o potwierdzenie, że powyższe elementy nie wchodzą w zakres robót zleconych lub o wpisanie robót
do Opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 7 oraz uzupełnienie przedmiaru o poniższe pozycje:
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KNNR 4 0130-01 Montaż zaworu antyskażeniowego na złączce do węża DN15 szt. 6
Odpowiedź.
W ofercie należy uwzględnić pozycje j.w.
Pytanie 65
W związku z tym, że projekt wykonawczy ani przedłożone przedmiary nie uwzględniają wykonania płaszcza
ochronnego dla rurociągów glikolowych prowadzonych na dachu, prosimy o potwierdzenie, że wykonanie
płaszcza ochronnego nie wchodzi w zakres robót zleconych lub o wpisanie robót do Opisu
przedmiotu zamówienia w załączniku nr 7 oraz uzupełnienie przedmiaru o poniższe pozycje:
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem KNR-W 2-16 0612-04 - analogia Wykonanie płaszcza
ochronnego na rurociągach odpornego na uszkodzenia fizyczne i UV m2 50,00
Odpowiedź.
W ofercie należy uwzględnić pozycje j.w.
Pytanie 66
Po oczyszczeniu i udrożnieniu rurociągów, wykonaniu prób, jak także kamerowaniu przewodów
i stwierdzeniu niesprawności lub niezgodnego/wadliwego wykonania sieci/instałacji istniejącej na obecnym
etapie budowy, prosimy o potwierdzenie, że koszty związane z usunięciem wad zostaną rozliczone w całości,
jako roboty dodatkowe z aktualnego cennika Sekocenbud.
Odpowiedź
Z uwagi na charakter umowy, że jest to umowa ryczałtowa to ewentualne zmiany warunków umowy zostały
określone w § 13 projektu umowy. Skoro wykonawca uważa , że takie ewentualne koszty mogą wystąpić to
winien je przewidzieć już na tym etapie w swojej ofercie, ponieważ zamawiający oczekuje, że wykonawca
zrealizuje kompletny obiekt zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną, który uzyska pozwolenie
na użytkowanie.
Pytanie 67
W związku z prośbą zamawiającego o zrealizowanie w pierwszej kolejności prac związanych m.in. z
gruntowym wymiennikiem ciepła i uzyskaniem odpowiedniego efektu ekologicznego przez Gminę Poddębice
po sezonie grzewczym 2012/2013 prosimy o określenie, czym jest „efekt ekologiczny" w rozumieniu
przytoczonej umowy oraz jakie są techniczne i terminowe warunki dla uzyskania wymaganego efektu
ekologicznego.
Prosimy o doprecyzowanie, czy uzyskanie przedmiotowego efektu ekologicznego jest wymogiem koniecznym
przedmiotu zamówienia. Nadmieniamy, że w naszej ocenie uruchomienie instalacji grzewczej przed sezonem
grzewczym tj. do 15.10.2012 jest niemożliwe, biorąc pod uwagę kalendarz wyłonienia wykonawcy przez
Zamawiającego.
Odpowiedź.
Zamawiający nie określił, iż uruchomienie sezonu grzewczego winno nastąpić do 15.10.2012 r., ale
z uwagi na przekazaną dokumentację geologiczną Projekt prac geologicznych na wykonanie
otworów wiertnicznych celem wykorzystania ciepła z ziemi dla potrzeb „Centrum Turystyki i Rekreacji
– Kraina Bez Barier” jeszcze w tym roku kalendarzowym.
Pytanie 68
Prosimy o udostępnienie wyników obliczeń natężenia oświetlenia boisk, na które powołuje się rysunek
z projektu elektrycznego o nazwie „Sieci kablowe".
Odpowiedź.
Zgodnie z projektem wykonawczym – projektem instalacji elektroenergetycznych tom 5.
Pytanie 69
Ze względu na specyfikę naświetlaczy do oświetlenia boisk prosimy o podanie przykładowego konkretnego
typu naświetlaczy które zostały użyte do obliczeń natężenia oświetlenia w celu osiągnięcia wymaganych
poziomów natężenia oświetlenia. Podane opisy naświetlaczy są zbyt ogólne i dobranie na ich podstawie
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
typu naświetlaczy może nie spełnić zakładanych poziomów natężeń.
Odpowiedź
Zgodnie z projektem wykonawczym – projektem instalacji elektroenergetycznych tom 5.
