MIASTO LANCUT ul. Plac Sobieskiego 18 37

Transkrypt

MIASTO LANCUT ul. Plac Sobieskiego 18 37
MIASTO LANCUT
ul. Plac Sobieskiego
37-100 LAN CUT
18
Zamawiaj,!cy:
Miasto Lancut,
fax. 172252021,
www.lancut.pl
Plac Sobieskiego
18, 37-100
Lancut,
tel. 17 225 22 02,
(nazwa i adres, nr tel., fax, e-mail, strona internetowa)
1. Nazwa
zamowienia.
a) Dostawa
aktualizacji
baz sygnatur
dla urz~dzen:
• Fortigate 100D
• Fortigate 60C
• Fortimail200D
b) upgread do aktualnej wersji oprogramowania
na urz~dzeniach
fortigatelOOD
i fortimail200D
w siedzibie Zamawiaj~lcego
z uwzgh;dnieniem
dotychczasowej
funkcjonalnosci,
c) dostawa uslugi wymiany
na drugi dzien roboczy w przypadku
uszkodzenia
urz~dzenia
dla urz~dzen Fortimail200D,
FortigatelOOD i Fortigate 60C.
2. Okreslenie przedmiotu i zakresu zamowienia, w tym:
1) Wymagania dotycz'!ce:
a) kosztow eksploatacj i
.
b) terminu wykonania zamowienia:
dostawa aktualizacji
do 7 dni od podpisania
umowy, upgread do 30 dni.
c) parametrow technicznych
d) funkcjonalnosci
e) terminu platnosci 14 dni od daty prawidlowo
wystawionej
i dostarczonej
do
Zamawiaj~cego
faktury VAT
t) warunkow gwarancj i
.
g) innych warunkow realizacji zamowienia Zamawiaj~cy
zastrzega sobie prawo do
uniewaznienia
postl(powania w przypadku braku srodk6w na jego realizacj-r
3. Warunki udzialu w postypowaniu wraz z ich opisem:
.
4. Oswiadczenia
i dokumenty, jakie maj,! dostarczy6 wykonawcy w celu potwierdzenia
spelnienia warunkow udzialu w postypowaniu.
a) Wypelniony formularz oferty - zal~cznik nr 1
5. Kryteria oceny ofert z okrdleniem
ich wagi 100 (Yo cena
6. Forma i sposob wynagrodzenia
przelew na rachunek dostawcy po prawidlowo
zrealizowanej
dostawie i wystawieniu faktury VAT
7. Sposob przygotowania
i forma zlo:zenia oferty: : Oferty nalezy zlozyc w zaklejonych
kopertach.
Na kopercie naldy
wpisac: "Oferta na dostawl( aktualizacji
dla
urz~dzen
Fortigate. Nie otwierac przed 2015-01-16"
Zamawiaj~cy
przewiduje
mozliwosc zlozenia oferty cz-rsciowej tj. cZl(sc A i cZlYscB tj. cZlYscA, cZl(sc B i cZl(sc
C.
8. Miejsce i termin skladania ofert: Urz~d Miasta Lancuta Plac Sobieskiego 18, pok. nr
7 (kancelaria og6lna) do dnia 16 stycznia 2015 r. w godzinach pracy Urz~du
(w dniu 16 stycznia Urz~d pracuje do godziny 14.00).
9. Spos6b oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
.
10. Pozostale warunki i wymagania:
.
Zal,!czniki:
1) Formularz oferty
a) W cZl(sci A:
za centr netto:
zl
centr brutto:
b) W cZl(sci B:
za centr netto:
zl
centr brutto:
zl
c) W cZl(sci C:
za centr nello:
zl
zl:
7.
8.
ze zapoznalem siy z opisem przedmiotu zamowienia i zobowi~zuje siy go
Oswiadczam,
wykonac na wyzej wskazanych
warunkach.
Oswiadczam,
ze dysponujy potencjalem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia.
Zal~czniki:
1)
.
C··)
.

Podobne dokumenty