Pytanie 70
W załączniku nr 7 w spisie robót, które należy dokończyć napisano, że : „ Nie wykonanie
fundamentów masztów oświetleniowych przy boisku „A" powoduje konieczność zmiany ich
posadowienia...". W związku z tym zapisem prosimy o uaktualnienie projektu o zmiany posadowienia
tych fundamentów oraz przedstawienie ponownych obliczeń natężenia oświetlenia uwzględniające zmianę
posadowienia fundamentów. W przypadku braku takiego uaktualnienia projektu i braku ponownych obliczeń
natężenia oświetlenia prosimy o wyłączenie zakresu robót związanych z fundamentami i oświetleniem
boisk z przedmiotu przetargu.
Odpowiedź.
Projekt rozwiązania równoważnego wykonania fundamentów pod maszty oświetleniowe został załączony
w zał. nr 19 w zakładce nr 26 niniejszego postępowania w sprawie zamówienia publicznego
Pytanie 71
W projekcie budowy linii kablowej średniego napięcia/rys. l ark.2/13/09/ w opisie technicznym
umieszczonym nad ramką napisano, że kabel średniego napięcia należy chronić w pewnych miejscach
/przejścia pod jezdnią, wjazdy do posesji itp./ Z kolei na odnośniku na powyższym rysunku napisano, że kabel
średniego napięcia należy chronić na całej długości. Prosimy o podanie który zapis należy wziąć pod uwagę
przy wycenie.
Odpowiedź.
Linię kablową średniego napięcia należy chronić na całej długości.
Pytanie 72
Na rysunku projektu elektrycznego nr E:0.1.1 występuje tablica o nazwie „ TABLICA POŚREDNIA".
Prosimy o wyjaśnienie jaką ona pełni funkcję oraz dołączenie jej schematu, w celu wyceny.
Odpowiedź.
Tablica pośrednia występuje też na schemacie E.2.2.1. gdzie jest dodatkowo opisana. Widać na nie też jaką
2
pełni funkcję. Dla ułatwienia informuję, że jest to tablica zawierająca listwę zaciskową (przekroje żył do 6 mm )
pozwalającą na zmianę typu linii zasilających oprawy awaryjne na trybunie z kabla ziemnego YKY na przekosy
(N)HXH…/P90, których nie można układać w gruncie.
Pytanie 73
Załącznik 17 - inwentaryzacja rzeczowa w punkcie 4.2.2.2.1 mówi, że wodociąg o długości 308m wykonano
bez włączenia do sieci wodociągowej zewnętrznej z przejściem przez drogę, nie wykonano płukania
wodociągu, prób fizykochemicznych i bakteriologicznych. Załącznik 7 - opis przedmiotu zamówienia nie opisuje
w. w. robót. Prosimy o potwierdzenie, że w. w. roboty są poza zakresem opracowania i nie są przedmiotem
tego przetargu.
Odpowiedź
Przedmiotowa sieć wodociągowa została wykonana i przyłączona do sieci wodociągowej zewnętrznej
z przejściem przez drogę. W związku z tym wykonawca winien wykonać prób bakteriologiczne
i fizykochemiczne.
Pytanie 74
Załącznik 17 - inwentaryzacja rzeczowa w punkcie 4.2.2.2.1 mówi, że na przyłączu wodociągowym Dn
80mm o dł. 2,5m nie wyprowadzono zasuwy do poziomu terenu, nie przeprowadzono płukania wodociągu,
prób fizykochemicznych i bakteriologicznych. Załącznik 7 - opis przedmiotu zamówienia nie opisuje w. w. robót.
Prosimy o potwierdzenie, że w. w roboty są poza zakresem opracowania i nie są przedmiotem tego przetargu.
Odpowiedź
Odpowiedzi udzielono powyżej.
Pytanie 75
Załącznik 17 - inwentaryzacja rzeczowa w punkcie 4.2.2.2.1 mówi, że na instalacji wodociągowej od studzienki
wodomierzowej do budynku zaplecza o dł. 12 m nie zamontowano zaworu na wejściu do budynku, nie
wykonano płukania, nie przeprowadzono prób fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody. Załącznik 7 opis przedmiotu zamówienia nie opisuje w. w. robót. Prosimy o potwierdzenie, że w. w roboty są poza
zakresem opracowania i nie są przedmiotem lego przetargu.
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Odpowiedź
Odpowiedzi udzielono powyżej.
Pytanie 76
Załącznik 17 - inwentaryzacja rzeczowa w punkcie 4.2.2.2.1 mówi, że na rurociągu p. poż. nie
wyprowadzono hydrantów do rzędnej projektowej drogi-terenu, brak skrzynek hydrantowych, prób ruchowych
oraz pomiarów wydajności sieci hydrantowej p. poż. Załącznik 7 - opis przedmiotu zamówienia nie opisuje w.
w. robót. Prosimy o potwierdzenie, że w.w. roboty nie są przedmiotem tego przetargu.
Odpowiedź
W/w roboty są przedmiotem tego postępowania przetargowego
Pytanie 77
Załącznik 17 - inwentaryzacja rzeczowa w punkcie 4.2.2.2.1 mówi, że studzienka wodomierzowa na przyłączu
nie posiada przewidzianego projektem uzbrojenia. Załącznik 7 - opis przedmiotu zamówienia nie opisuje w.
w. robót. Prosimy o potwierdzenie, że w. w roboty są poza zakresem opracowania i nie są przedmiotem tego
przetargu.
Odpowiedź
W/w roboty są przedmiotem tego postępowania przetargowego
Pytanie 78
Prosimy o informację, czy w zakresie prac Wykonawcy jest wycinka drzew opisana w projekcie
pt. „Inwentaryzacja, waloryzacja i gospodarka zielem" Projektu Wykonawczego. Po czyjej stronie są
ewentualne opłaty administracyjne za wycinkę?
Odpowiedź.
Opłaty za wycinkę drzew nie są po stronie wykonawcy
Pytanie 79
Projekt zieleni przewiduje wykonanie ogrodu botanicznego w zbiorniku wodnym Z4.
Załączony przedmiar pomija wykonanie tego ogrodu. Ogród Jest nie wykonany. Czy przedmiot zamówienia
obejmują wykonanie ogrodu botanicznego w zbiorniku Z4? Jeżeli tak prosimy o podanie zakresu prac.
Odpowiedź.
Wykonanie ogrodu botanicznego jest przedmiotem zamówienia, a prace do wykonania są opisane
w dokumntacji i przedmiarze robót
Pytanie 80
W przedmiarze robót dotyczącym zieleni opisane są roboty związane z pielęgnacją nasadzonej zieleni. Czy w
wycenie należy ująć koszty pielęgnacji zieleni na cały okres gwarancji to jest 60 miesięcy? Jeżeli Inny to
prosimy o Jego podanie.
Odpowiedź
Pielęgnacja zieleni przez okres 1 roku
Pytanie 81
Projekt budowlany, SIWZ przewiduje wykonanie pomostów na zbiornikach. Art. 29 Ustawy Prawo
Budowlane w ustępie 16 mówi że nie jest wymagane pozwolenie na budowę pomostów o długości
całkowitej do 25 m i wysokości liczonej od korony pomostu do dna akwenu - do 2,5 m - służących do
cumowania niewielkich jednostek pływających, uprawiania wędkarstwa i rekreacji. Ponieważ długość
jednego pomostu przekracza 25 m prosimy - zgodnie z przywołanym wyżej artykułem Prawa
Budowlanego jego budowa wymaga pozwolenia na budowę, a tym samym wykonania projektu
budowlanego wykonanego w odpowiedniej formie. Załączona do dokumentacji przykładowa karta
katalogowa w żadnym przypadku nie spełnia wymogów jakie są stawiane dla formy w jakiej powinien
być wykonany projekt budowlany. W związku z powyższym prosimy o przekazanie projektu
budowlanego i wykonawczego dla wykonania tych pomostów.
Ponadto w załączniku nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia opis przewiduje wykonanie pomostu
„marina" na zbiorniku Zl i dwóch pomostów wędkarskich na zbiorniku Z2 posadowionych na palach.
W tabeli Parametry Techniczne Produktu w pozycji „pomosty" opisie opisane są Jako pływające lub na
palach. W projekcie zagospodarowania terenu występuje pomost na zbiorniku Z4. Załączony przedmiar
nie zawiera w sobie wszystkich pomostów.
Prosimy o podanie które pomosty i w jakiej ilości są do wykonania oraz przekazanie ich projektów wraz ze
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
wszystkimi niezbędnymi zezwoleniami.
Odpowiedź.
Projekt dla całej inwestycji otrzymał pozwolenie na budowę ,należy wykonać pomosty o długości
i szerokości zgodnie z projektem, projektant pozostawia wykonawcy dowolność w zakresie sposobu
posadowienia pomostów. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym .
Pytanie 82
W Projekcie Zagospodarowania Terenu została ustalona lokalizacja zbiornika p-poż. o pojemności
3
100 m oraz pompowni wody pożarowej. W projekcie wykonawczym Tom 1 część 6 pt. „sieci wod-kan"
znajduje się opis konstrukcji zbiornika wraz i rysunkami. Na rysunku nr P;PW:SZ:KS+W:7A pokazano
część projektu technologicznego pompowni z którego wynika że
posadowienie zbiornika p-poż 1 obiektów pompowni ma być zrealizowane na głębokościach;
- pompownia wody przy zagłębieniu 4,56m tj. na rzędnej 121,34m. n.p.m.
- studnia zbiornika przy zagłębieniu 4,85 m tj, na rzędnej 121,05m. n.p.m.
- zbiornik p-poż na rzędnej 122,55 m. n.p.m.
W bezpośrednim sąsiedztwie ich posadowienia występują zbiorniki wodne, ponadto nie został podany
poziom występowania wód gruntowych oraz nie został załączony do dokumentacji przetargowej Tom
T1/C9 pt. „Dokumentacja Geologiczna"
Istnieje duże prawdopodobieństwo iż poziom wód gruntowych występuje powyżej poziomu
posadowienia pompowni, studni i zbiornika p-poż.
Prosimy o potwierdzenie że istniejący poziom wody gruntowej występuje poniżej poziomu
posadowienia pompowni, studni 1 zbiornika p-poż.
Jeżeli jest inaczej to prosimy o:
przekazanie projektu posadowienia wraz i projektem odwodnienia dla wykonania - pompowni, studni i
zbiornika p-poż. przy występowaniu wód gruntowych powyżej poziomu ich usytuowania?
uzupełnienie przedmiarów o dodatkowe zakresy robót.
Odpowiedź
ODWODNIENIE WYKOPÓW ,Woda gruntowa występuje na poziomie od 122,75 do 122,0 m.n.p.m
W zależności od pory roku i intensywności opadów ilość wód dopływających do wykopów będzie
zróżnicowana. Zaleca się wykonanie odwodnienia w sposób powierzchniowy w dnie wykopu.
W przypadku wystąpienia wód w warstwie gruntów sypkich odwodnienie realizować poprzez igłofiltry.
Do odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów można również wykorzystać istniejące stawy na
terenie działki. Ze względu wysoki poziom wód gruntowych należy przewidzieć możliwość wystąpienia
intensywnego dopływu wód gruntowych do wykopu.
Pytanie 83
Niniejszym zwracamy się z prośbą wyjaśnienie, czy należy ująć w wycenie elementy wyposażenia
budynku zaplecza tj. ławko-wieszak i blat recepcji? Jeżeli tak prosimy o podanie szczegółowych danych
dla blatu recepcji.
Odpowiedź.
Zamawiający nie przewiduje wyposażenie budynku zaplecza w niniejszym postępowaniu przetargowym,
co zostało uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia.
Pytanie 84
Niniejszym zwracamy się z prośbą wyjaśnienie, czy Zamawiający potwierdza zgodność dotychczas
wykonanych robót z Projektem Budowlanym, a ewentualne zmiany ( przede wszystkim
charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości,
długości, szerokości ) w stosunku do Projektu Budowlanego, są zmianami nieistotnymi w myśl ustawy
Prawo Budowlane? Czy Zamawiający przewiduje możliwość uzyskania zamiennego pozwolenia na
budowę w przypadku wystąpienia zmiany istotnej?
Odpowiedź Dotychczas zrealizowane roboty budowlane są wykonane zgodnie z dokumentacją, co
potwierdzają stosowne oświadczenia kierowników robót jak i kierownika budowy będące załącznikiem do
niniejszego postępowania – zał. 14 w zakładce nr 18
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Pytanie 85
Niniejszym zwracamy się z prośbą wyjaśnienie, czy należy ująć w wycenie demontaż papy wywiniętej na
attyki budynku zaplecza i ponowne jej zamontowanie?
Odpowiedź.
Należy ująć w wycenie demontaż papy wywiniętej na attyki budynku zaplecza i ponowne jej zamontowanie
w niezbędnym zakresie.
Pytanie 86
Niniejszym zwracamy się z prośbą wyjaśnienie, czy należy ująć w wycenie płytę, żelbetową pod posadzkę
budynku zaplecza, której brakuje w przedmiarze robót?
Odpowiedź.
Należy ująć w wycenie płytę żelbetową gr.25cm pod posadzkę budynku zaplecza.
Pytanie 87
Niniejszym zwracamy się z prośbą wyjaśnienie, czy należy ująć w wycenie zestaw montażowy do kolektora
słonecznego (zestaw ten jest wymieniony w zał. 7 do SIWZ natomiast zgodnie z dokumentacją fotograficzną
kolektory są już zamontowane)?
Odpowiedź.
Nie należy ujmować w wycenie zestawu montażowego do kolektora słonecznego, ponieważ kolektory są już
zamontowane.
Pytanie 88
Niniejszym zwracamy się z prośbą wyjaśnienie, czy należy ująć w wycenie izolację akustyczną ścian budynku
zaplecza z folii SEMAG, której brakuje w przedmiarze robót?
Odpowiedź.
Należy ująć w wycenie izolację akustyczną ścian budynku zaplecza z folii SEMAG.
Pytanie 89
Czy pompy ciepła Vatra mają być dwie takie same typ PIKO26B 2szt jak w przedmiarze?, czy tak jak
w dokumentacji typ PIKO26B lszt i MEZO 80B 1szt?
Odpowiedź
Tak jak w dokumentacji typ PIKO26B lszt. i MEZO 80B 1szt.
Pytanie 90
Czy obróbkę attyki budynku zaplecza należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej jak w opisie do
projektu wykonawczego czy z blachy tytanowo-cynkowej jak na rysunkach projektu wykonawczego?
Odpowiedź Obróbkę attyki budynku zaplecza należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej jak na rysunkach
projektu wykonawczego
Pytanie 91
Czy w przygotowaniu wyceny należy uwzględnić utylizację zdemontowanego ocieplenia budynku zaplecza
(wełna mineralna i styropian) czy zdemontowane element pozostaną do dyspozycji Zamawiającego?
Odpowiedź Zdemontowane elementy ocieplenia budynku zaplecza (wełna mineralna i styropian) pozostaną do
dyspozycji Zamawiającego.
Pytanie 92
W projektach architektonicznym i konstrukcyjnym występują dwie różne rzędne poziomu + 0,00 proszę
o wyjaśnienie która rzędna jest prawidłowa i zgodnie z którym projektem wykonane zostały dotychczasowe
roboty?
Odpowiedź
Pozwolenie na budowę uzyskała dokumentacja budowlana na podstawie tego projektu były realizowane roboty
budowlane, które należy dokończyć również na podstawie tej dokumentacji. Dotychczasowe prace zostały
wykonane w oparciu o projekt wykonawczy i w odniesieniu do tej rzędnej należy realizować dalsze prace.
Pytanie 93
Czy są wykonane odwierty studni geotermalnych o śr 150 mm i dł l00m wraz z montażem rur Raugeo rehu
PE-Xa SDR 11 32x2.9mm z sondą i obciążnikami 5kpl?
Odpowiedź
Odwierty studni geotermalnych o śr 150 mm i dł l00m wraz z montażem rur Raugeo rehu PE-Xa SDR
11 32x2.9mm z sondą i obciążnikami 5kpl - nie są wykonane.
Pytanie 94
Z ilu modułów powinna składać się stacja sterująco-pomiarowa w budynku zaplecza?
Odpowiedź.
Zgodnie ze schematem technologicznym 4 szt.
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Pytanie 95
Ile kpl stacji solarnych TACOSOL ZR 8-28 wchodzi w układ pompowni ciepła budynku zaplecza?
Odpowiedź
Zgodnie z zestawieniem materiałów w opisie technicznym - 1 szt.
Pytanie 96
Jaki jest nośnik ciepła instalacji ogrzewania w budynku zaplecza? Jaka ilość? (glikol?)
Odpowiedź.
Sunex ECO MPG-P oparty na glikolu propylenowym. V=120L
Pytanie 97
Czy jest wykonany montaż studni RAUGEO REHAU o śr 1000 D400 z kompletnym rozdzielaczem
obwodów geotermalnych z przepływomierzem i zaworami?
Odpowiedź.
Nie są wykonane
Pytanie 98
Czy wykonany jest rozdzielacz Raugeo ze śrubunkami podłączeniowymi dn32 z liczbą, obwodów
4 z zaworami kulowymi z przepływomierzem?
Odpowiedź Nie jest wykonany
Pytanie 99
Czy jest wykonana instalacja od pomp ciepła '(wyjście z budynku) do studni geotermalnych śr instalacji
Dn75x6,8mm ?
Odpowiedź Nie jest wykonana
Pytanie 100
W załączniku nr 7 do SIWZ Jest napisane „ Zamawiający wnosi aby Wykonawca w pierwszej kolejności
zrealizował zasilanie terenu inwestycji w energię elektryczną oraz zakończył prace z gruntowym
wymiennikiem ciepła w celu umożliwienia ogrzewania budynku zaplecza i tym samym prowadzenia
prac wykończeniowych w tym budynku w okresie zimowym. Ponadto rozpoczęcie sezonu grzewczego
2012/2013 związane jest z dotrzymaniem warunków umowy finansowej z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, związanej z uzyskaniem efektu ekologicznego przez
Gminą Poddębice po tym sezonie grzewczym"
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić że prace związane z wykonaniem gruntowego wymiennika
ciepła nie zostały jeszcze rozpoczęte. Ponadto do rozpoczęcia prac związanych z rozpoczęciem
wykonywania odwiertów studni geotermalnych należy uzyskać stosowne zezwolenia takie jak: zatwierdzenie
projektu prac geologicznych po uprzednim jego wykonaniu, zgłoszenie rozpoczęcia prac w Urzędzie
Górniczym. Optymistycznie patrząc czas od momentu zawarcia umowy z Zamawiającym do momentu
rozpoczęcia prac związanych z wykonywaniem gruntowego wymiennika ciepła będzie wynosił minimum
2 miesiące. Jak widać praktycznie nierealne jest podanie czynnika grzewczego na budynek zaplecza w tym
roku. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza uruchomienie systemu ogrzewania budynku
zaplecza w 2013 roku?
Odpowiedź
Zamawiający przedłożył dokumentację geologiczną Projekt prac geologicznych na wykonanie
otworów wiertnicznych celem wykorzystania ciepła z ziemi dla potrzeb „Centrum Turystyki i Rekreacji
– Kraina Bez Barier” do dokumentów przetargowych i w związku z tym uważa, iż uruchomienie
ogrzewania w budynku zaplecza może nastąpić jeszcze w tym roku kalendarzowym.
Pytanie 101
W załączniku 7 do SIWZ „Opis robót budowlano- montażowych obejmujących dokończenie
inwestycji pn. CENTRUM TURYSTYKI I REKREACJI - KRAINA BEZ BARIER w miejscowości
Byczyna" w zakresie instalacji sanitarnej Zamawiający w ostatnim punkcie wskazuje wykonanie „Na
kolektorze zbiorczym wymiennika gruntowego pod boiskiem „A" należy wyposażyć studzienki
pompowania kondensatu, wykonać rurociąg zrzutowy tłoczny PE32 -2 komplety, dalej uruchomić oraz
przeprowadzić próby". Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o określenie co w przypadku kiedy
wykonanie w/w zadania będzie powodowało naruszenie płyty boiska „A"? Czy te roboty także należy
uwzględnić w przygotowywaniu wyceny?
Odpowiedź
Przedmiotowy zakres prac do wykonania jest poza obszarem boiska A.
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Pytanie 102
Załączone do przetargu przedmiary nie obejmują wszystkich robót niezbędnych do
dokończenia inwestycji. Umowa przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Prosimy o załączenie
do materiałów przetargowych protokółu inwentaryzacji wykonanych robot. Pozwoli to na prawidłowe
oszacowanie kosztu realizacji przedmiotu zamówienia
Odpowiedź
Inwentaryzacja rzeczowa z opinią techniczną – zrealizowanych robót na zadaniu została dołączona do
materiałów przetargowych jak również protokół przekazania terenu budowy w którym zamieszczona
jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zrealizowanej infrastruktury na terenie inwestycji wraz
z protokółami prób i badań
Pytanie 103
W Rozdziale III. pkt. 8 SIWZ Zamawiający określa gwarancję na 60 miesięcy. Wykonawca zwraca się
o uszczegółowienie zapisu - czy gwarancja ma dotyczyć tylko i wyłącznie przedmiotu opisanego w
ogłoszeniu i SIWZ czy także wcześniej wykonanych robót, gdyż przedmiot zamówienia obejmuje
dokończenie inwestycji?
Odpowiedź.
Gwarancja ma dotyczyć także wcześniej wykonanych robót, gdyż przedmiot zamówienia obejmuje
dokończenie inwestycji. Wymagana od Wykonawcy gwarancja nie będzie dotyczyła boiska wielofunkcyjnego
z bieżnią C”DE iF” , boiska „A” o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiska „B” o nawierzchni z trawy
naturalnej.
Pytanie 104
W nawiązaniu do Rozdziału V pkt.l .4.1, w którym Zamawiający wymaga od Wykonawców
chcących brać udział w postępowaniu spełnia warunku- „posiadania środków finansowych lub
zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 5 000 000,- zł", Wykonawca zwraca się do
Zamawiającego o przedstawienie wzoru gwarancji zapłaty za roboty budowlane, o której mowa w
art, 6491 §1 Kodeksu cywilnego, potwierdzając tym samym, iż Zamawiający jest w posiadaniu
środków na realizacje przedmiotu zamówienia. Wykonawca także chce mieć zapewnienie, iż
Zamawiający posiada wystarczające zabezpieczenie finansowe na inwestycje.
Odpowiedź.
W dokumentach przetargowych zamawiający informuje, iż przedsięwzięcie inwestycyjne
współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa
III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość. W sektorze finansów publicznych nie można
ogłosić postępowania w sprawie zamówienia publicznego na realizację zadań inwestycyjnych
bez zapewnienia środków finansowych. Przedmiotowe zamówienie jest objęte uchwałą budżetową.
Natomiast kwestie gwarancji zapłaty za roboty budowlane regulują stosowne przepisy Kodeksu
cywilnego i na etapie prowadzonego postępowania przetargowego gwarancja zapłaty nie jest
udzielana.
Pytanie 105
W związku z materiałami zamieszczonymi w odpowiedziach z dnia 2012-09-14 prosimy o odniesienie się do
następującej kwestii. Na projekcie zagospodarowania terenu zasilenia stacji transformatorowej odbywa się
z linii napowietrznej 15kV „Poddębice II- TV Zygry”. Warunki przyłączenia z zakładu energetycznego wskazują
natomiast na zasilenie z linii napowietrznej 15 kV „Poddębice I – Góra Bałdrzychowska”. Prosimy
o potwierdzenie z jakiej linii ma być zasilana stacja transformatorowa.
Odpowiedź.
Zasilanie stacji transformatorowej odbywa się z linii napowietrznej 15kV „Poddębice I – Góra
Bałdrzychowska” zgodnie z załączonym do niniejszego postępowania przetargowego projektem
Pytanie 106
W przypadku zasilania stacji transformatorowej odbywa się z linii napowietrznej 15kV „Poddębice II- TV Zygry”,
prosimy o zamieszczenie nowych warunków zasilania z zakładu energetycznego.
Odpowiedź.
Odpowiedzi już udzielono w pytaniu j.w.
Pytanie 107
W odpowiedziach z dnia 13.09.2012 pojawił się plik o nazwie „zał nr 20 przedmiar robót uzupełnienie”. W jakiej
www.gmina.poddebice.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
formie ma być on uwzględniony w wycenie? Czy ma być on dopasowany do formularza cenowego (zał. Nr 10)
jako punkt „VI Uzupełnienie robót”? Jeżeli nie to prosimy podanie sposobu dołączenia załącznika nr 20 do
oferty.
Odpowiedź.
Zamawiający podkreśla ,że przedmiary mają charakter wyłącznie pomocniczy, żeby wskazać
wykonawcom jakie prace m.in. stanowią przedmiot niniejszego zamówienia. . Wykonawca winien
w swojej ofercie ująć koszt czynności, robót lub innego rodzaju detali nieobjętych niniejsza
dokumentacją przetargową, przedmiarem robót, czy specyfikacja techniczną wykonania i odbioru
robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót i celu jakiemu mają
służyć.
Zamawiający informuje, iż nie należy przyjmować do wyceny z zał. Nr 20 w zakładce nr 27 – pozycji
o nazwie - wymiana paneli słonecznych w ilości 25 sztuk wyszczególnionej w dokumentacji
przetargowej.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski
www.gmina.poddebice.pl